• No results found

Sveriges Kommuner och Regioner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Regioner"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sveriges Kommuner och Regioner YTTRANDE Vårt ärendenr: 20/01477 2020-12-02 Ert dnr: Ku2020/02350 Sektionen för lokal och regional utveckling

Nils-Olof Zethrin Kulturdepartementet

Marlene Quifiones 10333 STOCKHOLM

Film - ett nytt officiellt statistikområde

Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag om att införa "Film" som en ny kategori i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det föreslås vidare att Myndigheten för kulturanalys ska bli statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken för film. SKR menar att:

Förslaget i sin helhet behandlar ett angeläget område inom såväl den nationella som den regionala och lokala kulturpolitiken.

Förslaget tar sin utgångspunkt i den nationella filmpolitiken. SKR vill i sammanhanget betona den stora roll som förbundets medlemmar har inom det

filmpolitiska området och dessa engagemangs relation till kultursamverkansmodellen. SKR håller med om att det finns behov av statistik men vill betona att denna statistik bör ha en relation till och relevans för de kulturpolitiska mål som formuleras inom ramen för kultursamverkansmodellen. Detta påkallar samverkan kring statistiken och dess insamlande med företrädare för den regionala och lokala nivån.

I ovanstående sammanhang kan också behovet av samordning rörande delvis

överlappande processer inom de statliga kulturpolitiska och mediepolitiska områdena där olika myndigheter har uppdrag påpekas. Detta gäller till exempel filmpolitiska respektive medie- och informationskunnighetsrelaterade processer med relevans för SKR:s medlemmar.

Sveriges Kommuner och Regioner

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Gunilla Glasare

Katrien Vanhaverbeke

Sveriges Kommuner och Regioner

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50

References

Related documents

Antal på grund av arbets- olycksfall förlorade arbetsdagar per tusental arbetstimmar (svår- hetstal) år 1975, fördelade inom olika näringsgrenar efter huvud­..

budgeten redan förut i jämförelse exempelvis med stockholmsbudgeten (jfr ovan sid. 48—54) kunde anses höra till de billigare. Hänföras sålunda till dyrare livsmedel smör,

medelsnämnd, belöpte sig i genomsnitt per vecka och hushåll till 2'3 5 kr. och per konsumtionsenhet till 0-6 7 kr. eller IDs % av födoämnesbudgeten. För de varuslag, för

Vid fastställande av riksbud- geten har hänsyn tagits till antalet i undersökningen deltagande hushåll, i de olika landsdelarna och utgör således riksbudgeten medeltal för

Det har tidigare inte funnits någon modell som gjort det möjligt för den enskilde miljöaktören att ställa upp trovärdiga argument när det gäller krav på minskade utsläpp

Riksantikvarieämbetet genomför nu, inom ramen för programmet Digital Arkeologisk Process (DAP), en behovskartläggning för att undersöka hur fornminnesinformation används och

Mark Twain föddes den 30 november 1835 och dog den 21 april 1910 - psuedonym för Samuel Clemens, amerikansk författare och humorist. Version 2

Resultatet inom framför allt miljöområdet ska inte tolkas som att regionen är hållbar, vilket inte är fallet för någon region inom aspekterna klimatpåverkande utsläpp