• No results found

Energideklaration av fastigheten Vännäs Vännäs 52:6 Umevägen 77

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Energideklaration av fastigheten Vännäs Vännäs 52:6 Umevägen 77"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Energideklaration av fastigheten Vännäs Vännäs 52:6

Umevägen 77

Datum 2015-10-22

Energiexpert Linus Sandström

Besiktningsdatum 2015-10-21

(2)

Rapport: Villauppgifter

Fastighet Vännäs Vännäs 52:6

Kalkylerna grundas på följande uppgifter om ditt hus.

Namn Birgitta Ihrmel

Adress Umevägen 77

Postadress 911 31 Vännäs

Kommun Vännäs

Antal personer i hushållet 6

Husuppgifter

Byggnadsår 1889

Hustyp Friliggande byggnad

Antal våningar Två plan

Källare Med källare

Yttervägg Blandat material eller träkonstruktion

Fönster 3-glasfönster

Ventilation Självdragsventilation

Atemp (exkl. Area varmgarage) 563 m² Golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 grader, begränsad av klimatskärmens insida.

Nuvarande uppvärmning Berg-/jordvärmepump

Årlig energianvändning Avser perioden 1401-1412

Elvärme 22 937 kWh

Hushållsel 7500 kWh

Fastighetsel 1400 kWh

Verksamhetsel 3500 kWh

Öppenspis "mysfaktor"

Kallvattenförbrukningen 222 m³

Övrig information

Nuvarande ägare har haft ca 20-22°C inomhus. Fastigheten har används som hästgård under 2014 och separeringen mellan värme, verksamhetsel och hushållsel är svår att bedöma. Informationen ovan är uppskattad utifrån uppgift av säljaren och iakktagelser vid besiktningen.

Faktisk förbrukning för fastigheten under 2014 var 35 377 kWh.

Vattenförbrukningen är något högre då det är en hästgård samt att en kran och en WC-stol har droppat.

Troligtvis har sadelkammare värmts något, uppskattningsvis 10°C.

Utförda energibesparingsåtgärder:

Byggnaden är försedd med 3-glasfönster från 1985-1987, tak är tilläggsisolerat samt bergvärme installerat 2006.

2006.

(3)

Rapport: Inköpt energi till huset i kWh

Fastighet Vännäs Vännäs 52:6

Värme 20937

Tappvarmvatten 2000

Summa 22937

Hushållsel 7500

Fastighetsel 1400

Fristående byggnad 3500

Totalt inköp av energi 35337

4% 10%

Inköpt energi

59%

6%

21%

4% 10%

Värme

Tappvarmvatten Hushållsel Fastighetsel Fristående byggnad

30%

9%

10%

29%

22%

Energibalans exkl. tappvarmvatten

Ventilationsförluster Golv

Tak Ytterväggar Fönster

(4)

Rapport: Byggnadens energiklass B

Fastighet Vännäs Vännäs 52:6

Byggnadens energiprestanda 48 kWh/m²

Referenshusets energiprestanda 98-120 kWh/m²

Byggnadens energiprestanda

Energiprestanda är byggnadens uppmätta och normalårskorrigerade energianvändning för uppvärmning, varmvatten, komfortkyla och fastighetsenergi under en sammanhängande tolvmånadersperiod (kWh/år) per tempererad area (m2) och anges i kWh/m2 och år.

Energiexperten anger i formuläret det uppmätta värdet som sedan normalårskorrigeras av systemet. I de fall där det inte finns tillgång till uppmätta värden måste projekterade eller beräknade värden för ett normalår anges. Metoden som används för normalårkorrigering är SMHI:s energiindexmetod. För byggnader som inte har separat mätning av

energianvändningen ligger det i energiexpertens uppdrag att göra en viktning av

energistatistiken så att byggnadens energiprestanda kan bedömas. Energiprestanda skall också redovisas vid annonsering av en byggnad som ska säljas.

Systemgränsen för byggnadens energiprestanda

också redovisas vid annonsering av en byggnad som ska säljas.

Nedan finns en illustration av systemgränsen för byggnadens energiprestanda. Hushållsel och verksamhetsel ingår inte i byggnadens energiprestanda. Inte heller energi som används till installationer utanför byggnaden enligt definitionen i BBR. Exempel på energi utanför byggnader är ytterbelysning som inte är monterad på byggnaden, motorvärmare på parkeringsplatser utomhus och energi till uppvärmning av pool.

Källa: Boverkets Regelsamling för energideklaration med kommentarer, 2010

(5)

Rapport: Energieffektiviseringsåtgärder

Fastighet Vännäs Vännäs 52:6

Testa optimera värmekurva genom att sänka den något, skulle det bli för kallt inomhus, förskjuter ni kurvan genom att öka den fiktiva rumstemperaturen. Blir det däremot kallare inne ju kallare det blir ute, måste värmekurvan justeras upp något. Ett bra tips för att kontrollera värmekurvan är att vrida upp alla termostater på max och sedan observera, blir det varmare inomhus ju kallare det blir ute är Ytterdörrar är allmänt otäta. Justering samt översyn av tätningslisterna för både dörrar och fönster rekommenderas.

Dörr till tak bör förses med tätningslister samt isoleras.

Radiatorer i sovrum och rum som påverkas mycket av solinstrålning eller personvärme bör förses med radiatortermostater. Detta för komforten samt möjligheten att kunna sänka till en önskad temperatur i sovrummen.

upp alla termostater på max och sedan observera, blir det varmare inomhus ju kallare det blir ute är

värmekurvan för brant, dvs för hög och måste justeras ned något och vice versa. Mer information

nedan. Läs också mer på värmepumptillverkarens hemsida.

(6)

Energipriser

kr/kWh Fast kostnad kr/år 16 Amp 20 Amp

El 1 300 kr 1 991 kr 2 981 kr

Pellets 0,55 0 25 Amp

Ved 0,5 0 3 716 kr

Olja 1,2 0

Fjärrvärme 0,686 3 804 kr

Om husägaren gör åtgärderna själv minskar kostnad och återbetalningstid.

Redovisade energibesparingar enligt ovan kan endast tolkas för de enskilda åtgärderna och kan inte summeras till en total energibesparing.

ROT-avdrag och bidrag är inte medräknade i åtgärdsförslagen men bör kontrolleras och sökas i de fall det är möjligt.

Det finns bidrag för bland annat solvärme, fönsterbyte och installation av biobränsleanordningar.

Energibesparande Tips

Installation av snålspolande munstycken Installation av snålspolande munstycken

Snålspolande munstycken och engreppsblandare sänker varmvattenförbrukning utan att minska komforten.

Ni tänker då kanske instinktivt på de äldre munstyckena som enbart reglerade trycket på vattnet och medförde en rejäl sänkning av komforten. Dagens munstycken blandar in luft och kan på så vis åstadkomma samma vätande effekt men med mindre mängd vatten.

Vid produktion av varmvatten kan endast en mycket liten del kommer byggnaden till godo för uppvärmning. Att minska varmvattenbehovet ger därmed mycket snabb återbetalning.

Notera:

Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret.

Har du en elektrisk handdukstork i badrummet? Glöm inte att stänga av den. Om den står på året runt kan den dra så mycket som 600 kWh per år.

Elgolvvärme

Har ni elslingor i badrum eller hall bör dessa ställas lite lägre eller samma som husets inomhustemperaturen för att det primära värmesystemet huvudsakligen ska värma rummet. På sommaren kan golvvärmen kopplas ifrån för att spara energi.

Justering av inomhustemperaturen

Genom att sänka temperaturen inomhus kan man minska energianvändningen väldigt enkelt. Endast 1 grads sänkning av inomhustemperaturen minskar energianvändningen med ungefär 5 %. Har du för varmt inomhus ökar även vädringen då det kanske är tvunget att vädra vid t. ex ett besök. Skulle ni ändå behöva vädra gör det snabbt och effektivt för att förhindra att möbler och byggnadsstommen blir nerkyld och stäng om möjligt av termostatreglerade ventiler.

Notera:

När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till cirka 15 grader.

(7)

Nya tätlister i dörrar och fönster

Gamla tätlister i dörrar och fönster blir med tiden torra och tappar en stor del av sin isolerande förmåga, redan efter 8-10 år kan det vara dags att byta. Att byta tätningslister har överlag bäst återbetalningstid. Kontrollera även om fönsterpartierna har bristande drevning vilket medför icke önskvärd luftinfiltration. Att dreva om fönstren skapar behagligare miljö och sänker energikostnaderna.

Notera att ventilationen i byggnaden måste fungera som tänkt dvs. att det finns tilluft, frånluft och överluft till badrum och förråd innan nya tätningslister monteras.

Handdiska inte under rinnande vatten

Att diska under rinnande vatten ökar energikostnaden så mycket som 800: - per år.

Diskmaskinen bör alltid vara ansluten till kallvatten i de fall värmesystemet inte är en elpanna.

Laga läckande kranar

En kran som läcker med en droppe per sekund under ett helt år kostar så mycket som 400: - per år.

Torka bakom kyl och frys

Genom att kontinuerligt torka av kylens kondensor, alltså baksidan av kylen eller frysen kan energiförbrukningen minskas med upp till 20 % mot om avtorkning aldrig skulle skett.

energiförbrukningen minskas med upp till 20 % mot om avtorkning aldrig skulle skett.

Temperaturen i kyl och frys

Ställ inte in onödigt låga temperaturer på kyl och frys. Varje grad du kan sänka med minskar energianvändningen med ca 5 %.

Notera:

Ska du tina upp mat från frysen? Ta ut den i god tid och låt den tina i kylen.

Se till att kylen och frysen har täta dörrar eller luckor. Byt gummilisterna om de går sönder.

2-glas fönster med persienner

Har du 2-glas fönster med persienner kan du för att minska energianvändningen dra ner persiennerna under natten. Genom åtgärden bildas ett skikt som motverkar nattutstrålning.

Kontrollera temperaturerna

Mät inomhustemperaturen för att säkerställa att den är rätt, och mät inte i fönstret eftersom fönstret kyler.

Kontrollera temperaturen i garaget då den ofta är högre än man tror. Mät även varmvattentemperatur, den bör ligga mellan 50-60 grader.

(8)

Injustering av värmekurvan

Därefter upprättas lämpligen en tabell för rumstemperaturen som registreras för olika utetemperaturer, vid mulen väderlek och inte allt för kraftig vindstyrka.

Perioder med kraftig solstrålning påverkar rumstemperaturen då strålningsvärme lagras i byggnadens väggar. Något lägre framledningstemperatur kan tillåtas i dessa situationer samt att termostaterna på radiatorerna då skall strypa flödet.

Rätt inställd styrkurva behöver inte ändras såvida inte förutsättningarna ändras i form av energisparande åtgärder, ex vid tilläggsisolering.

Att sänka framledningstemperaturen 2-3 grader motsvarar 1 grad inomhus. Hur mycket framledningen ska ändras för att få önskad rumstemperaturändring hänger samman med värmesystemets konstruktion och byggnadens isolering, som i sin tur påverkar styrkurvans branthet.

När styrkurvan har korrekt lutning i förhållande till utomhustemperaturen kan parallellförskjutningen av styrkurvan

användas för att öka eller minska inomhustemperaturen. Med parallellförskjutningen menas att kurvan flyttas upp eller ned Om rumstemperaturen ändras då utetemperaturen varierar ska styrkurvan justeras uppåt eller nedåt vid den

utetemperatur då rumstemperaturen avviker från önskat värde.

Med styrkurvan rätt anpassad till byggnaden är rumstemperaturen konstant, oberoende av utetemperaturvariationer.

Styrkurvans lutning ger information om byggnadens isolering. Brant kurva lite isolering. Flack kurva mycket isolering.

Innan injusteringsarbetet påbörjas är det viktigt att fördelning av värmemediet är utfört så att respektive radiator har vattenflöde som motsvarar dess effekt. Är fördelningen inte riktigt resulterar det i ojämn värme i byggnaden.

Under justeringsarbetet ska manuella radiatorventiler vara helt öppna och termostater vara avmonterade för att säkra fullt flöde genom radiatorerna.

Inomhusgivare

I basutförande består oftast inte reglercentralen med inomhusgivare utan den kan kompletteras med detta.

En inomhusgivare justerar värmekurvan istället för att ni manuellt ändra kurvförskjutningen efter önskad

inomhustemperatur går styrsystemet in och gör detta för att optimera framledningstemperaturen. Termostater på radiatorerna bör fortfarande användas eftersom inomhusgivaren inte känner av interna belastningar i hela byggnaden. Det kan t ex vara full solinstrålingen i ett rum och därmed blir det övertemperatur ifall inte termostaten sitter kvar och kan strypa flödet till radiatorn.

Rumstemperaturregleringsgivaren bör placeras där det påverkas minst av omgivande faktorer.

användas för att öka eller minska inomhustemperaturen. Med parallellförskjutningen menas att kurvan flyttas upp eller ned men behåller samma lutning.

Dvs. att när rätt lutning på styrkurvan är funnen betyder inte det att inomhustemperaturen är korrekt utan detta kan behöva korrigeras på kurvförskjutningen. Se bild nedan

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

References

Related documents

Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller häva köpet för fel som köparen borde upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten både i fält och genom

Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Annan åtgärd. Belysning,

För andra året i rad kör vi i Coyote Cruisers Umeå ett Krantz Challenge i egen regi.. Vi är först med att nominera en bil till Superfinalen i

Redovisade energibesparingar enligt ovan kan endast tolkas för de enskilda åtgärderna och kan inte summeras till en total energibesparing.. ROT-avdrag och bidrag är inte medräknade

Airedaleterrier, american hairless terrier, american staffordshire terrier, bedlingtonterrier, bullterrier, kerry blue terrier, lakelandterrier, manchesterterrier,

T tillhör personkretsen i LSS och har rätt till insatser enligt denna lag, bl.a. biträde av personlig assistent, om han behöver sådan hjälp i sin livsföring och om hans

T tillhör personkretsen i LSS och har rätt till insatser enligt denna lag, bl.a. biträde av personlig assistent, om han behöver sådan hjälp i sin livsföring och om hans behov

[r]