Kurslitteratur Grundkursen i religionsvetenskap

Full text

(1)

RELIGIONSVETENSKAP 1(3)

LINKÖPINGS UNIVERSITET

INSTITUTIONEN FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION (IKK) Carl-Magnus Carlstein

Campus Valla, Hus Key, rum 4436 carl-magnus.carlstein@liu.se 013– 28 58 89

Kurslitteratur

Grundkursen i religionsvetenskap

Religionshistoria I

790G61, 790G78, 92RE13, 93RE19

Stefan Arvidsson och Jonas Svensson red., Människor och makter 2.0: en introduktion till religionsvetenskap (Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2010), 17–50, 106–121, 144–

149.1

Bente Groth, Judendomen: Kultur, historia, tradition (Stockholm: Natur & kultur, 2002).

Knut A Jacobsen, Buddhismen: Religion, historia, liv (Stockholm: Natur & kultur, 2002).

Knut A Jacobsen, Hinduismen: Historia. tradition och mångfald (Stockholm: Natur &

kultur, 2004).

Ann-Sofie Roald, Islam: Historia, tro och nytolkning (Stockholm: Natur & kultur, 2005).

* Övrigt material delas ut i samband med undervisning.

Tros- och livsåskådning I

790G61, 790G75, 92RE13, 93RE19 [Mer information inom kort]

Bibelvetenskap I

790G61, 790G39, 92RE23, 93RE29

Översikter

LarsOlov Eriksson och Åke Viberg red., Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla testamentet (Stockholm: Verbum, 2009), 11–210. (hädanefter GUF)

Dieter Mitternacht och Anders Runesson red., Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet (Stockholm: Verbum, 2007), 23–29, 33–54, 59–75, 90–99, 109–147, 149–174, 177–305. (hädanefter JFK)

* Jerry L. Sumney, ”Inspiration” i The Bible: An Introduction (2:a upplagan;

Minneapolis: Fortress, 2014), 33–45.

1 Finnas att ladda ner på http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:239273

(2)

LINKÖPINGS UNIVERSITET INSTITUTION/AVDELNING

RELIGIONSVETENSKAP 2(3)

* Kompendium om Paulus teologi

* Metodhäfte om bibeltolkning

Primärkällor

Bibel 2000 (utgåva med noter och parallellhänvisningar) alternativt www.bibeln.se.

* = Laddas ner i kursportalen Lisam (lisam.liu.se).

Kristendomens historia I

790G61, 790G74, 92RE23, 93RE29

* Torbjörn Aronson och Sven Erik Brodd, Kyrkans många ansikten: ecklesiologi och kyrkor i världen och Sverige (2014).

David Bentley Hart, The Story of Christianity. A History of 2,000 years of the Christian Faith (London: Quercus, 2009).

Philip Jenkins, The Next Christendom. The Coming of Global Christianity (Oxford:

Oxford University Press, 2002).

** Bo Nylund, Teologi genom seklerna (Uppsala: Universitetstryckeriet, 2008).

** Hilding Pleijel et al, Våra äldsta folkböcker (Lund: Gleerups, 1967).

* Kurskompendium (främst innehållande källtexter)

* = Laddas ner i kursportalen Lisam (lisam.liu.se).

** = Säljs av LiU-tryck.

Ämnesdidaktik (endast lärarprogrammen)

92RE13, 93RE19, 92RE23, 93RE29

Översikter

J Alm, Lärandematriser: Att få eleven att förstå (Stockholm: Gothia, 2015).

Carol S. Dweck, Mindset: du blir vad du tänker (Stockholm: Natur & kultur, 2015).

C Lundahl, Bedömning för lärande. Upplaga 2:1. (Lund: Studentlitteratur, 2014) med tillhörande videoklipp (https://www.youtube.com/watch?v=s0r--Iu2ClM), strategi 1–5.

Elektroniska källor

Skolverket Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner (hämtad 2019-04-01). Tillgänglig via: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser

Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, reviderad 2017.

(hämtad 2019-04-01). Tillgänglig via:

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3829

Religion & Livsfrågor Nr. 3 2014 Tema: Läroböcker i religionskunskap. (hämtad 2019-

(3)

LINKÖPINGS UNIVERSITET INSTITUTION/AVDELNING

RELIGIONSVETENSKAP 3(3)

04-01) Tillgänglig via: http://www.flr.se/tidningar/rol-1403.pdf

Religion & Livfrågor Nr. 4 2011 Tema: Teoretiska perspektiv på religion. (hämtad 2019- 04-01) Tillgänglig via: http://www.flr.se/tidningar/rol-1104.pdf

Fler aktuella elektroniska källor kan bli aktuella i samband med kursen

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :