Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Västra skolans fritids läsåret 2011/2012 Planen reviderad nov 2011

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen (2010:800) 6 kap samt Diskrimineringslagen (2008:567 §§ 1-16).

Anmälningsskyldighet enligt Skollagen vid kännedom om trakasserier och kränkande behandling.

(2)

Förskolans/skolans/fritidshemmets policy

På vår skola, Västra skolan, skall ingen form av kränkande behandling förekomma. Flickor och pojkar, män och kvinnor, skall behandlas som individer på lika villkor. Alla elever skall mötas med respekt, känna trygghet och tillhörighet till sin grupp samt uppleva studiero. Alla vuxna på fritidshemmet skall medvetet och aktivt arbeta för att planen följs och att dess innehåll är känt bland elever och vårdnadshavare.

Rektors ansvar

Rektor har det yttersta ansvaret för att en plan mot dikriminering och kränkande behandling upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Rektor ansvarar även för att personalen fortlöpande utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling.

Vidare ansvarar rektor för att all personal som rör sig på skolan/fritidshemmet får ta del av planen och kunskap om hur dokumentation och uppföljnng av trakaserier och kränkningar, skall ske. I Hudiksvall kommun använder vi oss av ett digitalt system "Lisa".

Personalens ansvar

All personal skall visa lyhördhet inför nedbrytande attityder och med ett gemensamt förhållningssätt ta tag i de situationer som uppstår. Se till att elever och lärare kontinuerligt samtalar om den sociala situationen, på rasten, i tamburen, på frititds, i matsalen, i

gymnastiksalen och så vidare. Organisera och leda samarbetsövningar i det dagliga arbetet.

Alla som arbetar på skolan och i fritidshemmet är skyldiga att dokumentera alla tillbud och kränkningar de får kännedom om. I Hudiksvall kommun använder vi oss av ett digitalt system "Lisa".

Elevers ansvar

Alla elever har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal och andra elever. Eleven skall ta del av skolans/fritidshemmets värdegrund och ordningsregler och handla utifrån dem. Som elev på fritids förutsätts man respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. Eleverna uppmanas att anmäla till personal eller rektor om de får kännedom om att någon utsätts för kränkningar.

Vårdnadshavares ansvar

Om fritidshemmet och hem gemensamt och tydligt tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på barnen. Prata med ditt barn om mobbning och om trivseln i skolan och i fritidshemmet Är någon i gruppen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Ta kontakt med fritidshemmet om ditt barn berättar om mobbning eller annan kränkande behandling. Prata även med ditt barn om det som är positivt i fritidshemmet. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra.

(3)

Resultat från föregående års uppföljning av åtgärder

Det fanns barn som kände sig otrygga ute på skolgården. De områden där de kände sig otrygga identifierades och de vuxna såg till att alltid vara där på raster och vid fri lek.

Främjande arbete

Ett målinriktat arbete som syftar till att förstärka respekten för allas lika värde och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vårt förebyggande arbete utgår från värdegrunder som genomsyrar allt arbete i

skolan/fritids. Vår strävan är att skapa ett tillåtande klimat där var och en känner trygghet, glädje och tillfredsställelse i sitt arbete.

Vårt förebyggande arbete består av tre delar.

1.Organisation – rektor ansvarar

2.Daglig verksamhet - fritidspersonal ansvarar 3.Teman - fritidspersonal ansvarar

Organisation

Skolan/fritids har ett elevvårdsteam och ett mobbningsteam. I mobbningteamet ingår, rektor och personal. Teamet har till uppgift att utreda uppdagad mobbning och annan kränkande behandling. Genomföra samtal med berörda elever och vårdnadshavare. Initiera det förebyggande arbetet på skolan/fritids. Leda och initiera diskussioner i arbetslagen.

Skolan/fritids har utarbetat trivselregler vilka alla skall känna till. Det finns alltid vuxna ute på skolgården under raster och fritidsverksamhet. Alla vuxna har ett ansvar att ingripa när man ser elever som bråkar eller använder nedlåtande kommentarer, miner eller liknande.

Daglig verksamhet på fritids:

Vår målsättning är att:

Eleverna vet var de kan hitta en vuxen om det händer något.

Varje elev blir lyssnad på och tagen på allvar.

Både personal och elever tar ansvar för att gemensamma ordningsregler och förhållningssätt efterlevs.

Vuxna visar lyhördhet inför nedbrytande attityder och med ett gemensamt förhållningssätt tar tag i de situationer som uppstår.

Dagligen samtalar lärare och elever om den sociala situationen på skolan/fritids.

Vi har regelbundna fritidsråd, kompissamtal samt tjej- och killsnack.

(4)

Tema

Som stöd i det förebyggande arbetet använder vi oss av olika aktiviteter och temaområden.

Det kan vara både jag- och gruppstärkande övningar. Fritids har olika gruppaktiviteter som främjar samarbete och kamratskap.

Ordningsregler

Utomstående får vara på skolan/fritids efter överenskommelse med skolledning eller personal.

Du har aldrig pengar eller värdesaker med till skolan/fritids

Det är tillåtet att cykla på skolgården på särskolans cyklar samt att åka sparkcykel där vi kommit överens om att det är tllåtet.

Du tar av ytterjackan, keps, mössa eller liknande plagg i matsalen eller i skolans/fritids arbetsrum.

Du har aldrig godis eller tuggummi i skolan/fritids.

Vi kastar aldrig snöboll.

Obligatoriskt med hjälm vid skridsko- skateboard- och pulkaåkning. Gäller även kickboardåkning år 1-3.

När man befinner sig på skridskobanan har man skridskor på sig.

Förebyggande och förhindrande arbete

Att uppmärksamma och åtgärda förhållanden som bidrar till att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår.

Kartläggning - undersökning om förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Samtal med enskilda elever samt den kartläggning som skolan gjort används för att undersöka om förekomst av trakasserier och kränkande behandling.

Nulägesanalys- resultat av kartläggningen.

Efter en föreläsning av Jarko Tuisku i Oktober 2010 där han berättade om konsten att organisera och synliggöra aktiviteter på Fritidshem och samtidigt göra barnen mer delaktiga med hjälp av en Whiteboardtavla kände vi oss inspirerade att prova detta på ”hemmaplan”.

Sagt och gjort:

Vi har givetvis konstruerat en tavla som passar precis just våra önskemål, behov och syften, inte bara kopierat Jarkos tavla som passar just deras fritidsgrupp.

Mål – formulering av konkreta, uppföljningsbara mål utifrån analys.

Vi ville erbjuda ett “smörgåsbord” av aktiviteter med ett varierat utbud utifrån fysisk aktivitet, lek, skapande verksamhet,utflykter m.m. där förhoppningsvis alla skulle kunna känna sig lockad av något, kanske inte varje dag men åtminstone någon gång då och då.

(5)

Åtgärder - insatser som ska göras under året för att nå målen.

Här kommer exempel på några av de aktiviteter vi erbjudit: Halloweenfest, Utflykt hem till Mia och Lena, Skidor i elljusspåret, Skridskor, Teater, Ateljé (konst), Julstök (brända mandlar o knäck), Föräldrafika, Biblioteket, Gymnastiksalen, Film, Disco, Utställningar i glasmontern, Kvalitetstid, Leklådor, Mysmellis, Friluftsdag m korvgrillning, Lilla Vasaloppet, Äggjakt, Femkamp, Utomhuslekar, Cykla slingan, Hundpromenad m.m.

Gruppen är mångkulturell och under våren har vi haft ett tema där vi bakat från barnens hemländer. Detta har varit spännande för oss och barnen, ofta har fler familjemedlemmar varit inblandade i recepten än det varit ingredienser i baket.

Vi uppmärksammar årstider, traditioner – svenska samt andra kulturers, almanackan och nyhetshändelser när vi planerar aktiviteter.

För att undvika att 20 barn väljer ex Biblioteket samma dag har vi delat upp barnen i två grupper; Lejon och Tigrar. Tigrarna kan då välja Biblioteket på Tisdag och Lejonen på Torsdag eller nästa vecka. Vi använder oss även av en magisk påse där vi har inplastade bilder på alla barn när vi ska dela in grupper eller något ska ske i turordning. Fördelen med att använda påsen är att barnen får leka med barn som de annars kanske inte skulle leka med och det är särskilt värdefullt om någon saknar vänner.

Emellanåt låter vi barnen medvetet ”vara ifred” och försöker att inte ”peta” i allt ideligen utan ge dem en chans att slappna av och att vara sig själva. Vi vill ge en chans att fundera över sambandet orsak-verkan samt att lösa mindre oegentligheter själva.

Whiteboardtavlan har för oss varit ett effektivt redskap i att planera och genomföra aktiviteter på vårt Fritids.

• Barnen har varit delaktiga i planeringen och varje dag gjort ett aktivt val.

• Barnen upplever sin tid på fritids mermeningsfull.

• Föräldrarna har med intresse följt vad som skett på fritids.

• Vi har även märkt att barnen anammat ex ” väljer man fri lek inne väljer man även att följa de regler vi gemensamt satt upp för detta” och på så sätt har vi kunnat minska på ”tjat” från oss i personalen.

Tidsperiod - när ska dessa insatser genomföras.

Värdegrundsarbetet vävs in i det dagliga arbetet i fritidshemmet under hela läsåret.

Ansvar - vem eller vilka har ansvar för att detta genomförs.

All personal, lärare samt andra som arbetar med eleverna ansvarar för att planerade aktiviteter äger rum.

Uppföljning av planerade åtgärder - Hur och när ska uppföljning ske?

Hur - enkät, samtal eller annat Enkät till elever och vårdnadshavare.

Samtal med enskilda elever och i grupp.

När - datum, tidsperiod Enkät i maj 2012

(6)

Ansvar

Rektor

Fritidspedagoger/lärare

Att upptäcka, anmäla, utreda och vidta åtgärder

Rutiner för en akut situation - vad gör vi när något hänt? Skyldighet råder att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen (2010:800) kap 6 § 10

Rutiner för hur personalen ska agera

När vi får vetskap om att någon känt sig, trakasserad, kränkt eller mobbad, kontaktas mobbningsteamet.

Mobbningsteamet kontaktar uppgiftslämnaren och diskuterar, är dettta mobbning och hur går vi vidare?

Samtal med den vi misstänker bli mobbad eller kränkt. Vad har hänt? Hur ofta? När och var?

Namn på personer som nämns antecknas. Vilka är inblandade?

En ur mobbningsteamet hämtar oanmält den förmodade mobbaren för ett samtal. Här betonas det allvarliga med mobbning och att det omedelbart skall upphöra.

Vi berättar för mobbaren att han/hon inte behöver berätta för någon om vårt samtal om han/hon inte vill. Vårdnadshavare får information om att samtalet ägt rum.

Mobbaren ombeds tänka ut vad han/hon ska göra för att mobbningen ska ta slut.

Tid för uppföljningssamtal bestäms inom 1-2 veckor både med den mobbade och mobbaren.

Vårdnadshavare informeras efter mötet.

Händelsen rapporteras till Lärkontoret, blankett "Tillbud/skada/trakasserier" i det digitala systemet Lisa.

Ansvar All personal

Rutiner för uppföljning av att insatserna har haft effekt Uppföljningssamtal inom 2 veckor.

Ansvar

Den som leder första samtalet.

Rutiner för hur händelser och åtgärder ska dokumenteras Alla händelser rapporteras till Lärkontoret på speciell blankett. Lisa.

Ansvar

All personal / den som först får vetskap om att något inträfat.

(7)

Rutiner för hur barn och elever ska medverka i arbetet med planen Planen tas upp vid:

Föräldramöten Självförvaltningsråd Ansvar

Rektor och klasslärare/fritidspersonal

Rutiner för hur planen ska göras känd och förankras i hela verksamheten samt hos vårdnadshavarna

Planen tas upp vid:

Föräldramöten Självfrövaltningsråd Ansvar

Rektor och klasslärare

Tidpunkt för utvärdering av planen - vilken månad?

maj

Figure

Updating...

References

Related subjects :