Kallelse med föredragningslista

Full text

(1)

Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter kallas, ersättare underrättas Presidierna för famn och von kallas kl 08.15

Tid: Onsdagen den 30 september 2015 kl. 08.15 Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden

1 Ändringar i föredragningslistan

2 Information/dialoger: Presidierna för vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden

(delårsrapport), kommunchef Stefan Larsson, personalchef Maria Wihlborg, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen

2015/4 3

3 Nyrekrytering VA-ingenjör 2015/246 4 - 5

4 Förslag till intern kontrollplan 2015 Barn och

utbildning 2015/160 6 - 11

5 Förslag till intern kontrollplan 2015 Stöd och

lärande 2015/161 12 -

17 6 Svar på motion angående fri ekologisk frukt till

barnen i klass F-3 2015/25 18 -

22 7 Svar på motion - Stopp för vidare

vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun! 2014/251 23 -

26 8 Skånes Matfestival - koncept (delas ut på

sammanträdet)

9 Remissyttrande - "En kommunallag för framtiden"(skickas ut senare)

10 Anmälningsärenden 2015 2015/5 27

(2)

Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Leif Sandberg Christian Björkqvist

Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.

Telefon 0417-18253 Christian Björkqvist Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn"

E-post: kommun@tomelilla.se

(3)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand Assistent

Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 15 september 2015 Dnr KS 2015/4

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information/dialoger 30 september 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Skriv beslutsförslag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument

Ärendebeskrivning

1. Kommunchef Stefan Larsson 2. Personalchef Maria Wihlborg 3 Ekonomichef Eva Lundberg

3. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl 4. Simhallsbyggnationen

Beslutsunderlag

Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand Assistent

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här

(4)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Christina Jönsson VA-chef

Direkt 0417-183 06 Mobil 0709-95 83 06 Christina.Jonsson@tomelilla.se

Tomelilla den 21 september 2015 Dnr KS

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut gällande nyrekrytering av projektingenjör/-ledare till VA-enheten

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den planerade rekryteringen av en projektingenjör eller projektledare till VA-enheten som innebär en utökning av nuvarande personalstyrka.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att särskild prövning vid tillsättning av tjänster råder i kommunen och ärendet dessutom gäller en utökning av enheten, lyfter VA-enheten följande ärende till kommunstyrelsens arbetsutskott.

VA-enheten står inför många och stora projekt de närmaste åren och har behov av att utöka personalstyrkan med en projektingenjör/-ledare som driver och leder projekten. Projekten omfattar både renoverings- och nyanläggningsprojekt och sträcker sig över ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk. Kvalifikationer som söks är drivkraft, engagemang och erfarenhet av projektledning inom VA-sektorn.

Nyanställningen bedöms inrymmas i nuvarande budget. Dock planeras projektingenjörens lönekostnader till stor del belasta de olika investerings- projekten som denne arbetar i.

Samhällsbyggnad Christina Jönsson VA-chef

Beslutet skickas till:

Christina Jönsson

(5)
(6)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 26 augusti 2015

Justerandes sign

FN § 79 Dnr FN 2015/36

Förslag till intern kontrollplan 2015 - Barn och utbildning

Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning.

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Familjenämnden beslutade den 29 april 2015, FN § 48, att anta förslag till intern kontrollplan 2015. Den 10 juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 119, att återremittera den interna kontrollplanen till familjenämnden för komplettering.

Målet med internkontrollen är:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Trygga kommunens tillgångar

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

• Minimera risker

• Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar

(7)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 26 augusti 2015

Justerandes sign

FN § 79 forts.

I kontrollplanen 2015 för Barn och utbildning föreslås följande områden ingå:

o Årscykel gällande rapporteringsärenden till familjenämnden o Uppföljning av avtalshantering

o Behörighet till gymnasiet

o Måluppfyllelse för respektive årskurs (1-9) o Kösituation förskola

o Beläggning förskola

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-08-03 Intern kontrollplan 2015

Tidigare behandling

Familjenämnden § 48/2015:

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2015:

Ärendet återremitteras till familjenämnden för komplettering Familjenämndens arbetsutskott § 155/2015:

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(8)

Intern kontrollplan 2015

Intern kontrollplan för verksamhet: Barn och utbildning

Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll )

Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

Kontrollplanerna upprättas per nämnd.

Väsentlighets och riskbedömning

Konsekvens

Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända

Sannolikhet

Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå

Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd.

Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse.

Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll.

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll- ansvarig

Granskning utförd/

Kontroll frekvens

Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och riskbedömning 1. Årscykel gällande

rapporteringsärenden till familjenämnden

Ärenden som enligt årscykel ska rapporteras till

familjenämnden kontrolleras mot nämndens protokoll.

Skolchef En gång per år Jämförelse av årscykel

mot innehåll i protokoll Familjenämnden Kännbar risk för otillräcklig insyn i nämndens verksamhetsområd e, vilket kan leda till bristande beslutsunderlag.

2. Uppföljning av avtalshantering

Fortsatt utfasning av manuell uppföljning sker.

Digital bevakning registreras korrekt utifrån avtals

löptider/uppsägningstider

Skolchef Två gångar per år Stickprov Familjenämnden Kännbar

ekonomisk risk

(9)

Intern kontrollplan 2015

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig Granskning utförd/

Kontroll frekvens Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och riskbedömning 3. Behörighet till

gymnasiet Sammanställning av

betygskatalog Skolchef 2 gånger per år

(januari, augusti) Sammanställning av

betygskatalog Familjenämnden Sannolikt kännbar risk för elever som ej är behöriga till gymnasiet med efterföljande utanförskap i samhället.

4. Måluppfyllelse för respektive årskurs (1-9)

Sammanställning av

* meritvärden

* betyg

* ej godkända resultat

* Nationella prov

* barn som ej bedöms uppnå godkänt

Skolchef 2 gånger per år

(februari, september) Sammanställning av elevers resultat för var skola

Familjenämnden Allvarlig risk att elever som ej uppfyller målen inte observeras i tid. Allvarlig risk att eventuella systemfel i organisationen inte upptäcks.

5. Kösituation förskola Redovisning antal elever i

förskolekö Skolchef 2 gånger per år

(mars, oktober) Sammanställning av antal elever i kö till förskola per

kalendermånad samt redovisning om när plats tillhandahållits (tid mellan önskad startdag och faktisk startdag)

Familjenämnden Kännbar risk att föräldrar inte kan återgå till förvärvsarbete enligt planering vilket medför kännbar risk för Tomelilla kommuns varumärke såsom bra

boendekommun.

(10)

Intern kontrollplan 2015

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig Granskning utförd/

Kontroll frekvens Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och riskbedömning 6. Beläggning förskola Redovisning antal elever per

avdelning per förskola Skolchef 2 gånger per år

(mars, oktober) Redovisning antal elever per avdelning per förskola samt jämförelse mot avsett antal barn

Familjenämnden Sannolikt kännbar risk för sämre vistelsemiljö för eleverna och sämre arbetsmiljö för personalen.

(11)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 10 juni 2015

Justerandes sign

Ksau § 119 Dnr KS 2015/160

Förslag till intern kontrollplan 2015 - Barn och utbildning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras till familjenämnden för komplettering.

Ärendebeskrivning

Skolchef Jonas Åkesson har den 21 april 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse:

Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Målet med internkontrollen är:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Trygga kommunens tillgångar

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

• Minimera risker

• Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar

I kontrollplanen 2015 för Barn och utbildning föreslås följande områden ingå:

o Årscykel gällande rapporteringsärenden till familjenämnden o Uppföljning av avtalshantering

Tidigare behandling

Familjenämndens beslut § 48/2015:

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning.

_________

Beslutet skickas till: Familjenämnden

(12)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 26 augusti 2015

Justerandes sign

FN § 80 Dnr FN 2015/36

Förslag till intern kontrollplan 2015 Stöd och lärande

Familjenämndens beslut

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Familjenämnden beslutade den 29 april 2015, FN § 49, att anta förslag till intern kontrollplan 2015. Den 10 juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 120, att återremittera den interna kontrollplanen till familjenämnden för komplettering.

Målet med internkontrollen är:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Trygga kommunens tillgångar

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

• Minimera risker

• Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar

(13)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 26 augusti 2015

Justerandes sign

FN § 80 forts.

I kontrollplanen 2015 för Stöd och lärande föreslås följande områden ingå:

o Uppföljning av ärenden med försörjningsstöd o Uppföljning av försörjningsstöd

o Uppföljning av HVB-placeringar barn o Antal placerade barn/unga

o Utredningstider

o Uppföljning av klagomål och Lex Sarah o Ärenden avseende våld i nära relationer.

o Uppföljning av avtalshantering

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2015-08-03 Intern kontrollplan 2015

Tidigare behandling

Familjenämnden § 49/2015:

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2015:

Ärendet återremitteras till familjenämnden för komplettering.

Familjenämndens arbetsutskott § 156/2015:

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(14)

Intern kontrollplan 2015

Intern kontrollplan för verksamhet: Stöd och Omsorg/Familjenämnden

Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll )

Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

Kontrollplanerna upprättas per nämnd.

Väsentlighets och riskbedömning

Konsekvens

Försumbar = obetydlig Lindrig = uppfattas som liten Kännbar = uppfattas som besvärade Allvarlig = får inte hända

Sannolikhet

Mindre sannolik = praktisk taget obefintlig Möjlig = kan uppstå

Sannolik= mycket trolig Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd.

Kontrollansvarig rapporterar på separat kontrollrapport utfallet av kontrollen, mottagaren av kontrollrapportern ansvarar för att sammanställning och återrapportering t sker enligt överenskommelse.

Rapportering ska ske till kommunchefen och till kommunens administrativt ansvarige för intern kontroll samt till kommunrevisorerna lämpligen samband med årsredovisningen. Se även separat process beskrivning för Intern Kontroll.

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll- ansvarig

Granskning utförd/

Kontroll frekvens

Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och

riskbedömning 1 Uppföljning av

ärenden med försörjningsstöd

Genomgång av 2-4

ärenden/månad IFO-chef En gång per månad Genomgång av:

– Vem som får bistånd

– Finns upprättad planering

– Följs planeringen?

o Av klient o Av soc.sekr – Mål

– Hur länge har ärendet varit aktuellt?

– Har klarspråk använts?

Familjenämnd Kännbar ekonomisk risk

(15)

Intern kontrollplan 2015

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig Granskning utförd/

Kontroll frekvens Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och

riskbedömning 2 Uppföljning av

försörjningsstöd Sammanställning av utbetalt

försörjningsstöd IFO-chef En gång per månad Redovisning summa utbetalt

försörjningsstöd, antal familjer

Familjenämnd Kännbar ekonomisk risk

3 Uppföljningar av HVB-placeringar barn

Månatlig uppföljning av

samtliga ärenden IFO-chef En gång per månad Genomgång av:

– Vem som är placerad -Anledning till placeringen

– Mål med placering en

– Kostnad

– Planering framåt – Kan insatsen utföras av annan?

– Kan insatsen avslutas?

Familjenämndens

arbetsutskott Kännbar ekonomisk risk

4 Antal placerade barn/unga

Månadsvis redovisning IFO-chef En gång per månad Redovisning av antal placerade barn, placeringsform samt kostnader

Familjenämnden Kännbar ekonomisk risk

5 Utredningstider Sammanställning av utredningstider

IFO-chef 4 gånger per år Redovisning av antal utredningar barn/unga respektive vuxna samt utredningstider

Familjenämnden Kännbar ekonomisk och social risk.

6 Uppföljning av klagomål och Lex Sarah

Sammanställning av inkomna klagomål och Lex Sarah

Socialchef 4 gånger per år Redovisning av antal, typ av händelse samt vidtagna åtgärder och återkopplingar

Familjenämnden Möjlig kännbar risk att åtgärder och

återkoppling uteblir

(16)

Intern kontrollplan 2015

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig Granskning utförd/

Kontroll frekvens Kontrollmetod Rapportering till Väsentlighets- och

riskbedömning 7 Ärenden avseende

våld i nära relationer Uppföljning av aktuella

ärenden IFO-chef Månatligen Redovisning av

nulägessituation och vidtagna och planerade åtgärder

Socialchef Möjlig allvarlig risk att

skyddsbehov inte kan tillgodoses 8 Uppföljning av

avtalshantering Fortsatt utfasning av manuell uppföljning sker.

Digital bevakning registreras korrekt utifrån avtals

löptider/uppsägningstider

Socialchef Två gångar per år Stickprov Familjenämnden Kännbar

ekonomisk risk

(17)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 10 juni 2015

Justerandes sign

Ksau § 120 Dnr KS 2015/161

Förslag till intern kontrollplan 2015 - Stöd och lärande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet återremitteras till familjenämnden för komplettering.

Ärendebeskrivning

Socialchef Elisabet Andersson har den 21 april 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse:

Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Målet med internkontrollen är:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Trygga kommunens tillgångar

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

• Minimera risker

• Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade missatankar.

I kontrollplanen 2015 för Stöd och lärande föreslås följande områden ingå:

o Uppföljning av HVB- placeringar barn o Uppföljning av försörjningsstödsärenden o Uppföljning av avtalshantering

Tidigare behandling

Familjenämndens beslut § 49/2015:

Familjenämnden beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande.

__________

Beslutet skickas till: Familjenämnden

(18)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 27 maj 2015

Justerandes sign

FN § 59 Dnr FN 2015/30

Svar på remiss av motion angående fri ekologisk frukt till barnen i klass F-3

Familjenämndens beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med skolchefens yttrande.

Ärendebeskrivning

Skolchef Jonas Åkesson har den 5 maj 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse:

Britta Berg (V), Figge Bergquist (V) och Ida Abrahamsson (V) har den 29 januari 2015 lämnat in en motion med förslaget att alla barn varje skoldag får fri ekologisk frukt från och med förskoleklass till och med klass 3.

Nedan presenteras en redovisning som dels presenterar vilka kostnader det innebär att erbjuda elever i klass F-3 ekologisk odlad frukt och dels en redogörelse kring kostnader för respektive enhet från förskoleklass till årskurs 6.

För att ställa kostnaden för ekologisk odlad frukt mot något har även kostnaden för vanlig odlad frukt tagits med för att kunna jämföra prisskillnaden.

Kostnadsuppgifterna har hämtats från kommunens kostenhet och elevantalet har hämtats från skolans administration. Kostnaderna är beräknade utifrån antalet elever i kommunal verksamhet. Fristående verksamhet är inte med i beräkningsunderlaget. Om beslut tas att införa fri ekologisk frukt tillfaller motsvarande peng per elev till den fristående verksamheten.

(19)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 27 maj 2015

Justerandes sign

FN § 59 forts.

Beräkning på kostnader för förmiddagsfrukt till samtliga elever från förskoleklass till årskurs 6.

Vanligt odlat = 1,23 kr/frukt Ekologiskt odlat = 2,21 kr/frukt Ett läsår är 180 skoldagar.

Beräkningen är gjord på 811 elever fördelat enligt nedan tabell.

För vanlig odlad frukt blir kostnaden 221 kr/elev/läsår.

För ekologisk odlad frukt blir kostnaden 398 kr/elev/läsår.

Den totala kostnaden för skolan från F-6 blir med:

Vanligt odlad frukt 179 231 kr.

Ekologiskt odlad frukt 322 778 kr.

Den totala kostnaden för skolan från F-3 (som var motionens utgångsläge) blir med:

Vanlig odlad frukt 107 185 kr.

Ekologisk odlad frukt 193 030 kr.

Vill man variera frukten över läsåret och t.ex. varva med banan och/eller apelsin kan kostnaden för ekologisk odlad frukt uppgå till 370 000 kr.

Enhet Antal elever Kostnad per enhet i kr

F-6 vanligt odlad ekologiskt odlad

Brösarp 79 17459 31442

Odenslund 96 21220 38208

Smedstorp 105 23205 41790

Byavång 181 40000 72038

Lindesborg 350 77350 139300

Totalt: 811 179234 322778

F-3

Totalt: 485 107185 193030

(20)

TOMELILLA KOMMUN

Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 27 maj 2015

Justerandes sign

FN § 59 forts.

Ex på uträkning: Brösarp:

79 elever x 221 kr = 17459 kr.

79 elever x 398 kr = 31442 kr

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med skolchefens yttrande.

Tidigare behandling

Familjenämndens arbetsutskott § 82/2015:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med skolchefens yttrande.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

(21)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 18 mars 2015

Justerandes sign

Ksau § 52 Dnr KS 2015/25

Remiss av motion angående fri ekologisk frukt till barnen i klass F-3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Motionen remitteras till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning

Britta Berg (V), Figge Bergquist (V) och Ida Abrahamsson (V) har den 29 januari 2015 inlämnat en motion om fri ekologisk frukt till barnen i klass F-3 med följande lydelse:

”Kan Lund, kan kanske Tomelilla

Det är viktigt för barnens hälsa att de äter frukt varje dag. De blir mindre trötta och arbetar bättre om de får ett äpple eller ett päron under

fruktstunden. Föräldrarna har därför uppmanats att skicka med barnen frukt till skolan. Många gör det också, men det finns i Tomelillas skolor barn som inte har någon frukt med sig i skolväskan. Tyvärr är det oftast samma barn.

Kanske är det föräldrar som har en tuff ekonomi och inte anser sig ha råd att köpa frukt som deras barn kan ta med till skolan. Har familjen flera barn, så kan det bli riktigt dyrt. Det finns också föräldrar som inte klarar av att skicka med barnen frukt till skolan. Att inte kunna ge sina barn det som andra föräldrar gör, kan medföra att man skäms och mår dåligt.

Under fruktstunden jämför ofta barnen vad de har fått med sig, och den som ingenting har känner sig utpekad och utanför. De riskerar också att bli

tröttare och inte orka följa med under lektionerna.

I Lund har man beslutat att ge barnen i klass F-3 fri ekologisk frukt varje dag.

Det är ett bra beslut, som kommer att visa sig I skolresultaten - både genom att ungarna inte riskerar att hamna utanför, och genom att de blir piggare och klarar skolarbetet bättre. Den slant detta kostar kommunen kommer tillbaka i friskare och gladare barn med bättre resultat.

(22)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 18 mars 2015

Justerandes sign

Forts § 52

Med stöd av ovanstående föreslår Vänsterpartiet:

Att Alla barn varje skoldag får fri ekologisk frukt från och med förskoleklass till och med klass 3”

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 19/2015:

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

__________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden (Pamela Lindqvist för vidare hantering)

(23)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Ida Abrahamsson Miljöstrateg

Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 21 september 2015 Dnr KS 2014/251

Kommunstyrelsen

Svar på motion Stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Med hänvisning till gällande vindbruksplan föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Håkan Malmgren (SD) har den 22 augusti 2014 inlämnat en motion om stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun med följande lydelse:

”Vindkraftens utbyggnad kostar miljarder och betalas av oss medborgare via våra elräkningar. Utan stora subventioner från staten skulle inga

vindkraftverk byggas, åtminstone inte kommersiellt. Vetenskapsakademien slår fast att vindkraften är dubbelt så dyr som all annan el.

Vindkraftverken bullrar och syns. Det finns en rad nackdelar med

vindkraftverken men tillsammans så resulterar dessa nackdelar till att land och markvärdet på den aktuella platsen sjunker rejält och det blir inte längre något attraktivt ställe att bo på.

Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar och risker. Vinden har mycket lågt effektvärde, Kostnaden för vindkraft är mycket hög i jämförelse med konkurrerande kraftslag. De avsevärda ekonomiska skadorna som vindkraften åsamkar samhället och enskilda medborgare förtjänar att uppmärksammas. Vindkraftindustrins krav på subventioner är enorma. Totalt sett över 300 miljarder kronor fram till 2035.

(Källa: Svensk Vindkraftsförening)

Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna:

- Att all vidare nybyggnad av tillståndspliktiga vindkraftverk stoppas, och att detta skrives in på därför avsedd plats i vindbruksplanen för

kommunen.”

(24)

Förvaltningens svar

I vindbruksplanen som antogs 2012 finns två områden utpekade som lämpliga för vindkraft och fyra stycken som utredningsområde för vindkraft. Sedan planen antogs har två verk utanför dessa områden

etablerats. Att införa ett totalstopp för etablering hindrar inte från att söka tillstånd att uppföra vindkraftverk. Tillståndsprövning görs av

Länsstyrelsen när det gäller två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter och sju eller fler verk som är högre än 120 meter. Under dessa gränser räcker det med en anmälan och bygglov hos kommunen.

Kommunen kan lämna in sitt veto vid tillståndsprövning. Det kommunala vetot finns enbart vid tillståndsprövning av vindkraftverk och innebär att prövningsmyndigheten, det vill säga Länsstyrelsen eller Mark- och

miljödomstolen, endast får ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har godkänt det.

Kommunen hanterar anmälan och bygglov, här kan kommunen välja att avslå ansökan. Beslutet för avslag måste motiveras och beslutet kan alltid överklagas.

Vindbruksplanen kommer att bli en del av nya översiktsplanen, som håller på att tas fram. Där kommer vindkraftsfrågan att hanteras vidare.

Samhällsbyggnad

Ida Abrahamsson Miljöstrateg

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnad

(25)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 17 september 2014

Justerandes sign

Ksau § 182 Dnr KS 2014/251

Remiss av motion - Stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun!

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Mottionen remitteras till kommunförvaltningen för yttrande.

Ärendebeskrivning

Håkan Malmgren (SD) har den 22 augusti 2014 inlämnat en motion om stopp för vidare vindkraftsutbyggnad i Tomelilla kommun med följande lydelse:

”Vindkraftens utbyggnad kostar miljarder och betalas av oss medborgare via våra elräkningar. Utan stora subventioner från staten skulle inga

vindkraftverk byggas, åtminstone inte kommersiellt. Vetenskapsakademien slår fast att vindkraften är dubbelt så dyr som all annan el. Vindkraftverken bullrar och syns. Det finns en rad nackdelar med vindkraftverken men tillsammans så resulterar dessa nackdelar till att land och markvärdet på den aktuella platsen sjunker rejält och det blir inte längre något attraktivt ställe att bo på.

Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar och risker. Vinden har mycket lågt effektvärde, Kostnaden för vindkraft är mycket hög i jämförelse med konkurrerande kraftslag. De avsevärda ekonomiska skadorna som vindkraften åsamkar samhället och enskilda medborgare förtjänar att

uppmärksammas. Vindkraftindustrins krav på subventioner är enorma. Totalt sett över 300 miljarder kronor fram till 2035.

(Källa: Svensk Vindkraftsförening)

Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna:

- Att all vidare nybyggnad av tillståndspliktiga vindkraftverk stoppas, och att detta skrives in på därför avsedd plats i vindbruksplanen för kommunen.”

(26)

TOMELILLA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 17 september 2014

Justerandes sign

Forts § 182

Tidigare behandling

Kommunfullmäktiges beslut § 144/2014

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunförvaltningen

(27)

Kommunledning,

Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand Assistent

Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 15 september 2015 Dnr KS 2015/5

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anmälningsärenden ksau den 30 september 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll daterat den 31 augusti 2015 från kommunstyrelsens arbetsutskott § 167.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen15 september 2015

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand Assistent

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :