KVARTER SVETSAREN, NYKÖPING

13  Download (0)

Full text

(1)

ngagemang Er omgivning

KVARTER SVETSAREN, NYKÖPING

Riskanalys med kontrollprogram avseende

vibrationsalstrande arbeten såsom pålning, schaktning och packning.

Uppdrag Kv Svetsaren Uppdragsnummer 11001432 Handläggare Tor-Inge Bakken Granskad av Love Edlund Datum 2019-05-30 Senast ändrad 2019-05-30

(2)

jektengagemang Er Omgivning

Innehåll

1 Uppdragsgivare ... 3

1.1 Allmänt om uppdraget ... 3

1.2 Underlag ... 3

2 Riktvärden för vibrationer ... 4

3 Vibrationskänslig utrustning/verksamhet ... 4

4 Underjordsanläggningar ... 4

5 Markförlagda ledningar ... 5

5.1 VA-ledningar ... 5

5.2 Markförlagda ledningar ... 5

6 Buller ... 6

7 Förslag till kontrollprogram ... 7

7.1 Syneförrättning ... 7

7.2 Vibrationsmätning ... 7

7.3 Bullermätning ... 8

7.4 Trafikvibrationer ... 8

7.5 Information ... 8

7.6 Övrigt ... 8

7.7 Allmänna råd vid packningsarbeten ... 9

8 Situationsplan ... 10

9 Inventering ... 11

9.1 Runebergsgatan 46 A-C ... 11

9.2 Runebergsgatan 48 A-C ... 12

9.3 Höglundavägen 14-18 ... 12

9.4 Höglundavägen 38 ... 13

9.5 Höglundavägen 3, Skola ... 13

(3)

ngagemang Er Omgivning

1 Uppdragsgivare

Lindbäcks Bygg AB har givit Projektengagemang i uppdrag att upprätta riskanalys med kontrollprogram gällande vibrationsalstrande arbeten i rubricerat projekt.

1.1 Allmänt om uppdraget

Inom kvarteret Svetsaren kommer en befintlig fastighet rivas och nya hyresbostäder kommer uppföras på tomten.

1.2 Underlag

Vår riskanalys grundar sig på:

• Svensk Standard SS 460 48 66:2011, SS 02 52 11, SS 02 52 10, SS 460 48 61

• Kontakt med beställare

• Kontakt med Nyköpings Kommun

• Kontakt med Gästabudsstaden via Ledningskollen.se

• Kontakt med Skanova via Ledningskollen.se

• Kontakt med Telenor via Ledningskollen.se

• Kontakt med Vattenfall fjärrvärme via Ledningskollen.se

• Kontakt med Nyköping Vatten via Ledningskollen.se

• Platsbesök i samband med inventering

• Geotekniska undersökningar

• SGU jordartskarta

• Erfarenhet från liknande uppdrag

(4)

jektengagemang Er Omgivning

2 Riktvärden för vibrationer

Riktvärden för vibrationer orsakade av pålnings-, spontnings-, schaktnings- och packningsarbeten är framtagna med utgångspunkt från Svensk Standard SS 02 52 11 ”Vibration och stöt - Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och packning”.

Riktvärden för pålnings-, spontnings-, schaktnings- och packningsinducerade vibrationer beror av följande:

• Markförhållanden (v0).

• Byggnadstyp och användningsområde (Fb).

• Material ingående i byggnaden (Fm).

• Grundläggningssätt (Fg).

Maximalt vibrationsvärde beräknas enligt följande:

VMAX = V0*FB*FM*FG

3 Vibrationskänslig utrustning/verksamhet

Ej identifierat vid inventeringstillfälle

4 Underjordsanläggningar

Ej identifierat vid investeringstillfälle

(5)

ngagemang Er Omgivning

5 Markförlagda ledningar

5.1 VA-ledningar

Nyköpings Vatten samt Vattenfall fjärrvärme har inom riskområdet markförlagda vattenledningar.

Jordschakt, spontning, pålning

Blydiktade ledningar 3 mm/s

Övr. ledningar alt. Anläggningar 5 mm/s

Packning

Blydiktade ledningar 2 mm/s

Övr. ledningar alt. anläggningar 4 mm/s

5.2 Markförlagda ledningar

Inom området finns markförlagda el och fiberkablar, dessa bedöms inte vara av vibrationskänslig karaktär, dock skall försiktighet vidtas vid schaktningsarbeten för att undvika skador på kablarna.

(6)

jektengagemang Er Omgivning

6 Buller

Från 2005-01-01 gäller följande normer för byggverksamhet:

NFS 2004:15 (tabell ur normen)

Område Helgfri måndag- Lördag, söndag Samtliga dagar

fredag och helgdag

Dag Kväll Dag Kväll Natt

07-19 19-22 07-19 19-22 22-07

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax

Bostäder

för

permanent

boende och fritidshus

Utomhus 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA (vid fasad)

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA (bostadsrum)

Vårdlokaler

Utomhus 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA - (vid fasad)

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA

Undervisnings- lokaler

Utomhus 60 dBA - - - - -

(vid fasad)

Inomhus 40 dBA - - - - -

Arbetslokaler för tyst verksamhet 1)

Utomhus 70 dBA - - - - -

(vid fasad)

Inomhus 45 dBA - - - - -

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

(7)

ngagemang Er Omgivning

7 Förslag till kontrollprogram

Pålning, spontning, packning, rivning och schaktning skall utföras så att omgivningspåverkan minimeras.

Uppmätta vibrationsvärden ska kontinuerligt kontrolleras mot angivna riktvärden.

Vid överskridande av riktvärde skall avvikelserapport upprättas med förslag till åtgärd för att de givna riktvärdena fortsättningsvis ska kunna hållas.

Klagomål, skador på omgivningen och liknande skall noteras och omgående meddelas till beställaren.

7.1 Syneförrättning

Följande byggnader bör synas utvändigt före- och efter vibrationsalstrande arbete utförs:

9.1 Runebergsgatan 46 A-C 9.2 Runebergsgatan 48 A-C

9.3 Höglundagatan 14-18

9.4 Runebergsgatan 48

Entreprenören ska förvissa sig om att besiktningar är utförda innan vibrationsalstrande verksamhet får påbörjas.

7.2 Vibrationsmätning

Vibrationsmätning bör utföras under pågående vibrationsalstrande arbeten med kontinuerligt registrerande toppvärdesmätare (mm/s), enligt Svensk Standard SS 02 52 11.

Det maximalt angivna vibrationsriktvärdet, vid pålnings-, rivnings-, schaktnings-, spontning- och packningsarbeten är inte avståndsberoende.

Vibrationsmätning bör vid pålning, spontning, packning, rivning och schaktning utföras på, i olika riktningar, närmast liggande byggnader och anläggningar belägna inom cirka 20 meter från arbetsplats.

(8)

jektengagemang Er Omgivning

Vertikal svängningshastighet (mm/s) enligt nedan:

9.1 Runebergsgatan 46 A 9.2 Runebergsgatan 48 A

9.3 Höglundavägen 16

För tillåtna vibrationsvärden se rubrik 9. Mätpunkternas föreslagna placering finns redovisade under rubrik 8.

Aktuell erforderlig mätomfattning stäms av kontinuerligt mellan beställare och mätkonsult.

Entreprenören ska förvissa sig om att vibrationsmätare är monterade innan vibrationsalstrande arbete får påbörjas.

7.3 Bullermätning

Utförs enligt NFS 2004:15 vid klagomål från kringboende

7.4 Trafikvibrationer

Vid risk för lågfrekventa vibrationer orsakade av tung trafik t.ex. lastbil, buss, maskiner bör s.k. komfortmätning utföras innan och under pågående arbeten enligt SS 460 48 61.

7.5 Information

Innan markarbetena påbörjas bör företag och boende i kringområdet informeras om arbetena. Informationen bör innehålla hur länge mark- respektive byggnadsarbeten kommer att pågå, trafikstörningar, kommande kontrollinsatser samt vart man vänder sig med eventuella frågor.

Detta ger ofta en positiv effekt med färre klagomål som följd.

7.6 Övrigt

I samband med förbesiktningen kan uppgifter om fastigheterna komma att revideras vilket kan komma att påverka angivna riktvärden.

Strax utanför riskområdet är Isaksdalskolan belägen, vid eventuella klagomål från skolpersonal kan vibrationsmätare monteras för övervakning av vibrationer då skolan ligger på lera.

(9)

ngagemang Er Omgivning

7.7 Allmänna råd vid packningsarbeten

För val av utrustning vid packningsarbeten finns en generellt vedertagen regel som rekommenderas när vibrovältar används. Denna regel åskådliggör på ett bra sätt hur nära byggnad man kan använda sig av respektive utrustning.

1.

Traktordragna enkelvalsvältar och/eller självgående enkelvalsvältar med gummihjulsdrivning. Dessa typer alstrar normalt en hög amplitud vilken har stor inverkan på hur byggnader och dylikt i direkta närområdet påverkas.

1 1/2 * valsvikten i ton = Närmaste avstånd mellan packningsarbete och byggnad i meter.

2.

Självgående tandemvältar. Denna typ alstrar normalt en klart mindre amplitud än ovanstående. Valsvikten i ton = Närmaste avstånd mellan packningsarbete och byggnad i meter Observera att denna typ har två valsar det är dessa tillsammans som ger valsvikten.

Start och stopp av vibrovält bör ej ske på tidigare hårdgjord yta eller i närhet till byggnad då vibrationerna vid start resp. stopp får en helt annan frekvens än vid normal drift som kan inverka menligt på byggnad och annan konstruktion. För att hålla klagomål och skadeståndsanspråk på en minimal nivå, bör man tillämpa dubbla säkerhetsavstånd där så är möjligt.

Handhållna vibroplattor s.k. ”paddor” är relativt lätta och har en riskzon på några meter.

(10)

jektengagemang Er Omgivning

8 Situationsplan

(11)

ngagemang Er Omgivning

9 Inventering

Befintlig bebyggelse

Underlaget för byggteknisk information är bedömt av Projektengagemang på plats.

Innan en mätpunkt blir dimensionerande vid annan undergrund än berg, kan med fördel en frekvensanalys utföras för att bestämma rätt undergrundsfaktor.

Beställaren ansvarar för denna analys.

9.1 Runebergsgatan 46 A-C

Typ av byggnad: Lägenhetshus

Undergrund: Morän/Lera

Grundläggning: Pålad platta

Stomme: Betong

Fasad: Tegel

Känsligaste material: Lättbetong Övrigt:

Riktvärden för vibrationsalstrande arbeten:

vmax = 4 mm/s → Pålning, schaktning, spontning

vmax = 2,7 mm/s → Packning

(12)

jektengagemang Er Omgivning

9.2 Runebergsgatan 48 A-C

Typ av byggnad: Lägenhetshus

Undergrund: Morän/Lera

Grundläggning: Pålad platta

Stomme: Betong

Fasad: Tegel

Känsligaste material: Lättbetong Övrigt:

Riktvärden för vibrationsalstrande arbeten:

vmax = 4 mm/s → Pålning, schaktning, spontning

vmax = 2,7 mm/s → Packning

9.3 Höglundavägen 14-18

Typ av byggnad: Lägenhetshus

Undergrund: Morän/Lera

Grundläggning: Pålad platta

Stomme: Betong

Fasad: Tegel

Känsligaste material: Lättbetong Övrigt:

Riktvärden för vibrationsalstrande arbeten:

vmax = 4 mm/s → Pålning, schaktning, spontning

vmax = 2,7 mm/s → Packning

(13)

ngagemang Er Omgivning

9.4 Höglundavägen 38

Typ av byggnad: Lägenhetshus

Undergrund: Morän/berg

Grundläggning: Pålad platta

Stomme: Betong

Fasad: Tegel

Känsligaste material: Lättbetong Övrigt:

Riktvärden för vibrationsalstrande arbeten:

vmax = 5,4 mm/s → Pålning, schaktning, spontning

vmax = 4 mm/s → Packning

9.5 Höglundavägen 3, Skola

Typ av byggnad: Skola

Undergrund: Lera

Grundläggning: Platta

Stomme: Trä

Fasad: Panel

Känsligaste material: Lättbetong Övrigt:

Riktvärden för vibrationsalstrande arbeten:

vmax = 4 mm/s → Pålning, schaktning, spontning

vmax = 2,7 mm/s → Packning

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :