• No results found

Svar på remiss - Socialstyrelsens författningsförslag "Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss - Socialstyrelsens författningsförslag "Att göra anmälningar som gäller barn sökbara""

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteskrivelse

1(3)

Datum Dnr

2020-12-02 IAN-2020-00299-3

Fel! Hittar inte referenskälla. Malin JonssoncodeOurRef Kvalitets- och metodutvecklare Barn- och familjestöd

Svar på remiss - Socialstyrelsens författningsförslag

"Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

att anta förvaltningens skrivelse som nämndens remissvar. Ärendet

Socialstyrelsen fick år 2018 ett uppdrag från regeringen att analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. I uppdraget in-går även att lämna förslag på de författningsändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende barns be-hov av skydd, intrång i den personliga integriteten och bebe-hov av sekretess. Rapporten har sänts ut på remiss och svaren ska vara Socialstyrelsen till-handa senast 2021-01-14.

Bakgrund

Socialnämnden har ett omfattande ansvar att uppmärksamma och skydda barn som far illa. Till följd av reglerna om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten sätts i många kommuner, däribland Sundsvall, anmälningar om oro för barn som inte leder till utredning in i en eller flera pärmar i kro-nologisk ordning (den krokro-nologiska pärmen). Där kan det vara svårt att söka bland anmälningarna. Den som söker efter en anmälan i pärmen får del av information, som många gånger är integritetskänslig, rörande andra perso-ner.

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en utredning bör uppgifter som finns i förekommande per-sonakt beaktas. Även tidigare inkomna anmälningar hos den egna nämnden bör, om det är möjligt, beaktas. Samtidigt finns i 7 a § Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPuL, ett förbud mot att i register ta in uppgifter om känsliga personuppgifter eller uppgifter om i

(2)

2(3) 2020-12-02

övrigt ömtåliga personliga förhållanden, som även omfattar manuella sam-manställningar. I 7 a § andra stycket SoLPuL finns uppräknat ett antal un-dantag från förbudet. Inget av unun-dantagen ger socialnämnden möjlighet att sammanställa register över anmälningar som gäller barn som inte lett till nå-gon utredning och inte tillhör något pågående ärende. Uppräkningen av un-dantag är avsedd att vara uttömmande.

Socialstyrelsen har utrett om det idag finns några möjligheter att hålla samt-liga anmälningar som inte leder till utredning sökbara. Den juridiska ana-lysen inkluderar även vilka krav reglerna om diarieföring ställer på hur an-mälningarna hålls ordnade. Analysen av befintligt regelverk visar att reg-lerna är svårtolkade och att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sök-bart sätt. Dessutom är det till följd av reglerna i SoLPuL svårt för social-nämnden att hålla handlingarna ordnade på ett sådant sätt att kraven på dia-rieföring uppnås. Regelverket är inkonsekvent då det är möjligt att hålla en del anmälningar som inte leder till utredning sökbara i personakt men inte andra där någon personakt inte finns sedan tidigare.

Ekonomiska konsekvenser för kommunerna

Vid en ändring av lagen att göra anmälningar sökbara, behöver en justering göras i verksamhetssystemen för att sökningen ska kunna bli möjlig. Upp-dateringen är en mindre kostnad för kommunerna då det inte krävs någon nyinvestering. Lagförslaget innebär ingen skyldighet att upprätta nya regis-ter och uppdaregis-tera funktionen i verksamhetssystemen. Utifrån förslaget får kommunerna en möjlighet att upprätta digitala eller manuella register. Socialstyrelsens författningsförslag

Socialstyrelsen föreslår att ett nytt undantag ska införas i 7 a § SoLPuL som möjliggör sammanställningar som innehåller uppgifter om känsliga person-uppgifter eller person-uppgifter om i övrigt ömtåliga personliga förhållanden. Un-dantaget föreslås omfatta uppgifter om anmälan som gäller barn samt upp-gifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd, och beslut att inte inleda utredning om ett barn (det som brukar kallas förhandsbedömningen). Förvaltningens överväganden

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, genom verksamhetsområdet Barn, Unga och familj, ställer sig positiva till Socialstyrelsens författnings-förslag om att göra anmälningar rörande barn sökbara. Verksamheten ser idag inga hinder alls till förslag om ändring vare sig för brukare eller för verksamheten. Snarare bidrar förslaget till en ökad rättssäkerhet samt bättre skydd mot enskildas integritet, då de ”kronologiska pärmarna” gjort det möj-ligt att ta del av anmälningar som rör andra. Att kunna söka fram

(3)

anmäl-3(3) 2020-12-02

ningar som ej lett till utredning när en ny anmälan inkommit, bidrar ytterli-gare till att stärka skyddet för de barn som behöver det när all tillgänglig kunskap hos verksamheten tas i beaktande.

Beslutet skickas till Socialstyrelsen.

Denise Wallén Eva Leijon

Förvaltningsdirektör Verksamhetschef Barn, unga och

(4)

References

Related documents

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna