• No results found

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

2019-09-23

1 (1) IAF 2019/411 Rättsenheten

Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats

Box 210, 641 22 Katrineholm Köpmangatan 2 0150-48 70 00 0150-48 70 02 www.iaf.se

s.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förslagen i promemorian och tillstyrker förslagen.

_______________

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Verksjurist Elida Ramsten har varit föredragande. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har även enhetschef Catarina Eklundh Ahlgren deltagit.

Peter Ekborg

Generaldirektör Elida Ramsten Verksjurist

References

Related documents

1 § Folkhälsomyndigheten föreslår följande tillägg för att inkludera tex livsmedelsburen smitta: -Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren, om det gäller en sjukdom som

Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen (BO) Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung.. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika

Domstols- verket har bedömt att förslagen inte, i någon större mån, påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför inte något att invända

Den nödvändiga vården står för en större andel än den planerade vården vilket bör innebära att det totala antalet ärenden inte kommer att minska i någon större

Samuelsson, HR-ansvarig Caroline Carlsson, HR-strateg Angela Berthelsen samt enhetscheferna Ola Leijon och Mats Granér deltagit.

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

tolkning skulle bedömningen kunna göras att bestämmelser såsom till exempel artikel 1 t), definition av försäkringsperiod, och artikel 51, särskilda bestämmelser om

Remiss av promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i

Regeringens förslag innebär att svenska sociala trygghetsförmåner även fortsättningsvis ska kunna betalas ut till enskilda personer i Förenade kungariket och

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

Förenade kungariket lämnade EU utan ett utträdesavtal hade rätt att få eller fick en förmån utbetald i Förenade kungariket med stöd av Europaparla- mentets och

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4 a § lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen ska upphöra att

17 a, 18 eller 18 a § socialförsäkrings- balken har fortsatt rätt att få förmånen utbetald utan minskad ersättning och utan hinder av att Förenade kungariket har lämnat

Den upphävda 6 § ska dock fortfarande tillämpas när det gäller en ansökan som har kommit in till Försäkringskassan före utgången av 2019 men som inte har avgjorts slutligt

5 § En person och dennes familjemedlemmar som före den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade EU hade rätt att få eller fick en förmån ut- betald i Förenade kungariket med