Länsstyrelsernas roll i mottagandet av ensamkommande barn. Eva Gård Länsstyrelsen Västra Götaland

41  Download (0)

Full text

(1)

Länsstyrelsernas roll i mottagandet av

ensamkommande barn

Eva Gård

Länsstyrelsen Västra Götaland

(2)

Timeline

• 1 januari 2011 fick länsstyrelserna

uppdraget att föra dialog med landets kommuner om mottagande av

ensamkommande barn

• Planeringsmöten med Migrationsverket

• Rekrytering påbörjades

• Kunskapsöverföring

(3)

Intern beredning och arbetsordning

Länsstyrelsegruppen

Lst-EKB-grupp

Region Nord 5 län Region Syd

6 län

Region Väst 4 län

Region Öst

6 län

(4)

Länsstyrelsernas uppdrag

• Förhandla om mottagande av ensamkommande barn

• Verka för beredskap och kapacitet i länen för mottagande av ensamkommande barn

• Utveckla regional och mellankommunal

samverkan

(5)

Behovsframställan

• Behov av 1 200 asylplatser i Sverige

• Behov av ett växande system med platser

för barn med uppehållstillstånd

(6)

Varför en strategi?

• Systematisera uppdraget att ”bedriva, samordna, stödja”

• Översätta nationella mål till regionala förhållanden

• Utveckla regional samverkan (från samverkan till samarbete)

• Tydliggörande av roll- och

ansvarsfördelningen

(7)

Länsstyrelsernas strategi

• Teckna överenskommelse med landets 290 kommuner

• Höja golvet till minst 4 asylplatser per kommun eller som snitt i länet

• Erbjuda platsöverenskommelse för kommuner som tar emot antal barn

• Utveckla samverkan

(8)

Kartläggning

• Vad har jag att arbeta med

– Antal kommuner i länet

– Vilka har överenskommelse – Kommuners förutsättningar – Hur ser samverkan ut

– Vilka nätverk finns

– Kända möjligheter

– Kända hinder

(9)

Platssystemet

Behov 1200 asylpl.

760 Asylp.

PUT

Behov om ca 4-5000 platser

1 951 PUT-platser

(10)

Utveckling 2011

59 Kalmar

88 Kronoberg

34 Jönköping

18 Blekinge

Platser totalt Januari 2011

64 Kalmar

106 Kronoberg

82 Jönköping

33 Blekinge

Platser totalt

November 2011

(11)

Samverkan

• Att tillföra kunskap och kompetens till en uppgift som man gemensamt har att utföra

• Kan också bidra till en helhetssyn i bedömning och insatser

• God samverkan kan medföra att insatser

kan sättas in i ett tidigt skede

(12)

Från samverkan till samarbete

Källa: SKL Medborgardialog

(13)

Samverkan förutsätter

• En tydlig och klar ledning

• Ett klart uttalat mål

• Tillräckligt med resurser

• Att skillnader identifieras och respekteras

Källa: Berth Danemark

(14)

Vad kan vi göra gemensamt?

Barnet/

ungdomen

-uppdrag

-lagar och förordningar

*

Hur når vi framgång i mottagande och kvalitet?

Migrations verket

Läns styrelsen

Arbets- förmedlingen

Frivillig org

BO DO Social

styrelsen

Skola

Överför myndare Boende

Kommunen Försäkrings

kassan

God man

Kommunal

förbund

(15)

Central samverkan

• Samverkandelegationen

• Länsstyrelsernas och Migrationsverkets arbetsgrupp

• SKL samordningsgrupp

• Nätverket för ankomstkommuner

(16)

Aktörer i uppdraget

Ett ensamkommande barn

(17)

Ett ensamkommande barn

Boende

(18)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk

(19)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

(20)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola

(21)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola

Socialtjänst

(22)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

(23)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning

(24)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal

Startkit (kläder etc…) Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

(25)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal

Startkit (kläder etc…) Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

(26)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal

Startkit (kläder etc…) Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning etc…

(27)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning Insatser (SoL) etc…

Boende Skola

(28)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning Insatser (SoL) etc…

Boende Skola Idéburna sektorn

Föreningar etc…

(29)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning Insatser (SoL) etc…

Boende Skola Idéburna sektorn

Föreningar etc…

HVB

Familjehem

Utslussningslägenhet Avslag – fortsatt boende

(30)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk

God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning Insatser (SoL) etc…

Boende Skola Idéburna sektorn

Föreningar etc…

HVB

Familjehem

Utslussningslägenhet Avslag – fortsatt boende

Särskilt förordnad

vårdnadshavare

(31)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal

Startkit (kläder etc…) Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning Insatser (SoL) etc…

Boende Skola Idéburna sektorn

Föreningar etc…

HVB

Familjehem

Utslussningslägenhet Avslag – fortsatt boende

Särskilt förordnad

vårdnadshavare

(32)

Ett ensamkommande barn

Boende Tolk God man

Skola Socialtjänst

Fritid

Utredning Personal Lokal

Startkit (kläder etc…) Stöd

Utbildning/handledning Rutiner

etc….

Utredning X-antal språk

Tillgång i kommunen?

Telefontolkning

Företräda barnet i förmyndares

& vårdnadshavares ställe Fatta beslut om boende

Stötta vid utredningar (MiV+Soc) Sköta ekonomin

etc etc etc…

Överförmyndare

Rekrytera/utbilda gode män Utreda behov

Förordna god man Tillsyn, rådgivning Byte, upphörande etc…

Utredning Utbildning Insatser (SoL) etc…

Boende Skola Idéburna sektorn

Föreningar etc…

HVB

Familjehem

Utslussningslägenhet Avslag – fortsatt boende

Särskilt förordnad

vårdnadshavare

(33)

Migrationsverket Länsstyrelsen

Arbetsförmedlingen Sjukvården

Landstingen Privata vårdbolag Specialistsjukvård Psykologer/traumateam BUP

Mottagningsenhet ASYL-enhet Migrationsdomstol Migrationsöverdomstol Förvar

etc…

Avtal (ÖK)

Övriga aktörer

Försäkringskassan,

Skatteverket m.fl

(34)

Barnperspektivet

• Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

• 5§ Länsstyrelsen ska vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera

konsekvenserna för dem och därvid ta

särskild hänsyn till barns bästa

(35)

Barnperspektivet utifrån två olika synsätt

• Att se situationen utifrån barnets

synvinkel, exvis genom att ta del av information som barn själva ger

• Att ha barnet i sin synvinkel, exvis genom att synliggöra barn i en viss process eller genom att vuxna agerar som ”tolk” för

barnets bästa i ett visst sammanhang

(36)

Varför en barnkonvention

• Barn ska respekteras som individer med egna rättigheter men har också ett behov av särskilt skydd eftersom de är sårbara och utsatta.

• Barns levnadsvillkor.

• En förändrad syn på barn.

• Liten politisk makt i samhället.

• Ekonomiska skäl.

(37)

Barnkonventionens huvudprinciper

• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter.

Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i

barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste

avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets

egen åsikt och erfarenhet.

(38)

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv,

överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När

åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets

ålder och mognad

(39)

Från teori till praktik

• Ha med barnperspektivet i strategiarbetet

• Lyfta barnperspektivet och ta stöd i barnkonventionen i våra dialoger

• Lyssna på barns åsikter

(40)

”Det är som om det fanns två sorters liv: det ena allvarligt, respekterat, det andra mindre värdefullt, som tolerans med överseende. Vi säger människor i

vardande, blivande, förvärvsarbetare, morgondagens medborgare. Detta är vad barnen ska bli, det verkliga livet för

dem kommer börja på allvar först så

småningom, någon gång i framtiden.”

(41)

”Barnen utgör en avsevärd del av hela mänskligheten, av

befolkning, folk och nationer, de är invånare, medborgare och våra

ständiga följeslagare. De har funnits, de finns här och nu, och

kommer alltid att finnas.”

Janusz Korczak

Barnets rätt till respekt

Figure

Updating...

References

Related subjects :