Hyresintäkterna under perioden uppgick till 59,6 Mkr (75,8)

Full text

(1)

• Hyresintäkterna under perioden uppgick till 59,6 Mkr (75,8)

• Periodens resultat uppgick till 5,7 Mkr (9,3)

• Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr (1,10)

• Resultat av fastighetsförsäljningar ingår med 1,9 Mkr (3,1)

D E L Å R S R A P P O R T

1

J A N U A R I – M A R S 2 0 0 4

Försäljningen av bland annat fastigheterna Kronodirektörerna på Rosengård i Malmö under kvartal 4 2003 har inneburit en ökad likviditet och beredskap för investeringar och förvärv. För- säljningen är samtidigt en förklaring till de lägre hyresintäkterna och det lägre resultatet.

(2)

ANDERS SILVERBÅGE V D

V D H A R O R D E T

Brinovas resultat uppgick för årets tre första må- nader till 5,7 Mkr (9,3). Resultatet är i linje med Brinovas affärsplan. Det lägre resultatet i jämfö- relse med motsvarande period 2003 förklaras av att färre fastigheter förvaltas 2004 på grund av försäljningar under 2003. Vidare ökade personal- kostnaderna genom förstärkning av organisationen för att möta kraven som ställs på ett börsnoterat bolag.

Första kvartalets projektverksamhet fick något av en rivstart. Under årets första tre månader startade vi inte mindre än fyra större projekt.

Inom Brinova Logistik tecknade vi avtal avseende tillbyggnader av befintliga anläggningar i Örebro och Klippan. Tillbyggnaden av anläggningen i Örebro, som vi äger till 48 procent, byggs till med 28 000 kvadratmeter. Tillbyggnaden till Klippan- anläggningen, som totalt omfattar cirka 11 000 kvadratmeter, ger oss möjlighet att utnyttja de byggrätter vi sedan tidigare haft på den aktuella fastigheten. Samtidigt som vår kund, DHL, har möjligheten att expandera i direkt anslutning till befintliga anläggningar med de stordriftsfördelar detta ger. Båda projekten är bra exempel på vad en specialiserad ägare som Brinova kan erbjuda

både vad gäller skräddarsydda lokaler och korta byggtider.

Det tredje större projektet som startade under kvartalet är byggnationen av bostadsom- rådet Brunnshög i Lund, vilket är delägt till 50 procent. Arbetet är i full gång och uthyrningen har inletts samtidigt som marknadsbearbetningen påbörjats för att sälja de bostadsrätter som ingår i projektet. Under första kvartalet har vi även köpt kommersiella fastigheter inom kvarteret Gräset i Landskrona, där vi tillsammans med en delägare avser bygga en livsmedelshall i kombination med andra centrumverksamheter.

Dessa fyra projekt är alla bra exempel på den typ av värdeskapande projekt som Brinova kom- mer att koncentrera sin verksamhet på. Brinova kommer fortsätta utveckla sitt fastighetsbestånd under 2004. Fastighetsbeståndet kommer att i än högre grad koncentreras till tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Kapacitet finns för att göra förvärv om cirka en miljard kronor.

Genom kompententa medarbetare, tydliga mål, stort engagemang och fokus på våra kunders behov kommer Brinova att fortsätta växa.

Den 20 november 2003 noterades Brinovas B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Beslutet om utdelning av Brinova till Peab ABs aktieägare fatta- des på Peabs bolagsstämma den 15 maj 2003.

Koncernen bildades genom att Peab per den 27 december 2002 överförde huvuddelen av sina förvaltningsfastigheter till Brinova.

Affärsområdet Brinova Projekt bildades under andra kvartalet 2003 vilket innebär att inga jäm- förelsetal redovisas för affärsområdet.

Fastighetsbeståndet

Brinovas fastighetsbestånd bestod per den 31 mars 2004 av 64 (75) fastigheter belägna i främst södra och mellersta Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostäder med ett totalt bokfört värde om 2 004,3 Mkr (2 431,9), vilket ligger i nivå med interna värderingar. Inga väsentliga för- ändringar har skett på verkligt värde sedan års- skiftet. Den uthyrbara ytan uppgick till

V E R K S A M H E T E N

cirka 474 000 kvadratmeter (545 000) och den kontrakterade årshyresintäkten per den 31 mars 2004 uppgick till 237 Mkr (294). Den ekono- miska uthyrningsgraden uppgick per 31 mars 2004 till 96 procent (97).

Affärsområden

Brinovas verksamhet är indelad i affärsområdena Brinova Logistik, Brinova Bostäder, Brinova Kom- mersiellt och Brinova Projekt.

Brinova Logistik förvaltar och utvecklar logistikfastigheter utefter kommunikationsleder inom Sverige åt logistikföretag. En logistikfastighet är en fastighet bebyggd med en terminal- och/

eller lagerbyggnad avsedd för varuhantering och distribution åt logistikbolagens kunder. Generellt sett är fastigheterna avsedda endast för kortare mellanlagring eller ompaketering av varor.

Brinova Bostäder förvaltar och utvecklar bo- stadsfastigheter i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Bostäderna som erbjuds utmärks av god

(3)

B R I N O V A S F I N A N S I E L L A M Å L :

Över en konjunkturcykel uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget kapital uppgående till minst den riskfria räntan plus 5 procentenheter. Med riskfri ränta avses den 5-åriga statsobligationsräntan.

Soliditeten, beräknad som om de konvertibla skuldebreven konverterats fullt ut, skall långsiktigt uppgå till lägst 30 procent.

Räntetäckningsgraden bör ej understiga 1,8.

Aktieutdelningen skall långsiktigt uppgå till minst 50 procent av Brinovas vinst efter skatt. Fram till dess att det långsiktiga soliditetsmålet om lägst 30 procent har upp- nåtts kan dock utdelningsgraden vara lägre.

Backa 97 :10 i Göteborg

boendemiljö och hög kvalitet.

Brinova Kommersiellt förvaltar och utvecklar kom- mersiella fastigheter i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Lokalerna används huvudsakligen för butik, kontor och industri. Brinova Kommersiellt tillhandahåller flexibla lokaler av hög kvalitet och som kan anpassas efter kundernas önskemål.

Brinova Projekt äger projektfastigheter och obebyggd mark som ska exploateras. En projekt- fastighet är en fastighet som omfattas av en ny- eller ombyggnation motsvarande minst 50 procent av fastighetens bokförda värde före ombyggna- tionen, eller där ombyggnationen uppgår till minst 20 Mkr i beräknad projektkostnad. När en projekt- fastighet är färdigförädlad av Brinova säljs eller överförs fastigheten till något av de fastighets- förvaltande affärsområdena, Brinova Logistik, Brinova Bostäder eller Brinova Kommersiellt. En fastighet är färdigförädlad när huvuddelen av den uthyrbara ytan tagits i anspråk av hyresgäster.

Personal

Koncernen har totalt 46 anställda, 22 kvinnor och 24 män.

Marknaden

Efterfrågan på areor i logistikfastigheter är fort- satt stabil i lägen längst de stora kommunikations- lederna i södra och mellersta Sverige.

Efterfrågan på bostäder i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige där Brinova är verksamt är fortsatt väldigt god utan vakanser.

För kommersiella lokaler i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige där Brinova är verksamt, ökade vakanserna under första kvartalet 2004.

Efterfrågan bedöms öka i takt med den allmänna konjunkturen under 2004.

Affärsidé

Brinova skall skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter. Häri in- går logistikfastigheter, andra kommersiella fastig- heter samt bostäder.

Brinovas arbetssätt skall kännetecknas av att kunderna sätts i fokus. Brinova skall framförallt verka i orter med ekonomisk tillväxt i södra och mellersta Sverige.

Övergripande mål och strategi

Brinovas övergripande mål är att genom ett aktivt ägande skapa en långsiktigt hög och stabil avkast- ning på eget kapital och att bli en av de ledande fastighetsaktörerna inom utvalda marknads- segment och geografiska områden.

För att uppnå detta mål skall Brinova:

• Utöva tydlig verksamhets- och målstyrning med fokus på fastighetsaffärer och projektutveckling som skapar värden.

• Koncentrera fastighetsinnehavet till orter med ekonomisk tillväxt och därmed sträva efter en successiv avveckling av fastighetsinnehav utan- för de prioriterade geografiska områdena.

• Aktivt förvärva fastigheter för att uppnå kritisk storlek och marknadsnärvaro.

• Genom kundnära fastighetsförvaltning skapa långsiktiga hyresgästrelationer.

• Etablera ett nära samarbete med kommuner och näringsliv syftande till att medverka i och stödja den lokala utvecklingen.

• Vara lyhörd för hyres- och fastighetsmark- nadernas utveckling med förmåga att ständigt förändras.

• Upprätta en professionell organisation med skick- liga och engagerade medarbetare med hög etik.

(4)

I N T Ä K T E R , K O S T N A D E R O C H R E S U L T A T

Anders Silverbåge tillträdde som VD för Brinova den 30 januari 2004.

I bolaget Transportstaden Örebro AB investe- ras cirka 130 Mkr i en lageranläggning i Örebro om 28 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer att hyras ut till DHL som beräknar kunna ta den i drift i december 2004. Hyresavtalet löper på tio år. Brinova är med 48 procent huvudägare i Transportstaden Örebro AB. Övriga delägare är Örebro kommun (genom AB Örebroporten) med 46 procent samt NCC och Peab. Transport- staden Örebro AB äger en logistikfastighet på 24 000 kvadratmeter i samma område.

Brinova fullföljde exploateringsavtalet med Landskrona kommun genom att den 1 februari 2004 köpa fastigheterna Gräset 19, Gräset 20 och del av Citadellstaden 1:1 för 4,2 Mkr. Brinova ska tillsammans med en delägare enligt

exploateringsavtalet uppföra 3 000 kvadratmeter butikslokaler och 300 kvadratmeter kontors- lokaler. Vidare ges möjlighet att även uppföra

H Ä N D E L S E R U N D E R P E R I O D E N

Oden 1 i Helsingborg

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 59,6 Mkr (75,8), varav Brinova Logistik, Brinova Bostäder, Brinova Kommersiellt och Brinova Projekt utgjorde 24,6 Mkr (25,0), 9,4 Mkr (21,3), 23,0 Mkr (29,5) respektive 2,6 Mkr. Inom Brinova Bostäder såldes mer än halva fastighetsbeståndet under 2003.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick under perioden till 96 (97) procent.

Fastighetskostnader

Drift- och underhållskostnaderna uppgick till 14,9 Mkr (27,9), fördelade över Brinova Logistik, Brinova Bostäder, Brinova Kommersiellt och Brinova Projekt respektive 2,3 Mkr (3,9), 3,6 Mkr (13,7), 8,9 Mkr (10,3) och 0,1 Mkr. Fastig- hetsskatt och tomträttsavgäld uppgick till 2,4 Mkr (1,9). Kostnadsnivån, som bedöms ligga på en för verksamheten normal nivå, varierar med årstiderna.

Kostnader för fastighetsadministration uppgick till 3,3 Mkr (3,8).

Driftnetto

Driftnetto för perioden uppgick till 39,0 Mkr (42,2), fördelade över Brinova Logistik, Brinova Bostäder, Brinova Kommersiellt och Brinova Projekt respek- tive 19,5 Mkr, 5,3 Mkr, 12,0 Mkr och 2,2 Mkr.

Avskrivningar

Avskrivningarna för perioden uppgick till 6,5 Mkr (7,5), varav för fastigheter och inventarier respek- tive 6,4 Mkr (7,4) och 0,1 Mkr (0,1). Planmässiga avskrivningar på byggnader uppgår till en procent.

Central administration

De centrala administrationskostnaderna uppgick till 3,6 Mkr (1,2).

2 500 kvadratmeter bostäder. Planerad invigning av köpcentrat är satt till årsskiftet 2005/2006.

Dessa tre fastigheter redovisas under Brinova Projekt som en (1) enhet med namnet Gräset 19 med flera.

Brinova tecknade ett preliminärt hyresavtal med DHL om ytterliggare cirka 11 000 kvadrat- meter i Klippan. De nya ytorna tillkommer genom en tillbyggnad i direkt anslutning till Brinovas befintliga fastigheter i Klippan. Tillbyggnaden ska vara inflyttningsklar i juli 2004. Hyresavtalet löper på tio år och projektets totalkostnad uppgår till cirka 55 Mkr och ingår i Brinova Projekt.

Fastigheten Ladan 6 med flera i Båstad inom Brinova Bostäder avstyckades till 20 fastigheter, varav en samfällighet, vilka säljs löpande som egna hem. Under perioden såldes 6 av totalt 20 fastigheter. Tills dess att alla fastigheterna är sålda redovisas Ladan 6 med flera som en (1) enhet.

(5)

Brinova Logistik Driftnetto

Brinova Bostäder Brinova Kommersiellt Brinova Projekt Brinova Logistik

Hyresintäkter

Brinova Bostäder Brinova Kommersiellt Brinova Projekt

Resultat av fastighetsförsäljningar

Inom Brinova Bostäder såldes Karl XI Norra 18 i Helsingborg med en vinst om 0,7 Mkr.

Fastigheten Ladan 6 med flera i Båstad inom Brinova Bostäder avstyckades till 20 fastigheter, 6 av totalt 20 fastigheter såldes med en vinst om 1,2 Mkr. Tills dess att alla fastigheterna är sålda redovisas Ladan 6 med flera som en (1) enhet.

Totalt såldes under perioden fastigheten Karl XI Norra 18 och delar av Ladan 6 med flera med en sammanlagd vinst om 1,9 Mkr (3,1).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 31,2 Mkr (37,6).

Brinovas huvudkontor Afrika 18 i Helsingbor g

Fastighetsbestånd Bokfört Antal

Mkr värde fastigheter

Fastighetsbestånd per

1 januari 2004 1 999,1 64

Förvärv 4,2 1

Investeringar i fastigheter 16,7

Försäljningar –9,3 –1

Avskrivningar –6,4

Totalt 31 mars 2004 2 004,3 64

Investeringarna uppgick under perioden till 20,9 Mkr (20,4), varav förvärv av fastigheter stod för 4,2 Mkr (7,5) och investeringar i fastigheter och projekt 16,7 Mkr (12,9). Fastighetsförvärvet av- såg förvärv av fastigheterna Gräset 19 med flera i februari 2004.

Investeringar i befintligt bestånd avsåg främst investeringar i fastigheterna Köpingegården 1, Hammaren 2 och Vindmätaren 2.

Under perioden såldes fastigheten Karl XI Norra 18 och delar av Ladan 6 med flera med ett bokfört värde om 9,3 Mkr (38,0) och med en vinst om 1,9 Mkr (3,1).

I N V E S T E R I N G A R O C H F Ö R S Ä L J N I N G A R

Finansnetto

Finansiella poster uppgick under perioden till -23,1 Mkr (-24,6), av vilka räntekostnader utgjorde -24,4 Mkr (-29,5). Den genomsnittliga räntenivån på fastighetskrediter vid periodens utgång uppgick till 5,3 procent (5,5). I finansiella intäkter ingick räntebidrag om 0,4 Mkr (0,4).

Skatt

Skattekostnaden uppgick till 2,3 Mkr (3,7) vilket motsvarar 28 procent (28).

(6)

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp- gick under perioden till 10,9 Mkr (25,7), varav förändring av rörelsekapitalet om -1,4 Mkr gav en negativ effekt på likviditeten. Investeringar i fastig- heter och övriga materiella anläggningstillgångar översteg fastighetsförsäljningar, vilket gav ett ne- gativt kassaflöde om -9,8 Mkr. Minskning av finan- siella fordringar gav ett positivt kassaflöde om 49,2 Mkr.

Sammantaget gav investeringsverksamheten ett positivt kassaflöde om 39,4 Mkr (20,1). Låne- skulden amorterades med 20,5 Mkr. Sammanta- get gav finansieringsverksamheten ett negativt kassaflöde om -20,5 Mkr (-49,3). Totalt blev pe- riodens kassaflöde positivt om 29,8 Mkr (-3,5).

Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2004 till 87,0 Mkr (6,3).

Köpingegården 1 i Helsingborg

Antal fastigheter Brinova Logistik Brinova Bostäder Brinova Kommersiellt Brinova Projekt

Uthyrningsbar yta Brinova Logistik Brinova Bostäder Brinova Kommersiellt Brinova Projekt

K A S S A F L Ö D E

Eget kapital

Brinovas egna kapital uppgick till 547,2 Mkr (479,3). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,6 procent (19,3).

Räntebärande skulder

De räntebärande skulderna uppgick till 1 359,5 Mkr (1 920,7) per 31 mars 2004. Den genom- snittliga räntan var 5,3 procent (5,5).

Refinansiering av huvuddelen av fastigheterna inom Brinova Logistik slutfördes under juni 2003 genom avtal med Eurohypo. Kreditramen omfattar 1 000 Mkr. Per den 31 mars 2004 var 629,9 Mkr nyttjade med en genomsnittlig räntebindningstid på cirka 6 år.

Konvertibla skuldebrev

Brinova utgav per den 16 juni 2003 ett femårigt konvertibelt förlagslån om totalt 253,0 Mkr, vilket tecknades av Peab. Förlagslånet består av 4,6 miljoner konvertibla skuldebrev à nominellt 55 kr

vardera. Första tidpunkt för konvertering är den 16 juni 2004. Brinovas räntebelastning har redo- visats enligt RR 27, med en beräknad marknads- ränta om 8 procent. Skuldebreven löper med en betald ränta om 5,5 procent. Ränteskillnaden har nuvärdesberäknats och tillfört det egna kapitalet 25,3 Mkr.

Räntebärande skulder Genomsnittlig

Ränteförfalloår Mkr ränta, % Andel, %

2004 94,2 5,5 7

2005 195,9 5,1 14

2006 146,4 5,1 11

2007 210,5 5,0 15

2008 255,5 5,4 19

2009 77,2 5,4 6

2010 99,1 5,7 7

2011 82,3 5,4 6

2012 105,1 5,5 8

2013 93,3 5,6 7

Totalt 1 359,5 5,3 100

F I N A N S I E R I N G

Fastighetsbeståndet omfattade, per 31 mars 2004, totalt 64 (75) helägda fastigheter med ett sammanlagt hyresvärde om 247,6 Mkr (304,9) och ett bokfört värde om 2 004,3 Mkr (2 431,9).

Fastigheterna är koncentrerade till södra och mellersta Sverige.

Brinovas totala uthyrningsbara yta uppgick till 474 400 kvadratmeter (545 200), fördelat på Brinova Logistik om 207 900 kvadratmeter (219 400), Brinova Bostäder om 41 500 kvadratmeter (111 400), Brinova Kommersiellt om 203 800 kvadratmeter (214 400) och Brinova Projekt om 21 200 kvadratmeter.

F A S T I G H E T S B E S T Å N D P E R 3 1 M A R S 2 0 0 4

(7)

Geografiskt område på helårsbasis per 31 mars 2004 Område Antal Uthyrbar- Hyresvärde, Andel hyres-

fastigheter yta, kvm Mkr värde, %

Helsingborg 15 69 718 49,2 20

Stockholm 3 53 151 31,7 13

Halmstad 9 39 040 28,4 11

Göteborg/Borås 3 36 074 19,1 8

Klippan 3 41 436 16,0 6

Jönköping 2 35 749 15,1 6

Ängelholm 4 22 321 15,1 6

Hässleholm 10 21 426 13,9 6

Malmö 1 33 300 11,3 4

Västerås 2 9 435 5,0 2

Övriga Skåne 6 27 966 11,4 5

Övriga Sverige 6 84 799 31,4 13

Totalt 64 474 415 247,6 100

Löptider för hyreskontrakt per 31 mars 2004

Förfalloår Antal Kontrakterad Kontrakterad kontrakt årshyra, årshyra,

Mkr %

Logistik/

Kommersiellt

2004 136 17 7

2005 95 22 9

2006 49 31 13

2007 34 43 18

2008 7 4 2

2009 2 2 1

2010+ 23 80 34

Bostäder och övrigt 957 38 16

Totalt 1 303 237 100

Jonglör en 1 i Halmstad

Ägarförteckning per 31 mars 2004 Antal Antal Totalt antal Andel av Andel av

Ägare A-aktier B-aktier aktier kapital, procent röster, procent

Mohammed Al-Amoudi med bolag 0 1 885 486 1 885 486 22,2 10,9

Erik Paulsson med familj och bolag 348 788 369 935 718 723 8,5 22,3

Karl Axel Granlund med bolag 134 000 510 000 644 000 7,6 10,7

Mats Paulsson med bolag 210 324 409 762 620 086 7,3 14,5

Länsförsäkringar fonder 0 316 650 316 650 3,7 1,8

Fredrik Paulsson med familj och bolag 98 734 97 880 196 614 2,3 6,3

Stefan Paulsson med bolag 98 734 96 029 194 763 2,3 6,3

Malte Åkerström 4 915 115 010 119 925 1,4 0,9

Svante Paulsson med familj och bolag 59 089 52 888 111 977 1,3 3,7

Yield (Prior O Nilsson) 0 100 000 100 000 1,2 0,6

Ingvar Kamprad 0 76 300 76 300 0,9 0,4

Vårdalstiftelsen 0 65 385 65 385 0,8 0,4

Aktie-Ansvar fonder 0 46 200 46 200 0,5 0,3

Övriga 25 986 3 353 499 3 379 485 40,0 20,9

Totalt 980 570 7 495 024 8 475 594 100,0 100,0

Affärsområden Antal Uthyrbar Bokfört Hyresvärde, Ekonomisk uthyr- Kontrakterad per 31 mars 2004 fastigheter yta, tkvm värde, Mkr Mkr ningsgrad, % årshyra,Mkr

Brinova Logistik 14 207,9 868,4 99,1 99 98,1

Brinova Bostäder 7 41,5 310,2 37,3 99 37,0

Brinova Kommersiellt 40 203,8 716,1 100,9 90 91,3

Totalt förvaltningsfastigheter 61 453,2 1 894,7 237,3 96 226,4

Brinova Projekt 3 21,2 109,6 10,3 10,3

Totalt 64 474,4 2 004,3 247,6 96 236,7

B R I N O V A A K T I E N

Brinovas B-aktie

Brinovas B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Stängningskursen den 31 mars 2004 var 58,00 kr, vilket innebar en minskning under 2004 med 5 procent. Stockholmsbörsens All-share index steg under motsvarande period med 8 pro- cent. Under 2004 har aktien som högst noterats i 60,00 kr och som lägst i 55,00 kr.

Utdelningsförslag

För 2003 förelår styrelsen en ordinarie utdelning med 2,00 kr per aktie. Den föreslagna utdelningen innebär ett totalt utdelningsbelopp om 17,0 miljoner kronor.

(8)

Terminalen 1 i Trelleborg

Årsredovisning 2003

Årsredovisningen 2003 offentliggjordes den 14 april. Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.brinova.se.

Helsingborg den 18 maj 2004 Brinova Fastigheter AB (publ)

Anders Silverbåge Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

H Ä N D E L S E R E F T E R P E R I O D E N S U T G Å N G

Försäljningar

Tre fastigheter, varav en samfällighet, inom kvar- teret Ladan i Båstad, såldes med en vinst om 0,4 Mkr.

Moderbolaget redovisade för perioden ett resultat efter finansiella poster på -4,8 Mkr (1,6). Det lägre resultatet i jämförelse med motsvarande period 2003 förklaras av ökade personal- och administrationskostnader i moderbolaget för att möta kraven som ställs på ett börsnoterat bolag.

Balansomslutningen uppgick till 743,8 Mkr (918,0) och eget kapital uppgick till 504,1 Mkr (471,6).

Likvida medel uppgick till 77,3 Mkr (0). I likhet med föregående år gjordes inga investeringar under perioden. Omsättningen, som i huvudsak utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick till 4,2 Mkr (1,9).

M O D E R B O L A G E T

R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R

årsredovisningen. De nytillkomna rekommenda- tionerna, som trätt i kraft under rapportperioden, har beaktats men inte haft någon effekt på redo- visningen.

Denna delårsrapport har upprättats enligt Redo- visningsrådets rekommendationer. Samma redo- visningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste

(9)

A F F Ä R S O M R Å D E N

Koncernen 2004 2003 2003

Mkr jan-mar jan-mar jan–dec

Hyresintäkter 59,6 75,8 290,3

Drift och underhåll –14,9 –27,9 –85,7

Fastighetsskatt och tomträttsavgäld –2,4 –1,9 –10,9

Fastighetsadministration –3,3 –3,8 –16,6

Driftnetto 39,0 42,2 177,1

Avskrivningar –6,5 –7,5 –29,3

Bruttoresultat 32,5 34,7 147,8

Central administration –3,6 –1,2 –10,7

Övriga rörelseintäkter 1,9 1,3 7,7

Övriga rörelsekostnader –1,8 –1,1 –6,8

Resultat av fastighetsförsäljningar 1,9 3,1 25,2

Andel i joint venture resultat 0,3 0,8 2,0

Rörelseresultat 31,2 37,6 165,2

Finansiella intäkter 1,3 4,9 8,0

Finansiella kostnader –24,4 –29,5 –112,8

Resultat efter finansiella poster 8,1 13,0 60,4

Skatt –2,3 –3,7 –14,1

Minoritetsintresse –0,1 0,0 –0,1

Periodens resultat 5,7 9,3 46,2

Nyckeltal före utspädning

Eget kapital, kr per aktie 64,56 56,55 63,89

Periodens resultat, kr per aktie 0,67 1,10 5,45

Antal utestående aktier, miljoner 8,5 8,5 8,5

Nyckeltal efter utspädning

Eget kapital, kr per aktie1 59,32 56,55 58,89

Periodens resultat, kr per aktie1 0,69 1,10 4,86

Antal utestående aktier, miljoner 13,1 8,5 13,1

1) Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

R E S U L T A T R Ä K N I N G A R

Koncernen 2004 2003 2003

Mkr jan-mar jan-mar jan–dec

Fördelning per affärsområde Hyresintäkter

Brinova Logistik 24,6 25,0 96,5

Brinova Bostäder 9,4 21,3 89,0

Brinova Kommersiellt 23,0 29,5 100,0

Brinova Projekt 2,6 4,8

Totalt 59,659,659,659,659,6 75,875,875,875,875,8 290,3290,3290,3290,3290,3 Rörelseresultat

Brinova Logistik 17,1 17,0 66,7

Brinova Bostäder 6,4 6,0 57,1

Brinova Kommersiellt 9,5 15,7 47,9

Brinova Projekt 1,8 3,7

Koncerngemensamt –3,6 –1,1 –10,2

Totalt 31,231,231,231,231,2 37,637,637,637,637,6 165,2165,2165,2165,2165,2 Terminalen 3 i Malmö

(10)

Koncernen 2004 2003 2003

Mkr 31 mar 31 mar 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Förvaltnings- och rörelsefastigheter 2 004,3 2 431,8 1 999,1

Övriga materiella anläggningstillgångar 1,5 0,1 1,6

Finansiella anläggningstillgångar 65,1 38,3 67,1

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 67,9 10,6 115,2

Kassa och bank 87,0 6,3 57,2

Summa tillgångar 2 225,8 2 487,1 2 240,2

Eget kapital och skulder

Eget kapital 547,2 479,3 541,5

Minoritetsintressen 0,8 0,6 0,7

Långfristiga skulder

Konvertibla skuldebrev 231,1 230,0

Övriga räntebärande långfristiga skulder 1 329,5 1 892,8 1 351,4

Icke räntebärande långfristiga skulder 0,3 4,6 0,2

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 30,0 27,9 29,7

Icke räntebärande kortfristiga skulder 86,9 81,9 86,7

Summa eget kapital och skulder 2 225,8 2 487,1 2 240,2

B A L A N S R Ä K N I N G A R N Y C K E L T A L

Koncernen 2004 2003 2003

Mkr jan-mar jan-mar jan–dec

Avkastning på eget

kapital, procent 1,1 2,0 9,1

Avkastning på totalt

kapital, procent 1,5 1,7 7,2

Räntetäckningsgrad, ggr 1,3 1,4 1,5

Soliditet, procent 24,6 19,3 24,2

Ruuth 23 i Helsingborg

(11)

DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostna- der i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens slut.

Ekonomisk uthyrningsgrad

Hyresvärde

Utgående hyra på årsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor.

Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balans- Magasinet 3 i Helsingborg

K A S S A F L Ö D E N

Koncernen 2004 2003 2003

Mkr 31 mar 31 mar 31 dec

Resultat efter finansiella poster 8,1 13,0 60,4

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4,2 4,4 –0,8

Betald skatt –0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapitalet 12,3 17,4 59,4

Ökning(–)/minskning(+) av rörelsefordringar –1,8 24,7 79,8

Ökning(+)/minskning(–) av rörelseskulder 0,4 –16,4 3,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,9 25,7 142,2

Förvärv av dotterföretag –22,9

Försäljning av dotterföretag 71,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21,0 –20,9 –98,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,2 41,5 114,5

Ökning av finansiella fordringar 49,2 –0,5 –100,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 39,4 20,1 –36,0

Upptagna lån 1 113,0

Amortering av låneskuld -20,5 –49,3 –1 171,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20,5 –49,3 –58,8

Periodens kassaflöde 29,8 –3,5 47,4

Likvida medel vid periodens början 57,2 9,8 9,8

Likvida medel vid periodens slut 87,0 6,3 57,2

Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa

Mkr kapital reserver reserver eget kapital

Ingående balans 2003-01-01 0,1 469,9 470,0

Periodens resultat 9,3 9,3

Utgående balans 2003-03-31 0,1 0,0 479,2 479,3

Fondemission 84,7 -84,7 0,0

Avsättning till reservfond 40,0 -40,0 0,0

Eget kapitaldel konvertibla skuldebrev 25,3 25,3

Förskjutning mellan bundet och fritt 5,1 -5,1 0,0

Periodens resultat 36,9 36,9

Utgående balans 2003-12-31 84,8 70,4 386,3 541,5

Förskjutning mellan bundet och fritt –3,9 3,9 0,0

Periodens resultat 5,7 5,7

Utgående balans 2004-03-31 84,8 66,5 395,9 547,2

F Ö R Ä N D R I N G I E G E T K A P I T A L

(12)

e

Finansiell rapportering

Halvårsrapport,

2:a kvartalet 2004 24 augusti 2004 Delårsrapport,

3:e kvartalet 2004 22 november 2004 Bokslutskommuniké

för helåret 2004 15 februari 2005

För vidare information vänligen

kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, 042 - 449 22 22,

anders.silverbage@brinova.se Peter Andersson,

Ekonomichef, 042 - 449 22 44,

peter.andersson@brinova.se

Ö V R I G I N F O R M A T I O N

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :