KURSPLAN Engelska för ämneslärare, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

Full text

(1)

KURSPLAN

Engelska för ämneslärare, 1-30 hp

, 30 högskolepoäng English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits, 30 credits

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

- behärska grundläggande för syfte, mottagare och situation anpassad engelska i tal och skrift - behärska det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik

- visa sådana grundläggande ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen med avseende på engelsk språkfärdighet, grammatik och fonetik, engelskspråkig litteratur och kultur samt engelsk ämnesdidaktik

- visa kännedom om engelska som skolämne ur ett nutida såväl som historiskt perspektiv - visa förtrogenhet med läroplaner, kursplaner och ämnesplaner med avseende på ämnet engelska för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

- visa grundläggande insikt i språkdidaktiska idéer, strategier och lärprocesser

- visa kännedom om grundläggande språkdidaktiska teorier och metoder samt digitala verktyg med fokus på engelskundervisningen i vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9 och kunna redogöra för hur detta kan omsättas i ett klassrumssammanhang

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

- visa god kommunikativ och analytisk förmåga i tal och skrift

- redogöra för grundläggande språkfärdighetsrelaterade skillnader mellan engelska och vanligt förekommande klassrumsspråk, framförallt svenska

- redogöra för centrala aspekter av engelskans grammatiska strukturer inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik

- visa god förmåga att använda olika digitala verktyg och medieformat i det språkdidaktiska yrkesutövandet

- tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder - analysera skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens engelskspråkiga länder och kulturer

- visa kännedom om grundläggande perspektiv på engelskspråkig litteratur och kultur - visa god förmåga att beakta ett övergripande jämställdhets- och mångfaldsperspektiv

Kurskod: LE1K17

Fastställd av: Utbildningschef 2016-11-14 Gäller fr.o.m.: Våren 2017

Version: 1

Diarienummer: HLK 2016/4678-313

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området (75%) och undervisningsområdet (25%) Ämnesgrupp: EN1

Fördjupning: G1F Huvudområde: Engelska

Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • FAX 036-16 25 85 • E-POST info@ju.se • www.ju.se

(2)

- visa god förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, redovisa, bedöma, utvärdera och utveckla engelskundervisning med beaktande av olika lärprocesser - visa god förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas

- tillämpa för alla elever grundläggande ämnesdidaktiskt relevanta teorier och metoder med avseende på språkfärdighet, grammatik och fonetik, samt litteraturvetenskap inom

engelskundervisningen för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

- visa god förmåga att i det språkdidaktiska yrkesutövandet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga, källkritiska och etiska aspekter

Innehåll

Engelska för ämneslärare, 1-30 hp, består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Språkfärdighet 1, 7,5 hp

Delkurs 2: Grammatik och fonetik, 7,5 hp

Delkurs 3: Engelskspråkig litteratur och kultur 1, 7,5 hp Delkurs 4: Ämnesdidaktik 1, 7,5 hp

Detaljerat innehåll, lärandemål och examinationsformer för respektive delkurs beskrivs nedan, men allmänt kan sägas att studierna är av grundläggande karaktär och fokuserar basala begrepp, teorier och metoder inom ämnet engelska och dess didaktik.

Delkurs 1: Språkfärdighet I, 7,5 hp Language Proficiency I, 7.5 credits

Innehåll

Studium av engelskans språkliga strukturer samt skillnader mellan olika språk, framförallt svenska och engelska

Muntliga och skriftliga språkfärdighetsövningar med fokus på produktion, reception och interaktion med avseende på olika texttyper och med beaktande av källkritiskt relevanta hänsynstaganden

Studium av didaktiska och metodiska aspekter av språkfärdighetsträning med anknytning till engelskundervisning för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

Examination och betyg

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:

- skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp, U/G/VG

- muntlig presentation av ämnesdidaktisk karaktär, 3 hp, U/G/VG - språkfärdighetsprovet VOC/MCT, 1,5 hp, U/G/VG

Delkurs 2: Grammatik och fonetik, 7,5 hp Grammar and Phonetics, 7.5 credits

(3)

• Innehåll

Studium av det engelska språkets fonetik och uttal i teori och praktik

Studium av engelskans grammatiska strukturer inbegripet relevant språkvetenskaplig terminologi och metodik

Studium av didaktiska och metodiska aspekter av grammatik med anknytning till skolans engelskundervisning för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

Examination och betyg

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:

- skriftlig tentamen i grammtik med ämnesdidaktiskt perspektiv, 6 hp, U/G/VG - skriftlig tentamen i fonetik, 1,5 hp, U/G/VG

Delkurs 3: Engelskspråkig litteratur och kultur I, 7,5 hp Literature and Culture in the English Language I, 7.5 credits

Innehåll

Studium av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, definitioner och analysmetoder Studium av skönlitterära texter i olika genrer och medieformat från världens

engelskspråkiga länder och kulturer

Textanalytiska uppgifter med beaktande av sociala och kulturella aspekter, inbegripet genus och mångfald i anslutning till studerade skönlitterära texter

Studium av didaktiska och metodiska aspekter på engelskspråkig litteratur med fokus på ungdomslitteratur av relevans för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

Examination och betyg

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:

- skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp, U/G/VG - skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp, U/G/VG

- muntlig presentation av ämnesdidaktisk karaktär, 1,5 hp U/G/VG

Delkurs 4: Ämnesdidaktik I, 7,5 hp

Subject Teaching and Learning I, 7,5 credits

Innehåll

Studium av engelska som skolämne ur ett nutida såväl som historiskt perspektiv

Studium av läroplaner, kursplaner och ämnesplaner med avseende på ämnet engelska för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

Studium av språkdidaktiska idéer, strategier och lärprocesser, inbegripet estetiska lärprocesser

Studium av grundläggande språkdidaktiska teorier och metoder samt hur dessa kan omsättas i ett klassrumssammanhang

Studium av teorier och metoder för planering, genomförande, redovisning, bedömning,

(4)

utvärdering och dokumentation med avseende på ämnet engelska för vuxenskolan, gymnasieskolan samt årskurs 7-9

Studium av teorier och metoder för användandet av digitala verktyg i engelskundervisningen

Examination och betyg

Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Delkursen examineras genom följande moment:

- skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp, U/G/VG - skriftlig inlämningsuppgift, 2 hp, U/G/VG

- muntlig presentation baserad på fältstudier, 2 hp, U/G

- obligatoriska moment, 0,5 hp, enligt särskilda anvisningar i studieplan, U/G

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier och övningar individuellt och i grupp. I kursen används den digitala lärplattformen Ping Pong.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt till undervisning/handledning under den tid som anges för det kurstillfälle som studenten blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

God språkbehandling i tal och/eller skrift krävs i samtliga ovanstående examinationsmoment.

För kursbetyget Godkänd krävs betyget Godkänd på alla ingående delmoment. För kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst 20 hp där detta betyg kan erhållas.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått betyget Godkänd på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning och kriterier för betygssättning tillhandahålles i samband med kursens genomförande.

Såväl undervisning som kurslitteratur utgör grund för examination.

Student äger rätt att ansöka om byte av examinator efter att ha underkänts tre gånger på samma examination. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan

(5)

inom ett år efter ändring. Studenten garanteras minst tre provtillfällen inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får ske enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två ar efter det att kursen anordnats. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får ske.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt en student (kursutvecklare), publiceras om möjligt på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande

kursplanering.

Kurslitteratur

Språkfärdighet 1, 7,5 hp

Björk, Lennart och Christine Räisänen (2003). Academic Writing. A University Writing Course.

Kapitel 1-5. Lund: Studentlitteratur.

Brown, H. Douglas (2015). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. White Plains, NY: Pearson Education. Kapitel 22.

Estling Vannestål, Maria (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective.

Lund: Studentlitteratur. 586 s.

Lundahl, Bo (2012). Engelsk språkdidaktik Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund:

Examinationsmoment Omfattning Betyg Språkfärdighet: skriftlig

tentamen 1 hp U/G/VG

Språkfärdighet: skriftlig

inlämningsuppgift 2.5 hp U/G/VG

Språkfärdighet: muntlig pres. av

ämnesdidaktisk karaktär 2.5 hp U/G/VG Språkfärdighet:

Språkfärdighetsprovet VOC/MCT

1.5 hp U/G/VG

Grammatik och fonetik:

tentamen i grammatik 6 hp U/G/VG

Grammatik och fonetik:

tentamen i fonetik 1.5 hp U/G/VG

Litteratur och kultur:

inlämningsuppgift 1 2 hp U/G/VG

Litteratur och kultur:

inlämningsuppgift 2 4 hp U/G/VG

Litteratur och kultur:

ämnesdidaktisk muntlig presentation

1.5 hp U/G/VG

Ämnesdidaktik:

inlämningsuppgift 1 2 hp U/G/VG

Ämnesdidaktik:

inlämningsuppgift 2 3 hp U/G/VG

Ämnesdidaktik: muntlig

presentation 2 hp U/G

Ämnesdidaktik: obligatoriska

moment 0.5 hp U/G

(6)

Studentlitteratur. 546 s.

Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

(Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelsk språkfärdighet och ämnesdidaktik) (Valfri ordbok/valfritt lexikon som väljes i samråd med undervisande lärare)

Grammatik och fonetik, 7,5 hp

Estling Vannestål, Maria (2015). A University Grammar of English with a Swedish Perspective.

Lund: Studentlitteratur. 586 s.

Johansson, Stig och Göran Rönnerdal (2005). Introducing English Pronunciation. Lund:

Studentlitteratur (brittisk eller amerikansk version, valfritt). 147 s.

Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Thornbury, Scott (1999). How to teach grammar. London: Longman. 192 s.

(Aktuella vetenskapliga artiklar inom grammatik och engelsk ämnesdidaktik)

Engelskspråkig litteratur och kultur 1, 7,5 hp

Achebe, Chinua (1996). Things Fall Apart. Oxford: Heinemann. 148 s.

Adiga, Aravind (2008). The White Tiger. London: Atlantic Books. 321 s.

Andersson Hval, Ulrika; Alastair Henry och Catharine Walker Bergström (2013). Postcolonial Texts & Events: Cultural Narratives from the English-Speaking World. Lund: Studentlitteratur.

410 s.

Chambers, Ellie och Gregory Marshall (2006). Teaching and Learning English Literature.

London: Sage. Kapitel 1,2,4. 90 s.

Goto, Hiromi (1997). Chorus of Mushrooms. London: The Women’s Press Ltd. 221 s.

Kincaid, Jamaica (2000). A Small Place. New York: Farrar, Straus, Giroux. 81 s.

Kureishi, Hanif (1990). The Buddha of Suburbia. London: Faber and Faber. 284 s.

Luhrmann, Baz (2008). Australia. Twentieth Century Fox Film Corporation. Film.

Lundahl, Bo (2012). Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund:

Studentlitteratur. Läses i urval. Ca 75 s.

Meadows, Shane (2006). This is England. Warp Films. Film.

Morrison, Toni. Sula. London: Vintage. 192 s.

Parker, Alan. The Commitments. Beacon Communication. Film.

Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser (Ett urval multimodala texter, noveller och dikter)

(Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelskspråkig litteratur, kultur och ämnesdidaktik)

Ämnesdidaktik 1, 7,5 hp

Brown, H. Douglas (2015). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. White Plains, NY: Pearson Education. 569 s.

(7)

Council of Europe (2001). Common European framework of reference for languages:

Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. / Council of Europe (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning, bedömning. Skolverket. http://www.skolverket.se (pdf) 250 s.

Gibbons, Pauline (2015). Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann. 272 s.

Jang, Eunice (2014). Oxford Key Concepts for the Language Classroom: Focus on Assessment.

Oxford: Oxford University Press. 144 s.

Lightbown, Patsy M. och Nina Spada (2013). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press. 304 s.

Lundahl, Bo (2012). Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund:

Studentlitteratur. 546 s.

Skolverket. Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för ämnet engelska.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser Skolverket. Planering och genomförande av undervisning.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och- utveckla/film/allmanna-rad-1.166870

Uppsala universitet (2010). Europeisk språkportfolio 16+.

http://www.fba.uu.se/verksamhet/sprakportfolio/nedladdning/

(Aktuella vetenskapliga artiklar inom engelsk ämnesdidaktik)

Vid behov av inläsning av tillkommande litteratur kontakta kursansvarig.

Referensmaterial:

Sök- och skrivhjälp (2010). Litteraturreferenser - så skriver du. Högskolebiblioteket: Högskolan i Jönköping. http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva-litteraturreferenser.html

Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Plagiathandbok - tips och råd till studenter. Finns i kurens aktivitet på lärplattformen PingPong.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :