• No results found

El planer El hyvel El høvel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "El planer El hyvel El høvel"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

P823AW Varenr. 420632

El planer El hyvel El høvel

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

(2)

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten på maskinen.

Tekniske data:

Typebetegnelse: P823AW Effekt: 820W

Spenning: 230V/50Hz Hastighet: 15000 o/min.

Høvelkapasitet: 82x3 mm Ar t.no: 420632

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før de begynner å bruke produktet.

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt med jordede over flater (f eks rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes bor te fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst, utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeids- maskiner. Bruk ikke maskiner til formål som de ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Gummihansker og sklisikker t fottøy anbefales for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter ledningen eller r ykk aldri i den for å løsne den fra vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skru- stikke for å holde fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden, og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for smøring og bytte av reser vedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis disse er skadet, få disse reparer t av autoriser t ser viceverksted. Kontroller forlengelsesledninger og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved bytte av reser vedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin med fingeren på br yteren. Pass på at br yteren er av ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelses- ledninger fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av maskinen, bør skjerm eller andre deler som er ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller byttes ut av et autoriser t ser viceverksted. Bruk ikke maskinen om br yteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethver t annet tilbehør eller anordning annet enn anbefalt i denne bruks- anvisning eller i katalogen, kan innebære risiko for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert personell - Maskinen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av autoriser t personell, annet kan forårsake skade for brukeren.

SIKKERHETFORESKRIFTER FOR EL. HØVEL

22. Ikke bruk ødelagte blad, bruk kun blad som er

skarpe.

23. Sjekk jevnlig de tre boltene på bladfeste.

24. Hold høvelen flatt mot underlaget.

25. Hold høvelen godt fast under bruk.

26. Ikke star t høvelen når bladet er i kontakt med arbeidsstykket.

Norsk

El høvel P823AW

(3)

BRUK - VEDLIKEHOLD

Motoren krever god ventilasjon når den er i bruk. Hold ventilasjonsåpningene på maskinen frie for støv og skitt.

Unngå skader ved å fjerne spiker, skruer og andre gjenstander fra arbeidsstykket.

Unormal gnist-dannelse kan skyldes at kollektoren er skitten eller at børstene er utslitte. Dette ordnes ved å rengjøre eller skifte børster. Arbeidsstykket må være fastspent i arbeidsbenk eller med tvinger. Bearbeide aldri arbeidsstykket før maskinen har oppnådd full hastighet.

HØVELDYBDE

Justering av skjæredybde fra 0–3 mm skjer ved at man vrir justeringsskruen medurs. Benytt alltid skarpe blad.

Norsk El høvel P823AW

BRUK OG VEDLIKEHOLD Bytte&vending av høvelblad

• Sjekk alltid at kontakten er tatt ut før bytte og justering av høvelblad.

• Denne høvelen har vendbare høvelblad av hardmetall. Skal ikke slipes!

• Bytt/vend alltid bege bladene.

• For å ta av høvelbladet, skru inn de 3 boltene (medurs) på bladholderen med nøkkelen som følger med. Se fig. 1.

• Press ned den fjærbelastede sideskjermen, som vist på fig. 2, og skyv bladholderen ut til siden.

Bladet er nå løst. Legg merke til hvordan bladet sitter i bladholderen!

• Vend eller bytt bladet.

• Gjenta det samme på den andre siden av høvel- spindelen.

• Gjør godt rent før nye/vendte blad settes på.

• Bruk kun originale blad eller blad med samme dimensjon og vekt.

• Husk å skru de 3 boltene moturs ved montering av bladholderen.

Fig. 2:

Fig. 1:

Sideskjerm Bolter til bladholder

(4)

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säker t fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen med jämna mellanrum och reparera dem hos en auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra, rena och fria från olja och fett.

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopp- lade när de inte är i bruk, vid ser vice och vid byte av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar har tagits bor t från verktyget innan det star tas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade maskiner med fingret på strömbr ytaren. Se till att strömbr ytaren är frånslagen när du sätter i stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När maskinen används utomhus, använd endast förläng- ningssladdar som är avsedda märkta för utomhus bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan for tsatt använd- ning av maskiner ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kär vning, sprickbildning, fast- sättning och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning eller annan del som är skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktoriserad ser viceverkstad, om ej annat anges i denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbr ytare hos en auktoriserad ser viceverkstad. Använd inte maskinen om strömbr ytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning än vad som rekommenderas i denna instruktion eller i katalog kan innebära risk för personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektro- montör - Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren råka ut för olycksfall.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR EL. HYVEL

22. Använd aldrig skadade hyvelstål, använd endast

vassa stål.

23. Kontrollera med jämna mellanrum de tre skruvarna på respektive bladfäste.

24. Håll hyveln plant mot underlaget.

25. Håll hyveln stadigt vid arbete.

26. Star ta aldrig hyveln när stålen har kontakt med arbetsytan.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten.

Teknisk data:

Typ: P823AW Effekt: 820W Spänning: 230V/50Hz

Hastighet: Stegreglering 15000 v/min.

Hyvelkapacitet: 82x3 mm Ar t.no: 420632

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång den här apparaten och spara instruktionerna.

När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utr ymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas bor ta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används ska den för varas inlåsta på ett torr t, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att göra arbeten som är avsedda för kraftigare maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansikts- mask om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden och r yck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna fria för arbetet.

Svensk

El hyvel P823AW

(5)

HANDHAVANDE OCH UNDERHÅLL

Byte/vänding av hyvelskär:

• Kontrollera alltid att kontakten är ur tagen före byte och justering av hyvelskär.

• Denna hyvelen har vändbara hyvelskär av hård- metall. Skal inte slipas!

• Byt/vänd alltid båda skären!

• För att ta bor t hyvekskär, lossna de tre skruvarna (medurs) på skärhållaren med den bifogale nykkelen som följer med. Se fig. 1

• Fäll upp sidostykket (fig. 2), och skjut ur skäret ur sin hållare.

• Vänd eller byt ut skäret, upprepa med nästa hyvelskär.

• Rengör väl före montering av nya skär.

• Använd endast orginala hyvelskär eller skär med samma dimension och vikt.

• Drag åt de 3 skruvarna moturs vid montering av skärhållaren.

ANVÄNDNING - UNDERHÅLL

Motorn kräver god ventilation vid arbete, håll ventil- ationsöppningarna fria från smuts. Undvik skador genom att ta bor t spikar och skruvar eller dylika föremål från arbetsstycket.

Onormal gnistbildning kan bero på att kollektorn är smutsig, eller att kolborstarna är utslitna. Detta åtgärdas med rengöring eller byte av kolborstar. Material som bearbetas måste vara fastspänd i arbetsbänk eller med tvingar. Bearbeta aldrig material innan hyveln har full hastighet.

HYVELDJUP

Skärdjupet justeras från 0–3 mm genom att vri justerskruven medurs. Var noga med att använda vassa stål.

Svensk El hyvel P823AW

Fig. 2:

Fig. 1:

Sidoskydd Skruvar til skärhållaren

(6)

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transpor tkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamations- nämdens rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION Under tecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt ...El hyvel

Märke ...Best Tools Modell typ...P823AW

överensstämmer med följande norm EN50144, EN55014, EN55104, EN61000 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Halmstad, 2003-12-01

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tr yckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2003 © Gisle Krigsvoll AB

Ar t no 420632

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transpor t- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING Under tegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt ...El høvel

Merke ...Best Tools Modell ...P823AW

er i overensstennelse med normene EN50144, EN55014, EN55104, EN61000 samt bestemmelser gitt i direktiv 89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Trondheim, 01.12.2003

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruks- anvisningen går i tr ykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2003 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Norsk

Svensk

References

Related documents

På enkätfrågan om hur eleverna upplever svårighetsgraden för dem själva som elever vad gäller fältundervisning jämfört med annan undervisning svarar närapå lika många elever

[r]

Fönster- & ventilåtgärd 2 Uteplatsåtgärd Invändig åtgärd av vägg och snedtak med gips. Nej Leq 60 dBA

Detta gör även de flesta pedagogerna i vår undersökning men vi skulle även vilja att alla pedagoger fick chansen att upptäcka utomhuspedagogikens möjligheter och kunna använda

I den första studien frågade han ”vad är utomhuspedagogik för dig?” Pedagogerna svarade då att det kunde vara olika platser för lärande, alltså en växelverkan mellan

hoppa till nästa kompis tills ni blir. en

Idag finns aktivitetsschemat för Träffpunktens utomhuspass att tillgå inför nästa vecka.. Är aktiviteterna ni vill delta i fullbokade så skriv upp er

[r]