• No results found

Förpackningsavfall Dala Avfall. Avfall Sverige och SKR,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förpackningsavfall Dala Avfall. Avfall Sverige och SKR,"

Copied!
57
0
0

Full text

(1)

Avfall Sverige och SKR, 2022-04-27

Förpackningsavfall – Dala Avfall

(2)

Agenda

• Bakgrund

• Viktiga utgångspunkter

• Utredningens förslag

• Avfall Sveriges respektive SKRs ståndpunkter

• Remissvar

• Alternativ reglering

• Kostnader och ersättning

• Samverkan med producenter och Naturvårdsverket

(3)

Förpackningsfrågan – status

Förslag från regeringen om förbättrad

förpackningsinsamling – kommunerna får ansvar

! Remissvar inlämnat 7 feb

! Miljödepartementet intensivt arbete

! Beslut i juni?

! Naturvårdsverket påbörjat arbete, bl.a. med föreskrifter och initiativ till aktörsdialog

! Avfall Sverige: Projekt ersättningsmodell respektive kvalitet

! Riksdagsbeslut om proposition med bemyndiganden aviserad till den 16 juni 2022

-datum för förordningsändringar ej meddelat

(4)

Bakgrund

(5)

Förpackningsfrågan

”Nya” för- ordningar

2022 MÅL?!

Producent- ansvar införs

Problem Avfall Sverige

SvD-debatt

Producent- ansvars- utredningen

Kretslopps- proposition

”Nya” för- ordningar Carlgrens

hearing

Avfall Sverige- skrivelse

Avfalls-

utredningen Betänkande RemissBeredning

2014 2012 2013

2011 2010

2009 2008

2007 2006 2005 2004 2003 2002

2000 2001 1999

1998 1997

1996

1995 Betänkande

Utredning om avregl.

”jmfr avfall”

Ds om

”frival” Val och

regerings- förklaring

2015 2017

2018

”Detalj- utredning”

2019 2016 2020

Nya för-

ordningar Runda bords- diskussioner

NV Vägledning

Samverkans- plattform

Utrednings- förslag

2021

Bokstavs- utredning Remiss

(6)

Viktiga utgångspunkter

(7)

Minimi-kraven och Cirkulära Ekonomipaketet

! Krav på utökat producentansvar i medlemsstaterna senast år 2023

! Förpackningsdirektivets krav gäller oavsett material på förpackningen.

-även för mer udda material – såsom trä, textil eller keramik – finns ett krav på separat utsortering och insamling.

! Förpackningar ska av brukaren skiljas ut från annat avfall och vara

”nominellt tomma”

! Undantag farligt avfall

! Krav på insamlingsinfrastruktur och att producenterna ska stå för kostnaderna, genom differentierade avgifter, utan vinstsyfte

! Utan begränsning till ”lönsamma” områden

! Materialåtervinningsmål EU

(8)

Avfallsdirektivets krav

! Producenternas ekonomiska bidrag ska bl a täcka kostnader för

-separat insamling, efterföljande transport och behandling av avfall -behandling som krävs för att uppfylla unionens

avfallshanteringsmål

-att tillhandahålla lämplig information till avfallsinnehavare - insamling och rapportering av uppgifter

(artikel 8.a.4 avfallsdirektivet 2008/98/EG om avfall)

(9)

Miljödepartementet – uttalande den 11 januari 2022

! Avsikten är att minimikraven ska implementeras

! Krav avseende kostnader som ska täckas ska implementeras

-nödvändiga kostnader ska täckas enligt EU-kommissionens vägledning

! Aktivt arbete med Naturvårdsverkets föreskrifter ett krav för att säkerställa att schablonerna ska täcka kostnaderna

(10)

Utredningens förslag

(11)

Förslagen - sammanfattningsvis

! Hushållens förpackningar

1. Kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar

2. Producentansvar för insamling med möjlighet för kommunen att agera uppdragstagare mot ersättning (j fr 2018 års förslag)

! Verksamheters förpackningsavfall

! Förpackningsavfall på allmänna platser

(12)

Förslag förpackningsutredning

! Producenterna ekonomiskt ansvar för insamling och behandling

! Kommunerna operativt insamlingsansvar från

- hushåll (senast 1 jan 2026)

- samlokaliserade verksamheter (senast 1 jan 2026) - allmänna platser (från 1 juli 2026)

! I kommunernas ansvar ingår även:

- tillhandahålla omlastningsstationer

- lämna förpackningsavfallet till godkända

producentorganisationer utifrån marknadsandelar - Ta fram lättillgänglig information

(13)

Kommunalt insamlingsansvar –

2 § Kommunens insamlingsansvar innefattar att samla in förpackningsavfall från 1. hushåll,

2. verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll i flerbostadshus, och 3. de allmänna platser som anges i 6 §.

I kommunens ansvar ingår också att

1. överlämna det insamlade förpackningsavfallet till godkända producentansvarsorganisationer enligt 7 §,

2. tillhandahålla omlastningsstationer enligt 7 §,

3. lämna uppgifter om överlämnade mängder förpackningsavfall till Naturvårdsverket enligt 8 §, 4. ta fram information och göra den tillgänglig enligt 12 §, och

5. lämna de uppgifter som behövs till Naturvårdsverket så att Naturvårdsverket kan beräkna en kommuns ersättning enligt föreskrifter som har meddelas med stöd av 9 kap. 18 §.

När en kommun har överlämnat förpackningsavfallet till godkända

producentansvarsorganisationer upphör kommunens ansvar. (6 kap. 2 § förslaget till förordning)

(14)

Krav på insamling

! Fastighetsnära insamling

- förpackningar av papper/kartong, plast, ofärgat glas, färgat glas och metall

! Lättillgängliga platser (publika insamlingsplatser)

- övriga förpackningar, t.ex. trä och keramik - skrymmande förpackningar

! Krav på utsortering vid matservering

- ”ge den som har förpackningsavfall som producerats i serveringslokalen möjlighet att sortera ut sådant avfall”

(15)

Fastighetsnära insamling

4 § Kommunen ska samla in hushållens avfall som består av pappers-, plast-, glas- och

metallförpackningar från den fastighet där avfallet producerats (fastighetsnära insamling).

Även från verksamheter, vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i

flerbostadshus, ska kommunen samla in pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar

fastighetsnära. Från dessa verksamheter ska även förpackningsavfall som inte är kommunalt avfall samlas in.

Kravet på fastighetsnära insamling gäller inte stora förpackningar som normalt förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar).

(6 kap. 4 § förslaget till förpackningsförordning)

”Den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall (…) bör ske från en hämtplats som motsvarar den som finns för restavfall.” (s. 141 utredningen)

(16)

Utbyggnad av FNI

! Infasning i tre etapper

- 1 jan 2024 (Anmäl till NV senast 31 maj 2023) - 1 jan 2025 (Anmäl till NV senast 31 maj 2024) - 1 jan 2026 (då ska alla hushåll ha FNI)

! Om man anmäler FNI före 1 jan 2026 behöver inte alla hushåll ha FNI.

Insamling kan ske via kvartersnära insamlingsplatser (ÅVS/”publika insamlingsplatser”)

! Kommun ska anmäla antal hushåll, samlokaliserade verksamheter etc samt utbyggnadsplan till NV

! NV fattar beslut senast 30 sep år 2023 resp 2024

-FNI 55 % för

flerbostadshus och 15 % för villor idag.

-67 kommuner har 4-fack, fyra

kommuner har 2- fack

(17)

Insamling ska ske separat av de vanligaste förekommande förpackningsmaterialen på särskilt iordningställda platser där det produceras förpackningsavfall i betydande omfattning.

-Papper, plast, glas och metall

• Från 1/7 2026

• Ingen ersättningsmodell finns med i förslaget.

OBS! Skattekollektivets ansvar – inte avfallskollektivet.

Insamling på allmän plats

(18)

• Pedagogiskt riktigt att bete sig likadant överallt i samhället

• Allmän plats? Inte alltid kommunens ansvar, alla platser inte allmänna. Annan skrivning föreslås.

• Detta kommer att bli ett kostsamt system. Viktigt att

kommunen får full kostnadstäckning för systemet, även för insamling av ett osorterat material.

• Tveksamma till om sorteringen kommer att förbättras över tid.

SKRs synpunkter

(19)

Kort om SKRs synpunkter gällande andra delar av förslaget

• Bristfällig konsekvensanalys gällande fysiska och

stadsbyggnadsmässiga följderna samt hantering av bygglov och detaljplaner

• Konsekvenser för miljötillsynen – förändringarna medför ett ökat tillsynsbehov vilket ofta underskattas, viktigt att kunna avgiftsfinansiera detta.

(20)

Kommunens informationsansvar

12 § Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och de verksamheter som avses i 2 § första stycket 2 om

1. hushållens och verksamheternas skyldighet att sortera ut förpackningsavfall och hur sorteringen ska gå till,

2. hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt förpackningsavfall i kommunens insamlingssystem,

3. hur hushållen och verksamheterna kan bidra till ökad material-återvinning, och

4. de insamlingsresultat som utsorteringen bidrar till, angivet i kilogram per invånare.

Kommunen ska ta fram information om på vilka iordningsställda platser på allmän plats i kommunen det finns utsorteringsmöjligheter.

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och verksamheterna. (6 kap. 12 §)

(21)

Verksamheters förpackningsavfall

! En insamlingspunkt per kommun

! Ytterligare en per 200.000 invånare i kommunen

! Mottagningsplatserna bör vara utbyggda den 31 december 2023

! Uppfyller detta artikel 8.a.4 i avfallsdirektivet 2008/98/EG om avfall?

(22)

Utredningens arbete och Avfall Sverige

! Följt utredningens arbete noggrant

! Förslagen – ej en förhandlingsöverenskommelse mellan parterna

! Inspel under utredningens gång

! God dialog med producenterna – bl a ersättningsmodellen

(23)

Avfall Sveriges respektive SKRs

ståndpunkter

(24)

Centrala aspekter I

! Välkomnar kommunalt insamlingsansvar och generellt krav på FNI -Avfall Sverige och SKR

! Generellt bättre sortering med FNI - Avfall Sverige och SKR

! Avfall Sverige står bakom utredningens inriktning

-SKR avstyrker: ej garanterad kostnadstäckning och orimlig införandetid

! Möjlighet till dispens från krav på FNI bör finnas samt samstämmighet med regleringen av krav på insamling av rest- och matavfall

-Avfall Sverige och SKR

! Rådande ordning inget alternativ – sämre utsortering och höga alternativkostnader för energiåtervinning – Avfall Sverige

(25)

Centrala aspekter II

! Framskjutet ikraftträdande

-samlad ansvarsövergång år 2025, men med bortre tidsgräns sju år senare för ikraftträdande av krav på fullt utbyggd FNI

-föreslagen införandetid orimlig (Avfall Sverige och SKR)

-minst samma tid som i 2018 års förordning (Avfall Sverige och SKR) -samlad ansvarsövergång (SKR)

! Några övriga aspekter (Avfall Sverige)

-Kommunen bör ges bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet för fastighetsinnehavare att inrätta utrymmen för avfallshantering

-avböja borttransport om system ej är anpassade till kommunens insamlingssystem

(26)

Remissvar

(27)

Remissvar I - kommuner

! Borgholm, Gästrike återvinnare, Lund, Malmö, Skurup, Tanum, Skurup och

Trelleborg tillstyrker utredningens förslag. Emmaboda, Heby, Höör, Dorotea och Sysav är övervägande positiva till utredningens förslag.

! Nacka och Sala avstyrker utredningens förslag. När det gäller Sala ska det noteras att Sala ingår i kommunalförbundet Vafab och Vafab har ställt sig bakom

utredningens förslag.

(28)

Remissvar II - branschorganisationer

! Håll Sverige Rent, Dagligleverantörernas förbund, SABO, Villaägarna, Bostadsrätterna, Livsmedelsföretagen, Svensk Handel, Svensk

Dagligvaruhandel, Hyresgästföreningen, Innovations- och Kemiföretagen och Sveriges allmännytta tillstyrker utredningens förslag.

! Återvinningsindustrierna, Visita, Småföretagarnas riksförbund och Sveriges åkeriföretag avstyrker utredningens förslag.

! Fastighetsägarna och Skogsindustrierna uttrycker blandade synpunkter.

(29)

Remissvar III - några myndigheter

! Naturvårdsverket tillstyrker i huvudsak promemorians förslag om

utökat producentansvar för förpackningar. De nya myndighetsansvar som föreslås för Naturvårdsverket är motiverade, men

Naturvårdsverket kräver att resurser tillförs myndigheten, anger verket.

! Boverket ser inte att konsekvenserna avseende fysisk planering och avsättning av mark, inklusive konsekvenser för plan- och

bygglagstiftningen är utredda.

(30)

Alternativ reglering

(31)

Producenterna ansvariga för insamlingen

! Kommunen kan vara uppdragstagare

-Kommunen ej rådighet över systemval för insamling -Mindre möjligheter till samordning med befintliga insamlingssystem

-Varje enskild kommun behöver förhandla om ersättning reglerad i avtal

-Omförhandling av avtal vid justering av volym och frekvens

(32)

Kostnader och ersättning – utredningens

förslag

(33)

Finansiering av det kommunala insamlingssystemet

! PRO för förpackningar ska betala avgifter för att finansiera:

- Kommunernas verksamhet (producentavgift)

- Naturvårdsverkets verksamhet (årsavgift 2,5 mkr)

! Naturvårdsverket beslutar, i föreskrifter, om producentavgifter utifrån kommunernas kostnader

! Fördelning på PRO utifrån marknadsandelar

(34)

Kostnader och ersättning

! Kommunernas kostnader tas fram i en kostnadsberäknings- modell (Naturvårdsverket ta fram föreskrifter)

! Ersättningen beräknas enligt formler i bilaga 1 (förordning)

! Schablonersättning för 9 olika kommungrupper enligt bilaga 2

! Tilläggsersättning kan ansökas om fördyrande omständigheter

! Kvalitetsaspekter bör premieras

(35)

Vilka kostnader ska inkluderas?

Ersättningen ska täcka kommunernas kostnader för:

! insamling

! transport

! anordnande av omlastningsplatser

! överlämning av avfall till PRO

! kommunens informationsansvar

(36)

Beslut om ersättning och utbetalning

! Naturvårdsverket fattar beslut om ersättning till varje kommun.

! Ersättningen betalas kvartalsvis

! Beslutet får inte överklagas

! Kammarkollegiet sköter utbetalningen till kommunerna

(37)

Kostnader och ersättning – kommentarer

Avfall Sverige

(38)

Grunder för kostnadstäckning

! Producentansvarsorganisationerna ska ersätta kommunerna för deras

kostnader. Ersättningen ska täcka kommunernas kostnader för insamling, transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av avfall till producentansvarsorganisationerna. Ersättningen ska även täcka

kommunens informationsansvar (jfr avsnitt 9.1.1)

! Beräkning av ersättning utifrån kommunens kostnader (jfr 9 kap. 3 § 1 st)

! NV fastställa ytterligare kriterier (9 kap. 5 §)

! Underkompensation till kommunerna ej förenligt med avfallsdirektivet 2008/98/EG (jfr artikel 8a.4)

(39)

Finansieringsprincipen - utgångspunkter

! Ersättningsmodellen kan jämföras med finansieringsprincipen, men det finns skillnader:

-Reglering enligt principen fördelas kronor per invånare och aldrig för enskilda kommuner eller regioner vid ett tillfälle, ej retroaktivt

-möjlighet att kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning i föreslagen ersättningsmodell

(40)

Ersättningsmodell – Avfall Sverige och SPA

med förankring med TMR

(41)

Arbete med ersättningsmodell

Kostnadsberäkningar avseende FNI i nära 50 exempelkommuner

! Datainsamling angående nuvarande insamling

! Beräkningar på olika alternativ

- Fyrfackskärl småhus / separata kärl flerbostadshus

- Tvåfackskärl småhus (8 resp. 4 fraktioner) / separata kärl flerbostadshus

! Förpackningar av t.ex. trä, keramik och textil och insamling på allmänna platser omfattas inte

Kostnadsberäkningar avseende stationer/publika insamlingsplatser (LIP) Framtagande av ersättningsmodell med nivåer utifrån kostnaderna

Stöd av Miljö- och avfallsbyrån AB samt Roland Berger AB

(42)

Preliminära resultat FNI-insamling

Total kostnad för fullt utbyggd FNI i alla kommuner, storleksordning 2,5-3 mdr kr/år

" Småhus helår ca 60 % av totalkostnaden

" Småhus säsong ca 10 % av totalkostnaden

" Flerbostadshus ca 30 % av totalkostnaden

Merkostnader i kommuner med ogynnsamma förutsättningar, t.ex. låg befolkningstäthet

" Storleksordning 1 % av totala kostnaden för FNI

" Ca 20 kommuner

" Ca 50 000 hushåll i småhus med helårsabonnemang och ca 10 000 småhus med säsongsabonnemang

(43)

Kostnadsberäkningar

Beräkningar avseende FNI i ett 50-tal exempelkommuner

Spridning avseende geografi, ytstorlek, invånarantal, befolkningstäthet Minst en kommun med FNI småhus (fyrfack) i varje kommungrupp Även kommuner med tvåfackskärl

Beräkningar avseende publika insamlingsplatser utifrån dagens ÅVS:er Skrymmande sällanförpackningar

Även backup för FNI Kostnadsposter som ingår

Administration, kärl, insamling och omlastning

Administration vid införande samt information tillkommer Ersättningsmodell med nivåer utifrån kostnader tas fram 2022-04-06

43

Arbetsmaterial

Avfall Sverige:

Investeringsstöd nödvändigt!

(44)

Kostnadsberäkningar FNI

Beräkningar avseende FNI av vanligt förekommande förpackningar med olika tekniker

Småhus: fyrfackskärl och tvåfackskärl Flerbostadshus: separata kärl

Gemensamhetslösningar för småhus Beprövade tekniska lösningar

Effektiv insamling förutsätts i beräkningarna 100 % anslutning till FNI

Fullbelagda insamlingsfordon 2022-04-06

44

Arbetsmaterial

(45)

Resultat kostnadsberäkningar FNI

Generellt ganska lika kostnader i kommungrupperna

Från avfallshanteringssynpunkt mer utmärkande grupper avviker C8, i viss mån även A1 och C9

Stor spridning inom vissa grupper

Dyrare i glesbefolkade kommuner – få kommuner, befolkningsmässigt små Ungefär samma kostnader för fyrfack som tvåfack

Gemensamhetslösningar med kärl för småhus

i genomsnitt billigare än insamling på varje fastighet 2022-04-06

45

Arbetsmaterial

(46)

Resultat kostnadsberäkningar FNI

Total kostnad för fullt utbyggd FNI i alla kommuner ca 2,8 mdr kr/år Småhus helår ca 60 % av totalkostnaden

Småhus säsong ca 10 % av totalkostnaden Flerbostadshus ca 30 % av totalkostnaden

Merkostnader i kommuner med ogynnsamma förutsättningar, t.ex. låg befolkningstäthet

Storleksordning 1 % av totala kostnaden för FNI Ca 20 kommuner

Ca 50 000 hushåll i småhus med helårsabonnemang och ca 10 000 småhus med säsongsabonnemang, även hushåll i flerbostadshus i vissa kommuner

2022-04-06 46

Arbetsmaterial

(47)

Småhus helår (fyrfackskärl): FNI av vanligt förekommande förpackningar (papper, plast, glas, metall), kr/anslutet hushåll och år (preliminära kostnader)

Medianvärden baseras på data från ca 5

kommuner/grupp.

Min- och maxvärden avser specifika kommuner inom resp. grupp.

Kostnad för administration vid införande samt

information tillkommer.

Vansbro, Mora, Ludvika

Malung- Sälen, Leksand, Rättvik, Orsa, Älvdalen

(48)

Kostnadsberäkningar – återstående arbete

Bränslekostnader och kärlpriser behöver ses över

T.ex. 20 % högre bränslepriser och 10 % högre kärlkostnader:

Småhus: +30 kr/hushåll

Flerbostadshus: +10 kr/hushåll Totalkostnad FNI: +100 Mkr/år

Känslighetsanalyser av vissa parametrar kommer att göras 2022-04-06

48

Arbetsmaterial

(49)

Ersättningsmodell

Struktur enligt Miljödepartementets PM

Ersättning per ton och per anslutet hushåll för respektive fraktion Teknikneutralitet - samma ersättning oavsett insamlingssystem.

Beräknade kostnader är grunden för ersättningsnivåerna

Kan t.ex. fördelas per fraktion enligt samma fördelningsnycklar som mellan kommun och producentorganisation

Förslag till fördelning mellan fraktioner är under framtagande

Tonersättningen föreslås vara mindre del av total ersättning, t.ex. 5-10 % Ger stabila förutsättningar för kostnadstäckning för kommunerna men ändå ett incitament

Ger förutsägbara kostnader för producenterna

Samlokaliserade verksamheter föreslås ersättas genom tonersättning 2022-04-06

49

Arbetsmaterial

(50)

Ersättningsmodell

Kommunerna bör ha system och rutiner som ger förutsättningar för god kvalitet på insamlade fraktioner

Extra ersättning kommer att behövas till kommuner med ogynnsamma förutsättningar

Schablonbaserat utifrån befolkningstäthet?

Även ansökningsförfarande för andra förutsättningar

Rutin kan även behövas för återbetalning vid överkompensation

Kostnadstäckning behöver definieras utifrån samma fördelningsnycklar som i ersättningsmodellen

Nivåerna i modellen bör revideras regelbundet 2022-04-06

50

Arbetsmaterial

(51)

Exempel på ersättningsnivåer

2022-04-06 51

Arbetsmaterial

Kommungrupp

A1 A2 B3 B4 B5 C6 C7 C8 C9 Riksnivå

Tonersättning (kr/ton)

Pappersförpackningar 1 150

Plastförpackningar 730

Metallförpackningar 150

Glasförpackningar 300

Publika insamlingsplatser (kr/plats och år) 130 000 110 000 70 000 110 000 120 000 110 000 90 000 200 000 170 000

FNI flerbostadshus (kr/anslutet hushåll och år)

Pappersförpackningar 150 120 120 210 190 160 170 270 250

Plastförpackningar 100 80 80 130 120 100 110 160 160

Metallförpackningar 20 20 10 20 20 20 20 20 20

Glasförpackningar 30 30 20 40 30 30 40 40 40

FNI småhus helår (kr/anslutet hushåll och år)

Pappersförpackningar 290 310 310 330 330 320 310 480 340

Plastförpackningar 200 210 220 230 230 220 210 330 230

Metallförpackningar 50 50 50 60 50 50 50 70 50

Glasförpackningar 90 100 90 110 100 100 100 140 100

FNI småhus säsong (kr/anslutet hushåll och år)

Pappersförpackningar 210 230 210 200 210 210 220 320 240

Plastförpackningar 140 160 140 140 140 150 150 220 160

Metallförpackningar 30 40 30 40 30 40 40 50 40

Glasförpackningar 70 70 70 70 70 70 70 100 80

Valda nivåer ger ersättning motsvarande beräknade kostnader vid fullt utbyggd FNI och med samma antal publika insamlingsplatser som dagens ÅVS:er men där mindre mängd vanligt förekommande förpack- ningar lämnas vid publika insamlingsplatser än vid dagens ÅVS:er.

(52)

2022-04-06 53

Arbetsmaterial

Kommunnamn X kommun

Kommungrupp C6

Beslutad ersättning, kr/ton

Utfall, ton Ersättning, kr/år Tonersättning

Pappersförpackningar 1 150 700 805 000

Plastförpackningar 730 450 328 500

Metallförpackningar 150 150 22 500

Glasförpackningar 300 900 270 000

Beslutad ersättning, kr/st

Anmälda, st Ersättning, kr/år

Publika insamlingsplatser 110 000 15 1 650 000

FNI flerbostadshus

Pappersförpackningar 160 8 000 1 280 000

Plastförpackningar 100 8 000 800 000

Metallförpackningar 20 8 000 160 000

Glasförpackningar 30 8 000 240 000

FNI småhus helår

Pappersförpackningar 320 10 000 3 200 000

Plastförpackningar 220 10 000 2 200 000

Metallförpackningar 50 10 000 500 000

Glasförpackningar 100 10 000 1 000 000

FNI småhus säsong

Pappersförpackningar 210 2 000 420 000

Plastförpackningar 150 2 000 300 000

Metallförpackningar 40 2 000 80 000

Glasförpackningar 70 2 000 140 000

Summa 13 396 000

(53)

Ersättningsmodell – återstående arbete

Föreslå fördelning mellan tonersättning och hushållsersättning Föreslå fördelning mellan fraktionerna

Analysera och ev föreslå särskild kategori för småhus med gemensamhetsösning Föreslå nivå på ersättning per publik insamlingsplats

Dokumentera ersättningsmodellen 2022-04-06

54

Arbetsmaterial

(54)

Kommungruppsrepresentanter

(55)

Samverkan med producenter och

Naturvårdsverket

(56)

Samverkan

! SKR

! Svenskt producentansvar och TMR

- ersättnings- och kostnadsberäkningsmodell - kvalitet och kvantitet

! Naturvårdsverket

-möten ang ersättning och kostnader

(57)

TACK!

www.avfallsverige.se

sven.lundgren@avfallsverige.se 040-35 66 09

References

Related documents

Vidare finns inga signifikanta skillnader mellan invånarnas subjektiva uppfattning om hur insamlingen av lågenergilampor och elektronikavfall fungerar där de bor

Our findings allow us to diagnose the balance between individualistic and collectivistic orientation (Morris et al., 2009, p. Moreover, the organizational learning was an

Under 2013 har upphandling av företags försäkring skett med en total kostnads minskning av 400.000 kr för Dala Vatten och Avfall AB, Rättviks Teknik AB, Leksand Vatten AB och

For example, image feature detection using EdgeBoxes has been shown to provide good topological localization results in changing environments with viewpoint change [33], but as we

El-avfall, som lämnats i El-Kretsens lastbärare eller lämnats på för fraktion 6-7 avsedd yta, får enligt detta avtal inte demonteras eller bortföras från hämtningsplatsen utan

Om man minskar mängden avfall till förbränning (t.ex. av att ett mål om utökad utsortering av matavfall antas uppfyllas) kommer en ledig kapacitet uppstå i

▪ Avfall som har samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas.. ▪ Avfall under kommunalt ansvar ska

Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på

3 Kvävemetaboliter är giftiga för kroppen Nedbrytning  av proteiner Nedbrytning  av DNA/RNA Urinen Viktiga metabola avfallsprodukter  som utsöndras med urin

Riksbyggen tillstyrker möjlighet och rättighet för verksamheter till frival införs för hantering av kommunalt avfall som uppstår i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet.

Bygg- och miljönämnden i Åtvidabergs kommun har inget att invända mot de förslag till ändringar som presenteras i skrivelserna ”Förslag till. författningsändringar med

Vattenmyndigheten i Västmanlands län, Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att det finns situationer där de känner sig “lite skakig i kroppen efteråt” och att detta får konsekvenser även för patienter som inte

micropowders concentrations the limit is 1 mg/kg (0.0001 % by weight) subject to review and all emissions shall be avoided. The EU is on behalf of the Member States to register

materialåtervinning går av olika anledningar inte heller att materialåtervinna, till exempel på grund av att plastförpackningar innehåller flera plasttyper eller andra

Tabell 18: Antalet utförda order, körtid (ArcMAP) och körsträcka för alla fyra frontlastare under V1 för de nuvarande och simulerade rutter. Motsvarande minskning för sträckan

För avfall som kommer med en mindre bil (pickup och personbilar, även med släp), där vägning inte lämpar sig, tillämpas volymtaxa enligt tabellen till höger.. De fraktioner

Objekt som genom sällsynthet, utformning och/eller forskningsintresse är av betydelse för den geo- vetenskapliga naturvården inom hela fjällkedjan. Objekt som genom

The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA) is the government’s national environ­ mental authority and is tasked with implementing and coordinating environmental

495 (forsränningsmålet) där begrepp som ”påtaglig skada och olägenhet” diskuteras.. Fallet, som gick hela vägen upp till högsta domstolen, handlar om kommersiell fors-

Det har till exempel varit fråga om projekt som handlar om att utarbeta nya verktyg och indikatorer, genomföra olika kommunikationsinsatser, ta fram åtgärdsförslag i samband

Norge har ingen miljöavgift på NiCd motsvarande den som finns i Sverige. Även om det säkert finns andra skillnader mellan Sverige och Norge, till exempel att Norge inte är med i

Då skogs- ägaren har det slutgiltiga ordet om vad som skall göras på deras mark innebär detta, enligt flera skogsmaskinförare, att mer död ved tas bort än planerat (vilket sedan