Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2011

Full text

(1)

Typ av möte:

Årsmöte

Mötesdatum:

2011-02-22

Närvarande:

57 personer som representerade 45 kolonilotter.

§ 1

Mötets öppnande.

Carin Bengtsson hälsade de närvarande välkomna till

årsmötesförhandlingarna samt påbjöd en tyst minut för Ingegerd Abrahamsson och Anita Björklund, som avlidit under 2011.

§ 2

Fastställande av dagordning.

Mötet godkände den utsända dagordningen efter ändringen att flytta propositionen ”Höjning av årsavgiften” till punkt 13 på dagordningen.

§ 3

Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Jill Nordstrand valdes att leda årsmötet.

§ 4 Val av

protokollförare.

Sven-Olof Nilsson valdes att föra protokoll.

§ 5

Val av två

justeringsmän tillika rösträknare.

Anna Onsholm och Martin Varvne valdes till justerare och rösträknare.

§ 6

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Mötet godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens

förvaltningsberättelse.

Mötet godkände och fastställde förvaltningsberättelsen.

§ 8

Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning.

Lisa Donnerdal föredrog den ekonomiska redovisningen varvid såväl resultaträkningen som balansräkningen godkändes och fastställdes av mötet.

Claes Lindroth redogjorde för avloppsprojektets ekonomi Av de 3,5 miljoner kronor som betalats in av medlemmarna, har 2,3 miljoner hittills förbrukats, vilket är nästan exakt enligt budget.

(2)

§ 9

Revisorernas berättelse.

Sigge Wallin läste upp revisionsberättelsen. Denna godkändes av mötet.

§ 10

Fråga om ansvars- frihet för styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen.

Mötet godkände att årets underskott, 24 000 kr, dras från medlemskapitalet.

§ 12 Motioner/

Propositioner.

1. Ulla och Anders Bergsten, Motion om inköp av hjärtstarter.

Jill Nordstrand föredrog motionen.

Efter diskussioner för och emot, beslutade mötet att godkänna motionen med röstsiffrorna 24 för och 16 emot.

Styrelsen kommer att införskaffa hjärtstarter inför säsongen 2011.

2. Styrelsen, Proposition avseende fasta vinteruppläggningsplatser för båtar.

Sven-Olof Nilsson föredrog motionen.

Stig Lindroth redogjorde för bakgrunden till uppläggningsplatsen vid båtklubbens ramp samt kräver att hänsyn tas till de närboende vid projektarbetet.

Mötet beslutade att godkänna propositionen samt att en arbetsgrupp tillsätts.

Frivilliga medlemmar i gruppen anmälde sig direkt.

Dessa är Birgitta Röström, Lennart Onsholm, Hans Nordström samt Claes Lindroth.

3. Styrelsen, Proposition avseende anslutning till avloppet.

Claes Lindroth redogjorde för motionen.

Mötet beslutade att godkänna propositionen.

4. Styrelsen, Proposition avseende föreningens medlemsavgift . Lisa Donnerdal redogjorde för motionen.

Mötet beslutade att godkänna propositionen

§ 13

Förslag till arbetsplan samt fastställande av avgifter för 2011.

Lisa Donnerdal föredrog budgeten och arbetsplanen för 2011.

Mötet godkände arbetsplanen och avgifterna efter korrigering med 10 000 kronor för inköp av hjärtstarter.

Styrelsens proposition avseende höjning av årsavgiften 2011 föredrogs av Lisa Donnerdal.

Mötet beslutade att godkänna propositionen.

(3)

§ 14

Val av styrelse.

Följande val gjordes:

Mandat Mötet valde:

a) Ordinarie ledamot på 2 år Sven-Olof Nilsson b) Ordinarie ledamot på 2 år Birgitta Röström c) En suppleant på 2 år Hans Nordström d) Föreståndare på 1 år Lennart Onsholm e) Revisor på 2 år Sigge Wallin

§ 15

Val av FGK-ombud.

Mötet överlät till styrelsen att utse representanter till FGK.

§ 16

Val av fritidskommitté och kioskansvariga.

Till fritidskommitté valde mötet:

Susanne Möll, hus 48 Michael Möll, hus 48.

Elisabeth Johansson, hus nr 24.

Per-Olof Johansson, hus nr 24.

Till kioskansvariga valde mötet:

Jan Hultman, hus 76.

Martin Klok, hus 29.

Gabriella Edvardsson, hus 65.

§ 17

Val av valberedning. Till valberedning inför årsmötet 2012 valdes Susanne Möll och Per-Anders Milde.

§ 18

Information om avloppsfrågan.

Hans Eriksson redogjorde för bakgrunden till budgeten för avloppsprojektet och varför man tog ut, som det ser ut idag, ”för mycket pengar”.

Hans informerade även om hur bygget gått hittills och även om fortsättningen.

Gruppledarna kommer att bistå med inkoppling av husavloppen in i tunnan. Alla kopplingar för avloppen ingår i projektet.

De tunnor, som på grund av felaktiga tätningspackningar tar in vatten, kommer att åtgärdas med nya packningar.

Pumphuset är ännu inte helt klart varför förslag finns att lägga två arbetsdagar, 7 maj och 14 maj, på bland annat detta.

Avloppsgruppen kommer att ta fram en manual för hur systemet skall handhas att delas ut till alla.

Olle Jivhem redogjorde för vattenavstängningsventilen som skall placeras på varje hus inkommande vatten. Föreslås att detta görs på arbetsdagarna 7 och 14 maj.

Olle bemyndigades att inköpa lämpliga avstängningsventiler.

Teknikhandboken, som införskaffats i ett exemplar till varje hus, innehåller beskrivningar, mått och anvisning rörande alla

inkopplingar. Boken delades ut till alla närvarande på årsmötet.

Övriga böcker kommer att placeras på dansbanan på Varholmen där de kan hämtas av de som inte fått den.

Olle är kvalitetsansvarig för alla hus med avseende på alla inkopplingar inomhus. Kvalitetsansvaret gäller 5 år från tillståndsdatum, varför cirka 4 år kvarstår.

Jan Hultman redogjorde för el-tele-projektet vad gäller nedtagning av alla stolpar.

(4)

De el-tele-arbetena som skall utföras av oss själva kommer att anslås på anslagstavlan och skall genomföras förslagsvis på lördagar under året.

§ 19

Information om färjetrafiken.

Claes Lindroth redogjorde för hur upphandlingen av årets färjetrafik gått till.

Vi har i år fått 294 turer á 1 000 kronor stycket.

Vi får inga pengar tillbaka vid inställda turer, men slipper att betala extra de gånger färjan får köra fram och tillbaka flera gånger.

Uppmärksammas bör att anropstrafik inte längre behövs.

§ 20

Information om ordningsregler.

Carin Bengtsson gick igenom våra ordningsregler för Varholmen samt påpekade att:

Vår goda Varholmsanda måste hållas högt genom vänlighet, hjälpsamhet, ansvarstagande, respekt för varandra och att vi följer fastställda regler.

§ 21

Information från styrelsen.

Carin Bengtsson redogjorde för alla ansvarsuppgifterna på ön.

Arbetsdagarna 2011 bestämdes till lördagen den 7 maj samt lördagen den 27 augusti med samling klockan 11.00 vid dansbanan.

½-årsmötet bestämdes till söndagen den 5 juni men har sedan blivit flyttat till den 12 juni.

Birgitta Röström redogjorde för den nya rutinen avseende byggfrågor.

De förseningar som uppstått på Stadsbyggnadskontoret, hade många gånger kunnat undvikas om de fastställda byggreglerna följts.

Vid om- och tillbyggnad skall närmaste grannar godkänna förslaget.

25° takvinkel gäller så länge det inte stör grannarna.

Källare får inte inredas och bebos.

Friggebod får inte byggas på Stora Varholmen, men

komplementbyggnad på 10 m² får byggas. Dock ingår denna yta i den totala på 50 m².

Inglasad veranda får vara max 12 m² och inte ha isolerade väggar.

Takutsprång får vara max 800 mm för att inte räknas in i byggarean.

Stadsbyggnadskontoret och FGK anordnar temakväll torsdagen den 10 mars klockan 18.00 – 21.00 på Köpmansgatan 20. Då kommer man att informerar om det nya bygglovsförfarandet som gäller fr.o.m. 1/1 2011 för koloniföreningar anslutna till FGK, Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar.

Därefter forum för medlemsfrågor.

John Alenvret protesterade mot att Stadsbyggnadskontoret tagit över bygglovshanteringen. Han anser att styrelsen varit alltför svag i sitt agerande och att styrelsen skall besluta i alla

byggärenden.

Ett antal medlemmar har anmält till styrelsen att man vill ha träd fällda. Dessa önskemål har lämnats vidare till Eva Jonasen för

(5)

fortsatt handläggning.

Alla önskemål om trädfällning skall ovillkorligen lämnas till styrelsen för beslut eller vidare handläggning.

Lars-Göran Unger meddelade att en del avskjutning av djur och fåglar skall göras under våren.

§ 22

Övriga frågor. Inga ytterligare frågor anmäldes.

§ 23

Mötets avslutning Carin Bengtsson avtackade alla avgående styrelse-, kommitté- och valberedningsmedlemmar:

Ingegerd Abrahamsson, Per-Anders Milde, Lena Mark, Anki Andernil, Marie-Louise Jivhem, Gerd Eneskans, Hans Bornsjö och Per Bornsjö för ett synnerligen gott arbete under året.

Istället för att dela ut blommor till alla, har styrelsen tagit beslutet att skänka en summa pengar till Sjöräddningssällskapets

Röröstation.

Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande Protokollförare

____________________________________________________________

Jill Nordstrand Sven-Olof Nilsson

Justeringsmän

____________________________________________________________

Anna Onsholm Martin Varvne

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :