Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

2019-09-23

1 (1) IAF 2019/411 Rättsenheten

Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats

Box 210, 641 22 Katrineholm Köpmangatan 2 0150-48 70 00 0150-48 70 02 www.iaf.se

s.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Ändringar i lagstiftningen om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen (S2019/03691/SF)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förslagen i promemorian och tillstyrker förslagen.

_______________

I detta ärende har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Verksjurist Elida Ramsten har varit föredragande. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har även enhetschef Catarina Eklundh Ahlgren deltagit.

Peter Ekborg

Generaldirektör Elida Ramsten Verksjurist

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :