• No results found

Yttrande över betänkandets Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över betänkandets Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Box 8114 104 20 Stockholm Webbplats: www.imy.se E-post: imy@imy.se Telefon: 08-657 61 00 1(2) Regeringskansliet, Socialdepartementet

Yttrande över betänkandets Hållbar

socialtjänst – En ny socialtjänstlag

(SOU 2020:47)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med anledning av betänkandets omfång har IMY valt att begränsa sitt yttrande till frågor av väsentlig betydelse för enskildas personliga integritet och då särskilt förslaget till lag om socialtjänstdataregister.

IMY konstaterar att de föreslagna bestämmelserna medför en omfattande behandling av personuppgifter som är av mycket känslig karaktär, rörande en stor del av Sveriges befolkning.

IMY noterar att förslagen huvudsakligen (inom de frågor som faller inom ramen för IMY:s ansvarsområde) fokuserar på behovet av att behandla personuppgifter för statistik- och forskningsändamål. Den analys i fråga om personuppgiftsbehandling som bland annat framgår av avsnitt 15 och 27 i betänkandet, är enligt IMY inte tillräckligt omfattande med hänsyn till de integritetsrisker som de föreslagna bestämmelserna medför. I betänkandet saknas även en tillräcklig analys av sådana skyddsåtgärder som kan anses vara nödvändiga, med hänsyn till att de föreslagna bestämmelserna medför en omfattande inverkan på de enskildas personliga integritet.

I betänkandet hänvisar utredningen bland annat till de bestämmelser som gäller för hälsodataregister och argumenterar för att det inte finns någon anledning att inte tillåta en motsvarande behandling av personuppgifter på socialtjänstens område.

I detta sammanhang vill IMY lyfta att, när det generellt gäller hälsodataregister, så har regeringen tidigare uttalat dels att vilka uppgifter som ska ingå i ett sådant register får bedömas utifrån de ändamål för vilka behandling av uppgifter i registret får ske, dels att regeringen noggrant bör överväga behovet av varje särskild uppgift i registret (se prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister s 51-52). Några bedömningar på sådan nivå finns inte i det aktuella betänkandet.

Förslagen i betänkandet innebär en omfattande insamling och bearbetning av mycket integritetskänsliga personuppgifter. För att den ska vara tillåten krävs att den är förenlig med kraven i 2 kap. 6 § andra stycket och 20–21 §§ regeringsformen och dataskyddsförordningen. För att uppfylla kraven enligt regeringsformen och

dataskyddsförordningen i ett konkret lagstiftningsärende krävs det att det intrång som Diarienummer: DI-2020-9568 Ert diarienummer: S2020/06592 Datum: 2021-02-02

(2)

Integritetsskyddsmyndigheten Diarienummer: DI-2020-9568 2(2) Datum: 2021-02-02

sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte större än nödvändigt. Intrånget ska mötas av integritetshöjande bestämmelser till förmån för den enskilde vars uppgifter behandlas. Det behövs en tillräckligt ingående analys av om behovet av informationen står i proportion till det integritetsintrång som förslaget innebär.

IMY utesluter inte att de föreslagna bestämmelserna i viss utsträckning kan vara motiverade, men anser att betänkandet inte ger ett tillräckligt underlag för att vi ska kunna tillstyrka de förslagna bestämmelserna. IMY kan därför inte tillstyrka förslagen utifrån förevarande underlag. IMY anser att det krävs en fördjupad analys av

integritetsfrågorna i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Mattias Sandström. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren medverkat.

References

Related documents

Utredningen menar att möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning bör tydliggöras och utvidgas och föreslår att socialnämnden även får

Insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och vid behov [Lunds universitets fetstil] i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och

Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet ser positivt på att arbetet med en ny hållbar socialtjänstlag inletts men menar att förslaget om en ny socialtjänstlag

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till utredningens förslag om en hållbar socialtjänst som syftar till att förebygga socialt utanförskap och stödja individens

I detta ärende har rättschef Anna Asp beslutat. Lina Eriksson har

förhållanden inte behöver dokumenteras är kommunen positiv till det utifrån att det kan öka möjligheten att enskilda söker stöd.. I propositionen bör det dock framgå

I utredningen anges som skäl för den förlängda tiden, både vad gäller uppföljning efter avslutad utredning och uppföljning efter avslutad placering, att ett barns

Riksrevisionen tillstyrker förslaget om att regeringen bör ge en myndighet i uppdrag att lämna förslag till hur stödet till systematisk uppföljning kan utvecklas i samarbete med