!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'! "#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5!

43  Download (0)

Full text

(1)

!"#$%&'()*+,)-'.+-()-)/%'0"#$)$),)-&%'.+-'%-()10$2,)1'(311-)'

!

"#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!/&#!*0.+.!1%2$#34(%+%53,4#$.&5$.!45672-#!54#&!$%!1%2$#34(%+%5!

&6!57-%&3+$$*$6$#!)-!2$#&3!(1%3(&8!)9/!(:%%$2)-!)-!&#;$.3-&#(%&2$%<!!

=%2$#34(%+%5$%!6+3&#!.72*+5.!&..!$*$6$#%&3!,4#;$#$2$*3$#!,4#!)9/!(1%3(&8$#!)-!

&#;$.3*+6$.!1%2$#!57-%&3+$.+2$%!(1%2$!6&#&!;:..#$<!!

!

>+**!$?$-8$*!&%3$#!$%2&3.!2#75.!/:*,.$%!@AB!8#)9$%.C!&6!$*$6$#%&!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!

6&#+.!.+**#:9(*+5!,4#!&..!,4#;$#$2&!2$-!,4#!&#;$.3-&#(%&2$%<!!"%2$*$%!3)-!&%3$#!&..!

3()*&%!/$*.!(*&#.!5$..!2$-!(1%3(&8$#!)-!/1#!&#;$.3-&#(%&2$%!,1%5$#&#!:#!AD!8#)9$%.<!

E9/!,:##$!:%!/:*,.$%!&%3$#!3+5!/$*.!(*&#.!/&!,0..!(1%3(&8$#!)-!/1#!6:*,:#2$%!+!'6$#+5$!

,1%5$#&#!@FG!8#)9$%.C<!

!

H$%!:%!3.4##$!;#+3.$#!*+55$#!$%*+5.!$*$6$#%&!+!3()*&%3!,4#-05&!&..!,4#-$2*&!(1%3(&8$#!

)-!6+*(&!#:..+5/$.$#!)9/!3(7*2+5/$.$#!&%3.:**2&!/&#!80!&#;$.3-&#(%&2$%<!DI!8#)9$%.!&6!

$*$6$#%&!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!(*&#&.!2$..&<!J$.3&--&!5:**$#!/1#!3()*&%!,4#;$#$..!

$*$6$#%&!80!/1#!2$.!,1%5$#&#!8#&(.+3(.!80!$%!&#;$.38*&.3<!J:#!:#!2$.!%:3.&%!3&--&!&%2$*!

@DB!8#)9$%.C!3)-!36&#&#!K+%.$!&**3K<!!!

!

L1%3(&8$#!)-!&#;$.3-&#(%&2$%!+!&%2#&!*:%2$#!:#!2)9(!2$.!)-#02$!3)-!$%*+5.!$*$6$#%&!

/&#!3.4#3.!;#+3.$#<!M%2&3.!NO!8#)9$%.!&%3$#!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!5$..!2$-!302&%&!

(1%3(&8$#<!H$2&%!AB!8#)9$%.!&%3$#!3+5!+%.$!,0..!%05#&!302&%&!(1%3(&8$#!&**3<!

!

P:*,.$%!&6!$*$6$#%&!@AN!8#)9$%.C!(:%%$#!.+**!6&2!$..!,&9(,4#;1%2!54#!-$2&%!$%2&3.!DQ!

8#)9$%.!(:%%$#!.+**!6&2!$%!&#;$.35+6&#)#5&%+3&.+)%!54#<!R&2!$..!()**$(.+6&6.&*!:#!(:%%$#!

DI!8#)9$%.!&6!$*$6$#%&!.+**!:#!-$%!$%2&3.!OQ!8#)9$%.!(&%!38)%.&%.!%:-%&!%05).!3)-!

+%50#!+!$..!()**$(.+6&6.&*<!!

!

"#;$.3-&#(%&23(1%3(&8$#%&!:#!$%*+5.!1%2$#34(%+%5$%!5$%)-50$%2$!%05).!/45#$!+!

0#3(1#3!D!.+**!$?$-8$*!(:%%$2)-$%!)-!6&2!$..!,&9(,4#;1%2!54#!@QQ!8#)9$%.C!)9/!6&2!$..!

()**$(.+6&6.&*!:#!@AS!8#)9$%.C<!H$%!%:#!2$.!5:**$#!,4#;$#$2$*3$#%&!,4#!&#;$.3-&#(%&2$%!

:#!2$.!2)9(!,*$#!$*$6$#!+!D&%!3)-!&%3$#!&..!3()*&%!+%.$!&**3!(*&#&.!2$%!1885+,.$%!T:-,4#.!

-$2!0#3(1#3!O!@NI!T:-,4#.!-$2!OB!8#)9$%.C<!E9/!2$.!:#!,:##$!$*$6$#!+!0#3(1#3!D!3)-!

&%3$#!&..!3()*&%!/$*.!(*&#.!,4#;$#$..!$*$6$#!80!/1#!2$.!,1%5$#&#!8#&(.+3(.!80!$%!

&#;$.38*&.3!@DG!#$38$(.+6$!FI!8#)9$%.C<!!

!

M*$6$#%&3!(1%3(&83;#+3.$#!)-!&#;$.3*+6$.!3(&!#$*&.$#&3!.+**!&..!GA!8#)9$%.!&6!$*$6$#%&!

;$24-$#!&..!2$!()--$#!&..!&#;$.&!3)-!&%3.:**2&!)9/!OQ!8#)9$%.!3)-!,4#$.&5&#$<!

!

=%2$#34(%+%5$%!6+3&#!&..!$*$6$#%&!+!,4#3.&!/&%2!,0#!3+%&!(1%3(&8$#!,#0%!*:#&#%&!@DI!

8#)9$%.C!)9/!8#&(.+(!@DB!8#)9$%.C<!!U0!2$!7#($3,4#;$#$2&%2$!57-%&3+$8#)5#&--$%!:#!

2$.!2)9(!$%!-&#(&%.!/45#$!&%2$*!3)-!,0#!3+%&!(1%3(&8$#!5$%)-!8#&(.+(!V!NN!8#)9$%.!

,#0%!*:#&#$!)9/!QB!8#)9$%.!,#0%!8#&(.+(<!H$2&%!$*$6$#%&!80!2$!3.12+$,4#;$#$2&%2$!

(2)

(1%3(&8$#!)-!#:..+5/$.$#!)9/!3(7*2+5/$.$#!80!&#;$.3-&#(%&2$%!:#!/45#$!:%!&%2$*$%!

(+**&#!@FD!#$38$(.+6$!DA!8#)9$%.C<!"%2$*$%!.T$T$#!3)-!(:%%$#!.+**!6&2!$..!,&9(,4#;1%2!54#!

:#!2$331.)-!*:5#$!@FG!8#)9$%.!T:-,4#.!-$2!AG!,4#!(+**&#%&C<!!>T$T$#!:#!2)9(!-$#!

+%.#$33$#&2$!:%!(+**&#%&!&6!&..!,4#/&%2*&!-$2!,&9($.!)-!2$!:52$!$..!,4#$.&5!V!QN!8#)9$%.!

T:-,4#.!-$2!AF!,4#!(+**&#%&!3)-!+3.:**$.!+!/45#$!1.3.#:9(%+%5!6+**!;$3.:--&!&**.!3T:*6&<!

!

M*$6$#!80!7#($3,4#;$#$2&%2$!8#)5#&-!/&#!+!,4#/0**&%2$6+3!3.)#!1.3.#:9(%+%5!/&,.!

()%.&(.!-$2!%05).!,&9(,4#;1%2!1%2$#!3.12+$.+2$%!@NF!8#)9$%.C<!

!

'&--&%.&5$.!6+3&#!1%2$#34(%+%5$%!80!;$.72&%2$!;#+3.$#!+!/1#!3()*&%!,4#;$#$2$#!

57-%&3+$$*$6$#%&!,4#!&#;$.3*+6$.<!!H$%!$..!6+33.!&%36&#!,4#!2$33&!;#+3.$#!*+55$#!)9(30!/)3!

&#;$.3*+6$.3!)#5&%+3&.+)%$#<!X#&-,4#!&**.!,&9(,4#$%+%53#4#$*3$%!3)-!1%2$#!-0%5&!0#!+%.$!

.+**#:9(*+5.!+%.#$33$#&.!3+5!,4#!3()*&%!)9/!;+2#&5+.!-$2!3+%&!(1%3(&8$#!)-!/1#!2$.!

,1%5$#&#!80!&#;$.3-&#(%&2$%!.+**!&..!,4#;:..#&!(6&*+.Y%!+!1%2$#6+3%+%5$%<!!

!

8#*%&&%'92&/)$$' Z/$,!

"#$%&!'()*+%,)#-&.+)%!

!

!

!

(3)

Arenagruppens undersökning bland gymnasieelever.

Genomförd maj-juni 2010

(4)

Om Exquiro

Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser samt renodlade statistiska tjänster.

Vi genomför såväl kvalitativa som kvantitativa marknadsundersökningar, där vi hjälper företag från framtagandet av frågeställningar och konstruktion av enkät till slutlig analys och rapportskrivning.

Vi vill tacka vår kontaktperson på Arenagruppen (Johanna Lindell) för ett givande samarbete.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller synpunkter gällande vårt arbete.

Patrik Olczak / Bruno Boric

Exquiro Market Research Bildhuggarvägen 33 121 44 Johanneshov Telefon: 08-659 05 00 e-post: info@exquiro.se Hemsida: www.exquiro.se

(5)

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning ____________________________________ 4 2. Metodbeskrivning___________________________________ 6 3. Resultat - totalt _____________________________________ 9

3.1 Allmänna kunskaper om fackliga begrepp ______________________________________ 9 3.2 Skolan och kunskaper om arbetslivet _________________________________________ 11 3.3 Arbetsförhållanden i andra länder ___________________________________________ 13 3.4 Allmänna frågor om välfärd, lön, rättigheter och arbetsmiljö ______________________ 16 3.5 Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare?__________________ 20 3.6 Kontakt med fackförbund __________________________________________________ 21

4. Resultat - undergrupper _____________________________ 22

4.1 Årskurs på gymnasiet _____________________________________________________ 23 4.2 Kön ___________________________________________________________________ 26 4.3 Gymnasieprogram________________________________________________________ 29 4.4 Kommunal/fristående skola ________________________________________________ 32 4.5 Kommunstorlek _________________________________________________________ 35

5. Frågeformulär_____________________________________ 38

(6)

1. Sammanfattning

Bakgrund

• 700 gymnasieelever intervjuades per telefon under perioden 24 maj – 11 juni 2010.

Kännedom om fackliga begrepp

• 52 % av eleverna känner till vad ett fackförbund gör, 36 % känner till vad en

arbetsgivarorganisation gör, 39 % känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal.

Skolan och kunskaper om arbetslivet

• Gymnasieelever har framför allt fått kunskaper om arbetslivet genom lärare och praktik; 39 % av gymnasieeleverna anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom sina lärare och 38 % att de fått det genom praktik.

• Följande andelar elever anser att skolan ”helt klart” gett dem olika kunskaper/förberedelser:

- Skolan har varit tillräcklig för att förbereda dem för arbetsmarknaden (58 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar (53 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar (47 %)

- Skolan har gett dem kunskaper om vilka rättigheter/skyldigheter anställda har på arbetsmarknaden (46 % respektive 44 %)

- Skolan har förberett dem på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats (43 %) - Skolan har gett dem kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder (21 %).

Arbetsförhållanden i andra länder

• 35 % av eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen.

• Framför allt tror eleverna att de som konsumenter (8 %) och genom bidrag till ideella organisationer (6 %) kan påverka arbetsförhållanden i andra länder.

• 12 % av eleverna tror att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder och 24 % tror att det är vanligare med strejk i andra länder än i Sverige.

Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare

• 76 % av eleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetslivet, 16 %

tror att de kommer att jobba som egna företagare och 8 % har ingen uppfattning.

(7)

Skillnader mellan olika undergrupper

• Elever i årskurs 3 på gymnasiet har bland annat i förhållandevis stor utsträckning:

- Kännedom om vad ett fackförbund gör (66 %) - Kännedom om vad ett kollektivavtal är (50 %)

- Spontant nämnt någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %) - Haft kontakt med något fackförbund under studietiden (23 %)

• Elever på yrkesförberedande program har bland annat i förhållandevis stor utsträckning:

- Haft kontakt med något fackförbund under studietiden (24 %) - Fått bäst kunskap om arbetslivet genom praktik (68 %)

- Fått god kunskap om olika aspekter av arbetslivet genom skolan (flera olika frågor om

olika aspekter av arbetslivet åskådliggör detta)

(8)

2. Metodbeskrivning

Målgrupper

Målgruppen i undersökningen är elever på gymnasiet.

Datainsamlingsmetod och datainsamlingsperiod

All data samlades in genom telefonintervjuer under perioden 24 maj – 11 juni 2010.

Antal svar, svarsfrekvens och bortfallsredovisning

Antal %

Bruttourval 1 200 -

Ej målgrupp (passerade inte kontrollfrågan) 21 -

Nettourval 1 179 100 %

Fel nummer 27 2,3 %

Vägrare 132 11,2 %

Bortresta 14 1,2 %

Sjuka/hör dåligt mm 6 0,5 %

Talar inte svenska 1 0,1 %

Avlidna 0 0,0 %

Övriga ej svar 299 25,4 %

Antal genomförda intervjuer 700 59,4 % Totalt genomfördes 700 intervjuer.

Framtagande av exakta målgrupp genom kontrollfråga

För att säkerställa att vi i undersökningen intervjuade personer inom målgruppen ställdes följande kontrollfråga i inledningen av varje intervju: ”Går du på gymnasiet för närvarande?”

Intervjun avslutades efter kontrollfrågan om personen inte går på gymnasiet för närvarande. Utav

721 påbörjade intervjuer avslutades 21 st. efter kontrollfrågan och 700 intervjuer genomfördes.

(9)

Enkäten

Arenagruppen tillhandahöll ett enkätutkast som Exquiro granskade och reviderade i samråd med Arenagruppen. Enkäten presenteras i sin helhet i slutet av rapporten (kapitel 5).

Antal svar inom olika undergrupper

Antal svar

År 1 på gymnasiet 257

År 2 på gymnasiet 233

Årskurs

År 3 på gymnasiet 210

Tjej 349

Kön

Kille 351

Studieförberedande 439

Yrkesförberedande 235

Program

Individuella programmet 26

Kommunal skola 488

Friskola 174

Skola

Vet ej / annan 38

Storstäder + förortskommuner 215

Större städer 191

Kommun

(SKL:s benämningar)

Övriga kommuner 294

Totalt Totalt 700

* Kommunerna är kategoriserade efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommunkodning. SKL:s kodning innehåller 9 stycken kommunkategorier. ”Storstäder” och ”förortskommuner” kategoriseras i denna rapport som en grupp, ”större städer” kategoriseras som en annan grupp och övriga sex stycken kommunkategorier grupperas som en tredje grupp.

Viktigt att veta rörande resultatredovisningen

• Samtliga resultat är viktade (läs mer om detta på nästa sida)

• I diagram redovisas basen för uträkningarna, dvs. vilka respondenters svar som ligger till grund för resultaten.

• Resultaten redovisas i procentuella andelar (avrundade till närmaste heltal).

• I kapitel 3 redovisas totalresultat.

• I kapitel 4 redovisas resultaten uppdelade på olika undergrupper (kön, årskurs, program mm). I

(10)

Viktade resultat

Urvalet av personer är riksrepresentativt och vi har försökt att genomföra intervjuerna jämnt inom olika undergrupper.

För att totalresultaten exakt skall motsvara målgruppen som helhet har resultaten viktats utifrån en statistisk viktningsmodell som baseras på antalsuppgifter från Skolverket gällande fördelning av gymnasieelever inom olika årskurser samt könsfördelning inom respektive årskurs.

Statistiskt säkerställda skillnader

I kapitel 4 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för olika undergrupper. Exempel på hur tabellerna ser ut (nedan exempel för fråga 5-7 gällande elever i årskurs 1, 2 respektive 3 på gymnasiet):

Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 257 233 210 257 233 210

Vad ett fackförbund gör 52 43 49 66 A B

Vad en arbetsgivarorganisation gör 36 38 35 33 5-7) Andel

elever som

känner till… Vad är ett kollektivavtal är 39 36 32 50 A B Tolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivån föreligger.

Bokstäverna A B i kolumnen för årskurs 3 visar att andelen elever i årskurs 3 som känner till vad ett

fackförbund gör med 95 % säkerhet är större än motsvarande andel bland elever i såväl årskurs 1

som elever i årskurs 2.

(11)

3. Resultat - totalt

3.1 Allmänna kunskaper om fackliga begrepp

Andel elever som känner till olika begrepp

- Bas: samtliga

39

16 36

52

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Känner till vad ett fackförbund gör

Känner till vad en arbetsgivarorganisation

gör

Känner till vad ett kollektivavtal är

Kan nämna något som ingår i ett kollektivavtal

%

52 % av gymnasieeleverna känner till vad ett fackförbund gör, 36 % känner till vad en

arbetsgivarorganisation gör, 39 % känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal.

I kapitel 4 redovisas fullständiga resultat för olika undergrupper. Bland kan man utläsa att elever i årskurs 3 i förhållandevis stor utsträckning har kännedom om vad ett fackförbund gör (66 %) samt kännedom om vad ett kollektivavtal är (50 %). Dessutom kan eleverna i årskurs 3 i relativt stor utsträckning spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal (30 %).

På nästa sida redovisas mer detaljerade resultat gällande kännedom om vad ett kollektivavtal är.

(12)

Vad kan elever spontant räkna upp att ett kollektivavtal innehåller?

- Bas: samtliga

3 1 3

23

61

0,1 1

1 12 7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lön Arbets- tid

Semester Föräldra- lön

Rättig- heter

Arbets- miljö

Pensioner Annat Vet ej Känner inte till vad ett kollektiv-

avtal är

%

Ovan redovisas resultaten på en följdfråga till frågan ”Vet du vad ett kollektivavtal är?”. Inga svarsalternativ lästes upp för respondenten, dvs. svaren är ”spontana”.

39 % av eleverna känner till vad ett kollektivavtal är och 16 % kan spontant nämna någon sak som ingår i ett kollektivavtal. Framför allt nämner elever att lön (12 %) respektive arbetstid (7 %) ingår i ett kollektivavtal.

Elever i årskurs 3 kan i relativt stor utsträckning spontant nämna någon sak som ingår i ett

kollektivavtal (30 %); speciellt kan de i förhållandevis stor utsträckning spontant nämna att lön

(24 %), arbetstid (12 %) och semester (6 %) ingår.

(13)

Skolan och kunskaper om arbetslivet

Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet?

- Bas: samtliga

8 7 3 1 0,3 2 4 1

39 38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lärarna Praktik Studie- besök på en arbets-

plats

Skolans läro- böcker

Besök från närings-

livet

Komplett- erande

skol- material

Besök från fack-

förbund

Annat Vet inte Har inte fått info

%

Gymnasieelever har framför allt fått kunskaper om arbetslivet genom lärare och praktik; 39 % av gymnasieeleverna anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom lärare och 38 % att de fått det genom praktik.

Resultaten för elever på studieförberedande program och elever på yrkesförberedande program skiljer sig åt i relativt stor utsträckning. Resultaten visar bland annat att 47 % av eleverna på

studieförberedande program anser att de fått bäst kunskap om arbetslivet genom lärare och 22 % att de fått det genom praktik. Motsvarande resultat för elever på yrkesförberedande program är

23 % respektive 68 %.

(14)

I vilken utstäckning anser elever att skolan har...

- Bas: samtliga

44 53

58

18 15 13

15

24 15

58 39

35 22 23

1 1 2 2 2 1 4

21

43 46

47

19

39

38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gett elever kunskaper om arbetsmarknaden i andra

länder?

Förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en

arbetsplats?

Gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på arbetsmarknaden?

Gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige

fungerar?

Gett elever kunskaper om hur arbetsmarknaden

fungerar?

Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden

%

Ja, helt klart Till viss del Nej, inte alls Vet ej

I ovanstående diagram redovisas resultaten på sju stycken separata frågor där respondenten alltid utgått från samma svarsalternativ.

Följande andelar elever anser att skolan ”helt klart” gett dem olika kunskaper/förberedelser:

- Skolan har varit tillräcklig för att förbereda dem för arbetsmarknaden (58 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar (53 %) - Skolan har gett dem kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar (47 %)

- Skolan har gett dem kunskaper om vilka rättigheter/skyldigheter anställda har på

arbetsmarknaden (46 % respektive 44 %)

(15)

3.2 Arbetsförhållanden i andra länder

Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen?

- Bas: samtliga

12 53

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja Nej Vet ej

%

35 % av eleverna tror att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen.

Elever i årskurs 1 (41 %) och kvinnliga elever (39 %) tror i relativt stor utsträckning att de kan påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen.

På nästa sida redovisas mer detaljerade resultat gällande på vilket sätt eleverna tror att de kan

påverka arbetsförhållandena i andra delar av världen.

(16)

På vilket sätt tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen?

- Bas: samtliga

3 1 1 6 11

65

1 2

6 0 8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Som konsu-

ment

Genom att bidra till ideella

organ- isationer

Volontär- arbete /

arbeta utom- lands

Genom parti- politiken

Genom ett fack- förbund

Genom att demon-

strera

Genom sociala medier

På annat sätt

Vet inte Tror inte att de kan

påverka

%

Eleverna tror framför allt att de som konsumenter (8 %) och genom bidrag till ideella organisationer (6 %) kan påverka arbetsförhållanden i andra länder.

Dessa alternativ nämns i relativt stor utsträckning av kvinnliga elever (11 % respektive 8 %)

(17)

Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder?

- Bas: samtliga

59

6 24

12 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vanligare i Sverige Vanligare i andra länder Ungefär lika vanligt Vet ej

%

12 % av eleverna tror att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder och 24 % tror att det är vanligare med strejk i andra länder än i Sverige.

I ett separat dokument levereras respondenternas öppna svar gällande varför de tror att det är

vanligare med strejk i Sverige eller i andra länder.

(18)

3.3 Allmänna frågor om välfärd, lön, rättigheter och arbetsmiljö

Tror elever att det svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, föräldraförsäkring och pensioner i första hand är ett resultat av...

- Bas: samtliga

43 34

23

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fackliga ansträngningar Humanistiska värderingar i samhället

Vet inte

%

34 % av eleverna tror att det svenska välfärdsystemet i första hand är ett resultat av humanistiska

värderingar, 23 % tror att det beror på fackliga ansträngningar, medan 43 % inte har någon

uppfattning.

(19)

Vem eller vad tror eleverna bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

- Bas: samtliga

14 13 12

16 45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chefen Facket Den anställde Kollektivavtalet Vet inte

%

45 % av eleverna tror att chefen bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts, 16 % att facket bestämmer/påverkar mest, 14 % att den anställde bestämmer/påverkar mest och 13 % att kollektivavtalet bestämmer/påverkar mest.

Elever i årskurs 3 svarar i relativt liten utsträckning ”vet ej” på ovanstående fråga och tror även, i jämförelse med andra elever, i relativt stor utsträckning att lönen bestäms/påverkas mest av den anställde (20 %) respektive av kollektivavtalet (22 %).

(20)

Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga?

- Bas: samtliga

10 1 3

35 51

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prata med chefen Prata med arbetskamrater

Prata med en facklig representant

Annat sätt Vet inte

%

Om de var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön skulle 51 % av eleverna

först och främst prata med chefen, 35 % skulle först prata med arbetskamrater och 10 % skulle först

prata med en facklig representant.

(21)

Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön, semester mm bestämdes?

- Bas: samtliga

9 1 9

22 58

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Genom förhandlingar med

de anställdas fackförbund

Du som chef och ägare bestämde allt

själv

Allt bestämdes genom staten i form

av lagar

Annat sätt Vet inte

%

Om de ägde ett företag skulle 58 % av eleverna vilja att rättigheter som lön, semester mm

bestämdes genom förhandlingar med de anställdas fackförbund, 22 % skulle vilja bestämma allt

själv och 9 % skulle vilja att allt bestämdes genom staten i form av lagar.

(22)

3.4 Kommer eleverna arbeta som anställda eller som egna företagare?

Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av ditt arbetsliv?

- Bas: samtliga

0,5 8

16 76

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Anställd Egen företagare Annat Vet inte

%

76 % av eleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetslivet, 16 % tror att de kommer att jobba som egna företagare och 8 % har ingen uppfattning.

23 % av de elever som går på fristående skolor tror att de kommer att jobba som egna företagare

större delen av arbetslivet. Motsvarande andel bland elever på kommunala skolor är 13 %.

(23)

3.5 Kontakt med fackförbund

Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden?

- Bas: samtliga

0,4

86

9 6 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja, på skolan Ja, på sommarjobb/praktik Ja, på annat sätt Nej

%

14 % av eleverna har haft kontakt med något fackförbund under studietiden; 9 % har haft det på skolan och 6 % har haft det genom sommarjobb/praktik.

Framför allt elever i årskurs 3 (23 %) och elever på yrkesförberedande program (24 %) har haft kontakt med något fackförbund under studietiden.

(24)

4. Resultat – undergrupper

I kapitel 4 redovisas signifikanta skillnader mellan resultaten för olika undergrupper. Exempel på hur tabellerna ser ut (nedan exempel för fråga 5-7 gällande elever i årskurs 1, 2 respektive 3 på gymnasiet):

Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 257 233 210 257 233 210

Vad ett fackförbund gör 52 43 49 66 A B

Vad en arbetsgivarorganisation gör 36 38 35 33 5-7) Andel

elever som

känner till… Vad är ett kollektivavtal är 39 36 32 50 A B Tolkning: stora bokstäver indikerar att en statistiskt säkerställd skillnad på 95 %-nivån föreligger.

Bokstäverna A B i kolumnen för årskurs 3 visar att andelen elever i årskurs 3 som känner till vad ett

fackförbund gör med 95 % säkerhet är större än motsvarande andel bland elever i såväl årskurs 1

som elever i årskurs 2.

(25)

4.1 Årskurs på gymnasiet

Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 257 233 210 257 233 210

Lärarna 39 44 35 36

Praktik 38 33 40 42

Studiebesök på en

arbetsplats 8 6 10 10

Skolans läroböcker 7 8 8 4

Besök från näringslivet 3 2 4 6 A

Kompletterande

skolmaterial 1 2 0 0

Besök från fackförbund 0,3 0 0 1

Annat 2 2 0 3

Vet ej 4 6 4 0 C C

3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet?

Har inte fått någon info 1 1 0 1

Ja, helt klart

58 63 54 56

Till viss del

15 13 18 15

Nej, inte alls

23 18 22 29 A

4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden

Vet ej 4 6 6 0

Ja, helt klart

43 49 40 37 C

Till viss del

18 11 23 20 A A

Nej, inte alls

38 37 35 43

4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats?

Vet ej 1 2 1 0

Ja, helt klart

53 54 50 54

Till viss del

24 27 24 22

Nej, inte alls

22 18 25 24

4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur

arbetsmarkanden fungerar?

Vet ej 1 1 2 0

Ja, helt klart

46 46 44 49

Till viss del

13 12 10 17

Nej, inte alls

39 39 43 34

4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 3 2 0

Ja, helt klart

44 43 43 45

Till viss del

15 15 11 19

Nej, inte alls

39 40 42 35

4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 3 3 0

Ja, helt klart

47 42 46 55 A

Till viss del

15 15 16 14

Nej, inte alls

35 39 36 30

4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar?

Vet ej 2 4 3 1

(26)

Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 257 233 210 257 233 210

Vad ett fackförbund gör 52 43 49 66 A B

Vad en

arbetsgivarorganisation gör 36 38 35 33

5-7) Andel elever som känner till…

Vad är ett kollektivavtal är 39 36 32 50 A B

Lön 12 6 8 24 A B

Arbetstid 7 2 7 12 A A

Semester 3 1 2 6 A

Föräldralön 1 1 2 1

Rättigheter 1 0 0 3 A

Arbetsmiljö 1 0 0 3

Pensioner 0,1 0 0 0

Annat 3 1 1 8 A B

Vet ej 23 28 20 21

8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett

kollektivavtal innehåller?

Känner inte till vad ett

kollektivavtal är 61 64 68 50 C C

Ja

35 41 30 34 B

Nej

53 45 59 58 A A

9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i

andra delar av världen? Vet ej 12 14 11 8

Som konsument 8 9 6 9

Genom att bidra till ideella

organisationer 6 4 6 9

Volontärarbete / arbeta

utomlands 3 3 1 3

Genom partipolitiken 2 2 2 2

Genom ett fackförbund 1 0 0 2

Genom att demonstrera 1 1 1 0

Genom sociala medier 1 0 1 0

På annat sätt 6 7 3 6

Vet inte 11 16 11 6 C

10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka

arbetsförhållanden i andra delar av världen?

Tror inte att de kan påverka 65 59 70 66 A

Vanligare i Sverige 12 12 4 18 B B

Vanligare i andra länder 24 21 24 27

Ungefär lika vanligt 59 60 65 51 C

11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder?

Vet ej 6 7 7 4

Fackliga ansträngningar 23 20 20 31 A B

13) Tror elever att det svenska välfärdssystemet

(27)

Totalt Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 257 233 210 257 233 210

Anställd 76 72 80 77

Egen företagare 16 17 12 18

Annat 0,5 0 0 1

14) Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av

ditt arbetsliv? Vet inte 8 10 8 4 C

Chefen 45 51 46 38 C

Facket 16 16 17 14

Den anställde 14 9 13 20 A

Kollektivavtalet 13 7 10 22 A B

15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/

påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

Vet inte 12 17 14 6 C C

Prata med chefen 51 52 50 50

Prata med arbetskamrater 35 35 36 35

Prata med en facklig

representant 10 8 10 14

Annat sätt 1 1 1 0

16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga?

Vet inte 3 4 4 0

Genom förhandlingar med

de anställdas fackförbund 58 54 58 63

Du som chef och ägare

bestämde allt själv 22 23 22 23

Allt bestämdes genom staten

i form av lagar 9 9 9 10

Annat sätt 1 2 0 1

17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes?

Vet inte 9 13 10 3 C C

Ja 14 6 16 23 A A

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under

studietiden? Nej 86 94 84 77 B C

Ja, på skolan 9 3 9 15 A A

Ja, på sommarjobb/praktik 6 3 6 9 A

Ja, på annat sätt 0,4 0 1 0

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden?

Nej 86 94 84 77 B C

(28)

4.2 Kön

Totalt Tjej Kille Tjej Kille

% % % (A) (B)

Antal svar (n) 700 349 351 349 351

Lärarna 39 40 37

Praktik 38 38 39

Studiebesök på en

arbetsplats 8 7 9

Skolans läroböcker 7 7 7

Besök från näringslivet 3 5 2

Kompletterande

skolmaterial 1 1 0

Besök från fackförbund 0,3 0 0

Annat 2 2 1

Vet ej 4 3 4

3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet?

Har inte fått någon info 1 1 1

Ja, helt klart

58 57 59

Till viss del

15 18 13

Nej, inte alls

23 22 23

4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden

Vet ej 4 4 5

Ja, helt klart

43 39 46 A

Till viss del

18 19 17

Nej, inte alls

38 41 35

4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats?

Vet ej 1 1 1

Ja, helt klart

53 52 53

Till viss del

24 22 26

Nej, inte alls

22 25 19

4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur

arbetsmarkanden fungerar?

Vet ej 1 1 1

Ja, helt klart

46 44 49

Till viss del

13 12 14

Nej, inte alls

39 43 35 B

4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 1 2

Ja, helt klart

44 43 45

Till viss del

15 13 17

Nej, inte alls

39 43 35 B

4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 1 3

Ja, helt klart

47 48 47

4f) Har skolan gett elever

(29)

Totalt Tjej Kille Tjej Kille

% % % (A) (B)

Antal svar (n) 700 349 351 349 351

Vad ett fackförbund gör 52 47 57 A

Vad en

arbetsgivarorganisation gör 36 33 38 5-7) Andel elever som

känner till…

Vad är ett kollektivavtal är 39 39 39

Lön 12 13 12

Arbetstid 7 6 7

Semester 3 3 3

Föräldralön 1 0 2 A

Rättigheter 1 1 1

Arbetsmiljö 1 1 1

Pensioner 0,1 0 0

Annat 3 2 4

Vet ej 23 23 23

8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett

kollektivavtal innehåller?

Känner inte till vad ett

kollektivavtal är 61 61 61

Ja

35 39 32

Nej

53 49 58 A

9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i

andra delar av världen? Vet ej 12 13 10

Som konsument 8 11 5 B

Genom att bidra till ideella

organisationer 6 8 4 B

Volontärarbete / arbeta

utomlands 3 3 3

Genom partipolitiken 2 3 1

Genom ett fackförbund 1 1 1

Genom att demonstrera 1 0 1

Genom sociala medier 1 1 1

På annat sätt 6 5 6

Vet inte 11 12 11

10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka

arbetsförhållanden i andra delar av världen?

Tror inte att de kan påverka 65 61 68

Vanligare i Sverige 12 15 8 B

Vanligare i andra länder 24 20 27 A

Ungefär lika vanligt 59 62 56

11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder?

Vet ej 6 3 8 A

Fackliga ansträngningar 23 21 26

Humanistiska värderingar i

samhället 34 34 34

13) Tror elever att det svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Föräldralön och pensioner i första hand är ett resultat

(30)

Totalt Tjej Kille Tjej Kille

% % % (A) (B)

Antal svar (n) 700 349 351 349 351

Anställd 76 78 75

Egen företagare 16 17 15

Annat 0,5 0 1

14) Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av

ditt arbetsliv? Vet inte 8 5 10 A

Chefen 45 44 46

Facket 16 17 15

Den anställde 14 10 17 A

Kollektivavtalet 13 15 11

15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/

påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

Vet inte 12 14 11

Prata med chefen 51 50 52

Prata med arbetskamrater 35 36 35

Prata med en facklig

representant 10 10 10

Annat sätt 1 1 0

16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga?

Vet inte 3 2 3

Genom förhandlingar med

de anställdas fackförbund 58 62 54 B

Du som chef och ägare

bestämde allt själv 22 19 26 A

Allt bestämdes genom staten

i form av lagar 9 10 9

Annat sätt 1 1 1

17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes?

Vet inte 9 9 9

Ja 14 14 15

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under

studietiden? Nej 86 86 85

Ja, på skolan 9 8 9

Ja, på sommarjobb/praktik 6 5 6

Ja, på annat sätt 0,4 0 1

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden?

Nej 86 86 85

(31)

4.3 Gymnasieprogram

Totalt Studie Yrkes IV-

prog. Studie Yrkes IV- prog.

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 439 235 26 439 235 26

Lärarna 39 47 23 38 B

Praktik 38 22 68 35 A C

Studiebesök på en

arbetsplats 8 11 4 7 B

Skolans läroböcker 7 9 2 15 B B

Besök från näringslivet 3 5 0 0

Kompletterande

skolmaterial 1 1 1 0

Besök från fackförbund 0,3 0 0 0

Annat 2 2 1 0

Vet ej 4 5 2 4

3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet?

Har inte fått någon info 1 1 0 0

Ja, helt klart

58 50 73 54 A

Till viss del

15 15 15 16

Nej, inte alls

23 30 9 30 B B

4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden

Vet ej 4 5 3 0

Ja, helt klart

43 26 73 46 A C

Till viss del

18 19 15 19

Nej, inte alls

38 53 11 34 B B

4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats?

Vet ej 1 1 1 0

Ja, helt klart

53 48 62 39 A

Till viss del

24 25 25 16

Nej, inte alls

22 26 12 41 B B

4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur

arbetsmarkanden fungerar?

Vet ej 1 1 1 4

Ja, helt klart

46 36 65 57 A

Till viss del

13 14 12 0

Nej, inte alls

39 48 22 34 B

4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 2 1 8 A B

Ja, helt klart

44 31 66 54 A

Till viss del

15 15 15 23

Nej, inte alls

39 52 17 15 B C

4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 2 2 8

Ja, helt klart

47 53 40 24 B C

Till viss del

15 16 14 11

Nej, inte alls

35 30 42 60 A A

4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar?

Vet ej 2 1 5 4 A

(32)

Totalt Studie Yrkes IV-

prog. Studie Yrkes IV- prog.

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 439 235 26 439 235 26

Vad ett fackförbund gör 52 55 48 39

Vad en

arbetsgivarorganisation gör 36 36 35 39

5-7) Andel elever som känner till…

Vad är ett kollektivavtal är 39 38 42 23

Lön 12 14 10 0

Arbetstid 7 8 6 0

Semester 3 4 2 0

Föräldralön 1 1 1 0

Rättigheter 1 1 1 0

Arbetsmiljö 1 1 1 0

Pensioner 0,1 0 0 0

Annat 3 3 3 0

Vet ej 23 21 28 23

8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett

kollektivavtal innehåller?

Känner inte till vad ett

kollektivavtal är 61 62 58 77

Ja

35 38 29 50

Nej

53 53 56 34

9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i

andra delar av världen? Vet ej 12 9 15 16

Som konsument 8 10 4 8 B

Genom att bidra till ideella

organisationer 6 7 6 4

Volontärarbete / arbeta

utomlands 3 3 2 11 A B

Genom partipolitiken 2 2 1 8

Genom ett fackförbund 1 0 1 0

Genom att demonstrera 1 1 0 0

Genom sociala medier 1 1 0 0

På annat sätt 6 5 5 19 A B

Vet inte 11 11 12 11

10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka

arbetsförhållanden i andra delar av världen?

Tror inte att de kan påverka 65 62 71 50

Vanligare i Sverige 12 13 9 15

Vanligare i andra länder 24 25 21 25

Ungefär lika vanligt 59 57 63 56

11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder?

Vet ej 6 5 7 4

Fackliga ansträngningar 23 26 19 18

13) Tror elever att det

(33)

Totalt Studie Yrkes IV-

prog. Studie Yrkes IV- prog.

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 439 235 26 439 235 26

Anställd 76 76 75 88

Egen företagare 16 17 15 8

Annat 0,5 0 1 0

14) Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av

ditt arbetsliv? Vet inte 8 7 9 4

Chefen 45 46 43 69 B

Facket 16 15 19 8

Den anställde 14 13 15 15

Kollektivavtalet 13 14 11 0

15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/

påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

Vet inte 12 12 13 7

Prata med chefen 51 48 56 50

Prata med arbetskamrater 35 37 32 31

Prata med en facklig

representant 10 12 9 0

Annat sätt 1 1 0 8 A B

16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga?

Vet inte 3 2 3 11 A

Genom förhandlingar med

de anställdas fackförbund 58 59 59 28 C C

Du som chef och ägare

bestämde allt själv 22 21 23 44 A

Allt bestämdes genom staten

i form av lagar 9 10 7 13

Annat sätt 1 1 1 4

17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes?

Vet inte 9 8 10 12

Ja 14 9 24 11 A

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under

studietiden? Nej 86 91 76 89 B

Ja, på skolan 9 3 19 0 A

Ja, på sommarjobb/praktik 6 6 5 11

Ja, på annat sätt 0,4 0 0 0

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden?

Nej 86 91 76 89 B

(34)

4.4 Kommunal/fristående skola

Totalt Kommunal

skola Fristående

skola Kommunal

skola Fristående skola

% % % (A) (B)

Antal svar (n) 700 488 174 488 174

Lärarna 39 38 43

Praktik 38 39 39

Studiebesök på en

arbetsplats 8 9 8

Skolans läroböcker 7 7 4

Besök från näringslivet 3 4 3

Kompletterande

skolmaterial 1 1 1

Besök från fackförbund 0,3 0 0

Annat 2 2 1

Vet ej 4 4 2

3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet?

Har inte fått någon info 1 0 2

Ja, helt klart

58 57 59

Till viss del

15 16 12

Nej, inte alls

23 23 24

4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden

Vet ej 4 4 5

Ja, helt klart

43 40 44

Till viss del

18 20 14

Nej, inte alls

38 39 42

4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats?

Vet ej 1 1 1

Ja, helt klart

53 52 55

Till viss del

24 23 28

Nej, inte alls

22 24 17

4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur

arbetsmarkanden fungerar?

Vet ej 1 1 1

Ja, helt klart

46 45 48

Till viss del

13 13 14

Nej, inte alls

39 41 35

4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 1 3

Ja, helt klart

44 42 44

Till viss del

15 15 17

Nej, inte alls

39 42 36

4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 1 4

Ja, helt klart

47 46 51

(35)

Totalt

Kommunal skola

Fristående skola

Kommunal skola

Fristående skola

% % % (A) (B)

Antal svar (n) 700 488 174 488 174

Vad ett fackförbund gör 52 54 51

Vad en

arbetsgivarorganisation gör 36 34 41

5-7) Andel elever som känner till…

Vad är ett kollektivavtal är 39 39 39

Lön 12 11 15

Arbetstid 7 6 8

Semester 3 2 6 A

Föräldralön 1 2 1

Rättigheter 1 1 1

Arbetsmiljö 1 1 1

Pensioner 0,1 0 1

Annat 3 3 3

Vet ej 23 24 21

8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett

kollektivavtal innehåller?

Känner inte till vad ett

kollektivavtal är 61 61 61

Ja

35 34 38

Nej

53 56 50

9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i

andra delar av världen? Vet ej 12 10 12

Som konsument 8 8 9

Genom att bidra till ideella

organisationer 6 6 7

Volontärarbete / arbeta

utomlands 3 2 4

Genom partipolitiken 2 2 2

Genom ett fackförbund 1 1 1

Genom att demonstrera 1 0 1

Genom sociala medier 1 1 1

På annat sätt 6 6 6

Vet inte 11 11 11

10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka

arbetsförhållanden i andra delar av världen?

Tror inte att de kan påverka 65 66 62

Vanligare i Sverige 12 11 15

Vanligare i andra länder 24 23 25

Ungefär lika vanligt 59 61 54

11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder?

Vet ej 6 5 6

Fackliga ansträngningar 23 24 23

Humanistiska värderingar i

samhället 34 32 41

13) Tror elever att det svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Föräldralön och pensioner i

(36)

Totalt

Kommunal skola

Fristående skola

Kommunal skola

Fristående skola

% % % (A) (B)

Antal svar (n) 700 488 174 488 174

Anställd 76 80 69 B

Egen företagare 16 13 23 A

Annat 0,5 0 1

14) Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av

ditt arbetsliv? Vet inte 8 6 7

Chefen 45 46 44

Facket 16 17 14

Den anställde 14 14 13

Kollektivavtalet 13 13 12

15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/

påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

Vet inte 12 10 17 A

Prata med chefen 51 52 52

Prata med arbetskamrater 35 34 37

Prata med en facklig

representant 10 11 10

Annat sätt 1 1 1

16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga?

Vet inte 3 2 1

Genom förhandlingar med

de anställdas fackförbund 58 58 57

Du som chef och ägare

bestämde allt själv 22 21 25

Allt bestämdes genom staten

i form av lagar 9 9 10

Annat sätt 1 1 1

17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes?

Vet inte 9 10 7

Ja 14 16 11

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under

studietiden? Nej 86 84 89

Ja, på skolan 9 10 6

Ja, på sommarjobb/praktik 6 6 5

Ja, på annat sätt 0,4 0 1

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden?

Nej 86 84 89

(37)

4.5 Kommunstorlek

Totalt

Storstäder + förorts-

kommun

Större

städer Övriga

Storstäder + förorts-

kommun

Större

städer Övriga

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 215 191 294 215 191 294

Lärarna 39 50 40 30

Praktik 38 29 33 48

Studiebesök på en

arbetsplats 8 6 11 9

Skolans läroböcker 7 8 8 5

Besök från näringslivet 3 4 4 3

Kompletterande

skolmaterial 1 2 0 0

Besök från fackförbund 0,3 0 0 0

Annat 2 2 1 2

Vet ej 4 2 5 4

3) Vad av följande i skolan har gett elever bäst kunskaper om arbetslivet?

Har inte fått någon info 1 1 0 1

Ja, helt klart

58 53 56 63

Till viss del

15 11 13 19

Nej, inte alls

23 32 26 14

4a) Varit tillräcklig för att förbereda elever för arbetsmarknaden

Vet ej 4 4 5 4

Ja, helt klart

43 32 44 50

Till viss del

18 19 15 19

Nej, inte alls

38 48 42 29

4b) Har skolan förberett elever på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats?

Vet ej 1 1 0 2

Ja, helt klart

53 48 53 55

Till viss del

24 25 26 23

Nej, inte alls

22 27 20 20

4c) Har skolan gett elever kunskaper om hur

arbetsmarkanden fungerar?

Vet ej 1 0 1 2

Ja, helt klart

46 45 45 48

Till viss del

13 13 12 14

Nej, inte alls

39 39 43 36

4d) Har skolan gett elever kunskaper om rättigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 2 0 2

Ja, helt klart

44 42 40 48

Till viss del

15 15 9 19

Nej, inte alls

39 41 50 31

4e) Har skolan gett elever kunskaper om skyldigheter som anställd på

arbetsmarknaden?

Vet ej 2 3 1 2

Ja, helt klart

47 50 50 44

Till viss del

15 14 13 16

Nej, inte alls

35 33 36 36

4f) Har skolan gett elever kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar?

(38)

Totalt

Storstäder + förorts-

kommun Större

städer Övriga

Storstäder + förorts-

kommun Större

städer Övriga

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 215 191 294 215 191 294

Vad ett fackförbund gör 52 59 50 48

Vad en

arbetsgivarorganisation gör 36 41 32 34

5-7) Andel elever som känner till…

Vad är ett kollektivavtal är 39 41 40 37

Lön 12 13 10 13

Arbetstid 7 5 7 7

Semester 3 5 3 1 C

Föräldralön 1 2 0 1

Rättigheter 1 1 1 1

Arbetsmiljö 1 2 0 0

Pensioner 0,1 0 0 0

Annat 3 4 4 2

Vet ej 23 23 25 22

8) Vad kan elever spontant räkna upp att ett

kollektivavtal innehåller?

Känner inte till vad ett

kollektivavtal är 61 59 60 63

Ja

35 37 30 38

Nej

53 51 60 51

9) Tror elever att de kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen?

Vet ej 12 12 10 12

Som konsument 8 10 9 6

Genom att bidra till ideella

organisationer 6 7 3 8

Volontärarbete / arbeta

utomlands 3 4 3 1

Genom partipolitiken 2 3 2 2

Genom ett fackförbund 1 0 1 1

Genom att demonstrera 1 1 0 1

Genom sociala medier 1 1 0 1

På annat sätt 6 8 4 4

Vet inte 11 8 8 16 A B

10) På vilket sätt tror elever att de kan påverka

arbetsförhållanden i andra delar av världen?

Tror inte att de kan påverka 65 63 70 62

Vanligare i Sverige 12 12 15 9

Vanligare i andra länder 24 27 18 25

Ungefär lika vanligt 59 57 64 57

11) Tror elever att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder?

Vet ej 6 4 3 9

(39)

Totalt

Storstäder + förorts-

kommun Större

städer Övriga

Storstäder + förorts-

kommun Större

städer Övriga

% % % % (A) (B (C)

Antal svar (n) 700 215 191 294 215 191 294

Anställd 76 73 78 77

Egen företagare 16 18 17 13

Annat 0,5 1 1 0

14) Tror elever att de kommer att jobba som anställda eller som egen företagare större delen av

ditt arbetsliv? Vet inte 8 8 4 10

Chefen 45 49 46 42

Facket 16 13 15 19

Den anställde 14 13 15 13

Kollektivavtalet 13 12 14 12

15) Vem eller vad tror eleverna bestämmer/

påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

Vet inte 12 13 10 13

Prata med chefen 51 56 52 47

Prata med arbetskamrater 35 35 35 36

Prata med en facklig

representant 10 6 12 13

Annat sätt 1 1 0 1

16) Om eleverna var anställda på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror de att de först och främst skulle gå till väga?

Vet inte 3 3 2 3

Genom förhandlingar med

de anställdas fackförbund 58 57 58 59

Du som chef och ägare

bestämde allt själv 22 24 25 20

Allt bestämdes genom staten

i form av lagar 9 13 6 8

Annat sätt 1 0 2 1

17) Om eleverna ägde ett företag, hur skulle de då vilja att rättigheter som lön semester mm bestämdes?

Vet inte 9 6 8 11

Ja 14 10 15 17

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under

studietiden? Nej 86 90 85 83

Ja, på skolan 9 5 9 11 A

Ja, på sommarjobb/praktik 6 5 5 6

Ja, på annat sätt 0,4 0 2 0

18) Har eleverna haft kontakt med något fackförbund under studietiden?

Nej 86 90 85 83

(40)

5. Frågeformulär

Eventuell kontrollfråga om eleven under 16 år:

a) Medgivande från vårdnadshavare 1) Ja

2) Nej – Om ”nej”, avsluta intervjun

Kontrollfråga:

b) Går du på gymnasiet för närvarande?

Instruktion till intervjuare: Även IV-programmet räknas som gymnasieprogram.

1) Ja

2) Nej – Om ”nej”, avsluta intervjun

Frågeformulär:

1) Vilket år på gymnasiet går du?

1) År 1 2) År 2 3) År 3 4) År 4

9) Vill ej uppge

2) Går du ett studieförberedande program, ett yrkesförberedande program eller det individuella programmet?

Studieförberedande = NV, T, S, Estet, Media och IB (internationellt program)

Yrkesförberedande = Fordonsteknisk, Byggprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Hotell och restaurang, naturbruk mm

1) Studieförberedande program 2) Yrkesförberedande program 3) Det individuella programmet 9) Vill ej uppge

3) Vad av följande i skolan har gett dig bäst kunskaper om arbetslivet?

Svarsalternativ 1-7 läses upp

(41)

4) Tycker du att skolan…

a) Har varit tillräcklig för att förbereda dig för arbetsmarknaden?

b) Har förberett dig på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats?

c) Har gett dig kunskaper om hur arbetsmarkanden fungerar?

d) Har gett dig kunskaper om dina rättigheter som anställd på arbetsmarknaden?

e) Har gett dig kunskaper om dina skyldigheter som anställd på arbetsmarknaden?

f) Har gett dig kunskaper om hur välfärden i Sverige fungerar?

g) Har gett dig kunskaper om arbetsmarknaden i andra länder?

Svarsalternativ i fråga 4a-4g: 1 = Nej, inte alls, 2 = Till viss del, 3 = Ja, helt klart ; 9=Vet ej

Nu kommer jag läsa upp ett antal begrepp och fråga om du känner till dem. Det är inget kunskapstest eller tävling så svara bara sanningsenligt på de olika frågorna. Du behöver bara svara ja eller nej.

5) Vet du vad ett fackförbund gör?

Intervjuarna har information som de kan läsa upp vid eventuella frågor.

1) Ja 2) Nej 9) Vet inte

6) Vet du vad en arbetsgivarorganisation gör?

Intervjuarna har information som de kan läsa upp vid eventuella frågor.

1) Ja 2) Nej 9) Vet inte

7) Vet du vad ett kollektivavtal är?

1) Ja

2) Nej – Gå till fråga 9 9) Vet inte – Gå till fråga 9

8) Kan du räkna upp några saker som ingår i ett kollektivavtal?

Intervjuarna har information som de kan läsa upp vid eventuella frågor.

Inga svarsalternativ läses upp. Flera svarsalternativ kan markeras.

1) Pensioner

2) Föräldralön

3) Semester

4) Lön

(42)

9) Tror du att du kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen?

1) Ja

2) Nej – Gå till fråga 11 9) Vet inte – Gå till fråga 11

10) På vilket sätt (tror du att du kan påverka arbetsförhållanden i andra delar av världen)?

Inga svarsalternativ läses upp. Flera svarsalternativ kan markeras.

1) Som konsument

2) Genom ett fackförbund 3) Genom partipolitiken

4) Genom att demonstrera 5) Genom sociala medier

6) Genom att bidra till ideella organisationer

7) På annat sätt: ________________________________________________________

9) Vet inte

11) Tror du att det är vanligare med strejker i Sverige än i andra länder eller tror du att det är ungefär lika vanligt?

1) Ja, vanligare i Sverige 2) Nej, vanligare i andra länder

3) Ungefär lika många – Gå till fråga 13 9) Vet inte – Gå till fråga 13

12) Varför tror du det?

13) Tror du att det svenska välfärdssystemet med a-kassa, sjukpenning, Föräldralön och pensioner i första hand är ett resultat av":

Svarsalternativ 1-3 läses upp. Endast ett svarsalternativ markeras.

1) Fackliga ansträngningar

2) Humanistiska värderingar i samhället

3) Något annat: __________________________________________________

9) Vet inte

14) Tror du att du kommer att jobba som anställd eller som egen företagare större delen av ditt arbetsliv?

1) Anställd

2) Egen företagare

(43)

15) Vem eller vad tror du bestämmer/påverkar mest när lönen för en anställd person sätts?

Svarsalternativ 1-4 läses upp. Endast ett svarsalternativ markeras.

1) Chefen 2) Den anställde 3) Kollektivavtalet

4) Facket 9) Vet inte

16) Om du var anställd på ett företag och skulle vilja förbättra arbetsmiljön, hur tror du att du först och främst skulle gå till väga?

Svarsalternativ 1-4 läses upp. Endast ett svarsalternativ markeras.

1) Prata med chefen

2) Prata med arbetskamrater 3) Prata med en facklig representant

4) Annat sätt: ______________________________________________________

9) Vet inte

17) Om du ägde ett företag, hur skulle du då vilja att rättigheter som lön, semester mm bestämdes?

Svarsalternativ 1-3 läses upp. Endast ett svarsalternativ markeras.

1) Allt bestämdes genom staten i form av lagar 2) Du som chef och ägare bestämde allt själv

3) Genom förhandlingar med de anställdas fackförbund

4) Annat sätt: ______________________________________________________

9) Vet inte

18) Har du haft kontakt med något fackförbund under studietiden, t.ex. i skolan, på sommarjobb eller praktik?

1) Ja, på skolan

2) Ja, på sommarjobb/praktik

3) Ja, på annat sätt: _______________________________________

4) Nej 9) Vet inte

19) Går du i en kommunal skola eller en friskola?

1) Kommunal skola 2) Friskola

9) Vet ej

20) I vilken kommun bor du?

Figure

Updating...

References

Related subjects :