Polisen. Sammanträde med regionpolisrådet i polisregion Väst 1(7)

Full text

(1)

Polismyndigheten Region Vast

A003.375/2020 131

Sammanträde med regionpolisrådet i polisregion Väst

Klockan

13.00-16.00

Plats Datum for mötet

2020-12-15

Kallade

Klas Johansson, regionpolischef Marina Johansson (s)

Monica Hanson (s) Niclas Eringsfors (s)

Åke Eliasson (s)

Charlotte Nordström (m) Elisabet Babic (m) Arne Lemhag (m) Per-Håkan Eklund (sd) Stina Isaksson (sd) Caroline Frödin (sd) Peter Heie (c) Kalle Bäck (kd)

Frida Tånghag (v)

Birgitta Ling Fransson (1) Peter Sörgaard (mp

Närvarande ledamöter

Marina Johansson (s) Monica Hanson (s) Niclas Eringsfors (s) Åke Eliasson (s)

Charlotte Nordström (m) Elisabet Babic (m) Arne Lemhag (m) Per-Håkan Eklund (sd)

Stina Isaksson (sd) Caroline Frödin (sd) Peter Heie (c)

Kalle Bäck (kd)

Birgitta Ling Fransson (1) Peter Sörgaard (mp)

Övriga närvarande

Mats Bergström, tf biträdande regionpolischef Morgan Orvenholt, regionkanslichef

Ulrika Bingmark, EA Väst

Ernst Fontells plats, Göteborg, samlingslokal Vä- nem plan 3, ledamöter deltar via länk

(2)

Lovisa Hansson, VSA, regionkansli Väst Johan Nilvé, HR Väst

Ulf Mörkas, Avdelningen för Särskilda Utredningar Lars Heimbrand, GSD, regionkansli Väst

Frida Larsson, regionkansli Väst

Thomas Dellenhed, V SA, regionkansli Väst Miran Shwan, LPO Östra Fyrbodal

Gustav Rosén Zetterberg, regionkansli Väst Maria Strigelius, regionkansli Vast

1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs utan justeringar.

1.1 Föregående protokoll

Vad gäller mötesprotokoll från 27 oktober fanns inga invändningar. Protokol- let godkänns och läggs till handlingarna.

1.2 Uttag av mötesjusterare

Till mötesjusterare för dagens möte utses Charlotte Nordström.

2 2.1

Aktuella frågor

Viktiga polisiära frågor i regionen, aktuella händelser, lägesbild, ärenden m.m.

Coronapandemin är en egen särskild händelse, information och uppföljning sker dagligen.

Uppdateringen gällande TNE som skickats till är skickad för kännedom för att ni ska ha information om att ett möte kommer att genomföras. Det går således inte att anmäla sig till mötet.

Häkten och anstalt fortsatt högt tryck, samarbete pågår. Polisregion Väst för- söker vara behjälplig i den mån det går.

Mats Bergström beskriver det operativa arbetet som pågår inom regionen.

Händelser kopplade till brottsliga kriminella nätverk tas upp samt gripande i Halland kopplat till tillgreppsbrott.

2.2 Charlotte Nordström rapporterar från den nationella

insynsrådet

Charlotte informerar gällande det nationella mötet där tekniken var något på-

verkad. Självmordsförsök och hur de ökar. NOA om det operativa läget om de grova brotten. Genombrott med inhämtning och bättre med lagföring. Rekord i

^ CAA

(3)

antal häktade. Tillväxtverket och det brottsförebyggande arbetet föredras. In- formation om svar på remiss för en effektivare kontroll av yrkestrafik och vart en sådan verksamhet eventuellt skulle kunna ligga. Internetrelaterade brott.

Särskilt utsatta brottsofferinfo.

Stina Isaksson- Framför kritik gällande uppkopplingen till mötet.

Ordföranden svarar att vi får se över IT-läget men att vi under dagens möte får försöka följa de utskickade instruktionerna så gott det går.

2.3 Verksamhet ekonomi och kompetens - verksamhetsuppföljning

Verksamhetsstvrnins och analys - Lovisa Hansson

Lovisa Hansson Verksamhetsstyrning och analys (VSA), redovisar verksam- hetsuppfölj ningen förjanuari-november. Resultat fram till oktober i häftet varvid det är uppdaterad information som framkommer nu.

Inflödet i region Väst presenteras.

Utveckling av skadegörelser i polisregionerna och hur man arbetat brottsföre- byggande har sammanställts. Delar upplever ökning, andra inte. Resultatet har analyserats och bedömning är att anmälningsbenägenheten har ökat och inte antalet brott i realiteten. Brottsförebyggande är såväl riktade insatser vid om- råden där det varit problematik samt informationskampanjer.

Bedrägerisektionen - markant ökat inflöde för bluffakturor, detta upptäcktes tidigt och pengar betalades inte ut tack vare aktivt agerade och samverkan.

Redovisade ärenden redovisas.

Öppna ärenden redovisas

Charlotte Nordström - Informerar med anledning av uppgiften om nivån av

antal intemetrelaterade sexuella brott mot barn om ett seminarium som VG

regionen, Regionhälsans avdelning Sexualmedicinskt centrum, ska genomföra den 15 januari med medverkan av Polismyndigheten. Charlotte framhåller detta arbete som viktigt i den brottsförebyggande samverkan mellan Sjukvård

och Polis.

Särskilt utsatta brottsoffer redovisas. Bekräftade skjutningar region Väst redo-

visas och den nationella definitionen föredras.

Ekonomi- Ulrika Bingmark

Ekonomiuppföljning oktober och prognos för 2020 redovisas. Antal anställda- dess utveckling föredras och andelen övertiden 2019-2020 redovisas tillsam-

mans med information om frånvaro

PAUS på grund av omfattande teknikstrul.

Charlotte Nordström - berättar om den information som de fick ta del av inför nationella insynsrådet av IT-avdelningen gällande problematiken med upp-

Uf

('^^

(4)

koppling som kan bero på flera faktorer som säkerhetsklassning, brandväggar till dålig uppkoppling. Påpekar att det finns andra bra mötesverktyg som fun- gerar alldeles utmärkt även om man kommer från olika IT-miljöer.

Birgitta Ling Fransson - uppger att man tappar mycket vid ett sådan här möte

och att det är svårt att delta.

Ordföranden beklagar och uppger att problematiken har tagits upp även nat-

ionellt.

HR- Johan Nilvé

Redovisar regionens resurser, externa rekryteringar, avgångar.

Region Vast ligger lägst i landet vad gäller avgångar.

Kalle Bäck- det finns ett antal pensionerade som har kommit tillbaka i tjänst för att tjänstgöra timmar, för något år sedan ett hundratal. Hur ser det ut med det intresset ut i dagsläget?

Mats Bergström: Ligger på samma nivå ett tjugotal upp och ner. Ett jämt in- tresse för detta. Hade vi haft möjlighet hade detta eventuellt kunnat användas mer. De som går in på timmar gör detta bra, men budget och verksainhetsam- bitioner måste gå ihop!

Per-Håkan Eklund - En fråga gällande regionens resurser, de nationella mötet sa RPC att fram till 2024 ska LPO få 5000 nya poliser. Ett års statistik, har inte skett någon förändring i fördelning av kategorierna på LPO är 28 % 2019, och nu 26% för IGV , inte skett någon förskjutning?

Mats Bergström och ordföranden förklarar att resurstillsättningen riktades ti- digt mot LPO och därefter mot utredning och UND. Därefter går man återigen mot LPO- detta innebär att det är en ojämn tillväxt. Vidare syns tillväxten på polissidan först efter november. Det tar tid att utbilda och komma igång. Den tillväxttakten som kommer sedan 2022 -23 -24 det är det som kommer göra skillnaden i början på 2024 och i slutet på -25.

Per-Håkan Eklund - Godtar resonemanget men uppger att han kommer att hålla koll på siffrorna. Man vill se poliser i yttre tjänst!

Ordföranden- vi är en region som varit på plus, övriga har gått minus och allra mest Stockholm. 6 regioner är efter november på plus. Stockholm är på minus.

Där finns de allra största utmaningarna. Vi i Väst har 297 fler poliser än 2015.

2.4 Redovisning från SU

Ulf Mörkas föredrar lägesrapport sept- oktober.

Per Håkan Eklund - Ställer fråga gällande hur man ser på antal ökade ärenden

och ökade anställda.

Ulf Mörkas- Vi tror att antal ärenden kommer att öka och att vi därmed kom- mer att behöva växa.

^w

(5)

Per Håkan Eklund undrar gällande kvoten mellan antal anställda och antal anmälningar. Ulf Mörkas framför att han tar med frågan då frågan behöver

beredas.

2.5 Redovisning från regionpolisrådens utskott för SU

Åke Eliasson föredrar översiktligt ärenden som redovisats för utskottet gäl-

lande misshandel, bestickning, tjänstefel.

Åke analyserar självständigt kring narkotika och alkoholens inverkan och stäl-

ler sig frågan vad man gör med dessa individer. Drogtester sker inte alls och

enbart vissa fordon har alkohollås.

Charlotte Nordström - frågan om drogtester var även uppe i det nationella in- synsrådet. Det skiljer sig åt vad som är tillämpligt mellan privat och statlig myndighet vad man får göra och inte gällande alkohol och drog. Något man

bör grotta i!

Niclas Eringsfors framför att det är mycket vanligt med drogtester i bevak- ningsbranschen.

Per-Håkan Eklund - Synnerligen allvarligt med frågan gällande mutor. Viktigt att slå ner på det stenhårt. Finns det statistik i region Väst där polisen- polisan- ställda där de anmält försök till givande av muta. Det är ju egentligen fullbor- dat redan då. Hur många sådana brott finns det?

Ordföranden framför att det inte finns något statistiskt underlag gällande muta till dagens möte. Frågan får tas med. Helt överens gällande allvaret i att ta

emot muta.

2.6 Information från GSD Väst

Lars Heimbrand redovisar översiktligt ärenden och åtgärder sedan tidigare insynsråd. Ett antal ärenden har skickats till PAN. Yttrats oss till PAN i ett antal ärenden, exempelvis i det gällande muta där vi tycker att man ska skiljas från sin anställning. Vi ser mycket allvarligt på detta. Ett annat avgörande i PAN med bärighet på region Väst redovisas.

Åke Eliasson framför att han önskar att dataintrång skulle bli ett särskilt beva-

kat område från SU.

3 PAUS

Kort upprop för säkerställande av deltagande.

4 Beslagshantering

Miran Shwan från LPO Östra Fyrbodal och Lena Lindqvist regional beslags- hanterare region Väst presenterar sig själva och det uppdrag de arbetat med.

^(^

(6)

Beslag, hittegods, och förverkande skillnaderna dem emellan föredras av Lena.

Vidare informeras om bakgrunden för beslagshanteringen från 2015 från in-

temrevisionen samt RPC.

Vidtagna åtgärder i region Väst efter den beslutade översynen redovisas och information gällande att en egenkontroll kommer att ske presenteras. Exempel på beslagsrutin föredras.

Per-Håkan Ekelund ställer ett flertal frågor gällande hantering av beslag samt hittegods enligt 1974 lag. Lena Lindqvist förklarar hiir hantering går till och

avvägningarna som görs.

5 Jakten på en gärningsman

Metoder och strategier om hur verksamheten ska öka förmågan att identifiera lokalisera, och gripa gärningsmän på färsk gärning efter grova brott.

Miran föredrar bakgrunden till beslutet.

Genomförandet av metodstöd och strategier i region Väst redovisas.

Definitionen av färsk gärning redovisas - tidsperspektivet är avgörande.

Framgångsfaktorer som tagits fram framförs och vikten av att ha en korrekt lägesbild tydliggörs.

6 Terror, krisberedskap och samverkan

Thomas Dellenhed inleder med en presentation om sig själv och upplägget för dagens föredragning.

Polisens arbete vid terrorhändelser föredras. Vikten av att se till omvärlden och dess effekter och lärdomar av terrorbrott nationellt. Terrorhotnivån 3/5 är fortsatt, ett attentat kan inträffa. Polismyndigheten har en god förmåga att in- gripa vid terrorattentat detta förevisades inte minst vid Drottninggatan år 2017.

Samverkan är en viktig förutsättning för framgång.

Polismyndighetens allmänna råd finns på polisens hemsida. Grunden är fly,

sök skydd, larma.

Juridiken gällande terroristbrott föredras översiktligt gällande gmnd och en eventuell utveckling. Den svenska strategin mot terrorism presenteras. Före- bygga, förhindra, försvåra. Polisens uppdrag vid inträffat terrorattentat samt framgångsfaktorer lyfts fram.

Mål som ofta angrips redovisas tillsammans en redogörelse gärningsmännen samt de fyra generella modus som företrädesvis används.

Peter Sörgaard framför via mailfråga: Ar en attack mot IT-system ett terrorist- brott, liknande den attacken som pågår mot Regionen just nu?

^(^

(7)

Thomas Dellenhed svarar att man får se till de juridiska förutsättningarna, vad är syftet med angreppet? Svårt att säga på rak arm, krävs mer information.

Kommande terrorlagstiftning och skillnaderna mot nuvarande presenteras.

Per-Håkan Ekelund - 3/5 gällande risken för terrorbrott, när det gäller tänk- bara mål, fiims det någon lokal lista för region Väst med tänkbara plaster i fallande ordning. Exempelvis Nordstan, polishuset?

Thomas Dellenhed- Förklarar arbetet med differentiering och förebyggande åtgärder och vikten av att inhämta kunskapen vi har på lokal nivå. Ett arbete för att kunna agera snabbare vid en inträffad händelse. Kräver samtliga delar i den tidigare redovisade strategin mot terrorism. Delen att identifiera är en del

av det.

Birgitta Ling Fransson - tackar för en mycket intressant föredragning, och undrar om Polisen har samverkan med trafikkontoret vad gäller att placera hinder for bilar att köra på vissa gator - stolpar, betonggrisar osv? Anser ni att samverkan går bra eller behövs den utvecklas?

Thomas Dellenhed- Ja där sker det en samverkan med vad vi kan göra för att förhindra. Det ska passa in i miljön men visst fiims det mycket att göra för att försvåra den hör typen av händelser. Viktigt med samverkan och den är god.

7 Övriga frågor

Inga övriga frågor, uppkomna frågor har hanterats inom ramen för mötet.

Peter Heie påtalar teknikstrul och vikten av fungerande uppkoppling för mö- tets genomförande och syftet med insynsrådet.

8 Avslutning

Ordföranden beklagar uppkopplingen och förklarar att Polismyndigheten har fördubblat kapaciteten men det har inte hjälpt vid dagens möte. Vi får ta hjälp av kansliet och prata med IT-avdelningen.

Ordföranden tackade de närvarande för ett bra deltagande trots teknikstml och avslutade mötet. God jul och gott nytt år

Vid protokollet: Justeras

Frida Larsson

7

^

^ /

^nSFIotte-N&-ds aSTohansson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :