Kvalitetsredovisning Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra)

Full text

(1)

Kvalitetsredovisning 2009

Magelungen Örebro, Nobel ,Södra och (Norra)

(2)

Allmänt:

Under 2009 har Magelungen Örebro och dess dagverksamheter fortsatt att bygga

organisationen. De verksamheter som Magelungen i Örebro planerar att bedriva är tänkta att innehålla en helhetsmodell avseende dagverksamhet. Modellen vi bygger upp springer ur vår övertygelse att varje individ och familj är unik i sina resurser och utvecklingsområden. Vi tänker oss att det aldrig är möjligt att generalisera hur ett barn och en familj bäst kan få stöd för att kunna ta tillvara sina resurser och förmågor på bästa sätt.

Lokalfrågan har åter varit aktuell då den lokal Magelungen Södra funnits i är för liten.

Dagverksamheten i Örebro beräknades inledningsvis på att vi skulle kunna ta emot 12

ungdomar. Det visade sig dock ganska snart att det var en kategori ungdomar som hade behov av ett mindre sammanhang. Vi bestämde oss för att även starta en mindre grupp till ht. 08 varmed vår grupp Magelungen Södra startade 25/8-08. Magelungen södra i Örebro har

tillstånd för 5 ungdomar. Vi har därför ordnat med nya lokaler där gruppen kommer starta upp vt.20010. Vi har även startat en ny mindre grupp som inledningsvis går under namnet

Magelungen Norra där det finns plats för 3 ungdomar..

Ang. att träffa uppdragsgivare så har Magelungen Örebro börjat bli mer känt många uppdragsgivare hört om Magelungen. Vi har haft div. diskussioner och klargöranden med Miljö och hälsoskyddskontoret som har funnit våra verksamheter till belåtenhet. Länsstyrelsen skulle göra uppföljning av vårt tillstånd att detta skulle ske under ht. 09 var med anledning av att socialstyrelsen nu ska ta över tillsynen och man ville då ha gjort en avstämning innan.

Dock blev detta ej av pga sjukdom hos den som skulle förrätta tillsynen. Vi får avvakta att socialstyrelsen hör av sig ang. ny tillsyn. I nuläget ser vi ett stort behov av dagverksamhet för yngre barn som vi planerar att starta inför 2010.

Beläggning

Från den 4/3- 08 då vår första ungdom kom så har vi dec. 09 en beläggning med 16

heltidsplacerade ungdomar och 3 ungdomar med deltids avtal. Vårt tillstånd i dag är för max.

20 heltidsplaceringar så vi börjar närma oss full beläggning. Tempot är högt och

utmaningarna stora men alla tycker att det var och är väldigt meningsfullt att få möta dessa ungdomar och deras familjer.

(3)

Efterfrågan:

Det har varit en god tillströmning av förfrågningar under året. I slutet av 09 hade vi flertalet förfrågningar och det ser ut som om vi under första delen av 2010 kommer ha fullt i våra verksamheter.

Det har även under året inkommit förfrågningar på ca. 6-7 barn under 13 år varmed vi nu börjat planera för att starta yngrebarnsgrupp under nästa år.

Personalresurser

Under första halvåret 08 var vi två samordnare, två halvtider lärare och en enhetschef som jobbade i Örebro. Vid terminsslut 09 är vi 6 samordnare, 4 lärare, 2 familjeterapeuter, två ass och 1 enhetschef. Vi har mer än fördubblat antalet anställda sedan starten 2008.

Utbildning/Handledning

Under 2009 har vi rekryterat en personal med ART utbildning vilket vi saknat tidigare. I samband med detta har ytterligare en person gått ART utbildning. En av våra lärare går specialpedagogutbildningen i Malmö. Vi har vidare åkt på mindre föreläsningar och utbildningar om tex. ADHD, Autism.

Något som fallit mycket väl ut är att vi har tagit med föräldrar vid något tillfälle på samma föreläsningar som vi själva gått på. Det har gett mycket i samarbete med familjerna och diskussionen med föräldrarna har fördjupats.

Vi har kontinuerlig handledning var tredje vecka med psykolog/psykoterapeut och handledare Jonas Lennarstål.

Fortsatt kompetens utveckling

Specialpedagog utbildningen fortgår, Våra familjeterapeuter har kommit in och ska båda gå motsvarande steg 2 familje terapeutisk utbildning vid Linköpings universitet.

Vi kommer även att fortsätta att gå på mindre kurser och föreläsningar inom neuropsykiatri och även åka på studiebesök. Vi planerar för att anställa någon med utbildning inom KOMET – en föräldra utbildning och även att någon ytterligare går utbildningen.

(4)

Konferens struktur

Vi har konferenstid rullande över tre veckor. Arbetsplatsträff,

progressmöte(behanlingskonferens), handledning. Vi har avstamp och uppsamling i början och i slutet av terminerna med planerings/studiedagar. Vi har morgonmöte varje dag då vi går igenom dagen om det är något från dagen innan vi behöver titta på. Vi har avslutande möte med personalen 20 min varje eftermiddag för att lämna av om det han mycket under dagen.

Dokumentation

Vi har anslutit oss till Safe-doc som är ett webbaserat, godkänt och användarvänligt system, vilket är av stor vikt både vad gäller effektivitet och säkerhet.

Safe-Doc är modulbaserat och innebär att vi väljer de moduler som passar vår verksamhet.

Vårt system är anpassat efter BBiC.

Journaler skrivs enlig gällande lagar och regelverk.

Genomförandeplaner skrivs under inventeringsperioden vid introduktionen.

Regelbundna PM till uppdragsgivare.

Dokumentation i form av enkäter mm som tillhör forskningen kodas och kan enskilda identiteter ej identifieras vid sammanställningar.

(5)

Lokaler/Lokaler funktionalitet, utveckling av lokaler

Vi har i dag tre ordinarie lokaler och ett annex . Lokalen till vår grupp Nobel fortgår men vi har byggt ut med ett rum till som används till musikrum. Ang. lokalen på Nobelgatan så planerar vi att ev. byta lokal då trafik situationen är ett problem. Det är mycket svårt att hålla kolla på ungdomarna så de inte springer ut i vägen. Vi har därför tittat på ny lokal med annat läge och kommer om allt går i lås att teckna avtal för den nya lokalen i början av 2010. Vår lokal för Magelungen Södra har blivit för liten och vi kommer att flytta till nya lokaler på Ribbingsgatan 11 i Örebro. Det kommer bli mer ändamålsenliga lokaler, mer utrymme och möjlighet till personal utrymme. Lokalen på Loftbodsagatan kommer vi att behålla som annex då hyran är låg och vi då och då har behov av att kunna åka utanför våra dagverksamheter.

Vår nya grupp norra kommer att finnas på samma adress som Södra i en angränsande lokal.

Fördelen med detta är att vi kan ha gemensamt personalrum och att vi kan samutnyttja resurserna. Totalt kommer Norra och södra ha tillgång till ca. 400 kvm. .

Brandskydd

Vi har i dag tecknat avtal med två olika företag som sköter brandskydds utrustning och utbildning av personal – Kidde brandservice och Nerike Brandservice. Vi har även utrymningsplaner och brandskyddsplaner som genomgås igenom med all personal.

Personalen har sedan utrymnings information enskilt med varje enskild ungdom. Vi genomför grundläggande brandutbildning.

(6)

Utvecklingsområden

Verksamheterna Norra och södra kommer även framåt behöva arbeta med att strukturera upp daglig struktur. Vi kommer arbeta med att formulera metod och idé i arbetet – naturligtvis med utgångspunkt från dagverksamheternas grundtankar med systemiskt –

familjeterapeutiskt, salutogent tänk med fokus på resurser och lösningar. Dock skiljer sig Örebros dagverksamheter Norra och Södra sig en aning från Nobelgruppen. Verksamheten är uppbyggd utifrån ett ännu mer individuellt tänk och där ett funktionshinder vägs in i bilden på ett tydligare sätt. Idén bygger på att i viss mån anpassa omgivningen (snarare) än att

ungdomarna ska anpassas. Vi tänker i visuellt stöd och div. hjälpmedel.

Vi har en mötesstruktur som är formulerad men vi kan skärpa upp användandet av APT och ska i större omfattning arbeta med helhetsperspektivet i organisationen genom APT.

Vi har nu god beredskap för att möta upp ungdomar med tex. Neuropsykiatriska svårigheter som ADHD eller högfungerande Autism. Detta är dock ett utvecklingsområde där det finns enormt mycket att lära där vi strävar efter att bli ledande i landet.

Vi ser ett stort behov från familjer i Örebro län av att det ska finnas dagverksamhet för barn under 13 år. Detta ser vi som en av våra utmaningar under nästa år att tillskapa och bygga upp en sådan verksamhet.

.

Tommy Damström Enhetschef Magelungen Örebro

(7)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :