• No results found

Värmemarknad Sverige. Stockholm, 13 oktober 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Värmemarknad Sverige. Stockholm, 13 oktober 2016"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Värmemarknad Sverige

Stockholm, 13 oktober 2016

(2)

Välkomna!

• Akademiska Hus

• E.ON Sverige

• Energiföretagen Sverige

(fd. Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme)

• Energimarknadsinspektionen

• Energimyndigheten

• Eskilstuna Energi & Miljö

• Fortum Värme

• Förvaltnings AB Framtiden/

Bostads AB Poseidon

• Göteborg Energi

• HSB

• Hyresbostäder i Norrköping

• Hyresgästföreningen

• Hässleholm Miljö

• Kraftringen

• NCC

• NIBE

• Siemens

• Skanska

• Sveriges Kommuner och Landsting

• Svensk Solenergi

• Svebio

• SKVP

• Södertörns Fjärrvärme

• Tekniska Verken i Linköping

• Umeå Energi

• Vattenfall

• Västerås kommun

• Älvstranden Utveckling

• Öresundskraft, Kraft & Värme

• AMEM Konsulter

• Profu

(3)

Dagens program

• Inledning: vad har hänt sedan sist?

• Samtal om slutredovisning av projektet

• Energiöverenskommelse ur ett värmemarknadsperspektiv

• Lokala perspektiv: Kyla

• Hur står sig Sverige i uppfyllandet av EUs energi och klimatmål?

Lunch

• Miljöbyggnad

• Lokala perspektiv, hållbarhet och Framtidsscenarier

Gruppdiskussion

• Fortsatt arbete inom projektet och eventuellt slutord

• Därefter… Samtal om systemperspektiv och uppvärmning med resultat från ett pågående Fjärrsyn-projekt

(4)

Vad har hänt sen föregående referensgruppsmöte?

• Energiöverenskommelsen

• Hållbarhetsboken i slutversion på hemsidan

• Under hösten: uppsamling inför slutfas

– Hur ska vi knyta ihop projektet

– Nya temaböcker i samarbete med Handels

• Fortsatta diskussioner om möjligheter

inom energistatistik

(5)

Temabok:

Hållbarhetsmålen på Värmemarknaden Slutversion på hemsidan nu

Tre nya kapitel

Nytt kapitel 6 som belyser hur EUs bindande hållbarhetsmål påverkar den svenska

värmemarknaden.

Nytt kapitel 7 som utförligare hanterar kommunpolitikens ansvar för

värmemarknadens målkomplex.

Nytt kapitel 11 som berör att det även finns en styrka i mångsidigheten i hållbarhetsmålen på värmemarknaden, som – om den hanteras rätt – kan ge fortsatt framgång för den hållbara utvecklingen på värmemarknaden.

Sammanlagt 20 kapitel och 20 slutsatser

(6)

Bättre energistatistik

Koncept under utveckling

Värmemarknad Sverige

Möte 2016-10-13

(7)

Vårt upprop om bättre

energistatistik

• Vid mötet i Göteborg 31/5 lanserades idéer.

Arbetsgrupp bör bildas

• Sedan dess: Många samtal med er på företagen och med idégivare

• Tre koncept idag

(8)

Statistikens pusselbitar

Årliga energi- statistiken

om småhus, flerbostadshus och

lokaler Energimyndigheten

Energiläget Energiindikatorer

Energibalanser

Energimyndigheten, SCB

El- och fjärrvärme- försörjningen

SCB

Fjärrvärmestatistik

”Svensk Fjärrvärme”

Kommunala energibalanser

SCB

Industrins energianvändning

SCB

SKL Öppna Jämförelser Databasen KOLADA Skåne-initiativet, SABO

Stora detaljundersökningar BETSI 2008, med föregångare STIL (lokaler) 2005-2010; 1992

Hushållsel 2008

Energideklarationsregister (Gripen) på Boverket Ca 600.000 byggnader

Fastighetsinformation LMVs fastighetsregister

Lägenhetsregistret Fastighetstaxeringsregistret

SCBs version > FASTPAK

Företagsinformation SCBs Företagsregister Kommersiella ex Bisnode Nils Holgersson-

undersökningen

om energipriser

Marknads- undersökningar om byggande, åtgärder

Industrifakta m.fl

(9)

Koncept 1:

Benchmarking av värme i kWh/m 2

Verktyg för jämförelse av värmeanvänd- ning i kWh/m

2

• Nationella data från Energimyndigheten

• Andra fastighets- bestånds data

• Egna företagets data

Levererad energi för uppvärmning

Nettovärme Areor

med BOA omräknat till Atemp Antal värmepumpar Småhus

Hustyp

Val av omfattning Redovisning av valda bestånd

Kontor Lokaltyp

Enligt delrapporter per hustyp Överfört och totalskattat (samlingsrapport)

Alla byggår Byggår

Allmännyttiga Ägarkategori

Fjärrvärme

Visning av

Startår 1990 Slutår 2015

Totala energier, areor etc Specifika tal, kWh/m2

Hela riket Regioner, klimatzoner

Västra Götalands län

Urvalsundersökningen, Energimyndighetens Företag som rapporterat in till detta projekt

Vårt företag Alla av typ NN

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 kWh/m2 BOA

Köpt värme, alla flerbostadshus i Sverige

Köpt värme, alla med byggår t.o.m. 1940

Köpt värme, nybyggda flerbostadshus senaste 5-årsperiod Köpt värme, 1990 års kvarstående bestånd VÅRT FÖRETAG

(10)

Koncept 2:

Total-tabell med data för kommunen

Totaldata-tabell för samtlig bebyggelse och industri i

kommunen:

Areor, uppvärmnings- sätt, värme, el,

värmekostnader, utsläpp…

Maximal synergi genom utnyttjande av en stor

mängd källor (källorna anges i tabellen till höger)

Fastig- hets- typ

Uppvärmd area (1)

Byggårs- indelning (2)

Netto- värme (3)

Uppvärm- ningssätt (4)

Köpt värme (5)

Värme- täthet (6)

Värme- kostnad (7)

Utsläpp (8)

Små- hus

Fastpak Fastpak Beräkning baserad på årliga energi- undersökn, funktion av (1) och (2)

Senaste ener- giundersökn;

Ev också Gripen (kollas)

Senaste ener- giundersökn;

SCBs komm e-balans Beräkn från (3) och (4)

Beräkn från (1) -(4), samt markarea Fastpak

Beräkn från (5) samt Nils Holgersson

Beräkn fr SCBs komm ebalans Fjärrvärme- data (SvFjv?) Från (5)….

Fler- bostads- hus

Fastpak Fastpak Som ovan Gripen (kollas) + uppräkning

SCB komenbal Beräkn från (3) och (4) --- Lokala leve- ranser fjärr- värme mm

(Görs ej, osäker)

Som ovan --- Kalibering mot lokala data

Som ovan

Lokaler, privata

Fastpak Fastpak Som ovan Gripen (kollas) + uppräkning

Som ovan (Görs ej, osäker)

Som ovan --- Kalibering mot lokala data

Som ovan

Lokaler, offent- liga

(ej i nation- ella källor) --- Lokal koll/

skattning

--- (svårt, inte angeläget)

Beräkn base- rad på årliga energiunder- sökn, funk- tion av (1)

Gripen (kollas) + uppräkning

Som ovan (Görs ej, osäker)

Som ovan --- Kalibering mot lokala data

Som ovan

Industri Underlag Fastpak.

Egen omräkn till Atemp

Fastpak (byggårs- klassning ej angelägen)

(Beräknas ej) (Ej så ange- läget; använd (5) istället)

SCB komenbal --- Lokala leve- ranser fjärr- värme mm

(Ej relevant) Beräkning från (5). Ev även från SCBs ISEN

Som ovan

(11)

Koncept 3:

Årliga fastighetsägarpanelen

Skapa ett stabilt och regelbundet uppdaterat statistikunderlag angående fastigheter och energi

En ”panel” av fastighetsägare, som blir ”örat mot marken” om vad man gör, planerar, tycker…

Kanske starta i mindre skala (regionalt?); därefter nationellt.

Inspiration: SOM-institutets undersökning; American Housing Survey

I samarbete med Handelshögskolan i Göteborg (Anders Sandoff, Magnus Söderberg)

Ställa frågor till ägarna om:

• Genomförda åtgärder

• Planerade åtgärder (traditionella; framtidsteknik)

• Intressen, attityder

• Relation till energileverantören

• Beteenderelaterade frågor, etc…

(12)

Avslutning

(13)

Projektplan

Förberedelser & projektstart x x x Möten: Referensgrupp

Öppna seminarier

Rapporter X X X

Resultatblad och OH-serier X X X X X

Hemsida x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2017 Jan-Mars Juli-Sept Okt-Dec

2016 Jan-Mars

Jan-Mars Apr-Juni 2015

Apr-Juni Juli-Sept Okt-Dec

(14)

Projektadministration

Möten

• 18 jan 2017: referensgruppsmöte. Hos Vattenfall

• 22 mars 2017: Slutkonferens, öppet för alla! Hos Skanska

Leveranser

• Temaböcker

• Slutrapport

(15)

www.varmemarknad.se

References

Related documents

Der er ikke foretaget interaktionsstudier mellem nifedipin og makrolide antibiotika. Det er kendt, at visse makrolide antibiotika hæmmer cytokrom P450 3A4 medieret metabolisme

• Motion väckt av Joakim Jonsson (S) och Ann-Marie Leijon (S) om strategi för att införa nudging i Sollentuna anses vara besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott gav 2014-12-09 § 155 kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för Skillinge golfbana så att en utslagsbyggnad

Skjutdörrar är den bästa lösningen för att ha en närmare relation till naturen eller det fria, när man stannar hemma, och det finns möjlighet att få mycket större glasytor än

Korv med bröd, potatismos och råkost Dagens alternativ: Kokt kyckling med potatis, currysås och grönsaker.

Vad vi kommer att få ut av detta vet jag ännu inte men en uppvaktning av kultur- ministern är inbokad, kriterier för stöd för flygsidan ska tas fram i samarbete med

Främsta anledningen till överskottet är lägre kostnader på grund av minskade volymer inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning jämfört med budget, samt att de

• analysera och bedöma i vilken utsträckning dessa är problematiska ur såväl ett konsumentperspektiv som ett jämställdhetsperspektiv och om det finns eventuella övriga