Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 19 mars 2007, kl Kerstin Hörnqvist. Ingemar Sandström (c)

38  Download (0)

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Kommunkontoret, kl Beslutande: Ingemar Sandström (c), ordförande

Monica Hörnlund (fp), ersättare för Kjell Nilsson (fp) Kent Thavelin (c), ersättare för Chatarina Gustafsson (m) Ulla-Maj Andersson (s)

Inger Israelsson (v)

Övriga närvarande: Bengt Åberg (s), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare Justerare: Ulla-Maj Andersson (s)

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 19 mars 2007, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Kerstin Hörnqvist

Paragrafer 92

Ordförande

_______________________________

Ingemar Sandström (c) Justerande:

_______________________________

Ulla-Maj Andersson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2007-03-19 Datum för anslags

uppsättande: 2007-03-19

Datum för anslags

nedtagande: 2007-04-10 Förvaringsplats för

Protokollet Kommunkansliet, Nordmaling Underskrift:

__________________________________

Kerstin Hörnqvist

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida

§ 92 Utseende deltagare i föreningsstämma med Kommuninvest ... 3

§ 93 Ändringar i föredragningslistan ... 5

§ 94 Information... 6

§ 95 Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Lindström Racing Enginering7 § 96 Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Bergmans Alltjänst... 8

§ 97 Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – H & K Innovation AB ... 9

§ 98 Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Lamiroc Component Sweden AB ... 10

§ 99 Utfartsväg – Bygdegården i Gräsmyr ... 11

§ 100 Antagande av entreprenör – anläggnings- och beläggningsarbeten... 12

§ 101 Användning av budgeterade medel för samhällets förskönande ... 13

§ 102 Avtal – Norrskensalliansen ... 14

§ §03 Motion – Bidrag från Svenska Fotbollsförbundet - konstgräsplan ... 15

§ 104 Reglemente för bidrag till enskilda va-anläggningar ... 17

§ 105 Delegation – räddningstjänsten ... 18

§ 106 Månadsrapport t o m februari 2007... 19

§ 107 Årsredovisning 2006 ... 20

§ 108 Användning av 2006 års överskott... 21

§ 109 Hantering av nämndernas över-/underskott ... 22

§ 110 Preliminära budgetramar 2008... 23

§ 111 Antagande av anbud – turistinformationstjänster ... 24

§ 112 Medborgarförslag – Platser i särskilt boende... 27

§ 113 Motion – Åtgärder för främjande av barn och ungdomars hälsa ... 28

§ 114 Ansökan om lönebidrag – Rundvik IFK ... 30

§ 115 Upphävande av beslut om lön under studietid ... 31

§ 116 Kontorsorganisationen ... 32

§ 117 Riktlinjer vid löneöversynsförhandlingar ... 33

§ 119 Förstudie - samordnad lönehantering... 34

§ 120 Framtida plusjobb ... 35

§ 121 Övriga personalfrågor ... 36

§ 122 Avtal – Återvinningscentralen ... 37

§ 123 Partistöd ... 38

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Utseende deltagare i föreningsstämma med Kommuninvest

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har kallats till ordinarie föreningsstämma den 22 mars 2007.

Arbetsutskottets beslut

Kerstin Sjöström (c) utses till ombud vid Kommuninvest ekonomisk föreningsbolagsstämma den 22 mars 2007.

________

(4)

Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.45-16.20, Ajournering kl 12-13 Beslutande: Ingemar Sandström (c), ordförande

Monica Hörnlund (fp), ersättare för Kjell Nilsson (fp) Kent Thavelin (c), ersättare för Chatarina Gustafsson (m) Ulla-Maj Andersson (s)

Inger Israelsson (v)

Övriga närvarande: Bengt Åberg (s), ersättare Sune Höglander, teknisk chef, §§

Arne Nilsson, fastighetsingenjör Rolf Eriksson, ekonomichef, §§

Roger Berggren, personalchef, §§

Kerstin Hörnqvist, sekreterare Justerare: Ulla-Maj Andersson (s)

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, 26 mars 2007, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Kerstin Hörnqvist

Paragrafer 93-121

Ordförande

_______________________________

Ingemar Sandström (c) Justerande:

_______________________________

Ulla-Maj Andersson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2007-03-19

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Ändringar i föredragningslistan

Följande tillägg föreslås i föredragningslistan:

4 b. Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling - HK Innovation AB

4 c Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Lamiroc Component Sweden AB

31 Avtal – återvinningscentral

32 Förslag till förändrat partistöd

Följande ärenden föreslås utgå:

6 Ansökan om markarrende – Prästbordet 1:108 13 Motion – Seniorboende

14 Motion – Boende + 55

Arbetsutskottets beslut

Föredragningslistan fastställs efter föreslagna ändringar.

________

(6)

§ 94

Information

Skrivelse till regeringen och länsstyrelsen

Arbetsutskottets har den 26 februari 2007, § 81, uppdragit till ordföranden Ingemar Sandström (c) att skriva till regering och länsstyrelse och påtala den stora andelen naturreservat i kommunen.

Skrivelsen bifogas.

Svarskrivelse – ”Minskad befolkning – orsaker och konsekvenser”

Arbetsutskottet har den 5 februari 2005, § 63, uppdragit till ordföranden Ingemar Sandström (c) att svara på skrivelse från Sven-Erik Berg med synpunkter på socialnämndens hantering av vissa ärenden.

Ingemar Sandströms svarsskrivelse redovisas (aktbilaga).

Avtal – Markupplåtelse

Avtal har upprättats mellan Levar samfällighet och kommunen om markupplåtelse vid Kärleksuddens strandängar.

Indragning från allmän under av väg

Vägverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 573 på sträckan Olofsfors (353) – tpl Kungsvägen E4. Kommunen ansvarar därmed för drift och underhåll av vägsträckan.

Utredning om förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Västerbotten

LAKO har den 14 februari 2007 fastställt gemensam projektplan för kommuner och landsting om förändrat huvudmannaskap för hemsjukvård i Västerbottens län.

Socialdemokraterna inbjuder till öppet möte tisdag den 17 april, kl 18 i Oasen.

Svar från Vägverket

Arbetsutskottet har den 5 februari 2007, § 36, uppdragit till ordföranden

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr KS 2007-211 156

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Lindström Racing Enginering

Lindström Racing Enginering, Gräsmyr ansöker om regionalt bidrag till företagsutveckling för investering vid företagsstart. Samtidigt söks igångsättningstillstånd.

Investeringen avser i första hand marknadsföring och maskinutrustning.

Kostnaderna beräknas till 55 000 kronor och bidrag söks med 27 500 kronor.

Navet har yttrat sig över ansökan.

Arbetsutskottets beslut

Ansökan tillstyrkes och överlämnas till Länsstyrelsen för beslut.

________

(8)

§ 96 Dnr KS 2007-175 156

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Bergmans Alltjänst

Bergmans Alltjänst, Järnäsklubb ansöker om regionalt bidrag till

företagsutveckling för fältservice av tunga kommersiella fordon. Samtidigt söks igångsättningstillstånd.

Investeringen avser i första hand en mindre byggnad och maskinutrusning för fältservice.

Investeringen beräknas till 839 000 kronor och bidrag söks med 165 000 kronor.

Navet har yttrat sig över ansökan.

Arbetsutskottets beslut

Ansökan tillstyrkes och överlämnas till Länsstyrelsen för beslut.

________

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr KS 2007-202 156

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – H & K Innovation AB

H & K Innovation AB, Mullsjö ansöker om regionalt bidrag till utveckling och försäljning av diesellås till tunga fordon.

Investeringen beräknas till 1 320 000 kronor och regionalt bidrag söks med 330 000 kronor.

Navet har yttrat sig över ansökan.

Arbetsutskottets beslut

Ansökan tillstyrkes och överlämnas till Länsstyrelsen för beslut.

________

(10)

§ 98 Dnr KS 2007-201 156

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling – Lamiroc Component Sweden AB

Lamiroc Component Sweden AB, Nordmaling ansöker om regionalt bidrag för investering i en CNC Maskin. Företagets verksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av HPL.

Investeringen beräknas till 2 550 000 kronor och regionalt bidrag söks med 637 500 kronor.

Navet har yttrat sig över ansökan.

Arbetsutskottets beslut

Ansökan tillstyrkes och överlämnas till Länsstyrelsen för beslut.

________

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr KS 2006-680 311

Utfartsväg – Bygdegården i Gräsmyr

1982 fastställdes byggnadsplan för del av Gräsmyr 3:19.

Anläggningsförrättning för vägar och grönområden fastställdes 1989. I anläggningsbeslutet fastställdes att den ej utbyggda vägdelen mot bygdegården skulle utföras inom tio (10) år efter att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. Vägen är inte utförd.

Arbetsutskottet behandlade den 11 maj 2004, en skrivelse från Lena Bäckman, Christer Bäckman och Bengt Lundin i Gräsmyr om att vägen utförs snarast. Ärendet överlämnades till budgetberedningen.

I ny skrivelse den 27 november 2006 kräver Lena Bäckman och Bengt Lundin att vägen utförs 2007 enligt fastighetsdomstolens beslut.

Beslutsunderlag

Skrivelse av den 27 november 2006

Arbetsutskottets protokoll 5 februari 2007, § 35

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisas tekniske chefen Sune Höglander följande kostnadsberäkning:

Väg 135 000 kronor

Förrättning 25 000 kronor Markersättning 40 000 kronor Totalt 200 000 kronor Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till budgetberedningen för beaktande i 2008 års investeringsbudget.

________

(12)

§ 100 Dnr KS 2007-193 052

Antagande av entreprenör – anläggnings- och beläggningsarbeten

Samhällsbyggnadskontoret har infordrat anbud för anläggnings- och beläggningsarbeten i kommunen.

Vid anbudstidens slut har tre (3) anbud inkommit.

Tekniske chefen Sune Höglander redovisar de inkomna anbuden.

Arbetsutskottets beslut

Anbud från NCC antas för anläggnings- och beläggningsarbeten i kommunen.

________

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr KS 2006-712 332

Användning av budgeterade medel för samhällets förskönande

I projektbudgeten för 2008 har 100 000 kronor avsatts för samhällets förskönande.

Samhällsbyggnadskontoret önskar direktiv för hur de tillskjutna medlen ska användas.

Kommunmedborgarna har getts möjlighet att komma med förslag hur de anslagna medlen skall användas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2007, § 6

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet noteras att sju (7) förslag har inkommit.

Vidare noteras att flera av förslagen är intressanta. Arbetsutskottet bedömer att det mest intressanta har lämnats av Mattias Baudin och Linda Holmberg.

Arbetsutskottets beslut

1. Ordföranden Ingemar Sandström och tekniske chefen Sune Höglander får i uppdrag att ta kontakt med Mattias Baudin för ytterligare diskussion kring det inlämnade förslaget.

2. Ärendet tas upp till ny behandling i arbetsutskottet den 23 april 2007.

________

(14)

§ 102 Dnr KS 2007-090 809

Avtal – Norrskensalliansen

Kommunstyrelsen har den 4 juni 2002, § 76, beslutat om en förändrad organisation vid Norrskenshallen. Förändringen innebär bl a att ansvaret för verksamheten övertas av Norrskensalliansen.

Förslag till avtal har upprättats och godkänts av arbetsutskottet den 18 juni 2002, § 250.

Det har visat sig att Norrskensalliansen inte har skrivit under avtalet. Det noteras vidare att alliansen saknar en fungerande styrelse och ordförande.

Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2006, § 112, beslutat upphäva arbetsutskottets beslut av den 18 juni 2002, § 250, att godkänna avtal med Norrskensalliansen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 5 februari 2007, § 40

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet framförs att vaktmästarens och kanslistens arbetsuppgifter måste förtydligas.

Arbetsutskottets beslut

Fastighetsingenjör Arne Nilsson får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2007 tydliggöra vaktmästarens och kanslistens arbetsuppgifter.

Arbetsutskottets förslag

Upprättat avtal med Norrskensalliansen godkännes.

________

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr KS 2006-657 826

Motion – Bidrag från Svenska Fotbollsförbundet - konstgräsplan

Ulla-Maj Andersson (s) och Marita Naeslund (v) har anmält följande motion till kommunfullmäktige:

”Det har kommit till vår kännedom att Svenska Fotbollsförbundet har beslutat att införa en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och tävlingsverksamhet under större delen av året.

Bidrag kan sökas av föreningar, kommuner samt bolag som är helägda av förening under förutsättning att Svenska Fotbollsförbundets krav tillmötes stor betydelse.

Bidraget från Svenska Fotbollsförbundet förutsätter en ordentlig egeninsats och där kommunalt stöd – oavsett hur det kommer projektet till del ska tillmätas stor betydelse.

Följande anläggningsområden ingår i fonden:

Fotbollshallar Konstgräsplan Planvärme Plantäckning

Kommunfullmäktige har beslutat (ett majoritetsbeslut) om en aktivitetspark å Levaråkern där en fotbollsplan med konstgräs skall ingå.

Här ser vi möjligheten att söka bidrag bl a för att åstadkomma konstgräsplan.

Vi föreslår att:

Kommunen ansöker hos Svenska Fotbollsförbundets anläggningsfond om bidrag till bl a konstgräsplan.

Fullmäktige beslutar att denna motion får en snabb behandling eftersom sista ansökningsdagen är den 31 december 2006.”

Kommunfullmäktige har den 18 december 2006, § 105, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2007, § 15 Arbetsutskottets protokoll den 26 februari 2007, § 71

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisar fastighetsingenjör Arne Nilsson att kostnaderna för en konstgräsplan beräknas till ca 5,4 miljoner kronor. Bidrag kan utgå från fotbollsförbundet med 250 000 kronor i en engångssumma.

(16)

§ 103 forts.

Kommunstyrelsens förslag

Tekniska avdelningens redovisning lämnas som svar på motionen.

_________

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr KS 2006-711 003

Reglemente för bidrag till enskilda va-anläggningar

I driftbudgeten för 2007 har bidrag till enskilda va-anläggningar återinförts.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det av kommunen tidigare tillämpade reglementet tillämpas på nytt. Bidrag beviljas intill dess budgeterade medel tar slut.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet noteras att bidrag enligt tidigare reglemente utgår med 50 % av godkända kostnader, dock högst 10 000 kronor. Det tidigare tillämpade reglementet måste till vissa delar revideras.

Beslutsunderlag Förslag till reglemente

Arbetsutskottets protokoll den 8 januari 2007, § 5 Kommunstyrelsens protokoll den 29 januari 2007, § 8

Förslaget har varit utsänt till gruppledarna i kommunfullmäktige representerade partier för yttrande. Kommunmedborgarna har getts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Yttrande har inkommit från (fp) och (s)

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker reglemente för bidrag till enskilda va- anläggningar efter redigering enligt (s) yttrande.

________

(18)

§ 105 Dnr KS 2007-150 002

Delegation – räddningstjänsten

Räddningstjänstlagen har upphört och ersatts av Lagen om skydd mot olyckor. Med anledning av detta har räddningschefen föreslagit ändringar i delegationsordningen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner följande ändringar i delegationsordningen:

Ärende Delegat

Föreläggande och förbud i Räddningschef tillsynsärenden (5 kap 2 § Lagen

om skydd mot olyckor)

Förbud helt eller delvis mot Räddningschef eldning utomhus samt liknande

förebyggande åtgärder (2 kap7 § Förordningen om skydd mot olyckor

Utse räddningsledare för räddnings- Räddningschef insatser (3 kap 16 § Lagen om skydd

mot olyckor)

Räddningschefen får vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd samt till chef i beredskap i Umeåregionen.

________

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr KS 2007-212 042

Månadsrapport t o m februari 2007

Ekonomikontoret har upprättat rapport över budgetutfallet t o m februari 2007.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redogör ekonomichef Rolf Eriksson för månadsrapporten. Det noteras att efter endast två månader av året har gått är det svårt att ställa någon prognos för året.

Arbetsutskottet noterar dock att övertidsersättningarna vid bl a socialförvaltningen är relativt hög och måste ses över.

Arbetsutskottets beslut

Månadsrapport t o m februari 2007 överlämnas till kommunstyrelsen.

________

(20)

§ 107 Dnr KS 2007-195 042

Årsredovisning 2006

Ekonomikontoret har upprättat förslag till årsredovisning för 2006.

Ekonomichef Rolf Eriksson redogör för det upprättade förslaget till årsredovisning. Av redogörelsen framgår att årets resultat blir + 5 691 miljoner kronor. Detta är 4 221 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter och högre generella statsbidrag.

Socialnämnden redovisar ett underskott på drygt 3,6 miljoner kronor där individ- och familjeomsorgen står för det största underskottet med drygt 3 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på drygt 3,5 miljoner kronor. De största enskilda överskotten redovisas för grundskolan drygt 3,2 miljoner och kommunal vuxenutbildning drygt 1,6 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett underskott på drygt 1,3 miljoner kronor, där gator och vägar samt vattenförsörjning och avloppshantering står för de största underskotten 613 000 kronor respektive 674 000 kronor.

Vidare informerar ekonomichefen om pensionsskulden som idag uppgår till fyra (4) miljoner kronor beräknas fördubblas t o m år 2015.

Arbetsutskottets beslut

Årsredovisningen för 2006 överlämnas till kommunstyrelsen.

________

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr KS 2007-194 042

Användning av 2006 års överskott

Ulla-Maj Andersson (s) har vid arbetsutskottets sammanträde den 26 februari 2007, § föreslagit att 3 063 000 kronor av det förväntade

överskottet på drygt 5,6 miljoner kronor för 2006 reserveras enligt följande:

Plusjobb, lönebidrag och 1 000 000

kronor

övriga arbetsmarknadsåtgärder

Låglönesatsning till de lägsta lönerna i

kommunen 1 000 000

kronor

Utredning och åtgärder för flera

äldreboende/platser inom äldreomsorgen 300 000 kronor

Ökat schablonbidrag till föreningar (enligt

(s) och (v):s förslag i kf den 18 december 2006) 163 000 kronor

Åtgärder för mindre barngrupper inom

barnomsorg/förskola 600 000

kronor

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisar ekonomichef Rolf Eriksson konsekvenser av förslaget.

Ulla-Maj Andersson (s) yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

________

(22)

§ 109 Dnr KS 2007-213 042

Hantering av nämndernas över-/underskott

Enligt kommunens ekonomistyrningspolicy skall kommunfullmäktige pröva frågan om överföring av överskott eller underskott till kommande år i samband med behandlingen av årsredovisningen.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet föreslår ordföranden Ingemar Sandström (c) att ingen överföring av över- eller underskott från 2006 till 2007 genomförs.

Ulla-Maj Andersson (s) och Inger Israelsson (v) framför att man inte kan ta ställning till ärendet utan konsekvensbeskrivningar. Återkommer i

kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att ingen överföring av nämnderna över- eller underskott från 2006 till 2007 skall ske.

________

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr KS 2007-196 041

Preliminära budgetramar 2008

Ekonomikontoret har upprättat förslag till preliminära budgetramar för 2008.

Ekonomichef Rolf Eriksson redogör för förslaget till budgetramar. Det noteras att uppräkningen av skatteintäkterna är mindre än tidigare. Det noteras vidare att de generella statsbidragen minskat från 103,4 miljoner kronor 2005 till 98,5 miljoner kronor 2008.

Ingemar Sandström (c) föreslår att de preliminära budgetramarna för 2008 fastsälls enligt upprättat förslag.

Ulla-Maj Andersson (s) och Inger Israelsson (v) meddelar att man återkommer i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker upprättat förslag till preliminära budgetramar 2008.

________

(24)

§ 111 Dnr KS 2006-579 842

Antagande av anbud – turistinformationstjänster

Anbud har infordrats för turistinformationstjänster med öppethållande året runt.

Tre (3) anbud har inkommit Det noteras att ett av anbuden inte varit med i utvärderingen då inget av skall-kraven är uppfyllda.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisar ekonomichef Rolf Eriksson de inkomna anbuden och utvärderingen av dessa.

Arbetsutskottets beslut

Anbud från Helge Josephsson AB för turistinformationstjänster antas.

________

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr KS2006-196 739

Motion - Äldreombudsman

Kjell Nilsson (fp), Christer Bäckman (fp) och Maria Lundqvist-Brömster (fp) har anmält den nedan citerade motionen till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2006, § 76, överlämna den till socialnämnden för yttrande.

”Det är inte lätt att bli gammal. Livet blir inte lättare om man dessutom är sjuk och ensamstående. Ett tryggt samhälle ska ta hand om sina äldre, det tycker de flesta.

De äldres självbestämmande måste stärkas och det gör man genom att stärka deras möjligheter att använda sina rättigheter. En Äldreombudsman är en viktig resurs i detta arbete.

Äldreombudsmannen ska ges en stark, fristående ställning gentemot kommunens förvaltningar. Äldreombudsmannen ska vara de äldres ombud och svara för dess intressen och ingenting annat.

Äldreombudsmannen kan därutöver ha en rad viktiga funktioner. Det kan bl a handla om att vara kontaktperson för de äldre gentemot personal, politiker och tjänstemän. En annan funktion skulle kunna vara att utvärdera och göra stickprovskontroller inom äldreomsorgen för att se att allt fungerar som det ska. En annan viktig del av uppdraget bör förstås vara att tala med personalen för att smidigt hitta lösningar på problem som kan uppstå.

Folkpartiet har flera år och i stort antal kommuner i Sverige, väckt motioner om införande av äldreombudsmän. Erfarenheten från de kommuner som inrättat äldreombudsmän har varit mycket goda.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

Att en äldreombudsman inrättas i Nordmaling enligt riktlinjer som anges i motionen.”

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 23 maj 2006, § 76.

Socialnämndens protokoll den 8 juni 2006, § 114

Socialnämnden har den 13 november 2006, § 185, föreslagit att motionen avslås då det i dagens ekonomiska läge inte är möjligt att inrätta en tjänst som äldreombudsman. Socialnämnden anser dock att intentionen i motionen

Yrkande i arbetsutskottet

Monica Hörnlund (fp) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden för redovisning av det underlag på vilket socialnämnden yttrande grundas.

(26)

§ 112 forts.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras enligt Monica Hörnlunds yrkande eller avgöras idag. Arbetsutskottet beslutar avgöra ärendet idag.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det i dagens ekonomiska läge inte är möjligt att inrätta en tjänst som äldreombudsman.

_________

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr KS 2006-446 735

Medborgarförslag – Platser i särskilt boende

Nils Sjödin anmäler följande medborgarförslag till kommunfullmäktige:

Nordmalings pensionärsorganisationers samorganisation lämnar motion enligt:

Vi begär att Nordmalings kommun snarast möjligt utökar antalet platser i särskilt boende. Ett flertal platser behöver tillskapas.

Organisationerna uppfattar, att dagens situation I kommunen kan uppfattas enligt:

- Målsättningen om kvarboende i eget hem har drivits så långt att omsorgen av vissa personer blivit bristfällig och inte uppfyller rimliga krav på ”patientsäkerhet”.

- En person i särskilt boende måste avlida för att en annan person ska kunna beredas plats.

Vi har uppfattat att Nordmalings kommun planerar att omvandla 5-6 platser av nuvarande platser i särskilt boende till ”demensplatser”

Vi instämmer, i att behov av fler platser i ”demensboende” föreligger…..

men

….anser att det totala antalet platser i särskilt boende måste utökas.

Enligt vår åsikt behövs på ca tre års sikt ett tillskott om 10-15 platser.

Platserna i särskilt boende bör kunna erbjudas, så att berörd person/anhörig ges möjlighet till val mellan hemorten eller annan ort i kommunen.”

Beslutsunderlag Motion

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2006, § 66 Socialnämndens protokoll den 27 februari 2007, § 42

Ulla-Maj Andersson (s) menar att det är viktigt att bifalla medborgarförslaget.

Arbetsutskottet ställer sig positiv till medborgarförslaget men att socialnämndens yttrande är otydligt.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet återremitteras till socialnämnden för förtydligande av yttrandet.

________

(28)

§ 114 Dnr KS 2006-531 759

Motion – Åtgärder för främjande av barn och ungdomars hälsa

Ulla-Maj Andersson (s) har anmält följande motion till kommunfullmäktige:

”Allt oftare får vi den tråkiga och fruktansvärda informationen att unga människor inte orkar leva utan tar sitt liv.

Åtgärder måste tas i samhället så att våra ungdomar kan omfattas av

möjligheten att få sina drömmars mål om trygghet, utveckling och framtida ljus utveckling tillgodosedda.

Tyvärr kan vi idag konstatera att ungdomars värld är många gånger en otrygg värld. Här finns mobbing, utanförskap, anorexi, självdestruktivitet och krav på att se ut som ”popstjärnor”. Många av dessa krav formas i vuxensamhället och blir norm för unga människor som förstärks genom mediautbudet där våld och utseendefixering tar allt större plats.

Tyvärr kan vi konstatera att även i vår kommun väljer unga människor att ta sina liv. Detta är en tragedi som drabbar enskilda, deras familjer och

samhället. Det är fullkomligt oacceptabelt att någon elev eller ungdom mobbas eller på annat sätt trakasseras.

Skolan och samhället har en självklar roll att ge ungdomar trygghet och framtidsmöjligheter. Politikerna har självklart ansvar i dessa viktiga frågor.

Vi föreslår att:

- Inventering görs i våra skolor och i ungdomsgrupper i hem och skolaföreningar osv där attityder kring eventuella ungdomsproblem analyseras.

- Familjecentralen utgör en del av arbetet med att synliggöra barn och ungdomars situation

- En åtgärdsplan utarbetas utifrån inventeringens resultat

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll den 20 november 2006, § 80

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 forts.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen förslår att motionen bifalles.

__________

(30)

§ 115 Dnr KS 2007-191 024

Ansökan om lönebidrag – Rundvik IFK

IFK Rundvik har idag en lönebidragsanställd vaktmästare på heltid. Denna går i pension 1 juni 2007.

IFK Rundvik ansöker om lönebidrag för nyanställning av 50 % kanslist och 50 % vaktmästare som ersättning för vaktmästare på heltid fr o m 1 april 2007.

Ulla-Maj Andersson (s) yrkar bifall till ansökan

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar Rundvik IFK lönebidrag för nyanställning av 50

% kanslist och 50 % vaktmästare fr o m 1 april 2007.

________

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr KS 2007-192 028

Upphävande av beslut om lön under studietid

Kommunfullmäktige har den 26 november 2001, § 111, beslutat om regler för studiebidrag/studielön för fastställd personal som börjar

sjuksköterskeutbildning. Beslutet togs med anledning av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till kommunen.

I dagsläget finns ingen brist på sjuksköterskor varför socialnämnden den 27 februari 2007, § 48, föreslagit att kommunfullmäktige upphäver beslutet om studiebidrag/studielön.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktiges beslut av den 26 november 2001, § 111, om regler för studiebidrag/studielön för sjuksköterskeutbildning upphävs.

________

(32)

§ 117 Dnr KS 2007-115 001

Kontorsorganisationen

Förslag till ny kontorsorganisation presenterades för kommunstyrelsen den 20 juni 2006, § 84.

I organisationsöversynen skulle även NordmalingsHus AB:s organisation ingå. Förslaget förutsatte att ekonomen vid NordmalingsHus AB flyttas till ekonomiavdelningen och ingår i kommunens organisation. Osäkerhet beträffande överflyttningen har uppstått varför organisationen inte har kunnat slutföras.

Arbetsutskottet har den 5 februari 2007, § 48, uppdragit till

kommunstyrelsens ordförande Ingemar Sandström (c) att överlägga med NordmalingsHus VD Inger Sellgren i ärendet.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet redovisar Ingemar Sandström överläggningarna. NordmalingsHus AB:s VD ifrågasätter nyttan av en överflyttning som hon anser blir dyrare för kommunen varför ekonomen bör bli kvar i bolaget.

Tekniske chefen Sune Höglander redogör för föreslagna förändringar i samhällsbyggnadskontorets organisation. De fackliga företrädarna är informerade om förslaget. Ärendet kommer att behandlas i

skyddskommittén och därefter slutförhandlas så snart som möjligt.

Arbetsutskottets beslut

En nulägesbeskrivning lämnas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2007.

________

(33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr KS 2007-116 024

Riktlinjer vid löneöversynsförhandlingar

Diskussion om riktlinjer m m inför kommande löneöversynsförhandlingar.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet deltar personalchef Roger Berggren och ekonomichef Rolf Eriksson.

Det noteras att i budget för 2007 har 4,9 miljoner avsatts till löneökningar.

Det noteras vidare att de centrala löneförhandlingarna inte kommit igång ännu.

Arbetsutskottet har den 5 februari 2007, § 53, uppdragit till personalchef Roger Berggren upprätta förslag till fördelning av lönepotten utifrån idag känna förutsättningar.

Vid dagens sammanträde redogör personalchef Roger Berggren för en tänkbar fördelning av ”potten”. Det noteras att de centrala förhandlingarna ännu inte är klara.

Arbetsutskottets beslut

Nulägesbeskrivning redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2007.

________

(34)

§ 119 KS 2004.406 106

Förstudie - samordnad lönehantering

En förstudie för samordnad lönehantering av genomförts i Umeåregionen.

Projektledarens anställning har förlängts t o m 30 april 2006. Kommunens kostnad för förlängningen uppgår till 3 000 kronor.

Personalchef Roger Berggen föreslår att ärendet avskrivs då det inte längre är aktuellt.

Arbetsutskottets beslut Ärendet avskrivs.

________

(35)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr KS 2007-184 024

Framtida plusjobb

Den nya regeringen som tillträdde hösten 2006 har beslutat att plusjobben ska bort. Det betyder att inga nya plusjobb kommer att erbjudas. De som redan är placerade får dock vara kvar, dock i högst två (2) år. Det noteras vidare att det särskilda handledararvodet som utgått upphör 15 mars 2007.

Beslutet innebär en ökad kostnad för kommunen på ca 500 000 kronor.

Kommunen har idag 19 plusjobbare anställda.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet den 26 februari 2007, § 88, informerar personalchef Roger Berggren för ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets beslut den 23 april 2007.

________

(36)

§ 121 Dnr KS 2007-183 029

Övriga personalfrågor

Personalsituationen i skolan

Med anledning av rådande situationen inom ledningsgruppen vid skolan kommer företagshälsovården att göra en utredning och komma med förslag till åtgärder.

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet informerar personalchef Roger Berggren om att förtagshälsovårdens utredning är klar och kommer att redovisas den 27 mars 2007.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet skall redovisas skriftligt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2007.

________

(37)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Avtal – Återvinningscentralen

Ulla-Maj Andersson (s) tar upp frågan om avtalet angående återvinningscentralerna i kommunen.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet tas upp till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2007.

________

(38)

§ 123

Partistöd

Det kommunala partistödet har varit oförändrat sedan 1994.

Ingemar Sandström (c) föreslår att den fasta ersättningen höjs till 5 000 kronor (3 200) och det mandatbundna stödet höjs till 8 800 kronor (8 000).

Tidigare stöd inom parentes.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker följande partistöd fr o m 2006:

Grundstöd 5 000 kronor

Mandatbundet stöd 8 800 kronor/mandat ________

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :