Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Full text

(1)

Kompetenskarta för

arbetsplatshandledare

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

1 1

1

1

1

1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2 2

2 2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3

3

3

3

Heljä Hätönen

(2)

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

© Educa-Instituutti Oy Utgivare: Educa-Instituutti Oy Finansiär: Opetushallitus

Översättning till svenska: Christel Forsblom Ombrytning Layout Studio Oy

ISBN 978-952-5047-69-1 (pdf)

(3)

Innehåll

Förord . . . . 4 Arbetsplatshandledarens roll och

uppgifter . . . . 5 Arbetsplatshandledarens

kompetensområden . . . . 6 Kompetensnivåer som kriterier för

utvärdering av kompetens . . . . 8 Anvisning för utvärdering av kompetens . 10 Beskrivningar av kompetensområdena för arbetsplatshandledare . . . . 10 1 Planering av arbetsplatsförlagd

utbildning, yrkesprov och

examenstillfällen . . . . 11 1.1 Kännedom om examensstruktur och

utbildningsformer 12

1.2 Kännedom om examensgrunderna inom

det egna yrkesområdet 12

1.3 Planering av arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med en representant för

utbildningsanordnaren 13

1.4 Dokumentering av arbetsplatsförlagd

utbildning 14

1.5 Planering av yrkesprov och/eller

examenstillfällen 15

1.6 Information 16

2 Handledning av studerande och

bedömning av lärande . . . . 17 2.1 Introduktion av studerande 18 2.2 Handledning av studerande utgående från

arbetsuppgiften 19

2.3 Individuell handledning av studerande 20 2.4 Växelverkan och handledningsmetoder 21

2.5 Bedömning av lärande 22

3 Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande . . . . 23 3.1 Föreskrifter och bestämmelser om yrkesprov 24 3.2 Bedömning av de studerandes kunnande vid

yrkesprov 25

3.3 Föreskrifter och bestämmelser om

fristående examen 26

3.4 Bedömning av examinandernas kunnande vid

examenstillfällen 27

4 Utveckling som arbetsplatshandledare 28 Utvecklingsplan . . . . 29 Källor . . . . 29 Bilaga

Arbetsplatshandledarens kompetens . . . . 31

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 2

2 2

2

2

2

2 2 2 2

2 2

2 3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3

(4)

4

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Förord

Syftet med yrkesutbildningen är att utbilda kompetent arbetskraft. I framtiden kommer en allt större del av yrkesutbildningen, yrkesproven som ingår i den grundläggande yrkesutbildningen och fristående examina som avläggs som yrkesinriktad vuxenutbildning att ordnas på arbetsplatser. Ett villkor för att utbildningen ska kunna ordnas på en arbetsplats är att det finns tillräckligt med anställda vars yrkes- kunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet är sådan att de kan förordnas till ansvariga utbildare för studerande (Förordning 811/1998, 5 §).

Den här kompetenskartan är ett verktyg som kan användas för att fastställa och utveckla arbetsplats- handledares kompetens. I kompetenskartan beskrivs de centrala kompetensområden och -mål som för- utsätts i arbetsplatshandledarens arbete. Arbetsplatshandledaren kan använda kompetenskartan för att utvärdera sin kompetens i olika situationer: i arbetet som arbetsplatshandledare, före och efter arbets- platshandledarutbildningen och till exempel när det har gått några månader sedan utbildningen och arbetsplatshandledaren har haft möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Kompetenskartan hjälper arbetsplatshandledaren att upptäcka sina starka sidor och utvecklingsbehov och att planera hur kompetensen ska utvecklas.

I den grundläggande yrkesutbildningen och i utbildningen som förbereder för fristående examen som hör till vuxenutbildningen används begreppet arbetsplatshandledare och inom läroavtalsutbildningen arbetsplatsutbildare. I kompetenskartan används begreppet arbetsplatshandledare för bådadera.

Kompetenskartan lämpar sig för såväl arbetsplatshandledare som arbetsplatsutbildare som vill utvärdera sin kompetens och planera hur den kan utvecklas. Också personer som handleder lärande på en arbets- plats på andra utbildningsstadier kan i tillämpliga delar använda kompetenskartan.

Kompetenskartan är utformad utgående från anvisningen för utbildning av arbetsplatshandledare som Utbildningsstyrelsen gav ut 2012. I anvisningen beskrivs målen för utbildningen av arbetsplatshand- ledare samt föremålen och kriterierna för bedömning (UBS 2012). Både anvisningen och kompetens- kartan finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen http://www.oph.fi/utbildning_och_exami- na/yrkesutbildning/utbildning_for_arbetsplatshandledare.

I januari 2013

Heljä Hätönen Minna Taivassalo-Salkosuo

verkställande direktör, FM sakkunnig

Educa-Instituutti Oy Utbildningsstyrelsen

(5)

Arbetsplatshandledarens roll och uppgifter

Arbetsplatshandledaren fungerar som en länk mellan sin arbetsplats, de studerande, examinanderna och utbildningsanordnaren. Arbetsplatshandledarens verksamhet och handledningsförmåga har stor betydelse för kvaliteten på lärandet på arbetsplatsen. Arbetsplatshandledaren och de handledande lärar- na ser tillsammans till att lärandet på arbetsplatsen sker målinriktat under handledning. Arbetsplats- handledaren är ofta den första kontakten som i synnerhet unga studerande har med en yrkesman inom branschen och arbetsplatshandledaren fungerar därför som förebild och rollmodell för de unga.

Arbetsplatshandledaren introducerar de studerande i arbetet som utförs inom branschen tillsammans med de andra i arbetsgemenskapen. Det är därför viktigt att arbetsplatshandledaren har informerat hela arbetsgemenskapen om utbildningen på arbetsplatsen. På det viset kan alla i arbetsgemenskapen delta i introduktionen av de studerande och se dem som medlemmar av arbetsgemenskapen.

Det är viktigt att arbetsplatshandledaren är positivt inställd till sitt arbete och till handledningen och orkar uppmuntra och sporra de studerande att pröva och vara aktiva. Arbetsplatshandledaren skapar också en lär- och utbildningsvänlig atmosfär i sin arbetsgemenskap.

Arbetshandledarens uppgifter varierar på olika arbetsplatser, bl.a. beroende på arbetsplatsens storlek, inom vilken bransch organisationen eller företaget verkar, antal anställda etc. Sättet att dela upp arbets- uppgifter, också handledningsuppgifter, varierar också på olika arbetsplatser.

En arbetsplatshandledare är en person som

• fungerar som kontaktperson mellan arbetsplatsen, läraren/lärarna, de studerande eller examinanderna och utbildningsanordnaren

• ser till att arbetsplatsen är trygg och ändamålsenlig som lärmiljö

• planerar lärandet på arbetsplatsen samt yrkesprov och examenstillfällen tillsammans med lärarna och de studerande

• genomför handledningen och bedömningen i enlighet med avtal och planer

• handleder och stödjer de studerande och bedömer lärandet

• bedömer kunnandet i samråd med olika parter.

(6)

6

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Arbetsplatshandledarens kompetensområden

Ett kompetensområde omfattar specifik kompetens som förutsätts i arbetsplatshandledarens arbete. Arbetsplatshandledarens kompetens består av en kombination av olika kompetensområden.

Kompetensområdena har fastställts utgående från anvisningen för utbildning av arbetsplatshandledare (UBS, 2012).

Kompetensområdena är:

1. Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen 2. Handledning av studerande och bedömning av lärande

3. Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande 4. Utveckling som arbetsplatshandledare

Dessa huvudsakliga kompetensområden är sedan indelade i mera detaljerade kompetensområden (figur 1).

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 2

2 2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3 3 3

3 3

3

(7)

Figur 1. Arbetsplatshandledarens kompetensområden

Planering av arbetsplats­

förlagd utbildning,

yrkesprov och examens­

tillfällen

Handledning av studerande och bedömning av

lärande Bedömning av

de studerandes eller examinan­

dernas kunnande

Kännedom om examens­

struktur och utbildnings­

former

Kännedom om examens­

grunderna inom det egna yrkes­

området Planering av arbets­

platsförlagd utbildning i sam­

arbete med en representant för ut­

bildningsanordnaren

Dokumentering av arbetsplatsförlagd

utbildning

Planering av yrkesprov och/eller examens­

tillfällen

Information

Introduktion av studerande Handledning

av studeran­

de utgående från arbets­

uppgiften Individuell

hand ledning av stude­

rande Växelver­

kan och handlednings­

metoder Bedömning av

lärande Föreskrifter och bestämmelser om

yrkesprov Bedömning av de studerandes

kunnande vid yrkesprov

Före­

skrifter och bestämmelser om

fristående examen

Bedömning av examinan­

dernas kunnande vid examens­

tillfällen

Utveckling som arbetsplats­

handledare

(8)

8

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Kompetensnivåer som kriterier för utvärdering av kompetens

Kompetensnivåerna fungerar som på förhand fastslagna bedömningskriterier och syftet med dem är att underlätta och samordna utvärderingen av kompetens. Kompetenskartan innehåller allmänna beskrivningar av de olika kompetensnivåerna (figur 2). Dessutom beskrivs för varje

kompetensområde mera konkreta kompetensmål för kompetensnivåerna 1, 2 och 3. Kompetensnivå 1 motsvarar i stort sett beskrivningen i anvisningen för utbildning av arbetsplatshandledare 3 sv

(UBS, 2012).

Arbetsplatshandledarens kompetens behöver inte inom alla kompetensområden ligga på toppnivå (nivå 3), utan det kan inom vissa kompetensområden räcka med nivå 1 eller 2. Det viktiga är att kombinationen av olika kompetensområden är ändamålsenlig. Det är alltså viktigt att utgå från att kompetensnivåerna allt från nivå 1 beskriver befintlig kompetens. Kompetensnivå 0 innebär att personen ännu inte har kompetens inom ifrågavarande kompetensområde. Det kan till exempel vara fråga om en arbetsplatshandledare som nyss påbörjat handledningsarbetet.

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 2

2 2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3 3 3

3 3

3

(9)

0 0 0 1 1

1

2

2

2

3

3

3

Figur 2. Allmänna beskrivningar av kompetensnivåerna.

Arbetsplatshandledarens kompetens inom kompetensområdet ligger på toppnivå. Han/hon ser hela kompetensområdet som en helhet och kan kombinera delar av det på nya sätt.

Arbetsplatshandledaren kan utveckla olika delar av kompetensområdet på ett sätt som gynnar hela arbetsgemenskapen och utbildningen som ordnas på arbetsplatsen.

Arbetsplatshandledaren har ännu inte kompetens inom ifrågavarande område. Det kan till

exempel vara en person som precis börjat som arbetsplatshandledare. Målen för arbetsplats­

handledarutbildningen ställs upp så att resultatet av utbildningen är minst kompetensnivå 1.

Arbetsplatshandledaren kan självständigt sköta uppgifter som hör till kompetensområdet.

Han/Hon har mångsidig kunskap om det som ingår i kompetensområdet och kan tillämpa sin kunskap på ett flexibelt och varierande sätt.

Arbetsplatshandledaren har den grundläggande kompetens som förutsätts i arbetet. Arbetsplats­

handledaren kan följa överenskomna spelregler och anvisningar. Han/hon har baskunskaper om det som ingår i kompetensområdet.

Allmänna beskrivningar av kompetensnivåerna:

(10)

10

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Utvärdera din kompetens som arbetsplatshandledare med hjälp av utvärderingsblanketten som finns som bilaga.

Anteckna ditt resultat i figuren i bilagan.

Anvisning för

utvärdering av kompetens

Läs igenom beskrivningarna av kompetensområdena och välj för varje kompetensområde den nivå mellan 0−3 som bäst motsvarar din kompetens vid utvärderingstidpunkten. Du kan också använda de allmänna beskrivningarna av kompetensnivåerna (figur 2) för att fastställa nivån. Principen är att de högre kompetensnivåerna också omfattar kompetensen på de lägre nivåerna. Nivåbeskrivningarna är riktgivande och alla kriterier i nivåbeskrivningen behöver inte uppfyllas för att du på goda grunder ska kunna fastställa nivån som din kompetensnivå.

Beskrivningar av

kompetensområdena för arbetsplatshandledare

Kompetenskartan kan användas av alla arbetsplatshandledare,

oberoende av bransch. Därför definieras inte branschspecifik

yrkeskompetens i kartan.

(11)

Planering av arbetsplats­

förlagd utbildning,

yrkesprov och examens­

tillfällen

Kännedom om examens­

struktur och utbildnings­

former

Kännedom om examens­

grunderna inom det egna yrkes­

området Planering av arbets­

platsförlagd utbildning i sam­

arbete med en representant för ut­

bildningsanordnaren

Dokumentering av arbetsplatsförlagd

utbildning

Planering av yrkesprov och/eller examens­

tillfällen

Information

Målet är att arbetsplatshandledaren

• känner till examensstrukturen och utbildningsformerna

• känner till examensgrunderna inom sitt yrkesområde

• kan planera utbildning på arbetsplatsen

• kan planera yrkesprov eller

examenstillfällen i samarbete med utbildningsanordnaren eller

examensarrangören

• informerar om utbildningen på arbetsplatsen.

Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen

1

Utvärdera din kompetens inom följande

kompetensområden:

(12)

12

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag känner till examensstrukturen inom yrkesutbildning

(yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) och olika utbildningsformer, såsom grundläggande yrkesutbildning,

fristående examina och läroavtalsutbildning.

0 1 2 3

Jag förstår och kan också förklara för andra på min arbetsplats hur handledningen, bedömningen av lärande och bedömningen av kunnande skiljer sig i de olika utbildningsformerna.

0 1 2

3

Jag kan handleda andra arbetsplatshandledare vid planeringen av

handledningen och bedömningen av de studerande eller examinanderna inom olika utbildningsformer.

Kännedom om examensstruktur och utbildningsformer

1.1

0 1 2 3

Jag har bekantat mig med examensgrunderna inom mitt yrkesområde.

Jag vet hur examensgrunderna styr utbildningsanordnarnas läroplansarbete och planeringen av den arbetsplatsförlagda utbildningen.

0 1 2 3

Jag kan använda examensgrunderna inom mitt yrkesområde vid

ordnandet av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen.

Jag kan instruera andra i min arbetsgemenskap om examensgrunderna och användningen av dem i samband med arbetsplatsförlagd utbildning.

0 1 2

3

Jag samarbetar med olika parter för att utveckla examensgrunderna inom mitt yrkesområde och, i ett vidare perspektiv, yrkesutbildningen så att den ska motsvara arbetslivets behov.

Kännedom om examensgrunderna inom det egna yrkesområdet

1.2

(13)

0 1 2 3

Jag vet vilka planer och avtal som ska utarbetas för arbetsplatsförlagd

utbildning inom olika utbildningsformer. Jag kan vid planeringen redogöra för vilka arbetsuppgifter min arbetsplats kan erbjuda olika grupper av studerande och examinander. Jag kontrollerar för egen del att föreskrifter, direktiv och rekommendationer som gäller arbetsuppgifterna och arbetsplatsen, såsom arbetarskyddsföreskrifter och branschavtal, beaktas vid planeringen.

0 1 2 3

Jag kan kartlägga vad som går att lära sig och bedöma på min arbetsplats, hur möjligheterna på arbetsplatsen lämpar sig för olika studiesätt och för studerande med olika bakgrund. Jag kan i samarbete med representanter för utbildningsanordnaren utarbeta genomförbara planer för arbetsplatsförlagd utbildning till studerande och examinander.

0 1 2

3

Jag kan kontrollera att avtalen som gäller utbildning på min arbetsplats är aktuella och vid behov kontrollerar jag detaljerna i avtalen med

en representant för utbildningsanordnaren. Jag kan utveckla min arbetsplats som lärmiljö. Jag kan samarbeta mångsidigt med olika utbildningsanordnare för att utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Planering av arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med en representant för

utbildningsanordnaren

1.3

(14)

14

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag känner till de dokument som anknyter till arbetsplatsförlagd utbildning, till exempel individuell studieplan i grundläggande yrkesutbildning,

individuell plan för hur undervisningen ska ordnas i specialundervisning, dokument om personlig tillämpning i fristående examina samt personligt studieprogram i läroavtalsutbildning.

0 1 2 3

Jag kan för egen del ta hänsyn till de dokument som reglerar de studerandes utbildning på arbetsplatsen och handleda utarbetandet av planerna för de studerande.

0 1 2

3

Jag kan vid planeringen använda dokumenten som reglerar de studerandes utbildning på arbetsplatsen och utveckla dem tillsammans med lärarna.

Jag kan kontrollera att de studerandes dokument är aktuella och att alla i arbetsgemenskapen känner till dokumenten och använder dem på

överenskommet sätt vid handledningen av de studerande.

Dokumentering av arbetsplatsförlagd utbildning

1.4

(15)

0 1 2 3

Jag kan vid planeringen, som representant för arbetsplatsen, redogöra för arbetsplatsens möjligheter att ordna yrkesprov och/eller examenstillfällen i enlighet med examensgrunderna och planen för anordnande av fristående examen. Jag redogör också för vilka arbetarskydds- och säkerhetsföreskrifter samt branschspecifika bestämmelser som gäller på arbetsplatsen.

0 1 2 3

Jag kan i samarbete med olika parter planera ett yrkesprov och/eller

examenstillfälle på arbetsplatsen och för fram idéer om hur yrkesproven och examenstillfällena kan genomföras på ett heltäckande sätt. Jag kan använda bedömningskriterierna i examensgrunderna som hjälp vid planeringen.

Jag kan bedöma om de studerandes yrkesprovsplaner är realistiska och genomförbara.

0 1 2

3

Jag kan vid planeringen av yrkesprov och/eller examenstillfällen säkerställa att de studerande eller examinanderna kan visa sitt kunnande på ett mångsidigt och heltäckande sätt. Jag kan ge och ta emot respons för att utveckla

planeringen av yrkesprov och examenstillfällen.

Planering av yrkesprov och/eller examenstillfällen

1.5

(16)

16

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag kan tillsammans med min arbetsgivare vid rätt tidpunkt informera hela arbetsgemenskapen om utbildning, yrkesprov och examenstillfällen som ordnas på arbetsplatsen.

0 1 2 3

Jag kan fungera som kontaktperson för utbildningen på min arbetsplats och sprider på olika sätt information om yrkesutbildning och förändringar i utbildningen på min arbetsplats.

0 1 2

3

Jag kan aktivt söka information i olika informationskällor om yrkesutbildningen och hur den utvecklas. Jag kan framställa

informationsmaterial för arbetsplatsens behov. Jag ger aktivt respons och information för att utveckla yrkesutbildningen ur arbetsplatsens och arbetsplatshandledningens synvinkel.

Information

1.6

(17)

Handledning av studerande och bedömning av

lärande

Introduktion av studerande Handledning

av studeran­

de utgående från arbets­

uppgiften Individuell

hand ledning av stude­

rande Växelver­

kan och handlednings­

metoder Bedömning av

lärande

Målet är att arbetsplatshandledaren kan

• introducera studerande

• handleda studerande

• bedöma studerandes lärande.

Handledning av studerande och bedömning av lärande

Utvärdera din kompetens inom följande kompetensområden:

2

(18)

18

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag kan introducera studerande så att de får en tydlig helhetsbild av arbetsplatsen, arbetsprocesserna och sina arbetsuppgifter.

Jag kan instruera studerande om arbetssäkerhet i enlighet med arbetarskyddslagen, arbetsplatsens anvisningar, kollektivavtal och andra branschspecifika bestämmelser. Jag kan förklara för studerande hurdant kunnande som förutsätts på arbetsplatsen.

0 1 2 3

Jag kan försäkra mig om att de studerande följer arbetarskydds- och

säkerhetsföreskrifter och är medvetna om vilka personer på arbetsplatsen de kan vända sig till i arbetarskyddsfrågor. Jag kan utveckla introduktionen på min arbetsplats i synnerhet med avseende på introduktionen av studerande.

0 1 2

3

Jag kan utveckla min arbetsplats till en trygg arbetsmiljö. Jag uppmanar också de studerande att bedöma arbetarskydds- och säkerhetsaspekter och att utveckla sitt arbete och sin arbetsmiljö. När det sker förändringar på min arbetsplats som inverkar på den arbetsplatsförlagda utbildningen, kan jag uppmana de andra i arbetsgemenskapen att beakta förändringarna när de introducerar studerande. Jag kan informera arbetsplatsens övriga personal och samarbetsparter om introduktionen av studerande.

Introduktion av studerande

2.1

(19)

0 1 2 3

Jag kan tillsammans med utbildningsanordnaren eller examensarrangören och de studerande försäkra mig om att inlärningsmålen för utbildningen på

arbetsplatsen motsvarar kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna.

Jag kan koppla ihop de studerandes arbetsuppgifter med kraven på

yrkesskicklighet i examensgrunderna och vid behov bredda arbetsuppgifterna.

Jag kan beskriva de olika faserna i arbetsprocessen för de studerande.

Jag kan i handledningen ta hänsyn till arbetarskydds- och säkerhetsfrågor.

0 1 2 3

Jag kan vägleda de studerande att se arbetssituationerna på arbetsplatsen som inlärningssituationer och utnyttja dem i studierna. Jag kan vägleda de

studerande att utvärdera hur deras studieplan följs och att precisera och uppdatera planen utgående från bl.a. arbetssituationerna.

0 1 2

3

Jag kan be de studerande om respons och använda responsen för att utveckla arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.

Handledning av studerande utgående från arbetsuppgiften

2.2

(20)

20

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag kan i handledningen, i samarbete med utbildningsanordnaren och de studerande, ta hänsyn till studerande med särskilda behov, deras förutsättningar för lärande, deras hälsa och funktionsförmåga och

eventuella behov av stöd. Jag kan uppmuntra de studerande att följa upp och dokumentera hur deras lärande framskrider. Jag tar i handledningen hänsyn till de studerandes individuella inlärningsmål.

0 1 2 3

Jag kan bedöma de studerandes inlärningssätt och anpassa min

handledning efter det. Jag kan handleda studerande som lär sig på olika sätt.

Jag har god kunskap om lärande, också om eventuella hinder för lärande.

Jag kan uppmuntra de studerande att testa och lära sig nytt. Jag kan erbjuda individuella inlärningssituationer på min arbetsplats för studerande med olika utgångslägen och bakgrund.

0 1 2

3

Jag kan öka de studerandes tro på sin egen förmåga och ge dem möjligheter till positiva inlärningsupplevelser och till att lära av varandra. Jag kan hjälpa de studerande att hantera känslor i samband med lärandet. Jag kan bemöta och ta hänsyn till de studerandes olika livssituationer och vara ett stöd för dem. Jag kan avsätta tid och resurser för studerande som är i svåra situationer.

Jag kan vid behov hänvisa de studerande att söka ytterligare stöd på annat håll under sina studier.

Individuell handledning av studerande

2.3

(21)

0 1 2 3

Jag kan skapa en positiv och förtroendefull atmosfär i handlednings-

situationerna. Jag kan använda olika metoder för att handleda de studerande.

Jag kan i mån av möjlighet använda tillgänglig data- och kommunikations- teknik samt sociala medieverktyg.

0 1 2 3

Jag kan handleda och uppmuntra de studerande också i besvärliga inlärningssituationer och söka fungerande lösningar tillsammans med

olika parter. Jag behärskar olika handledningsmetoder och kan använda dem flexibelt i olika situationer. Jag använder aktivt informations- och

kommunikationsteknik samt sociala medieverktyg i handledningen.

Jag känner till spelreglerna i olika medier och kan också berätta om dem för andra.

0 1 2

3

Jag lyssnar, frågar, ger råd och hjälper gärna de studerande.

Jag behärskar olika handledningsmetoder som aktiverar lärandet och kan välja en ändamålsenlig metod utgående från uppgiften och den studerandes mål. Jag kan tillsammans med personalen på min arbetsplats utveckla mångsidiga sätt att handleda de studerande.

Växelverkan och handledningsmetoder

2.4

(22)

22

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Vid bedömningen av studerande kan jag skilja mellan bedömning av lärande och bedömning av kunnande. Jag följer med hur de studerandes lärande framskrider genom att iaktta och observera deras arbete och framsteg.

Jag handleder och uppmanar de studerande att utvärdera sig själva och dokumentera sitt lärande med hjälp av till exempel en inlärningsdagbok.

0 1 2 3

Jag kan vid rätt tidpunkt ge de studerande tillräckligt med uppbyggande och utvecklande respons på deras lärande. Jag använder mig av metoder som

sporrar och motiverar. Jag kontrollerar att de studerande förstår innebörden av responsen på rätt sätt. Jag kan bygga upp bedömningen av lärandet, med alla dess faser och metoder, till en helhet, så att de studerande får en tydlig bild av vad de redan kan och vad de ännu måste lära sig. Jag kan lära andra i

arbetsgemenskapen att skilja mellan bedömning av lärande respektive kunnande.

0 1 2

3

Jag kan med hjälp av bedömningen av lärandet bilda mig en uppfattning om när en studerande är mogen att visa sitt kunnande. Jag kan också ta upp svåra frågor. Jag kan utveckla bedömningen av lärande på min arbetsplats.

Bedömning av lärande

2.5

(23)

Bedömning av de studerandes eller examinan­

dernas kunnande

Föreskrifter och bestämmelser om

yrkesprov Bedömning av de studerandes

kunnande vid yrkesprov

Före skrifter och bestämmelser om

fristående examen

Bedömning av examinan­

dernas kunnande vid examens­

tillfällen

Målet är att arbetsplatshandledaren kan

• bedöma de studerandes kunnande vid yrkesprov eller examinandernas kunnande vid examenstillfällen.

Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande

Utvärdera din kompetens inom följande kompetensområden:

3

(24)

24

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag är förtrogen med principerna om yrkesprovet som en del av bedömningen av de studerandes kunnande inom den grundläggande yrkesutbildningen. Jag är insatt i frågor om jäv som gäller bedömare.

Jag är medveten om min roll som bedömare av yrkesprov. Jag kan vid behov dokumentera min bedömning och följa sekretessbestämmelser i enlighet med utbildningsanordnarens anvisningar. Jag kan skicka bedömningsdokumenten till utbildningsanordnaren på avtalat sätt.

0 1 2 3

Jag kan kontrollera detaljer i föreskrifterna genom att fråga till exempel lärare eller andra samarbetspartner samt informera den övriga personalen om

föreskrifter och bestämmelser.

0 1 2

3

Jag kan använda olika informationskällor för att följa med om det sker förändringar i föreskrifter och bestämmelser som gäller yrkesprov.

Föreskrifter och bestämmelser om yrkesprov

3.1

(25)

0 1 2 3

Jag kan bedöma de studerandes kunnande vid yrkesprov genom att följa med och iaktta deras arbete utgående från bedömningskriterierna i examensgrunderna. Jag deltar i utvärderingssamtal genom att uttrycka min åsikt om de studerandes kunnande.

0 1 2 3

Jag kan vid bedömningen ta hänsyn till studerande som behöver särskilt stöd och studerande som representerar olika språk- och kulturgrupper.

Jag kan vid bedömningen av kunnande lyfta fram det centrala i arbetet.

Jag kan mångsidigt motivera min bedömning utgående från bedömningskriterierna.

0 1 2

3

Jag kan tillsammans med de andra i min arbetsgemenskap

konkretisera innehållet i bedömningskriterierna i examensgrunderna.

Jag kan självständigt sköta hela bedömningen av ett yrkesprov i situationer, där jag som arbetsplatshandledare själv ska bestämma om vitsordet för en studerandes yrkesprov.

Bedömning av de studerandes kunnande vid yrkesprov

3.2

(26)

26

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

0 1 2 3

Jag är förtrogen med föreskrifter och bestämmelser om examenstillfällen som en del av bedömningen av en fristående examen. Jag är insatt i frågor om jäv som gäller bedömare. Jag är medveten om min roll som bedömare av examinandens kunnande vid ett examenstillfälle. Jag kan följa sekretessbestämmelser i enlighet med examensarrangörens anvisningar

Jag kan skicka bedömningsdokumenten till examensarrangören på avtalat sätt.

0 1 2 3

Jag kan kontrollera detaljer i föreskrifterna genom att fråga samarbetspartner samt informera den övriga personalen om föreskrifter och bestämmelser.

0 1 2

3

Jag kan använda olika informationskällor för att följa med om det sker förändringar i föreskrifter och bestämmelser som gäller examenstillfällen.

Föreskrifter och bestämmelser om fristående examen

3.3

(27)

0 1 2 3

Jag kan bedöma examinandernas kunnande genom att följa med och

iaktta deras arbete utgående från bedömningskriterierna i examensgrunderna.

Jag deltar vid behov i responssamtal, där examinanden kan komplettera sin examensprestation muntligen och framföra sin självvärdering av prestationen.

0 1 2 3

Jag kan vid bedömningen ta hänsyn till examinander som behöver särskilt stöd och examinander som representerar olika språk- och kulturgrupper Jag kan bedöma examinandernas kunnande utgående från på förhand

fastställda föremål och kriterier för bedömning i enlighet med principerna för bedömning av fristående examina. Jag kan vid bedömningen av kunnande lyfta fram det centrala i arbetet.

0 1 2

3

Jag kan tillsammans med de andra i min arbetsgemenskap konkretisera innehållet i bedömningskriterierna i examensgrunderna.

Bedömning av examinandernas kunnande vid examenstillfällen

3.4

(28)

28

Utveckling som arbetsplats-

handledare

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Målet är att arbetsplatshandledaren utvecklar sitt arbete som arbetsplatshandledare.

0 1 2 3

Jag kan utvärdera min handledningskompetens, ta emot och samla in respons på min handledning av studerande, examinander, arbetsgemenskapen och representanter för utbildningsanordnaren.

0 1 2 3

Jag kan utnyttja den respons jag får för att utveckla min handledning.

Jag är beredd att lära mig mera om arbetsplatsförlagd utbildning och kan ge konstruktiv respons också till andra arbetsplatshandledare. Jag uppmuntrar också andra på min arbetsplats att utveckla sin handledningskompetens.

0 1 2

3

Jag ställer min kompetens till andras förfogande. Jag kan utveckla

metoderna för handledning och bedömning av studerande på min arbetsplats.

Jag är aktivt med och utvecklar utbildningen för arbetsplatshandledare.

Utveckling som arbetsplatshandledare

Utvärdera din kompetens inom följande kompetensområde:

4

(29)

Utvecklingsplan

När du har utvärderat din kompetens minst en gång, kan du utarbeta en plan för att utveckla den kompetens som du behöver vid handledning av studerande samt bedömning av lärande och kunnande.

Välj som utvecklingsobjekt ett kompetensområde där du tycker att du behöver mera kunskap och information. Ställ upp ett konkret mål för din utveckling och fundera på hur du ska utveckla

kompetensen: genom att läsa böcker på egen hand, delta i utbildning eller sätta dig in i saken under en kollegas handledning. Du kan få tips om olika utvecklingsmetoder i figur 3.

Arbetsplatshandledarutbildningen planeras individuellt för varje deltagare, beroende på om du i första hand handleder och bedömer studerande inom grundläggande yrkesutbildning, utbildning som förbereder för fristående examen eller läroavtalsutbildning. I utbildningen beaktas dessutom din tidigare kompetens. Genom att utvärdera din kompetens med hjälp av kompetenskartan bidrar du alltså också med information som kan användas för planeringen och genomförandet av arbetsplats- handledarutbildningen.

Hätönen, H. 2011. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen II. Helsinki: Edita Prima Oy.

Hätönen, H. 2004. Työpaikkaohjaajan osaamiskartta. Menetelmä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Educa-Instituutti Oy.

Lammi, A. 2012. Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen.

Educa-Instituutti Oy. Helsinki: Edita Prima Oy.

Utbildningsstyrelsen. 2012. Utbildning för arbetsplatshandledare 3 sv. Föreskrifter och anvisningar

Källor

(30)

30

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Figur 3. Olika metoder att utveckla sin kompetens

(Källa Hätönen, H. 2011. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen II).

Lärande och utveckling

arbeteSam­

Arbete i

grupper Team arbete

Par­arbete

Hand ­ lednings ­

metoder och

­uppgifter

Instruk­

tion

Intern utveckling Peer learning och pear review

Studiebesök Handledning av

studerande Coaching Mentor­

skap Tutor­

skap Arbets­

hand­

ledning

Studier och utbildning

Examens ­ in riktad ut ­ bildning Komplet­

terande utbild­

ning Infor­

mations­

inslag Studie­

cirklar Litte­

ratur Konfe­

renser och semina­

rier Mässor och studie­

resor

Bredare arbetsupp­

gifter och mera ansvar

Arbets­

rotation Special­

uppgifter Vikariat och reservsystem

Utlandskommenderingar Mångkunnighet

Arbets­

kultur som stödjer utveckling

Kartläggning av kompetens

Utvecklings­

samtal Utvecklings­

planer Diskus­

sions­

möten Work shops

Projekt och utveck­

lings­

projekt Akti­

vite­

ter som främjar arbets­

för­

mågan

(31)

Anvisning för utvärdering av kompetens

1. Läs igenom beskrivningarna av kompetensområdena och välj för varje kompetensområde den nivå mellan 0−3 som bäst motsvarar din kompetens vid utvärderingstidpunkten.

Du kan också använda de allmänna beskrivningarna av

kompetensnivåerna (figur 2) för att fastställa nivån. Principen är att de högre kompetensnivåerna också omfattar kompetensen på de lägre nivåerna. Nivåbeskrivningarna är riktgivande och

alla kriterier i nivåbeskrivningen behöver inte uppfyllas för att du på goda grunder ska kunna fastställa nivån som din kompetensnivå.

2. Ange för varje kompetensområde ditt resultat med ett kryss i tabellen på följande sida.

3. Överför sedan kryssen till kompetenscirkeln. När du antecknat kryss för alla kompetensområden i cirkeln, dra en linje mellan kryssen. På det viset får du en åskådlig bild av din kompetens.

4. När du har ritat din egen kompetenscirkel, kan du planera vilka kompetensområden du eventuellt vill utveckla. Att delta i arbetsplatshandledarutbildning är ett sätt att utveckla kompetensen, men du kan också fundera på andra alternativ.

Bilaga

Arbetsplatshandledarens kompetens

Utvärderingsblankett och utvecklingsplan

Utvärdera din kompetens som arbetsplatshandledare.

Anteckna ditt resultat i tabellen i bilagan.

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1

1 1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 2

2 2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3

3 3

3

(32)

32

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Arbetsplatshandledarens namn:

Kompetensområde Kompetensnivåer

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

1 Planering av arbetsplatsförlagd utbildning, yrkesprov och examenstillfällen

1.1 Kännedom om examensstruktur och utbildningsformer

1.2 Kännedom om examensgrunderna inom det egna yrkesområdet 1.3 Planering av arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med

en representant för utbildningsanordnaren 1.4 Dokumentering av arbetsplatsförlagd utbildning 1.5 Planering av yrkesprov och/eller examenstillfällen 1.6 Information

2 Handledning av studerande och bedömning av lärande

2.1 Introduktion av studerande

2.2 Handledning av studerande utgående från arbetsuppgiften 2.3 Individuell handledning av studerande

2.3 Växelverkan och handledningsmetoder 2.5 Bedömning av lärande

3 Bedömning av de studerandes eller examinandernas kunnande

3.1 Föreskrifter och bestämmelser om yrkesprov

3.2 Bedömning av de studerandes kunnande vid yrkesprov 3.3 Föreskrifter och bestämmelser om fristående examen

3.4 Bedömning av examinandernas kunnande vid examenstillfällen 4 Utveckling som arbetsplatshandledare

Tabell: Resultat av kompetensutvärderingen.

Bilaga

(33)

Ange din kompetensnivå med ett kryss (x) i nedanstående cirkel och dra en linje mellan kryssen.

Bilaga

1.1 Kännedom om examensstruktur

och utbildnings­

former

1.2 Kännedom om examens­

grunderna inom det egna yrkes­

området

1.3 Planering av arbetsplatsförlagd utbildning i samarbete med

en representant för utbildningsanordnaren

1.4 Dokumentering av arbetsplatsförlagd

utbildning

1.5 Planering av

yrkesprov och/eller examenstillfällen

1.6 Information

2.1 Introduktion av

studerande 2.2

Handledning av studerande utgående från arbetsuppgiften 2.3

Individuell handledning av

studerande 2.4

Växelverkan och handled­

ningsmetoder 2.5

Bedömning av lärande 3.1

Föreskrifter och bestämmelser om

yrkesprov 3.2

Bedömning av de studerandes

kunnande vid yrkesprov

Föreskrifter och 3.3 bestämmelser om fristående

examen

3.4 Bedömning av examinandernas

kunnande vid examens­

tillfällen

4 Utveckling som

arbetsplats­

handledare

0 1 2 3

1 2

3

1 2 3

0 1

2 3

0 0 1

2 3

1 0 2

3

0 1

3 2 0 0 1 2 3

1 2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3 0

1

2

3 0

1

2

3

0 1

2

3 0

2 1

0

3

(34)

34

Kompetenskarta för arbetsplatshandledare

Kompetensområden som bör utvecklas (i prioritetsordning)

Utvecklingsmetoder och åtgärder Tidtabell Uppföljning

1.

2.

3.

4.

5.

Arbetsplatshandledarens individuella utvecklingsplan

Namn:

Tidpunkt:

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :