budget 2015 Godkänd av kultur- och fritidsnämnden , KFN Kultur- och fritidsnämnden

23  Download (0)

Full text

(1)

[

Kultur- och

fritidsnämndens budget 2015

Godkänd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-15, KFN 2014 § 77

Benita Nilsson Evike Sandor

Ordförande Förvaltningschef

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen

(2)

Sida 2 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

Om kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kultur- och fritidscentra, Kulturskolan, föreningsstöd, Cultural planning, kulturverksamhet, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, naturreservat, naturstigar, badplatser, lotteritillstånd och offentlig utsmyckning. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga.

Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och

utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn – möjligheternas ö.

Kultur- och fritidsnämndens vision

Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur-, fritids- och turistkommunen i Sverige.

Kultur- och fritidsnämndens kunder

Kultur- och fritidsnämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade.

(3)

Sida 3 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

Kommunfullmäktiges uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden 2015

► Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras.

Tjörns idrottsanläggningar ska fortsätta drivas av föreningarna. Ett led i att säkerställa föreningsdriften ska vara certifiering med kvalitetsmärkningen Säker och trygg förening. Fler barn och unga ska vara aktiva i föreningslivet och fördelningen mellan killar och tjejer ska vara jämn.

Rekryteringen av unga ledare ska öka. Fler prova på-tillfällen ska erbjudas inom såväl grupper som individuella aktiviteter.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal barn och unga i föreningslivet/andel

killar-tjejer (procent)

3 200 / 50-50

3 000/

50-50 2. Antal föreningar som certifieras som Säker

och trygg förening.

7 3 3

3. Antal nyrekryterade unga ledare 30 30 30

NYCKELTAL

Endast kultur- och fritidsnämnden

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016 4. Antal prova på-tillfällen för individuella

aktiviteter

10 10 10

(4)

Sida 4 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

►Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism.

Målen i den antagna turismstrategin ska genomföras.

Servicen till dem som besöker Tjörn ska bli ännu bättre. Prioriterade områden 2015 är vägskyltning, parkeringsplatser och frågor som rör husbilsresenärer.

Tjörn som attraktiv destination ska utvecklas och vara attraktivt hela året.

Samarbeten med näringslivet och föreningslivet ska säkerställa detta. Fler ska kunna försörja sig året runt inom besöksnäringen. Det gäller både befintliga och blivande turismaktörer. För ett hållbart kretsloppstänkande måste

återvinningsmöjligheter lösas på välfrekventerade destinationsmål.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal nya parkeringsplatser för bilar/

husbilar

50/5 50/10 2. Antal gästnätter, januari–december 34 000 34 500

(5)

Sida 5 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Kultur- och fritidsnämnden får under 2015 1,5 mkr för projektering av nytt kulturhus/ungdomens hus som ska ersätta Saga-huset.

Nämnden ska även presentera en plan/vision för hur detta hus ska användas. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden men förutsätter samverkan med andra nämnder och kommunala bolag.

Tjörn ska ha ett modernt, flexibelt och funktionellt kulturhus/ungdomens hus för bredd och spets. Metoden Cultural planning ska genomsyra

projekteringsprocessen.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016

1. Antal projekteringar 1

2. Antal dialoger/workshops med

kommunanställda, politiker, medborgare, kulturliv, föreningsliv, ungdomar m.m.

8

(6)

Sida 6 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Nämnden ska fortsätta arbetet med att rusta upp de föreningsdrivna anläggningarna.

Tjörns föreningsdrivna anläggningar ska ges förutsättningar för att hålla god, säker och trygg standard enligt den femårsplan som kultur- och

fritidsförvaltningen gjorde 2012.

NYCKELTAL

Uppföljningsområde

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016

1. Antal upprustade anläggningar 5 4

(7)

Sida 7 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring

medborgardialog, till exempel Cultural planning. Metoder som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Nämnden ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling där medborgarnas inflytande utvecklas och stärks. Detta görs bland annat genom ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete enligt metoden Cultural planning.

Dialoger och kartläggningar enligt metoden ska resultera i större kunskap om de resurser vi har att tillgå, ökad delaktighet och flera invånare.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal dialog- och kartläggningsmöten i

framtagandet av en familjecentral

5 5

2. Antal dialog- och kartläggningsmöten med boende och personal på äldreboenden

10 10

3. Antal deltagare från allmänheten i Cultural planning-workshops

100 100

NYCKELTAL

Endast kultur- och fritidsnämnden

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016 4. Antal barn och unga (upp till 20 år) som

deltar i Cultural planning-workshops

100 120

5. Andel nämndbeslut inom området samhällsplanering där Cultural planning har använts i processen (procent)

75 % 90 %

(8)

Sida 8 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som

samordnar arbetet starta en familjecentral på östra Tjörn och senare starta en familjecentral på västra Tjörn/Kållekärr.

Processledaren för Strategisk samverkansgrupp ska under 2015 tillsammans med lokalsamordnaren, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskansliet arbeta fram ett förslag på hur uppdraget ska kunna realiseras.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016

1. Antal familjecentraler på östra Tjörn 1

2. Antal familjecentraler på västra Tjörn 1

(9)

Sida 9 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Tjörns kommun vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program 2016-2020 där spontanidrotten ska ingå. Här ska samordning ske med skolans uppdrag avseende upprustning av skolgårdar.

På Tjörn ska alla kunna utöva fysisk aktivitet utifrån egna önskemål och

förutsättningar. Möjligheten att motionera, ägna sig åt sina intressen och vara en del av ett socialt sammanhang är nyckelfaktorer för en god folkhälsa och en välmående kommun. Tillgången och närheten till ytor och anläggningar samt information om dessa är en förutsättning för både spontan och planerad idrott och motion.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016

1. Antal idrottspolitiskt program 1

2. Antal uthyrda timmar i allmän idrottshall (totalt 14 160) samt nyttjandegrad (procent)

8 500/

60 %

8 800/

62 %

(10)

Sida 10 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Alla ska ha möjlighet att få såväl naturupplevelser som

välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en

handlingsplan för friluftslivet 2016-2020 i samverkan med

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden.

Attraktivt friluftsliv ska utgå från de natur- och grönområdena som finns på Tjörn idag. Denna resurs ska värnas och utvecklas för att säkerställa möjligheter till en aktiv fritid, stärkt folkhälsa, ökad naturturism, biologisk mångfald,

kulturmiljövärden och attraktiva boendemiljöer.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal handlingsplaner för friluftslivet 1

(11)

Sida 11 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Kultur för äldre ska i enlighet med handlingsprogrammet genomföras.

Kulturutbudet på äldreboenden ska präglas av konstnärlig bredd och bestå av de tre delarna eget skapande, upplevelser och projekt. Utbudet ska täcka så många konstuttryck som möjligt och utvecklas i nära samverkan med de boende, personal och ideella aktörer.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal aktiviteter för eget skapande (både

projekt och ”enstaka”) på äldreboenden 10 40 50

2. Antal aktiviteter för upplevelse (extern och intern) för dem som bor på äldreboenden

10 40 50

(12)

Sida 12 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Minst två nya kvalitetsdeklarationer ska tas fram under 2015.

Förvaltningen ska arbeta aktivt för att nå de kvalitetslöften som definierats i de sju kvalitetsdeklarationer som togs fram under 2013 och 2014. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som nämnden infört ska göras till kommunstyrelsen en gång per halvår.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1.

(13)

Sida 13 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med Kultur och Fritidsnämnden socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Strategisk samverkansgrupp har uppdraget att följa upp det gemensamma förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap.

De effekter som önskas av det gemensamma arbetet är att fånga upp och stödja barn och unga som riskerar ett utanförskap, att alkohol-och drogkonsumtionen bland unga ligger på en låg nivå och att samverkan kring barn och familjer ska ske på ett samordnat och strategiskt sätt.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Andel nöjda barn i Kulturplaneten1,

lägerverksamhet för utsatta barn

90 % 100 % 2. Effekt 2, andel unga som provat narkotika i

åk 9/andel unga som intensivkonsumerar alkohol i åk 9

<5 %/

<20 %

<3 %/

<18 % 3. Västbas3 andel barn som upplevs ha fått

en förbättrad situation

70 % 75 %

1 Kulturplaneten är ett veckolångt dagläger med kulturinriktning. Lägret är kostnadsfritt.

Effektmål 1: barnens egen utvärdering utifrån upplevt läger, detta mäts en gång per år efter genomfört läger.

2 Effect är en evidensbaserad metod där utbildad personal från barn och utbildning samt socialtjänsten medverkar på ett föräldramöte/termin i skolår 6-9 för att informera med syfte att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomar. Effektmål 2: andel ungdomar som är

intensivkonsumenter av alkohol (dvs. provat alkohol någon gång per månad eller oftare) ska ej överstiga 20 % och andel som någon gång provat narkotika ska ej överstiga 5 % i åk 9. Detta mäts via CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), Lupp och andra nationella mätningar.

3 Västbas, förvaltningsövergripande (Soc, KoF, BoU) individärenden där man arbetar tillsammans med familjen och den unge själv. Effektmål 3: Mätning genom Socialstyrelsens bedömningsbetod SDQ där man ser den unges utveckling. S ett evidensbaserat och manualbaserat

utvärderingsinstrument.

(14)

Sida 14 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet.

Handlingsplanens vision är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva och uttrycka sig genom konst och kultur. Genom kulturella upplevelser och eget skapande får barn och unga lust att lära och ges verktyg att bearbeta sin verklighet och uttrycka sina inre upplevelser.

De effekter vi önskar se av det gemensamma arbetet är att Tjörns skolor fortsatt befinner sig på topp tre i Västra Götalands län och att barnen och de unga själva är nöjda med sin fritid och det utbud som erbjuds.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Andel elever som får möjlighet till estetiska

lärprocesser och minst en årlig

scenkonstupplevelse/Plats i Västra Götalands resultatundersökning genom Kulturträdet4:

100 % /topp 3

100 % /topp 3

2. Andel barn som upplever sig ha en aktiv fritid. Mäts genom hälsosamtal med skolsköterskan åk 4 och åk 8, samt genom LUPP.

80 % 85 %

3. Andel nöjda utövare på Krossekärr5 boende.

80 % 100 %

4Kulturträdet, den årskursbundna plan som sträcker sig från förskolan till årskurs 9 och ser till att samtliga elever får tillgång till kulturella upplevelser och estetiska lärprocesser. Effektmål 1 A:

upplevelsen av aktiviteterna och utvärdering av de samma ska utvärderas varje år av både barn och vuxna. 80% ska vara nöjda med Kulturträdets aktiviteter och uppleva en samstämmighet med läroplanens mål.

Effektmål 1B: Kulturträdet är en del av skolans måluppfyllelse och bidrar till resultatet i mätningar av skolans resultat. Tjörns skolor ska fortsatt befinna sig på topp tre i Västra Götaland.

5Krossekärrs korttidsboende för barn och ungdomar upp till 21 år som har

funktionsnedsättning. Det ska finnas fritidsaktiviteter med kulturinriktning specifikt riktad till de barn och unga som finns på Krossekärrs korttidsboende för att ge tillgång till fler

uttrycksmöjligheter. Utvärderingar görs med barnen efter genomförd aktivitet

(15)

Sida 15 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015 NYCKELTAL

Endast kultur- och fritidsnämnden

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016 4. Andel elever som får möjlighet till estetiska

lärprocesser

100 % 100 % 100 % 5. Antal arrangemang/deltagare; gäller

enstaka arrangemang i skolan och på fritiden, ej terminskurs

95/

9 000

100/

10 000

105/

11 000 6. Antal deltagare i pedagogisk verksamhet,

ej scenkonst

5 000 7 000 9 000 7. Antal interna aktiviteter genom samarbeten

mellan kultur- och fritidscentra, kulturpedagogpoolen och biblioteket

50 70 100

8. Kulturpedagogens arbetsfördelning mellan skoltid och fritid (procent)

60/40 50/50

(16)

Sida 16 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet.

Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga ska arbeta med ett medvetet värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barn och ungas delaktighet och möjlighet till inflytande. Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som rör målgruppen.

De effekter vi förväntar oss av aktiviteterna är att den upplevda delaktigheten ska öka bland barn och unga, att de metoder som finns för att beakta barnens

perspektiv i frågor och beslut, Shiers delaktighetsmodell samt Barnchecken, används av all personal och politiker.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Upplevd delaktighet6 ska öka enligt GR:s

enkät Åk 2 Åk 5 Åk 8

90 % 80 % 70 %

95 % 85 % 75 % 2. Antal barn som utnyttjar Fritidspengen7 15 15 3. Andel politikerbeslut med dokumenterat

barnperspektiv genom Shiers delaktighetmodell8 /nämndledamöter medvetna om Barnchecken9 .

100 % /100 %

100 % /100 %

6 Delaktighet genom skolans arbete med klassråd, elevråd och elevdemokrati, politikers samarbete med elevråden, gårdsråd och andra kanaler. På Tjörn förekommer t.ex. pizzakonvent vilket är en informell träff mellan politiker och unga över en pizza där man diskuterar aktuella och angelägna frågor för ungdomar och bestämmer en träff för uppföljning av diskussionen. Genom alla dessa forum finns möjligheter att föra fram sin åsikt som barn eller ungdom.

Effektmål 1: upplevd delaktighet ska öka i de undersökningar som görs i frågan, GR:s elevenkät samt Lupp.

7 Fritidspengen, en möjlighet för familjer med försörjningsstöd att få ett riktat bidrag för att barnen i familjen ska kunna ha fritidsaktiviteter. Effektmål 2: minst 15 barn i familjer med försörjningsstöd ska få möjlighet till fritidsaktiviteter.

8 Shiers delaktighetsmodell, Den irländske praktikern och forskaren Harry Shier som i sin modell ger vägledning i hur verksamheter kan uppnå barnkonventionens krav om barns rätt att komma till tals.Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen.

9 Barnchecken, den korta manual som Tjörns kommun distribuerat till samtliga nämnder som en kort kom-ihåg-lista där man genom ett antal checkfrågor kan kontrollera att barnets utgångspunkt beaktats.

Detta är en metod för att öka medvetenheten om Barnkonventionen.

(17)

Sida 17 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

Kultur- och fritidsnämndens egna prioriterade mål 2015

► Kultur- och fritidscentra ska utvecklas med verksamhet riktad till alla ungdomar, med fokus på 13–18-åringar.

Kultur- och fritidscentra ska vara en attraktiv mötesplats för såväl befintliga som nya besökare. Både öppen verksamhet och riktade aktiviteter ska erbjudas.

Ungdomar ska vara delaktiga när program och aktiviteter tas fram. Kultur- och fritidscentras utbud ska synas på platser där ungdomar finns, både i verkliga livet och på nätet.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal ungdomar per kväll i den öppna

gårdsverksamheten

30 35 40

2. Antal aktiviteter/deltagare med inriktning kultur, idrott/motor samt delaktighet/inflytande

15/

300

25/

1 500

30/

1 800 3. Antal ”följare” på kultur- och fritidscentras

sociala medier

300 400

(18)

Sida 18 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Förvaltningen ska arbeta för en ökad tillgänglighet av kultur- och fritidsutbud specifikt för unga vuxna, 18–30 år.

Under 2015 ska extra fokus läggas på att nå målgruppen unga vuxna i arbetet med att ta fram aktiviteter inom kultur och fritid.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal aktiviteter riktade specifikt till

målgruppen

4 6

(19)

Sida 19 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

►Utveckla Säbyleden och vandringsleden vid Sundsby till

”kulturvandringsleder.”

Säbyleden och Sundsby vandringsled ska vara säten för dramatiserade vandringar och kulturvandringar med guider. Informationstavlor längs dessa leder ska

ytterligare förstärka kulturupplevelsen, inte minst för dem som vandrar på egen hand.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal kulturvandringar på Sundsby

vandringsled

3 4 5

2. Antal kulturvandringar på Säbyleden 3 3 4

3. Antal dramatiserade vandringar 2 3 4

(20)

Sida 20 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Tjörns kommun ska fortsätta utveckla biblioteksverksamheten som kunskaps- och upplevelsecentrum samt en flexibel och tillgänglig fysisk och digital mötesplats. Målen i den antagna biblioteksplanen ska genomföras.

Biblioteken på Tjörn ska vara välbesökta mötesplatser, såväl fysiska som digitala, för alla åldrar. Det ska ha generösa öppettider och tydlig information. Personalen ska ha hög och aktuell kompetens.

Fler barn och unga ska besöka biblioteken och delta i dess aktiviteter.

Skolbiblioteken ska utvecklas i samverkan med barn- och

utbildningsförvaltningen. Kommunövergripande bibliotekssamarbeten, regionalt och nationellt ska fortsätta att vidareutvecklas.

Besökare med funktionsnedsättningar ska involveras i bibliotekets aktiviteter. Det ska även nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016 1. Antal utlån/besök* på huvudbiblioteket

(Skärhamn), Häggvallbiblioteket, föreningsbiblioteken och skolbiblioteken

122 000 / 148 000

123 000 / 149 000

124 000 / 150 000 2. Antal läsfrämjande aktiviteter/insatser i

skolan

133 140 150

3. Antal utbildningstillfällen för skolelever på biblioteket

60 65 70

* Besöksstatistiken avser inte skolbiblioteken.

NYCKELTAL

Endast kultur- och fritidsnämnden

Mål 2014

Mål 2015

Mål 2016 4. Antal aktiviteter för barn och unga på

biblioteket

143 146 150

5. Antal aktiviteter för nationella minoriteter, andra språkgrupper och personer med funktionsnedsättning

3 4

(21)

Sida 21 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

► Ett belyst motionsspår ska anläggas i Skärhamn under 2015. Detta ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och

samhällsbyggnadsnämnden.

En motionsslinga utan given start- eller slutpunkt ska anläggas i Skärhamn.

Upprustning av befintligt motionsspår på Häggvall ska göras.

NYCKELTAL Mål

2014

Mål 2015

Mål 2016

1. Antal belysta motionsspår i Skärhamn 1

Övrigt

Verksamheterna bibliotek, kultur och turism ska redovisas utifrån sina respektive handlingsplaner. Även barn- och ungdomsplanen redovisas separat.

(22)

Sida 22 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

Medarbetare

► Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara en väl genomtänkt, organiserad och strukturerad arbetsplats. Alla ska veta och förstå för vem vi arbetar.

Grunden för en hög måluppfyllelse är välutbildade medarbetare som med stolthet uppvisar ett professionellt förhållningssätt till våra kunder. Detta möjliggörs genom tydliga uppdrag och förväntningar.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med värdegrunds- och bemötandefrågor.

Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö.

Alla medarbetare ska arbeta mer aktivt med marknadsföringsinsatser inom sina respektive verksamhetsområden.

Förvaltningen ska stötta och verka för att öka möjligheter till heltidstjänster genom att aktivt se till hela kommunens verksamheter.

(23)

Sida 23 (23) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling 2015

Ekonomi

► Prestation och resultat i fokus.

Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet.

Resultaträkning Budget Budget *Bokslut

(tkr) 2015 2014 2013

INTÄKTER

Externa intäkter 3 143 3 500 4 362 Interna intäkter 339 1 445 1 714 Summa intäkter 3 482 4 945 6 076

KOSTNADER

Personalkostnader -24 730 -24 070 -22 981 Externa kostnader -20 784 -20 790 -17 636 Kapitalkostnader -1 060 -1 047 -1 018 Interna kostnader -2 308 -3 338 -4 411 Summa

kostnader -48 882 -49 245 -46 045 Resultat -45 400 -44 300 -39 969 Kommunanslag 45 400 44 300 40 300

Avvikelse 0 0 331

*Bokslut 2013 inkl. nämnd

Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa anslag else

Förv.överg. 0 0 0 3 493 367 3 860 -3 860 3 860 0

Bibliotek 175 0 175 7 225 1 365 8 590 -8 415 8 415 0

Förenings. 0 0 0 8 055 75 8 130 -8 130 8 130 0

Fritidscent. 70 70 2 997 73 3 070 -3 000 3 000 0

Kultur 200 0 200 2 785 15 2 800 -2 600 2 600 0

Sundsby 410 0 410 2 672 8 2 680 -2 270 2 270 0

Saga 0 0 0 545 0 545 -545 545 0

Anläggning 478 84 562 3 551 136 3 687 -3 125 3 125 0

Friluftsliv 205 0 205 2 157 48 2 205 -2 000 2 000 0

Turism 140 0 140 2 278 12 2 290 -2 150 2 150 0

Kulturskola 825 255 1 080 4 723 57 4 780 -3 700 3 700 0

Barn&Ung 0 0 0 5 357 148 5 505 -5 505 5 505 0

Bio 640 0 640 736 4 740 -100 100 0

Summa 3143 339 3482 46 574 2308 48 882 -45 400 45 400 0

Figure

Updating...

References

Related subjects :