• No results found

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet Nettoomsättningen för koncernen ökade med 38,8 procent till 113,5 Mkr (81,7 Mkr).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet Nettoomsättningen för koncernen ökade med 38,8 procent till 113,5 Mkr (81,7 Mkr)."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

1

KVARTALSRAPPORT

januari - mars 2019 1

Fortnox AB (publ)

Sammanfattning av

Fortnoxkoncernen för första kvartalet 2019

(jämfört med samma period föregående år)

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 38,8 procent till 113,5 Mkr (81,7 Mkr).

» Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr (18,8 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 28,2 procent (23,0 procent).

» Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 30,8 procent (26,6 procent).

» Resultatet efter skatt uppgick till 25,1 Mkr (14,4 Mkr).

» Resultatet per aktie uppgick till 0,42 kr (0,24 kr).

(2)

2

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

Fortnox gör en stark start på 2019 med ett stabilt första kvartal. Både omsättning och resultat fortsätter att öka och det är ett väx- ande och välmående bolag som inleder året.

Under kvartalet valde 16 000 nya kunder Fortnox som lösning för sin ekonomiska administration. Det innebär att Fortnox nu har 273 000 kunder totalt, vilket är ett mycket glädjande antal. Den starka rörelsemarginalen på 28,2 procent vittnar om såväl god efterfrågan som vår förmåga att möta den på ett effektivt och värdeskapande sätt.

Fortnox överträffar alltså sina långsiktiga finansiella mål för perioden, om en årlig tillväxt om minst 25 procent och en rörelsemarginal om minst 20 procent.

Bakom de fina resultaten ligger naturligtvis mycket och målinriktat arbete. Nästan trehundra medarbe- tare anstränger sig varje dag för att möta kundernas behov och önskemål, för att ha det bästa möjliga er- bjudandet här och nu. Men vi jobbar också fokuserat för att hela tiden ligga ett steg före och utveckla de funktioner som framtiden kommer att fråga efter.

Det är en av anledningarna till att vi tidigt såg att finansiella tjänster, och även försäkringslösningar, skulle bli en viktig del av Fortnox erbjudande. Både Fortnox Finans och Fortnox Försäkring utvecklas positivt och har under första kvartalet tagit ytterligare kliv för att addera värde till Fortnox erbjudande till sina kunder.

Digitala värdespiraler och infrastruktur Digitaliseringsresan är en mognadsprocess för både företag och samhälle. Transformationen har pågått ett tag, men vi befinner oss ännu i början av den. I takt med att allt fler företag börjar använda moln- baserade kärnprodukter, som bokföring och faktu- rering, får de också upp ögonen för de värden som adderas ytterligare genom att bygga på med andra funktioner. Det blir en digital värdespiral.

Den insikten är central även i vår samverkan med andra aktörer. Fortnox har idag samarbete med över 300 integrationspartners som erbjuder branschspeci- fika lösningar.

Vi har också viktiga samarbeten med andra aktörer, som banker och myndigheter. Tillsammans med dem fortsätter arbetet med att utveckla för framtidens behov, att ta steg på ny mark för att vara med och bygga Sveriges nya digitala infrastruktur.

Under perioden inledde vi ett samarbete med Skat- teverket för att titta närmare på hur regelverket kan integreras i Fortnox plattform så att lagar och regler

Stark molnbaserad start på 2019

V D - K O M M E N T A R

(3)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

3

finns automatiskt inbyggda. Integriteten är självfallet central, och Skatteverket kan inte få tillgång till de uppgifter som företagen har lagrade i sin bokföring, utan endast de uppgifter som företagaren aktivt valt att dela med myndigheten. Målet är att förenkla myndighetskontakten för småföretagen och steg för steg bygga bort onödiga, administrativa moment.

Vi jobbar också hårt för att kunna hjälpa och stötta alla våra kunder i deras digitala utveckling. Sverige ligger långt fram när det gäller digitaliseringen, men det är långt ifrån alla som tagit steget och digitaliserat sin verksamhet i full utsträckning. Många av de små företagen, som ju Fortnox värnar extra om, har en bit kvar. Vår kundsupport jobbar varje dag för att hjälpa kunderna med deras olika behov. Men vi jobbar också proaktivt, och under vintern och våren är vi på en landsomfattande turné med vår “Pop Up”. Det är ett inspirations- och kompetenskoncept där vi möter våra kunder; redovisningsbyråer och småföretag med utbildning och praktiska råd och tips.

Passionen för molnbaserat värde till småföretagen

Småföretagens framgång är naturligtvis allra viktigast för dem själva. Men det är också en fråga som är angelägen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I en rapport från Företagarna i mars presenteras nya siffror som visar hur småföretagen utgör ryggraden i svensk ekonomi; kommunernas största inkomstkälla är just småföretagen. Den som på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa småföretagen att lyckas bidrar till att stärka detta viktiga fundament - och är av central betydelse.

I grunden för all vår verksamhet ligger vår passion för att leverera molnbaserat värde till landets småföre- tag. Den passionen har visat vägen under många år, och den fortsätter att lysa upp vägen framåt.

Nils Carlsson Verkställande direktör

Koncernens nettoomsättning ökade med 38,8 pro- cent till 113,5 Mkr, jämfört med 81,7 Mkr samma period 2018.

Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr, jämfört med 18,8 Mkr samma period föregående år. Det inne- bär att rörelsemarginalen ökade från 23,0 till 28,2 procent.

Fortnox överträffar därmed sina långsiktiga finansiel- la mål för perioden, om en årlig tillväxt om minst 25 procent och en rörelsemarginal om minst 20 procent.

Kundtillväxten fortsatte under första kvartalet då 16 000 nya företag valde Fortnox. Det innebär att Fortnox hade totalt 273 000 kunder per 31 mars 2019. Det är en ökning med 24,1 procent jämfört med sista mars 2018, då Fortnox hade 220 000 kun- der.

Även den genomsnittliga månadsintäkten per kund1 har fortsatt att utvecklas positivt under det första kvartalet och var 137 kronor per den 31 mars, jäm- fört med 125 kr samma period föregående år.

Den stabila kundtillväxten, i kombination med lojala kunder och en marknad som mognar allt mer

vad gäller den digitala transformationen, innebar att orderstocken2 ökade ytterligare. Vid periodens slut uppgick den till 366 Mkr jämfört med 225 Mkr samma period förra året.

Dotterbolaget Fortnox Finans visar en lönsam tillväxt och en positiv utveckling för de finansiella tjänster man erbjuder Fortnox stora kundbas. Rörelsemar- ginalen uppgick till 18,9 procent under det första kvartalet, jämfört med 10,9 procent samma period föregående år. Dotterbolaget Fortnox Försäkringar påbörjade försäljningen av en ny produkt och fortsätter därmed sin utveckling mot ett allt bredare utbud till Fortnox kunder. Genom dotterbola- gens erbjudande fördjupar Fortnox sin relation till kunderna, och erbjudandet blir allt bredare och mer komplett.

1Genomsnittlig intäkt per kund och månad beräknas genom att dividera nettoomsättningen (exklusive engångsintäkter) med antalet kunder. För att undvika säsongsvariationer har Fortnox valt att redovisa genomsnittliga intäkter per kund på rullande 12-månadersperioder.

2Orderstocken definieras som kommande tolv månaders abonnemangsfak- turering om inga nya kunder tillkommer eller några uppsägningar sker.

VERKSAMHETEN PERIODEN JANUARI - MARS

(4)

4

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Omsättning Kocernen

Tkr 0

20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Q2 0

5 10 15 20 25 30 35

2011 Rörelseresultat

%

94 108

124

68 77

84 85 88

2014 8

9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2015 2016 2017 2013 2014

2015 2016 2017 Kr

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, Tkr

%

2016 2017 2018 2019

0 30 60 90

120

150

2011

Q4 Q3

Q2 Q1

Q4 Q3

Q1

Q2

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Q1 0

5 10 15 20 25 30 35

2011

Tkr

Försäljning, tkr

2016 2017 2018 2019 0

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Tkr

Omsättning koncernen

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2011 2010 2009 2008 2007 2006 tkr

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2012 2011

2010 2009

2008 2007

2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Kvartal 4

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 tkr

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

2013-03-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Mkr Aktiekurs i kronor

Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Aktiekurs

Försäljning, tkr Tusental

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000

Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Omsättning Kocernen

Tkr 0

20 40 60 80 100 120

2011

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Antal anställda

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3

Q2 0

5 10 15 20 25 30 35

2011 Rörelseresultat

%

94 108

124

68 77

84 85 88

2014 8

9 10 11 12 13 14 15

2011

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Antal anställda

2015 2016 2017 2013 2014

2015 2016 2017 Kr

Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, Tkr

%

2016 2017 2018 2019

0 30 60 90

120

150

2011

Q4 Q3

Q2 Q1

Q4 Q3

Q1

Q2

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2

Q1 0

5 10 15 20 25 30 35

2011

Tkr

Försäljning, tkr

2016 2017 2018 2019

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

2011

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Tkr

Rörelseresultat koncernen

Nyheter under kvartalet

Under kvartalet inledde också Fortnox ett samar- bete med Skatteverket. I projektet, som initierades av Fortnox, deltar nu tre olika parter. Tillsammans ska man undersöka hur regelverket kan integreras i ekonomisystemet, så att information, lagar och regler finns automatiskt inbyggda. Syftet är att förenkla myndighetskontakten för småföretagen genom att öka graden av automatisering.

Fortnox påbörjade också sin turné med eventet Pop Up, med inspirationsföreläsningar och support för både befintliga och blivande kunder. Omkring 700 deltagare har besökt eventet på de fem orter som Pop Up:en bevistat hittills.

Under kvartalet kom försäljningen av tjänstepen- sionslösning igång i pilotskala, där ett viktigt fokus har varit användarupplevelsen. Tjänstepensionslös- ningen bygger på ett samarbete mellan Fortnox och SPP som offentliggjordes i slutet av förra året. Fort- nox lanserade också en funktion där enpersonsföre- tag kan teckna sin tjänstepension från SPP digitalt i Fortnox webbapplikation.

Även verksamheten med tjänsten Fakturaköp i egen regi kom igång som pilot under perioden. Tjänsten har tidigare erbjudits i samarbete med Aros Kapital.

Genom att nu driva verksamheten i egen regi öppnar man på sikt för mer anpassade och automatiserade lösningar för kunden.

1 januari började lagförändringen om arbetsgivar- deklaration på individnivå (AGI) gälla för samtliga

arbetsgivare i Sverige. Fortnox har utvecklat sitt pro- gram för automatisk anpassning till de nya reglerna från och med årsskiftet, vilket innebar att kunderna inte behövde hantera ändringar manuellt.

Övergången till det nya Byråpartner-erbjudandet som lanserades i höstas har fortsatt och en majoritet av redovisningsbyrå-kunderna har nu gått över till detta.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Januari - mars 2019 Koncernen

Nettoomsättningen ökade med 38,8 procent till 113,5 Mkr (81,7 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr (18,8 Mkr). Det motsvarar en rörelsemargi- nal på 28,2 procent (23,0 procent).

Resultatet före skatt blev 32,0 Mkr (18,8 Mkr). Resul- tatet efter skatt uppgick till 25,1 Mkr (14,4 Mkr) och resultatet per aktie uppgick till 0,42 kr (0,24 kr).

Moderbolaget

Nettoomsättningen ökade med 41,7 procent till 99,1 Mkr (69,9 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Mkr (18,6 Mkr) och rörelsemarginalen till 30,8 procent (26,6 procent).

Resultatet före skatt blev 28,8 Mkr (18,6 Mkr) och efter skatt till 22,6 Mkr (14,5 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till 0,38 kr (0,24 kr).

(5)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

5

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamhe- ten uppgick under kvartalet till 37,9 Mkr (17,2 Mkr).

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 222,2 Mkr (115,9 Mkr). De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 275,7 Mkr (198,1 Mkr). Klientmedel i dotterbolaget Fortnox Finans ingår i kortfristiga skulder med 22,2 Mkr (31,3 Mkr). De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 109,3 Mkr (65,3 Mkr). Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 38,1 procent (33,4 procent).

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Under kvartalet uppgick koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 10,4 Mkr (9,1 Mkr). Balanserade uppgifter för utvecklingsarbeten svarade för 10,4 Mkr (9,1 Mkr).

I balanserade uppgifter för utvecklingsarbeten ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 5,8 Mkr (4,8 Mkr).

Av- och nedskrivningarna uppgick under första kvartalet till 8,6 Mkr (5,0 Mkr). Under kvartalet in- går nedskrivningar av egenupparbetade immateriella tillgångar om 2,3 Mkr (0 Mkr).

EGET KAPITAL

Vid utgången av perioden uppgick koncernens eget kapital till 169,9 Mkr (99,2 Mkr). Aktiekapitalet var 1 194 706 kr (1 193 306 kr), fördelat på 59 735 293 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr.

FORTNOX AKTIE

Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 29 mars noterades Fortnox aktie till 94,00 kr. Det mot- svarade ett marknadsvärde på ca 5 615,1 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 95,00 den 28 mars och som lägst till 64,20 kr 3 januari.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 31 MARS 2019

KUNDER OCH MARKNAD

Fortnox huvudsakliga marknad utgörs av småföretag och redovisningsbyråer i Sverige. Baserat på statistik från SCB uppskattar Fortnox att den marknad som är relevant för företagets produkter och tjänster uppgår till nära 800 000 företag. Totalt har 273 000 företag valt att bli kunder hos Fortnox per den 31 mars 2019.

Det innebär en ökning med 53 000 jämfört med samma period föregående år.

Fortnox produkter passar för alla typer av branscher och kunder, och företagets kundstock är också i prin- cip ett tvärsnitt av företagar-Sverige. Förutom inom redovisningsbranschen, där byråerna både är kunder och samarbetspartners, finns kunder inom såväl till- verkningsindustrin som tjänstesektorn. Fortnox har också ett brett samarbete med över 300 partners med branschspecifika system, vilket gör att kunderna får tillgång till skräddarsydda lösningar.

Fortnox har ett högt Nöjd Kund Index (NKI) där 90 procent av kunderna är nöjda med sin lösning och supportmedarbetarnas bemötande.

En viktig framgångsfaktor är det långsiktiga sam- arbetet med redovisnings- och revisionsbyråer.

Fortnox har samarbetsavtal med landets alla stora re- dovisningsbyråer, samt ett stort antal medelstora och mindre. Allt fler redovisningsbyråer visar ett ökande intresse för digitalisering av verksamheten, och de värden det kan ge dem och deras kunder.

Digitaliseringstrenden fortsätter även för de mindre företagen, och har naturligtvis stor betydelse för

Aktieägare Antal %

First Kraft AB 12 541 739 21,00%

Swedbank Robur Ny Teknik BTI 4 196 741 7,03%

Spiltan Aktiefond Total 2 213 170 3,70%

BNY Mellon SA/NV (Former BNY) 1 911 516 3,20%

Bengtsson, Peder Klas-Åke 1 658 225 2,78%

CBNY-Norges Bank 1 656 487 2,77%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 525 509 2,55%

State Street Bank & Trust Company, Boston 1 321 050 2,21%

RBC Investor Services Bank S.A. 1 225 352 2,05%

SEB Micro Cap Fund 1 111 181 1,86%

Övriga aktieägare 30 374 323 50,85%

Totalt 59 735 293 100,0%

(6)

6

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 KVARTALSRAPPORT 1 – 2019 Fortnox marknad. Här finns fortsatt stor potential

då allt fler företag inser fördelarna av att effektivisera sin verksamhet med hjälp av mobila, molnbaserade lösningar.

MEDARBETARE

Den starka företagskulturen med engagerade och kompetenta medarbetare är en mycket viktig framgångsfaktor för Fortnox. Företaget arbetar målmedvetet och aktivt med en rad olika initiativ för

att både hitta och behålla den kompetens företaget behöver. Under första kvartalet växte koncernen med ytterligare 13 medarbetare, och hade per den 31 mars 274 medarbetare (232). Dessutom anlitar bolaget konsulter för enskilda projekt. I de rekryteringspro- cesser som pågått under perioden har det funnits ett bra inflöde av kandidater till utannonserade tjänster.

För att kunna möta efterfrågan från kunderna och den potential som finns på marknaden kommer Fort- nox fortsätta rekryteringen av fler medarbetare under kommande period.

Fortnox Finans erbjuder hjälp med hela faktureringen och finansieringslösningar till Fort- nox kunder. Dotterbolaget har fem år på nacken, och befin- ner sig därmed fortfarande i en utvecklingsfas. Men redan nu kan man se att erbjudandet har mognat för kundernas del, och allt fler börjar efterfråga tjänsterna.

– Alldeles för många småföretagare får till exempel lägga alldeles för mycket tid på att få betalt. Det är inte där deras värdefulla tid gör bäst nytta, och när de lägger över den delen på oss med vår fakturaservice blir det ofta en tydlig lättnad, säger Joachim Lindow, vd på Fortnox Finans.

Med Finans produkter blir erbjudan- det i Fortnox alltmer komplett, och värdekedjan sträcks än längre. De tjänster företagaren behöver finns samlat inom samma plattform.

Fin inledning med trender åt rätt håll

Inledning på året har varit fin för Fortnox Finans, med fortsatt stark till- växt. Och trenderna pekar åt rätt håll:

– Det handlar både om hur vi kunnat effektivisera och dra nytta av skalbar- heten, att redovisningsbyråerna allt tydligare ser värdet för sina kunder och att vi blir bättre på instegsproces- sen; “onboarding”, som gör det lättare för kunderna komma igång.

Under årets första kvartal kom man igång med den finansiella tjänsten fakturaköp i egen regi, något som öppnar för mer anpassade och auto- matiserade lösningar för kunden. Det är en enkel tjänst som ger kunderna till- gång till finansie- ring, så de kan växa så snabbt de vill, eller om de skulle behöva komma över en tillfälligt ansträngd likviditet.

– Ju mer integrerade lösningarna blir i Fortnox program, desto mer kan vi skräddarsy för kun- den. Det ger kunden

både smartare lösningar och större tidsbesparing. Och det känns riktigt, riktigt bra att vi verkligen levererar på vårt löfte - att vara småföretagens bästa vän.

Värdekedjan blir än längre med Finans

F O R T N O X F I N A N S V D , J O A C H I M L I N D O W

(7)

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291

KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

7

UTSIKTER

Givet att omgivande förutsättningar inte förändras drastiskt så har Fortnox goda utsikter att fortsätta växa och generera lönsamhet. Investeringstakten kommer att hålla en fortsatt hög nivå under kom- mande perioder och bolaget är väl positionerat för att kunna möta den ökande efterfrågan från befintliga och nya kunder.

Fortnox kommer att fortsätta visa att det är ett stabilt bolag med hög tillväxt, som levererar enligt uppsatta finansiella mål och en väl fungerande strategi.

FINANSIELL KALENDER

Publicering av Kvartalsrapport 2 22 aug 2019 Publicering av Kvartalsrapport 3 24 okt 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter perio- dens utgång.

Notera

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08.30 CET.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Växjö, den 24 april 2019 Fortnox AB (publ) Nils Carlsson

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils Carlsson, Verkställande direktör Tel: 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

(8)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och tillämpade redovisningsprinciper är enligt BFNAR 2012:1 (K3).

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

Nettoomsättning 113 464 81 721 374 379

Aktiverat arbete för egen räkning 5 791 4 798 18 872

Övriga rörelseintäkter 2 479 1 824 8 309

121 733 88 343 401 561

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -19 855 -13 890 -62 296

Övriga externa kostnader -17 744 -13 037 -61 959

Personalkostnader -43 489 -37 550 -150 473

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immate-

riella anläggningstillgångar -8 625 -5 035 -24 729

-89 712 -69 512 -299 458

Rörelseresultat 32 021 18 831 102 104

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 19

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -143

0 0 -125

Resultat efter finansiella poster 32 021 18 831 101 979

Skatt på periodens resultat -6 886 -4 439 -23 100

PERIODENS RESULTAT 25 136 14 393 78 879

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(9)

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 86 341 78 261 84 033

Licenser 190 380 238

86 531 78 641 84 270

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 205 6 253 5 649

Summa anläggningstillgångar 91 736 84 894 89 919

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 44 872 32 687 38 508

Kundfordringar factoring 55 062 30 124 47 951

Övriga fordringar 510 230 222

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 894 2 233 6 873

109 338 65 275 93 554

Kassa och bank

Kassa och bank 222 222 115 931 197 516

Redovisningsmedel 22 246 31 264 20 889

244 468 147 195 218 405

Summa omsättningstillgångar 353 806 212 469 311 959

SUMMA TILLGÅNGAR 445 542 297 363 401 878

KONCERNEN

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(10)

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 195 1 193 1 194

Övrigt tillskjutet kapital 87 873 85 957 87 567

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 80 810 12 095 76 582

169 878 99 245 165 343

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 46 047 32 458 49 064

Leverantörsskulder 10 990 11 492 14 154

Aktuella skatteskulder 18 435 12 933 24 661

Redovisningsmedel 22 246 31 264 20 889

Övriga skulder 35 868 2 331 12 783

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 142 079 107 640 114 984

275 664 198 118 236 535

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 445 542 297 363 401 878

Förändring i eget kapital 1901-1903 1801-1803 1801-0812

Ingående eget kapital 165 343 99 079 99 079

Utdelning -20 907 -14 916 -14 916

Nyemission 307 690 1 457

Teckningsoptioner 0 0 844

Periodens resultat 25 136 14 393 78 879

Utgående eget kapital 169 878 99 245 165 343

KONCERNEN

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(11)

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 32 021 18 831 101 979

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 625 5 035 24 729

Betald skatt -11 979 -10 733 -19 609

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring

av rörelsekapital 28 668 13 133 107 099

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fodringar -15 784 -5 488 -33 767

Förändring av kortfristiga skulder 24 975 9 600 32 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 858 17 245 105 333

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -10 430 -9 064 -33 078

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 -25 -730

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 442 -9 090 -33 809

Finansieringsverksamheten

Checkräkningskredit -3 017 7 564 24 170

Nyemission 307 690 1 457

Teckningsoptioner 0 0 844

Utbetald utdelning 0 -14 916 -14 916

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 710 -6 662 11 555

PERIODENS KASSAFLÖDE 24 705 1 493 83 079

Likvida medel vid periodens början 197 516 114 437 114 437

Likvida medel vid periodens slut 222 222 115 931 197 516

KONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYS

(12)

MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

Nettoomsättning 99 117 69 924 322 405

Aktiverat arbete för egen räkning 4 983 4 798 17 821

Övriga rörelseintäkter 522 230 1 969

104 621 74 952 342 195

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -13 674 -8 232 -40 999

Övriga externa kostnader -17 067 -12 298 -56 577

Personalkostnader -35 628 -31 469 -125 067

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immate-

riella anläggningstillgångar -7 729 -4 364 -21 718

-74 100 -56 364 -244 360

Rörelseresultat 30 522 18 588 97 834

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 19

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -122

0 0 -104

Resultat efter finansiella poster 30 522 18 588 97 731

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag -1 691 0 -6 433

Skatt på periodens resultat -6 235 -4 101 -20 469

PERIODENS RESULTAT 22 596 14 487 70 829

(13)

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 76 221 69 720 74 356

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 093 6 122 5 528

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 63 445 59 576 63 445

Andra långfristiga fordringar koncernen 0 500 0

63 455 60 076 63 445

Summa anläggningstillgångar 144 759 135 918 143 330

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 44 236 28 983 37 956

Fordringar hos koncernföretag 1 306 466 1 796

Övriga fordringar 363 224 208

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 273 1 726 6 301

54 178 31 399 46 261

Kassa och bank

Kassa och bank 191 294 97 361 165 085

Summa omsättningstillgångar 245 472 128 760 211 346

SUMMA TILLGÅNGAR 390 231 264 679 354 676

(14)

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 195 1 193 1 194

Fond för utvecklingsutgifter 64 596 44 130 60 522

65 791 45 323 61 717

Fritt eget kapital

Överkursfond 87 873 85 957 87 567

Balanserat resultat 19 353 -10 103 -26 495

Periodens resultat 22 596 14 487 70 829

129 822 90 341 131 901

195 613 135 664 193 618

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 569 8 510 11 761

Skulder till koncernföretag 5 476 802 5 885

Aktuella skatteskulder 14 753 12 518 21 582

Övriga skulder 33 952 8 963 11 383

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 131 869 98 221 110 447

194 618 129 014 161 058

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 390 231 264 679 354 676

Förändring i eget kapital 1901-1903 1801-1803 1801-0812

Ingående eget kapital 193 618 135 403 135 403

Utdelning -20 907 -14 916 -14 916

Nyemission 307 690 1 457

Teckningsoptioner 0 0 844

Periodens resultat 22 596 14 487 70 829

Utgående eget kapital 195 613 135 664 193 618

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(15)

belopp i Tkr 1901-1903 1801-1803 1801-1812

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 30 522 18 588 97 731

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 729 4 364 21 718

Betald skatt -11 994 -10 705 -19 479

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring

av rörelsekapital 26 257 12 248 99 969

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -7 917 4 609 -9 752

Förändring av kortfristiga skulder 18 821 9 998 28 564

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 161 26 856 118 781

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -1 302 -5 171

Investeringar av immateriella anläggningstillgångar -9 147 -8 278 -28 984

Investeringar av materiella anläggningstillgångar -13 -17 -707

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 159 -9 596 -34 861

Finansieringsverksamheten

Nyemission 307 690 1 457

Teckningsoptioner 0 0 844

Utbetald utdelning 0 -14 916 -14 916

Lämnade koncernbidrag -2 100 0 -548

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 793 -14 226 -13 163

PERIODENS KASSAFLÖDE 26 209 3 033 70 757

Likvida medel vid periodens början 165 085 94 328 94 328

Likvida medel vid periodens slut 191 294 97 361 165 085

MODERBOLAGET

KASSAFLÖDESANALYS

(16)

16

Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 KVARTALSRAPPORT 1 – 2019

FORTNOX AB (PUBL)

Box 427, 351 06 VÄXJÖ

Telefon: 0470-78 50 00 | Fax: 0470-78 50 01 Organisationsnummer: 556469-6291

info@fortnox.se | fortnox.se Facebook: www.fortnox.se/facebook

Twitter: twitter.com/fortnoxab Youtube: www.youtube.com/fortnoxab

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta eko- nomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se.

References

Related documents

● Med “Kund” avses det företag vars uppgifter är registrerade hos oss, och kan vara ett företag som nyttjar våra produkter eller tjänster (aktiv kund), tidigare har nyttjat

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 18,0 Mkr för första kvartalet.. Koncernen har förändrat bedömd nyttjandeperiod för

De ökade kostnaderna, jämfört motsvarande kvartal föregående år, förklaras främst av kostnader kopplade till nya butiker öppnade efter första kvartalet 2016, uppgående till

» Som tidigare meddelats har Fortnox från och med verksamhetsåret 2014 övergått till att periodisera licensintäkter över avtalsperioden istället för som tidigare intäktsföra dem

» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till 27,7 Mkr (22,2) » Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6 procent (15,7)

Vi redovisar ett positivt nettoresultat för 2010, inte bara för det fjärde kvartalet utan även för helåret 2010.. Resultatet är positivt även om man exkluderar reavinsten