Delaktig Synlig Konkurrenskraftig

Full text

(1)

Delaktig Synlig

Konkurrenskraftig

(2)

VVS- och VA-industrins branschorganisation www.vvsfabrikanterna.se

Säker vattengruppen arbetar för en sund utveckling av produkter och mate- rial i fråga om miljö, hälsa, säkerhet och kvalité. Gruppen arbetar bland annat med frågor kring material i kontakt med dricksvatten och den framtida utveck- lingen för trygga vatteninstallationer.

VA-gruppen har arrangerat närmare 70 regionala fackmässor och sedan 2015 även mässkonceptet VA Tour Sweden.

Gruppen medverkar i samverkanspro- jektet VA-Fakta som genom informa- tionsspridning och opinionsbildning verkar för ökad kunskap om behovet av långsiktiga investeringar i Sveriges vatten- och avloppssystem.

ROT- och hållbarhetsgruppen är Rådets nyaste intressegrupp. Gruppen arbetar med aktuella frågor inom områ- dena energi, miljö, renovering och håll- bart byggande. Gruppen planerar och arrangerar bland annat den bransch- gemensamma marknadsaktiviteten Fastighetsfokus VVS.

Gruppen för små avlopp verkar för en hållbar och ökad åtgärdstakt av Sverige enskilda avlopp. Gruppen arbetar aktivt med bland annat opinionsbildning, marknadsaktiviteter och informations- spridning och har en aktiv roll i samver- kansprojektet Aktionsgrupp Små Avlopp.

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter med- lemmarna ca 20 miljarder kronor och sysselsätter ca 18 000 personer. Medlemmarna består av le- dande aktörer som marknadsför och säljer pro- dukter och material på den svenska och interna- tionella marknaden.

VVS-Fabrikanternas Råds syfte är att företräda, till- varata och samordna medlemmarnas gemensamma intressen. Rådet har en betydelsefull roll när det kommer till att hitta rätt information, initiera och driva branschgemensamma frågor och aktiviteter.

Rådet arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot myndig- heter och departement. Målsättningen är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna till- verkarens roll i värdekedjan.

Rådet arbetar aktivt med frågor inom bland annat:

3 Hållbart byggande för en bättre miljö och hälsa 3 Säkra och trygga vatteninstallationer

3 Långsiktig planering av vatten och avlopp 3 Energieffektiva system och lösningar 3 Sund produkt och materialutveckling 3 Certifiering och produktgodkännanden 3 God affärsetik och moral

Ett medlemskap i Rådet gör dig delaktig, synlig och konkurrenskraftig.

Läs mer om vår verksamhet på www.vvsfabrikanterna.se

Intressegrupper

VVS-Fabrikanternas Råd har fyra aktiva intres- segrupper med syfte att fånga upp, utveckla och driva branschgemensamma frågor. Grupperna har en viktig roll, bland annat i dialogen med myndig- heter, beslutsfattare och näringslivsorganisationer.

Rådet gör skillnad

Jag upplever dagligen ett imponerande engagemang från våra medlemmar att vara med att driva och utforma branschen. Det finns många frågor där vi står starkare till- sammans för att göra skillnad och jag kan med glädje kon- statera att antalet medlemsföretag ständigt ökar.

Som företrädare för branschen har Rådet en viktig roll i byggandet av ett modernt och hållbart samhälle. Att bidra till ett energieffektivare, miljövänligare och säkrare byg- gande är mycket inspirerande. Inte minst då vi navigerar i ett förändligt politiskt landskap och på en allt mer konkur- rensutsatt marknad.

Med våra företag täcker vi idag 85 % av branschen och har ett starkt mandat att driva branschens gemensamma intressen.

Med detta sagt ser jag framtiden an med stor entusiasm och ödmjukhet inför kommande utmaningar.

Anders Mårtensson, VD

O M V V S- FAB R IK AN TE R N A S R ÅD

(3)

Siemens är en gigant som globalt omsätter 70 miljarder euro. Ändå väljer de att vara medlem i VVS-Fabrikanternas Råd.

Varför?

”För att sitta i

förarstolen och påverka utvecklingen” Niklas Karlsson

Niklas Karlsson är affärsenhetschef i Sverige inom Siemens Buil- ding Technologies, som arbetar med styr och reglering inom vär- me, ventilation och kyla. På programmet finns allt från givare och ventiler till överordnade system.

Att Siemens är medlem i rådet beror enligt Niklas Karlsson bland annat på att byggande är en relationsbaserad bransch. Nät- verk är nödvändiga och det kan man bara skaffa sig genom samar- bete med andra.

Lika förvånande kan det tyckas att ett internationellt företag av den här kalibern är med i rådet för att kunna påverka. Vilket också har sin förklaring:

– Branschen behöver gemensamma standarder för 3D-modeller och e-handel. Om vi inte samarbetar med övriga tillverkare i dessa frågor så är det någon annan som placerar sig i förarstolen, ger Niklas Karlsson som exempel.

I rådets styrelse representeras Siemens av försäljningschefen Kalle Nilsson. Niklas Karlsson lägger kraften i arbetsgruppen som arbetar med Almedalssatsningen om energieffektivisering av fastigheter, men Siemens är även representerade i ROT- och hållbarhetsgruppen.

– VVS-fabrikanternas Råd ger oss en position i branschen som vi inte fått på egen hand. Samtidigt bidrar vi med kunskap och erfaren- het som andra medlemmar behöver, summerar Niklas Karlsson.

– Vi började arbeta mot nya kundgrupper och såg för- delarna med den exponering som VVS-Fabrikanternas Råd erbjuder. Det säger Anders Mattsson, försäljningsan- svarig hos en av rådets senaste medlemmar, Extena AB.

Extena är en av Nordens ledande tillverkare av extruderade rör i termoplaster, framförallt tryckrör av polyeten. Vatten och avlopp är ett stort användningsområde. Tillverkningen sker i Norsjö i Västerbotten. Företaget startade i mitten på 1970-talet, men först vid årsskiftet 2015/2016 blev företaget medlem i VVS- Fabrikanternas Råd.

– Det har varit en mognadsprocess och nu behöver vi expo- nera oss mot nya grupper. Det vi hört om VA-gruppens ambi- tioner och aktiva arbete med bland annat mässor inspirerade oss att ansöka om medlemskap , förklarar Anders Mattsson.

Extena kommer att ställa ut på VA-gruppens mässor och man har ställt in sig på att aktivt medverka i gruppens övriga arbete.

– Opinionsbildning måste bedrivas genom en branschorga- nisation för att det ska bli tyngd i argumenten, anser Anders Mattsson.

Det viktigaste för Extena är att öppna beslutsfattarnas ögon för vad som döljer sig i marken. Ledningsnäten har eller håller på att överskrida sin tekniska livslängd.

Förnyelsetakten är för låg och här vill Extena vara med för att säkerställa både drift och livslängd i ledningsnätet för lång tid framöver.

– Vi vill bidra med vår kunskap och erfarenhet och vara del- aktiga i branschens utveckling. Därför blev vi medlem i VVS- Fabrikanternas Råd, säger Anders Mattsson på Extena AB.

Ny medlem i Rådet, Extena:

”Vill medverka till att utveckla

branschen” Anders Mattsson

Som medlem i VVS-Fabrikanternas Råd:

3 Får du tillgång till ett brett kontaktnät samt en naturlig kontaktyta mot organisationer, myndig- heter och beslutsfattare.

3 Inbjuds du att delta i möten, intressegrupper, projekt och marknadsaktiviteter inom Rådet eller i samverkan med andra branschaktörer.

3 Får du tillgång till juridisk rådgivning och rabatter på avtalsrättsliga ärenden samt kurser inom AA VVS.

3 Får du tillgång till exklusivt innehåll på webben såsom marknadsstatistik, konjunk- tur-rapporter, projekt- och mötesdokumentation med mera.

3 Har du möjlighet att låna vårt konferensrum i centrala Stockholm.

3 Får du 30 % rabatt på dina RSK-nummer och möjligheten att vara med att påverka RSK-data- basens utveckling.

Delaktig, synlig och konkurrenskraftig

V AR R V V S- FAB R IK AN TE R N A S R ÅD

(4)

VVS- och VA-industrins branschorganisation www.vvsfabrikanterna.se

www.roxx.se Tryck: Larrssons Offsettryck 2016

Rådets årliga vår- och höstmöten.

Rådets kansli.

Fr.v. Daniel Hedlund Projekt och kommunikations- ansvarig, Anders Mårtensson VD och Lisa Barthon Branschutvecklare.

En av VA-gruppens många mässaktiviteter i Rådets regi.

Rådet på Almedalen.

En av många intres- segruppsmöten.

Rådets konferensrum, WTC i Stockholm.

www.

vvsfabrikanterna.se info@

vvsfabrikanterna.se

www.

vatour.se

@VVSFab

@VAFakta

www.

vafakta.se

(5)

AVLOPP | VÄGGBRICKOR & VENTILER | STUPRÖR | VÅRD & OMSORG | FIXTURER

Medlemmar i VVS-Fabrikanternas Råd:

VVS-Fabrikanternas Råd, Klarabergsviadukten 70 Box 70432, 107 25 Stockholm

08-24 14 80, info@vvsfabrikanterna.se

www.roxx.se Tryck: Larrssons Offsettryck 2016

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :