• No results found

Nordea Funds, Finland Ränteavkastning B. Om fonden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nordea Funds, Finland Ränteavkastning B. Om fonden"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fonden passar dig som vill

• ha en professionellt och aktivt förvaltad placering

• placera främst i europeiska företagsobligationer med högre kreditvärdighet

• söka värdeuppgång på lång sikt med en måttlig ränterisk.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, såsom Nordeas policy för fossila bränslen. Hållbarhetskriterierna beskrivs nedan i punkt "Hållbarhetsrelaterad information". På fonden tillämpas dessutom Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar.

Datum: 12.09.2022 Nordea Funds, Finland

Ränteavkastning B

Om fonden

Avkastning

Ränteavkastning B

Nov '21 Jan '22 Mar '22 Maj '22 Jul '22 Sep '22

94 95 96 97 98 99 100 101 102

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Fond -5,53% -0,85% -5,96% -2,84% 17,38%

Fond -5,96% -1,70% -0,95% -0,38% 1,62%

Sharpe-tal -1,63 -0,15 -0,03 0,20 0,56

Standardavvikelse 3,48 4,06 3,48 3,75 3,42

2022 -2,38% -3,85%

2021 0,56% 1,02% -0,12% -0,73% 0,71%

2020 -8,08% 5,87% 1,83% 1,78% 0,86%

2019 1,84% 1,54% 0,44% 1,40% 5,31%

2018 -0,75% -1,72% 0,69% -2,08% -3,82%

2017 1,34% 1,47% 0,59% 0,75% 4,22%

2016 -2,36% -0,56% 2,56% 1,37% 0,94%

2015 0,96% -0,53% -1,24% 1,94% 1,11%

2014 1,36% 1,63% 0,22% -0,76% 2,45%

2013 1,08% 0,83% 2,29% 1,64% 5,98%

Kumulativ

avkastning (%) i år 1 mån. 1 år 3 år 10 år

Årlig avkastning (%) 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år

Riskparametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år

Avkastning per

kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4 År

(2)

Duration 0,07

Modifierad duration -0,03

E ektiv avkastning 3,25

Genomsnittlig rating (S&P) A - BBB

Baserat på innehaven den 29.07.2022

I allmänhet ska nyckeltal användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild baserat på ett antal antaganden som kommer påverka si ror och tolkningar. Aktiv förvaltning och ändringar i parametrar, så som: valutakurser, obligationspriser, avkastning, kan avsevärt påverka de realiserade si rorna. Det bör noteras att e ektiv avkastning av fonden kan ändras från dag till dag och ska inte förväxlas med förväntad avkastning. E ekter av valutasäkring i andelsklasser inkluderas inte i e ektiv avkastning si rorna.

JPMorgan Chase & Co 4.493% MULTI 24-03-2031 Amerikanska Dollar > 7 år 4,07

Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029 Amerikanska Dollar > 7 år 3,69

Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 Euro 5-7 år 3,53

BPCE SA 3.25% 11-01-2028 Amerikanska Dollar 5-7 år 3,52

Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026 Euro 3-5 år 3,52

Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Euro 5-7 år 3,44

BAWAG Group AG 2.375% MULTI 26-03-2029 Euro 5-7 år 3,24

CNP Assurances 0.375% 08-03-2028 Euro 5-7 år 3,16

Nykredit Realkredit 0.5% 07-10-2025 Euro 1-3 år 2,88

CaixaBank SA 1.125% 27-03-2026 Euro 3-5 år 2,80

Innehav

Obligationer (Land)

Frankrike 20,78%

Schweiz 16,01%

Italien 13,69%

Spanien 12,01%

Storbritannien 10,17%

Nederländerna 9,10%

Danmark 5,57%

Belgien 5,17%

Övrigt 7,49%

Obligationer (Valuta)

Euro 98,86%

Engelska Pund 1,14%

Nyckeltal

%

Om nyckeltal

Portföljens 10 största innehav 29.07.2022 Valuta Maturitet Värde (%)

Årliga avgifter (% p.a. inkluderar förvaltningsprovisionen) 0,30 Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift) 0,30

Avkastningsbaserad provision Nej

Basfakta Fondstadgar Prospekt Årsredovisning Halvårsrapport Fondrapport

Provisioner Prospekt och rapporter

2 / 5

(3)

De årliga avgifterna anger fondens totala kostnader under det föregående kalenderåret, och de uppdateras i tjänsten Fonder Nytt endast en gång per år, vanligen i februari. De omfattar alla kostnader med undantag för handelskostnader och de eventuella avkastningsbundna provisionerna.

Förvaltningsprovisionen är en provision som årligen debiteras fonden. Den omfattar provisionen till förvaringsinstitutet.

Vissa fonder kan utöver förvaltningsprovisionen ha en avkastningsbunden provision. I de Nordeafonder som är registrerade i Finland tillämpas inte någon avkastningsbunden provision.

Förvaltningsprovisionen har beaktats i de avkastningstal som visas i tjänsten Fonder Nytt; dvs. den har redan dragits av från fondandelens värde.

Mer information om provisionerna och avgifterna finns i faktabladet, det o烜�ciella fondprospektet, årsredovisningen och halvårsrapporten.

Förmedlingsavgifterna ovan gäller endast Nordeakontor. Andra distributörer eller förmedlare kan debitera avvikande avgifter.

Information om provisioner

Fondnamn Placeringsfond Nordea Ränteavkastning B

tillväxt Morningstar 31.08.2022

SFDR klassificering 8

Basvaluta EUR

Fondvärde (Basvaluta) 76 milj.

Startdatum 03.05.2009

ISIN FI0008814538

Benchmark Ei vertailuindeksiä

Fondkategori Företagsobligationsfonder

Portföljförvaltare Jacob Topp

Fondbolag Nordea Funds Ab

Utdelande Nej

Minimiteckning, engångsplacering, EUR 100 000

1 2

3

4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Vanligen lägre avkastning

Vanligen högre avkastning

Fondfakta Risk

Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

(4)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa utökade exkluderingsfilter. Mer information om våra ESG-metoder finns här.

Metod

Fonden och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.

Policy för fossila bränslen

Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

Fondspecifika exkluderingar

Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive tobak och fossila bränslen.

Policy för Ansvarsfulla investeringar

Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende.

Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i

valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.

Utvärdering av bolagsstyrning

En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

Syftet med detta material är att ge mottagaren allmän information om de fonder som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller som placeringsobjekt som fastställer värdeutvecklingen av sina placeringsanknutna försäkringar. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors och FO-nummer är 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till fonderna via ombudet Nordea Bank Abp. Uppgifterna på dessa sidor är inte en rekommendation till kunden att anknyta värdeutvecklingen av hens placeringsförsäkring till någon specifik fond.

Prognoserna, si rorna eller uppgifterna på dessa sidor är inte fullständiga, och de kan ändras utan separat meddelande. Det angivna fondandelsvärdet grundar sig på de senaste tillgängliga uppgifterna. FundConnect A/S har sammanställt och levererat alla uppgifter på dessa sidor. FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för dem.

FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt hållas ansvariga för konsekvenserna av utnyttjandet av uppgifterna på dessa sidor.

Placeringsanknutna försäkringar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder även i det fall att en eller flera placeringsfonder har valts till det placeringsobjekt som fastställer försäkringarnas värdeutveckling. Därmed omfattas de inte heller av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska utöver materialet om placeringsfonder också ta del av materialet om försäkringsavtalet.

Värdet på placeringsobjekten kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Placeringsobjektens historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringsanknutna försäkringarna, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller övriga placeringsobjekt som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis.

Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Hållbarhetsrelaterad information

4 / 5

(5)

1 3 . s e p . 2 0 2 2 1 3 冽� 1 6

References

Related documents

Vare sig Mangold Fondkommission AB eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringarna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller

I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska

I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nya riktlinjer för Drömdeg, Evene- mangsbidrag och Kreativa fonden efter en översyn av befintliga riktlinjer för projektstöden, som svar

Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder

Fonden tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av

Eftersom institutionell retorik innebär anpassning av verksamheten enligt förväntningar (Vollero et al., 2018), kan saknandet av dessa strategier bero på att bolagets verksamhet

FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för dem. FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt