Version Verksamhetsbeskrivning och kostnadsberäkning inför byggnation av ny Simhall 2022

Full text

(1)

1 Version 2019-05-10

Verksamhetsbeskrivning och kostnadsberäkning inför byggnation av ny Simhall 2022 Beskrivning gjord av: Anläggningschef Thomas Martinsson.

Beskrivningen bygger på nuvarande organisation och antaganden.

Inledning

Verksamheten har ansvar för drift- och skötsel av Sim- och Sporthall samt Multihallen. Övriga anläggningar inom fritid såsom Isstadion, friluftsområden, badplatser etc beskrivs inte.

Uppdraget innefattar i stort följande arbetsområden:

• Simundervisning för skolor.

• Simundervisning för övriga.

• Drift- och underhåll.

• Vattenrening. Drift och daglig tillsyn året runt.

• Lokalunderhåll. Samarbete med fastighetsenhet.

• Skötsel utomhus runt anläggningarna med gräsklippning och allmän skötsel.

• Lokalvård. Verksamheten sköter all lokalvård i samtliga anläggningar.

• Service till föreningar, kunder och arrangemang.

• Externa uppdrag. Verksamheten utför idag uppdrag åt Solbackens äldreboende. I anläggningen finns en rehabiliteringsbassäng. Drifttekniker sköter anläggningen med dagliga rutiner och mer genomgripande arbete årligen.

• Arrangemang. Verksamheten erbjuder anläggningarna till en mängd olika arrangemang. Många av dem planeras och genomförs i nära samarbete med anläggningschef och personalrepresentanter.

Arrangemangen ger ett viktigt mervärde för kommunen samtidigt som det också kräver extrainsatser av anläggningspersonalen både före- och efter genomförandet.

• Lokalbokning. Samarbete sker med lokalbokningen för bästa nyttjande och service till våra kunder.

Organisation nuläge

Sim- och Sporthallen är en del av verksamhet Fritid inom Bildningsförvaltningen i Motala Kommun.

Arbetet leds övergripande av anläggningschef och fritidschef.

Personalstruktur beskrivs nedan.

Könsfördelning Sim- och

Sporthall och Multihall Årsanställda

Män 6,00

Kvinnor 12,00

Summa 18,00

Personal Sim- och Sporthall och

Multihall Årsanställda

Anläggningschef 1

Assistent 1

Arbetsledare 1

Anläggningspersonal 2

Drifttekniker 1

Bad-/städpersonal 12,00

Summa 18,00

(2)

2 Bemanning/öppettider Sim- och Sporthall - nuläge

Personalen är uppdelad i två delar. En ”simhallsgrupp” som i huvudsak arbetar med simundervisning, badbevakning, lokalvård och receptionstjänst. En ”driftgrupp” som arbetar med drift- och underhåll.

Simhallsgruppen inklusive anläggningschef, assistent och arbetsledare består av ca 14 tjänster och driftgruppen består av 3. Nämnas ska att Multihallens drift, underhåll och lokalvård utförs av både simhalls- och

driftpersonal. Idag finansieras delar av driftgruppen med serviceavtal av fastighetsenheten via övergripande anslag/intäkt.

Öppettiderna i hallarna skiljer sig något inbördes. Simhallen är i stort öppen året runt förutom röda dagar och i normalfallet helt stängd tre veckor på sommaren. Övrig tid under juni t o m augusti varierar öppettiderna. Vid ny simhall kommer sannolikt öppettiderna utökas. Nya anläggningar i Sverige har numera öppet i stort sett året om förutom någon röd dag. Undantag är också vid större underhållsarbeten då anläggningen måste stängas.

Beskrivning nuläge.

Beskrivning anläggningsytor Total yta idag ca

Anläggningarna inklusive uteområden är stora och innehåller mycket utrymmen. Sim- och Sporthallen är från 1970 och i vissa delar mycket sliten. Ytskikt och utformning gör anläggningen svårare att sköta och städa.

Numerär nuvarande organisation Anläggningschef Assistent/Adm Arbetsledare Bad/Städpersonal Driftpersonal Totalt

Simhall 0,5 0,5 0,4 10 1,2 12,6

Sporthall 0,1 0,5 0,1 1,5 1,2 3,4

Team Sportia Hallen 0,1 0,1 0,5 0,6 1,3

Summa 0,7 1 0,6 12 3 17,3

Total skötselyta inomhus Sim- och

Sporthallar Yta m2 ca

Simhallen 4 200

Sporthallen 6 800

Multihallen 4 600

Summa 15 600

Total skötselyta utomhus Sim- och

Sporthallar Yta m2 ca

Simhallen 5 000

Sporthallen 5 000

Multihallen 5 000

Summa 15 000

(3)

3 Total framtida yta ca

I ett scenario där nuvarande simhall byggs om till idrottshall kommer den totala drift- och skötselytan innebära en utökning med ca 6 500 m2 inomhus och uppskattningsvis ca 1 000 m2 utomhus.

Notera: Sannolikt kommer gamla simhallen att hållas stängd under beslut om ev. framtida omställning av byggnaden. Med detta minimeras drift- och underhållskostnaderna. I sådant fall avgår drift för ca 4 200 m2.

Inomhus

Total skötselyta inomhus Sim- och Sporthallar framtida Yta m2 ca

Simhallen 4 200

Sporthallen 6 800

Multihallen 4 600

Nya Simhallen 6 400

Summa 22 000

Utökad yta m2 6 400

Utomhus

Total skötselyta utomhus Sim- och Sporthallar framtida Yta m2 ca

Simhallen 5 000

Sporthallen 5 000

Multihallen 5 000

Nya Simhallen 1 000

Summa 16 000

Utökad yta m2 1 000

Arbetsmiljö och Miljö

Verksamheten bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen, AML. Anläggningarnas komplexitet och stora besöksantal ställer stora krav på ett det är väl fungerande. Fokus är att anläggningarna ska vara säkra och trivsamma både för gäster och personal. Särskilda myndighetskrav, framförallt avseende vattenreningsprocessen, är också en parameter som medför krav på att arbetet bedrivs med hög kvalité och noggrannhet. Tydliga rutiner är upprättade och förankrade i verksamheten.

I en ny simhall kommer arbetsmiljön förbättras ur många aspekter. Vid start kommer egenkontrollprogram och kemiska rutiner att uppdateras och anpassas till de nya förutsättningarna. Vi får möjlighet från start att påverka och utforma arbetsmiljön med tillhörande risker på ett sätt som får en positiv inverkan. Detta gäller både arbetsmiljö och miljö.

Egenkontrollprogram

Som grund i verksamhetens kvalitetsarbete ligger olika styrdokument. Egenkontrollprogrammet är

leddokumentet för hur vi sköter anläggningen. Det beskriver en tydlig ansvarsfördelning för olika processer. Till programmet finns kopplade rutiner. T ex finns särskild rutin avseende förebyggande arbete mot Legionella.

Kemiska risker

I anläggningen finns mycket kemiska ämnen. Verksamheten har klarlagda rutiner för hur hanteringen av kem ska ske. Detta både ur arbetsmiljö- och miljöaspekter. Vid utformningen av rutinerna sker samarbete med bl.a.

Arbetsmiljöverket och Miljö- och Hälsoskyddsenheten. Vid kartläggning har verksamheten delats in i två kemområden; Vattenrening och Städkem. Inom vattenrening finns idag 22 kemiska ämnen och inom städkem 21, vilket ger totalt 43. Klorhantering har en särskild rutin avseende hantering med påfyllning vid leveranser etc.

(4)

4 Årsplaner

Årsplaner är upprättade där viktiga perioder och datum finns upptagna. Exempel är återkommande

arbetsplatsträffar och skyddsronder etc. Årsplaneringen används också för att beskriva viktiga datum som är kopplade till årliga kontroller och verksamhetsrutiner etc.

Fordon och maskiner

Verksamheten leasar en personbil. Övriga fordon ägs av Motala Kommun.

Fordon Sim- och Sporthall Antal

En personbil 1

En åkgräsklippare 1

En släpkärra 1

Summa 3

Besöksstatistik

Besökare Simhallen och Actic Gym. Besökare till Actic har tillgång till simhallen.

Notera: I kolumnen antal kassabetalande redovisas antal betalande kunder. Antalet är inräknat i total antal besökare i Simhallen.

Statistik verksamheter

Statistik på olika delar i verksamheten.

Uthyrning timmar simskolor, föreningar och skolor

Per år

MSS 920

Korpen 90

MåBra 40

Triathlongymnasiet 525

Seglargymnasiet 42

Karin Boye skolan 30

Fria Intermiliaskolan 30

Team Lewa Sport 252

Octopus 63

Motala Triathlon Club 42

Frisksportarna 20

Räddningstjänsten 42

Motala Kommuns skolor 680

Simskolor 450

Summa 3 226

Total antal besökare Simhall Antal Varav Kassabetalande

Besökare Simhall 64 428 25 000

Besökare Actic 69 321

Summa 133 749 25 000

(5)

5 Bemanning/öppettider Simhall – framtida organisation

Nedan beskrivs en möjlig organisation och bemanning för den nya simhallen. Framtida organisation för övriga idrottsanläggningar berörs inte.

Ledningsfunktioner finns inte upptagna i redovisningen. Detta möjliggör en tydligare kostnadsbild i jämförelse mellan nuvarande simhall och den nya. En ny simhall innebär att ytterligare en fysisk byggnad tillkommer. Med detta faller vissa av dagens samordningsvinster då personal på ett enkelt sätt kan alternera och utföra arbets- uppgifter mellan Sport- och Simhallen.

Grunden för beräkningen av personalnumerär utgår från nuvarande organisation med badmästare och badvaktmästare. I beräkningen ingår lokalvård för hela anläggningen. Idag hanteras all lokalvård i Sim- och Sporthallen av badpersonal. Detta uppskattas av personalen eftersom det ger en viss variation i

arbetsuppgifterna då det ibland upplevs som krävande ur arbetsmiljösynpunkt att enbart undervisa och badbevaka i en simhall.

Administrativa arbetsuppgifter/tjänster redovisas inte nedan. Dessa får hanteras särskilt inom organisationen.

Teknisk drift och förvaltning hanteras inom ramen för kommunens fastighetspolicy vilket innebär att kostnaden för driftpersonal redovisas av fastighetsenheten.

Receptionstjänst inkluderas inte. Förutsätts/antas att Lalandia bemannar denna.

Det finns idag en förväntan hos personalen på den nya simhallen och de möjligheter som uppstår. Det framkommer många idéer på nya vattenaktiviteter som skulle kunna erbjudas till allmänheten, bl. a:

• crawlkurser,

• mer simundervisning för vuxna,

• extraundervisning för de som har svårt att lära sig simma,

• mer babyundervisning,

• mer vattengymnastik,

• mer hälsoinriktade aktiviteter för alla åldrar,

• mer träning med olika hjälpmedel som surfbrädor, vattencyklar etc., etc.

Redovisningen tar inte hänsyn till dessa idéer i nuläget. Bemanningen som redovisas utgår från den verksamhet som bedrivs idag, dvs lagstadgad simundervisning och undervisning får småbarn på eftermiddag-/kvällstid. Det som är av betydelse och som kommer att påverka bemanningen är det ökade elevantalet. Detta får finnas med som option och kompletteras då mer fakta finns tillgänglig.

Nedan redovisas ett förslag på utökade öppettider och vilka konsekvenser detta medför på bemanning och verksamhetens driftkostnader. Förslaget kan komma att behöva justeras då verksamheten kommit igång och ev. behov kunnat identifieras.

Bemanningstiderna behöver utökas pga. utökade öppettider. Stor del av de utökade öppettiderna för

allmänheten kommer ändock att ske inom ramen för nuvarande bemanningstider. I nuvarande Simhall finns en begränsning för allmänhetens tider p g a begränsad yta. I den nya simhallen kommer tillgängligheten för allmänheten att utökas markant om simhallens utformning blir verklighet enligt nuvarande behovsanalys.

Många samtida aktiviteter kommer vara möjligt.

Ett skäl till utökade öppettider är också att anläggningen kommer att samverka och anpassas till viss del med Lalandia och Aquadomen. Sannolikt kommer Lalandia erbjuda öppettider som löper över hela året.

Nedan beskrivs numerär och tänkbar organisation för Simhallen utan hänsyn tagen till samverkan och ev.

samordningsvinster med Lalandia.

Ökad numerär behövs också då kraven på säkerhet med bl. a badbevakning ökar något. Den totala vattenytan och fler bassänger gör att badbevakningen kräver resurser. Till detta kommer förhoppningsvis anläggningen attrahera fler besökare som ställer högre krav på kvalité och service.

Det utökade behovet innebär att personalstyrkan behöver utökas med ca 2 heltidstjänster. Total

personalkostnadsökning inklusive sociala avgifter beräknas till ca 1 200 tkr. Summan Inkluderar även ersättning för obekväm arbetstid.

(6)

6 Enligt förslag ovan innebär en ny anläggning att bemanningstiderna behöver utökas med ca 20 %.

Konsekvenser i personalnumerär redovisas i tabell nedan.

Kommentar: Beräknas att numerären utökas med två (2) heltidstjänster. Avser operativ personal.

Ledningsfunktioner och administration ingår inte. Observera att revidering kan behövas då lokalvård inkluderas. Lokalvårdsbehov är inte helt förutsägbart.

Bemanningstider jämförelse

Uppgifterna bygger på antagande och förmodat behov i en ny anläggning

Öppettiderna kan variera över sommaren. Stängning kan förekomma vid service av anläggningen Nuvarande

Veckodag Bemanningstider Antal tim/dag

Måndag 06.00-21.30 15,5

Tisdag 06.00-21.30 15,5

Onsdag 06.00-21.30 15,5

Torsdag 06.00-21.30 15,5

Fredag 06.00-20.30 14,5

Lördag 08.00-15.30 8,5

Söndag 08.00-15.30 8,5

Summa/vecka 93,5

Framtida Utökning bemanningstider

Veckodag Bemanningstider Antal tim/dag Veckodag Antal tim/dag

Måndag 06.00-22.30 16,5 Måndag 1,0

Tisdag 06.00-22.30 16,5 Tisdag 1,0

Onsdag 06.00-22.30 16,5 Onsdag 1,0

Torsdag 06.00-22.30 16,5 Torsdag 1,0

Fredag 06.00-22.30 16,5 Fredag 2,0

Lördag 06.00-21.00 15 Lördag 6,5

Söndag 06.00-21.00 15 Söndag 6,5

Summa/vecka 112,5 Summa/vecka 19,0

Framtida numerär Simhall

Nedan beskriver nuläge och tänkbar personalnumerär i en ny Simhall anläggning utan samverkan med Lalandia Numerär nuvarande Simhall Bad/Städpersonal

Simhall 11

Summa 11

Numerär ny Simhall Bad/Städpersonal

Ny Simhall 13

Summa 13

Utökning personal 2

(7)

7 Kostnadsjämförelser – Ekonomiska antaganden inför ny Simhall 2022.

Nedan redovisas verksamhetskostnader för Simhallen. Kostnaderna omfattar personal,

material/förbrukningsartiklar och övriga kostnader. Kostnader och intäkter för Sporthall och Multihall redovisas inte.

Fastighetskostnader såsom el, fjärrvärme, rep/underhåll, avskrivningskostnader och övriga kostnader redovisas separat av fastighetsenheten.

I personalkostnader ingår arbetsgivaravgifter med 40 %.

Kommentarer: Personalkostnadsbudget ökad 2019 p g a att personal konterats på annat vis mellan anläggningarna detta år. Chefskostnader är inte redovisade. Dessa belastar fritid övergripande.

Avtal med Actic har genererat mindre intäkter under senare år. Orsaker kan vara ökad konkurrens inom friskvård samt problem med Legionella i anläggningen. I budget 2019 antas att en vändning kommer att ske.

Entréavgifter

Entré- och föreningsavgifter varierar mellan simanläggningarna i Sverige. I Motala Kommun beslutas avgifterna i Kommunfullmäktige och regleras i kommunal författningssamling ”Taxor och avgifter gällande idrotts- och fritidsanläggningar”. Nuvarande avgifter har funnits ett antal år. I jämförelse med andra anläggningar nationellt ligger prisnivån i Motala Kommun mycket lågt f.n. Framförallt i jämförelse med nyare. Nedan visas en pris- jämförelse med Lundbybadet i Mjölby (Byggår 2005) och Munktellbadet i Eskilstuna (Byggår 2016).

Summa intäkter Simhallen 2015 och framåt i tkr

Konto intäkt Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019

Simundervisning, skolor 525,0 535,0 550,0 557,0 573,0

Hyresavtal gym 2 256,0 2 230,0 1 814,0 1 722,0 1 800,0

Badavgifter, entré/föreningar/öv 1 500,0 1 255,0 1 105,0 1 636,0 1 400,0

Babysim/Massage 90,6 107,0 84,0 49,7 100,0

Badartiklar 54,0 43,0 45,3 86,5 100,0

Summa intäkter Simhallen 4 426 4 170 3 598 4 051 3 973

Summa kostnader Simhallen 2015 och framåt i tkr (exkl el-värme, hyra, kapitalkostnader)

Konto kostnader Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019

Personalkostnader 4 158,9 4 133,7 4 060,5 4 008,1 5 075,5

Personalkostnad tim/pool 108,4 169,9 377,4 259,7 315,0

Material 672,8 672,3 703,0 790,8 1 000,0

Köp av verksamhet och konsulte 66,5 132,1 200,6 165,3 0,0

Lokal- markhyror, fastigheter 7,6 0,3 4,7 4,9 0,0

Bränsle, energi och vatten 0,9 1,6 2,7 0,0

Övriga kostnader 160,8 166,7 223,5 133,5 150,0

Summa kostnader Simhallen 5 175,0 5 275,9 5 571,3 5 365,0 6 540,5

Resultat -749,4 -1 105,9 -1 973,0 -1 313,8 -2 567,5

(8)

8 Exempel entrépriser bad- och motionssim per 2019-03-20

Motala Mjölby Eskilstuna

Vuxen 45 kr 60 kr 75 kr

Pensionär 30 kr 50 kr 60 kr

Barn-Ungdom 0–18 år 20 kr 40 kr 60 kr

Antaganden och kommentarer till intäkter och kostnader för Simhallsverksamheten.

Nedan illustreras antagande om intäkter och kostnader per år för Simhallsverksamheten vid olika parametrar med generell prishöjning och förmodad ökning av kassabetalande kunder. Intäkt från extern leverantör med tecknat gymavtal antas till 2 000 tkr/år

Entréavgifter bör kunna höjas med minst 80 % eller mer. En ökning med 100 % innebär ett snittpris för entréavgift på ca 60 kr/bad. Detta kan till exempel jämföras med nuvarande snittpriser i Mjölby, 50 kr och Eskilstuna 65 kr.

Föreningsavgifter och simundervisning för skolor bör också höjas. Idag är kostnaden för dessa relativt låg.

Kostnaden för simundervisning regleras internt inom Bildningsförvaltningen. Ny bedömning behöver göras om vad som kan anses skäligt. Nedan redovisas en höjning med tre alternativ 10%, 20% och 30%. En höjning som bör anses skälig.

Materialkostnader beräknas höjas i relation till antal kunder. Behovet av förbrukningsmaterial som till exempel kemiska produkter ökar.

Nuvarande taxor- och avgifter är förhållandevis låga och bedömning görs att de tål en markant höjning.

Notera: I kolumnen budget 2019 inryms både badavgifter och föreningsavgifter i summan. Redovisas separat för övrigt.

Illustration intäkter och kostnader vid olika prisökningar.

Antaganden ny Simhall baserat på utfall 2018. Totalt 1 346 tkr för badavgifter och föreningar. 725 tkr badavgifter och 621 tkr föreningar Antal betalande besökare 2018 med snittpris 29 kr/besökare

Antalet "kassabetalande" besökare är 2018 ca 25 000/år.

Konto Budget 2019 80% 100% 120%

Simundervisning, skolor10%, 20%, 30% 573,0 630,3 687,6 744,9

Hyresavtal gym 1 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Badavgifter, höjning 80%, 100%, 120% 1 305,0 1 450,0 1 595,0

Föreningar/övrigt, höjning 10%, 20%, 30% 1 400,0 683,1 745,2 807,3

Antal kassabetalande/år. 25 000 25 000 25 000 25 000

Babysim/Massage 100,0 79,5 84,5 92,0

Badartiklar 100,0 138,4 147,1 147,1

Summa intäkter Simhallen 3 973 4 836 5 114 5 386

Konto Budget 2019

Personalkostnader 5 075,5 6 070,0 6 070,0 6 070,0

Personalkostnad tim/pool 315,0 500,0 500,0 500,0

Material 1 000,0 1 050,0 1 100,0 1 150,0

Köp av verksamhet och konsulter 0,0

Lokal- markhyror, fastigheter 0,0

Bränsle, energi och vatten 0,0

Övriga kostnader 150,0 175,0 175,0 175,0

Summa kostnader Simhallen 6 540,5 7 795,0 7 845,0 7 895,0

Resultat -2 567,5 -2 958,7 -2 730,6 -2 508,7

(9)

9 Kommentarer: Personalkostnader är baserade på antaganden med utökade öppettider.

Numerär utökas med totalt ca 2 tjänster, bad- och städpersonal

En prisökning med 80 % av snittpriset på entréavgifter innebär ca 52 kr mot dagens 29 kr.

En prisökning med 100 % innebär ca 60 kr.

En prisökning med 120 % innebär ca 64 kr.

Omställningskostnader

Vid övergång till ny simhall behövs tilläggsbudget för omställning av verksamheten.

Omställningen innebär fördyrade kostnader bland annat pga. avveckling av nuvarande simhall, flytt av utrustning och material, inköp av ny utrustning, utbildning av personal, testkörning av ny anläggning etcetera Parallellt med flytt behöver beslut tas om fortsatt simundervisning ska bedrivas i oförändrad omfattning, reduceras eller helt upphöra tills förberedelserna är helt klara i den nya simhallen. Huruvida det är möjligt att bedriva simundervisning fullt ut under omställningstiden är svårt att bedöma. Här är tillgången på personal helt avgörande. Sannolik bedömning är att reducering måste ske där prioriterade grupper identifieras och ges möjlighet till obruten simundervisning.

Inventariekostnader

Inköp av inventarier belastar verksamheten initialt. Kontorsmöbler, datorer, förvaringsutrustning för simhallsmaterial och ev. simlinor.

Illustration intäkter och kostnader vid olika prisökningar och utökat besöksantal

Antaganden ny Simhall baserat på utfall 2018. Totalt 1 346 tkr för badavgifter och föreningar. 725 tkr badavgifter och 621 tkr föreningar Antal betalande besökare 2018 med snittpris 29 kr/besökare

Antalet "kassabetalande" besökare är 2018 ca 25 000/år.

Konto Budget 2019 80% + 80% 100% + 100% 120%+120%

Simundervisning, skolor10%, 20%, 30% 573,0 630,3 687,6 744,9

Hyresavtal gym 1 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Badavgifter, höjning 80%, 100%, 120% 2 349,0 2 900,0 3 509,0

Föreningar/övrigt, höjning 10%, 20%, 30% 1 400,0 683,1 745,2 807,3

Antal kassabetalande/år. 25 000 45 000 (+20 000) 50 000 (+25 000) 55 000 (+30 000)

Babysim/Massage 100,0 79,5 84,5 92,0

Badartiklar 100,0 138,4 147,1 147,1

Summa intäkter Simhallen 3 973 5 880 6 564 7 300

Konto Budget 2019

Personalkostnader 5 075,5 6 070,0 6 070,0 6 070,0

Personalkostnad tim/pool 315,0 500,0 500,0 500,0

Material 1 000,0 1 050,0 1 100,0 1 150,0

Köp av verksamhet och konsulter 0,0

Lokal- markhyror, fastigheter 0,0

Bränsle, energi och vatten 0,0

Övriga kostnader 150,0 175,0 175,0 175,0

Summa kostnader Simhallen 6 540,5 7 795,0 7 845,0 7 895,0

Resultat -2 567,5 -1 914,7 -1 280,6 -594,7

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :