• No results found

Hemsida: www. vanersborgst ingsrat t .domst ol. se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hemsida: www. vanersborgst ingsrat t .domst ol. se"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

DATUM

2020-04-27

DIARIENR

TVB 2020/ 64

Box 1070, 462 28 Vänersborg • Be s ök sa dr e ss : Hamngat an 6 • Telefon: 0521-27 02 00 vanersborgs.t ingsrat t @dom.se • mmd. vanersborg@dom. se

Hemsida: www. vanersborgst ingsrat t .domst ol. se

R2 B

M ar k- och milj ödomstolen

Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se Kopia till

m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se

Yttr a nde ö ver betä nka ndet En utveckl a d va ttenfö r v al tni ng (SOU 2019 :6 6 )

(ert d n r M202 0/0 2246 / Nm)

---

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som har granskat remissen med fokus på det som berör domstolens verksamhet, har inga synpunkter på förslagen.

Vibeke Sylten Nils-Göran Nilsson Kristian Andersson

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet

Nils-Göran Nilsson och rådmannen Kristian Andersson (referent).

References

Related documents

--- Beslut om detta yttrande har fattats av chefsrådmannen Peter Ardö efter före- dragning av rådmannen Anna Karlsson och tekniska rådet Viktor Forsell vidare har deltagit

I domstolens yttrande har deltagit chefsrådmannen Lars-Göran Bennmarker och rådmannen

Där man liggtimrar men inte drar stockarna till en tät vägg låter man det vara ett mellanrum mellan stockarna som sedan drevas täta, d v s väggen blir tät på ett annat sätt

Yttrande till motion om att införa lovprao för årskurs -Jimmie Nilsson, kl 10.45

Och vi hoppas läsarna förstår våra kval och fåfänga försök att förstå bildsnickarens tankekonstruktioner. För någon tanke måste väl ändå ligga bakom? Det har inte

I Inre hamnen finns inte plats för en skola, dock för förskolor inom egen tomt eller som del av kvarter..

Ledningen ser även ett ökat behov av en tydligare struktur kopplat till ansvarsfördelningen mellan Kalmarhem AB och Kalmar kommun men anser att de får bra stöd från

Bertil Blomqvist med sina flitiga med' hjälpare och alla damerna för den oför- glömiiga kvällen. Det hade verkligen gjorts stora ansträngningar för att det skulle

Kapacitansvärden från 0,5 pF till 1100 fJ.F kan mätas vid 1 kHz från inbyggd oscillator eller vid frekvenser från ZO Hz upp till ZO kHz från yttre källa då en frekvens

Kopplingn för transistorer i basjordat, injektorjordat och kolIektorj ordet steg, samt närmast motsvarande rörkopplingar med liknande egenskaper.. Schema för

ligt stor, för att man på s kä rmen skall kunna erhålla en bild .av an' odströmmen från lIloll till dess högsta värd!. Denna växelspänning tillföres

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Niklas Wågnert, rådmannen Jonas Härkönen och tingsfiskalen Filip Lindström efter föredragning av Filip

Förvaltningsrätten i Göteborg har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot de förslag som presenteras i

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, rådmannen Bodil Svensson (referent) och tekniska rådet

Chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet Gunnar Barrefors och rådman- nen Titti Heina har deltagit i handläggningen

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet Gunnar Barrefors och rådmannen

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet Gunnar Barrefors och rådmannen

I detta yttrande har deltagit chefsrådmannen Lars-Göran Bennmarker, rådmannen Lars Nyberg samt tekniska rådet

I detta yttrande har deltagit chefsrådmannen Lars-Göran Bennmarker, rådmannen Lars Nyberg, tekniska rådet Lars Edlund och beredningsjuristen

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Patrick Baerselman och tek- niska rådet

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Maria Hallqvist, rådmannen Jenny Forkman och tingsfiskalen Vanja Dunås (föredragande)..

Detta yttrande har beslutats av tingsrätten i sammansättningen chefsrådmannen Nina Stubbe, rådmannen Philippe Benalal och tingsfiskalen Axel Zacharoff, föredragande.

Nämnden har granskat utredningens överväganden och förslag främst med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och integritetsskydds perspektiv utöva tillsyn