Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Full text

(1)

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

HANDElsbANkENs cErtifikAt sEPtEMbEr/oktobEr 2011

SiSta dag För köp

9 okt

Marknadsföringsmaterial

(2)

Varsågod, så här ser de ut

Vi har tagit fram tre nya certifikat som gör det lättare att få god avkastning i oroliga tider.

krEditCErtiFikat NOrdiSka BOLag

kreditcertifikat Nordiska bolag passar dig som söker en räntebärande placering med högre avkastningspotential än vanliga ränteplaceringar.

kUpONgCErtiFikat tiLLVÄXtMarkNadEr

kupongcertifikat tillväxtmarknader passar dig som tror på tillväxtländerna brasilien, kina och ryssland. Du får en fast kupong på preliminärt 24 procent per år om alla tre aktiemarknaderna stiger.

V-CErtiFikat SVErigE

för dig som vill placera på stockholmsbörsen, men är osäker på om börsen kommer gå upp eller ner, kan vi erbjuda V-certifikat sverige.

(3)

Den 12 september 2011

Certifikat gör svåra val lite lättare

Frågan är om det någonsin varit så här svårt att spara rätt.

Räntesparande har varit ett bra alternativ det senaste året, men kommer förmodligen inte att vara det framöver. Räntorna är

rekordlåga. Många vanliga ränteplaceringar ger ingen avkastning alls efter skatt och inflation.

Aktiemarknaden är inte mycket lättare att placera i. De flesta börsföretag är välskötta, lönsamma och lågt skuldsatta. Sveriges ekonomi går bra, och börsen är attraktivt värderad. Problemet är den stora osäkerheten om konjunkturen, statsfinanserna och euro- samarbetet. Skulle USA och/eller Europa gå in i en ny lågkonjunktur

— något som kan hända, även om det inte är vårt huvudscenario — finns det fortfarande fallhöjd på börsen.

Vi försöker alltid ta fram certifikat som passar det aktuella läget. Därför presenterar vi nu tre certifikat som alla kan ge god avkastning till rimlig risk även i oroliga tider.

Kreditcertifikat Nordiska bolag ger högre avkastning än traditio- nella ränteplaceringar. Kupongen på preliminärt 5 procent per år är mer än dubbelt så hög som för en lika lång statsobligation.

Kupongcertifikat Tillväxtmarknader kan ge en kupong på preliminärt 24 procent per år och är kopplad till aktiemarknaderna i några av världens mest snabbväxande länder: Brasilien, Kina och Ryssland.

V-certifikat Sverige passar dig som tror på Stockholmsbörsen, men samtidigt är orolig för att en svag global konjunktur kan påverka börsen negativt. V-certifikat Sverige kan nämligen ge hög avkastning både om börsen stiger kraftigt och om den faller kraftigt. Läs mer om denna nyhet på sidan 10.

Vi hoppas att vi gjort ditt sparval lite lättare.

Kontakta ditt Handelsbankskontor om du vill veta mer.

Mats Nyman

Investeringsstrateg

PS. Gå gärna in på www.handelsbanken.se/certifikat.

Där finns bland annat information om alla våra

certifikat och Placeringsbloggen, där vi skriver

om ekonomi och sparande.

(4)

kreditmarknaden

En ränteplacering i nordiska storbolag

Skillnad mellan ränta på företagsobligationer och statsobligationer

0 1 2 3 4 5

-03 -04 -05

-02 -06 -07 -08 -09 -10 -11

Bra betalt i företagsobligationer

Alla typer av ränteplaceringar innebär att man tar en kreditrisk – risken att man inte fullt ut får tillbaka det belopp man placerat, med ränta, vid rätt tidpunkt.

Mest riskfria brukar man anse att statsobligationer är. Men som utvecklingen i Grekland visat den senaste tiden, är det inte alltid självklart att ens europeiska stater betalar tillbaka sina lån.

insättningar i bank och köp av obligationer utgivna av banker brukar också anses ha låg risk, i synnerhet om det handlar om banker med en lång historik av stabila finanser, som är verksamma i länder som också har en god ekonomisk utveckling.

obligationer utgivna av företag ger också i regel möjlighet till högre ränta än statsobligationer. räntan på företags- obligationer beror bland annat på hur starka finanser företagen har, utsikterna för samhällsekonomin, och läget för den sektor som företagen är verksamma inom.

Just nu, när många är oroade för den ekonomiska utvecklingen, har räntan på många företagsobligationer stigit jämfört med räntan på statsobligationer från kredit- värdiga länder som sverige och tyskland.

i skrivande stund är räntan på femåriga företagsobligatio- ner med kreditbetyget bbb1 cirka 2,8 procent högre än räntan på lika långa statsobligationer. Det är dubbelt så mycket som för ett och ett halvt år sedan, och fyra gånger så mycket som före finanskrisen2.

kreditcertifikat Nordiska bolag

Att ta kreditrisk på nordiska börsföretag är ett bra sätt att få lite högre avkastning på sitt sparande. Nordiska företag har generellt goda finanser. balansräkningarna är starka, vinsterna höga och belåningen begränsad. De nordiska ekonomierna är också starka. Vi har därför tagit fram ett kreditcertifikat med koppling till fem nordiska bolag.

Nedan följer en kort bolagsbeskrivning samt vilket kreditbetyg de har hos Moody’s och standard & Poor’s:

Electrolux (-/BBB+)

Electrolux, som startade 1918, är världens största tillverkare av vitvaror. omsättningen är drygt 100 miljarder kronor per år. De senaste åren har verksamheten omstrukturerats i syfte att möta konkurrensen från lågpristillverkare och att komma in i mer exklusiva marknadssegment.

Scania (-/a-)

scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och motorer. scania är kanske mest känt för sitt rationella produktionssystem, som ger hög kvalitet och låga kostnader jämfört med andra tillverkare. företaget är verksamt i mer än 100 länder och har cirka 30 000 anställda.

Securitas (-/BBB+)

securitas är ett säkerhetsserviceföretag med 280 000 anställda i 45 länder. securitas grundades 1934 i Helsing- borg och har sedan vuxit genom ett stort antal förvärv.

securitas har 18 procent av marknaden för väktartjänster i Europa och 16 procent av marknaden i Nordamerika.

Stora Enso (Ba2/BB)

stora Enso oyj är en integrerad tillverkare av papper, förpackningar och skogsprodukter. stora Enso anses ofta vara världens äldsta bolag, eftersom det finns dokumenta- tion om gruvan i falun från år 1288. stora Ensos juridiska hemvist är finland. försäljningen 2010 uppgick till mer än 10 miljarder euro.

Volvo (Baa2/BBB)

Ab Volvo bedriver verksamhet på ett antal olika affärsom- råden inom transportsektorn. Volvo är ledande på lastvagnar i Europa och näst störst i världen. Volvo har tillverkat lastvagnar sedan 1928. Andra affärsområden är anläggningsmaskiner, bussar, Volvo Penta, Volvo Aero och finansiella tjänster. bolaget har cirka 100 000 anställda och omsätter cirka 300 miljarder kronor per år.

Diagrammet visar skillnaden i ränta på företagsobligationer med kreditbetyget BBB och tyska statsobligationer, båda i euro och med 5 års löptid.

Källa: Reuters EcoWin och Handelsbanken Capital Markets.

1. läs mer om kreditbetyg på sidan 6.

2. Avser företagsobligationer utgivna i euroområdet, jämfört med tyska statsobligationer.

(5)

kreditcertifikat Nordiska bolag har 5 års löptid. kredit- certifikatet ger dig möjlighet att få en kupong på preliminärt 5 procent per år. som jämförelse ger i dag en svensk statsobligation med ungefär samma löptid cirka 1,3 procent i ränta.

kreditcertifikatet är kopplat till antalet så kallade kredit- händelser i Electrolux, scania, securitas, stora Enso och Volvo.

kreditcertifikat Nordiska bolag

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Så här kan det bli1

1. Beräkningarna är gjorda på en placering på 1 000 kreditcertifikat, det vill säga 100 000 kronor.

2. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag.

3. Utan hänsyn till de årliga kupongutbetalningarna.

Fakta om kupongcertifikat Sverige

pris per kreditcertifikat 100 kr

Minsta antal att köpa 100 st

preliminär kupong* 5 %

Courtage 1 %

Löptid 5 år

Namn på börsen CCCLN6LSHB Fakta om kreditcertifikat Nordiska bolag

* Kupongen är preliminärt 5 procent per år, det vill säga 5 kronor per certifikat och år, under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat. Under sista perioden, som är drygt ett år, är kupongen preliminärt 6,13 kronor per certifikat. Kupongen fastställs den 13 oktober 2011.

kredithändelse2 placerat belopp Återbetalt belopp3

Ingen kredithändelse 100 000 kr 100 000 kr

Kredithändelse i ett bolag 100 000 kr 80 000 kr

Kredithändelser i två bolag 100 000 kr 60 000 kr

Kredithändelser i tre bolag 100 000 kr 40 000 kr

Kredithändelser i fyra bolag 100 000 kr 20 000 kr

Kredithändelser i fem bolag 100 000 kr 0 kr

Vad är en kredithändelse?

En kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål eller genomför en så kallad rekonstruktion.

låt oss förtydliga begreppen:

• Med konkurs menas att bolaget är på obestånd.

• betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser om minst motsvarande

1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld.

En finansiell skuld är till exempel lån eller utgivna obligationer.

• rekonstruktion innebär att bolaget omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar till följd av försämrad

kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka.

Så här bestäms avkastningen

om det inte inträffar någon kredithändelse i bolagen får du efter drygt fem år tillbaka ditt placerade belopp. för varje kredithändelse minskas återbetalt belopp med 20 procentenheter. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag. Exempelvis, om du har placerat 100 000 kronor och det sker en kredithändelse under perioden återbeta- las 80 000 kronor, om det sker två kredithändelser under perioden återbetalas 60 000 kronor och så vidare, se tabell nedan.

kreditcertifikatet ger en kupong om preliminärt 5 procent per år förutsatt att ingen kredithändelse inträffat.

Det betyder att varje certifikat om 100 kronor ger en kupong om preliminärt 5 kronor per år, förutom sista perioden som är drygt ett år, då får man preliminärt 6,13 kronor förutsatt att ingen kredithändelse inträffat. Precis som med återbetalningsbeloppet, minskas samtliga framtida kuponger med 20 procentenheter för varje kredithändelse. Det innebär att om en kredithändelse inträffar minskar kupongen från 5 kronor till 4 kronor, under sista perioden som är drygt ett år minskar kupongen från 6,13 kronor till 4,90 kronor. om två kredithändelser inträffat minskar kupongen till 3 kronor per år, sista perioden får man 3,68 kronor.

(6)

kreditmarknaden

kreditrating och

kreditvärderingsinstitut

Källa: Moody’s, Standard & Poor’s och Handelsbanken Capital Markets.

Ett kreditvärderingsinstitut bedömer kreditvärdigheten hos en emittent. En emittent kan vara ett företag eller en regering. kreditvärderingsinstitutet bedömer emittentens förmåga att fullfölja sina förpliktelser mot långivaren, det vill säga låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet samt betala ut ränta på lånet i tid. kreditvärderingsinstitutets bedömning av emittenten mynnar ut i ett betyg som beskriver emittentens sannolikhet att fullgöra sina åtaganden. kreditbetygen används av individer och företag som köper obligationer emitterade av företag och regeringar.

kreditbetygsskalan delas grovt in i två delar – investment

grade och Non-investment grade. investment grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att de bolag som har kreditbetyg över en viss nivå är

godkända som placeringar för amerikanska pensions- stiftelser. för bolag under denna kategori, Non-investment grade, anses kreditrisken vara högre.

Det finns två stora kreditvärderingsinstitut, standard &

Poor’s och Moody’s. De har olika skalor som anger kreditbetyget. Nedan finns en tabell som visar deras olika kreditbetygsskalor, samt vart på skalan de ingående bolagen i kreditcertifikat Nordiska bolag befinner sig.

Long-term Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca

C / /

Long-term AAA AA+

AA AA- A+

A A- BBB+

BBB BBB-

BB+

BB BB-

B+

B B- CCC+

CCC CCC-

CC C D Short-term

P-1

P-2 P-3

Not prime

Short-term

A-1+

A-1

A-2 A-3

B

C

/

Prime High grade

Upper medium grade

Lower medium grade

Non-investment grade speculative

Highly speculative

Substantial risks Extremely speculative

In default with little prospect for recovery

In default Scania

Electrolux och Securitas Volvo

Stora Enso

Moody’s

Bolag Standard & poor’s

investment gradeNon-investment grade

(7)

Det växer så det knakar i tillväxtländerna.

Allra snabbast växer det i kina, där till- växten första halvåret 2011 blev hela 9,6 procent. Därmed är kina tillbaka på samma rekordsnabba tillväxttakt som före finanskrisen.

tillväxten i kina är råvaruintensiv. Det går åt enorma mängder råvaror för att bygga ut infrastrukturen och för- bättra levnadsstandarden. Den snabbt växande privata konsumtionen leder också till en ökad import av olja och jordbruksråvaror. kinas tillväxt leder därför till högre råvaru- priser och drar med sig råvaruproducerande länder som brasilien och ryssland. Dessa tre länder har redan lämnat finanskrisen långt bakom sig (se diagram nedan).

tillväxten i kina har varit så hög att de kinesiska myn- digheterna börjat ta tillbaka stimulanserna, bland annat genom att dämpa bankernas utlåning. Detta har bidragit till att dämpa utvecklingen på tillväxtländernas aktiemarknader.

Vi bedömer att denna effekt är tillfällig. skulle inbroms- ningen bli kraftigare än avsett, har kinas myndigheter goda möjligheter att stimulera tillväxten igen. förutsättningarna för en uthållig och hög tillväxt är därför goda.

om kinas ekonomi fortsätter att växa med 10 procent per år, kommer ekonomin att vara dubbelt så stor om sju år! om kinas valuta samtidigt stärks mot den amerikanska dollarn, kommer kina även att gå om UsA som världens största ekonomi.

För- och nackdelar

bekväm och bred placering i världens tillväxtländer starka statsfinanser och låg privat skuldsättning ger goda förutsättningar för tillväxt

Högre historisk avkastning än för redan rika länder

risk för politisk oro om inflationen tar fart risk för tillfällig inbromsning i kina.

kupongcertifikat tillväxtmarknader

Avkastningen på kupongcertifikat tillväxtmarknader är kopplad till utvecklingen på aktiemarknaderna i brasilien, kina och ryssland. Den kinesiska aktiemarknaden består till stor del av banker och försäkringsbolag. Dessa gynnas av den snabba tillväxten i kinas i dag outvecklade finans- sektor. brasiliens börs består till cirka hälften av råvaru- producerande bolag. i ryssland är andelen ännu större.

Därför gynnas brasiliens och rysslands aktiemarknader av stigande råvarupriser.

Värderingen av tillväxtländernas aktiemarknader är i dag på ungefär samma nivå som de rika ländernas, trots betydligt högre tillväxt och lägre skuldsättning.

De senaste 23 åren har tillväxtländernas börser stigit med i genomsnitt 10,8 procent per år, mer än dubbelt så mycket som de rika ländernas börser.

+

tillväxtmarknader

Full fart i världens största tillväxtmarknader

70 80 90 100 110 120 130

-05 -06 -07 -08 -09 -10 -11

Diagrammet visar utvecklingen för de ledande ekonomiska indikatorerna för de två landgrupperna. Toppen före krisen 2008 är satt till 100.

Källa: OECD och Handelsbanken Capital Markets.

Brasilien, Kina och Ryssland Redan rika länder (OECD) tillväxtländerna tar täten

(8)

Med kupongcertifikat tillväxtmarknader kan du få en hög, fast kupong på preliminärt 24 procent per år. kupongcerti- fikatet, som är kopplat till utvecklingen på aktiemarknaderna i tillväxtländerna brasilien, kina och ryssland, har en löptid på 1, 2, eller 3 år.

Så här bestäms löptiden och avkastningen om alla tre aktiemarknaderna är oförändrade eller har stigit till den så kallade avläsningsdagen år 1, avslutas kupongcertifikatet och du får tillbaka både ditt placerade belopp och en kupong på 24 procent. Exempelvis, om du placerat 100 000 kronor så får du 124 000 kronor utbetalt efter ett år. om däremot någon aktiemarknad fallit i värde, fortsätter kupongcertifikatet ytterligare ett år.

På avläsningsdagen år 2 görs samma kontroll. om alla tre aktiemarknaderna är oförändrade eller har stigit jämfört med respektive aktiemarknads startkurs avslutas kupong- certifikatet. Du får då tillbaka både ditt placerade belopp och två kuponger på 24 procent, det vill säga 48 procent.

i det här fallet får du alltså 148 000 kronor.

om inte kupongcertifikatet avslutats år 1 eller 2, kommer det att avslutas efter år 3. Det belopp du då får tillbaka beror på hur de tre aktiemarknaderna har utvecklats till avläsningsdagen år 3. Det finns tre möjliga utfall:

• Det första möjliga utfallet är att alla tre aktiemarknaderna är oförändrade eller har stigit till avläsningsdagen år 3.

Då får du både ditt placerade belopp och tre kuponger på 24 procent, totalt 72 procent i kupong. Här har dina 100 000 kronor växt till 172 000 kronor.

• Det andra möjliga utfallet är att minst en av aktiemark- naderna har fallit på avläsningsdagen år 3, men den aktiemarknad som utvecklats sämst inte har sjunkit med mer än 40 procent (inte under den så kallade skyddsnivån). Exempelvis, om brasilien har fallit mest och nedgången är 28 procent får du ändå tillbaka ditt placerade belopp på 100 000 kronor i exemplet.

• Det tredje möjliga utfallet är att minst en av aktiemark- naderna har fallit mer än 40 procent och alltså befinner sig under skyddsnivån på avläsningsdagen år 3. i detta fall minskas det belopp du får tillbaka med lika många procent som den aktiemarknad som fallit mest.

Exempelvis, om brasilien har fallit mest och nedgången är 45 procent får du tillbaka 55 000 kronor. se även tabellen nedan.

kupongcertifikat tillväxtmarknader

placera i Brasilien, kina och ryssland och få en hög, fast kupong

1. I exemplet antar vi att du köpt 1 000 kupongcertifikat för 100 kronor styck, det vill säga placerat 100 000 kronor.

2. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Exempel på hur det kan bli 1

Exempel: Brasilien har fallit mest och nedgången är 45 procent.

Du får då 55 000 kr.

År 1 År 2 År 3

Återbetalt belopp

Har någon av aktiemarknaderna sjunkit mer än 40 %?

124 000 kr 148 000 kr 172 000 kr

100 000 kr 55 000 kr Ja

Ja Ja

Nej Nej Nej Nej

Ja

avkastning2 21,6 % 45,1 % 68,6 %

-2,0 % -46,1 %

20,5 % 19,9 % 18,7 %

-0,6 % -18,3 % avkastning per år2 Har alla tre aktiemarknaderna varit

oförändrade eller stigit?

(9)

Hög avkastning på kort tid

Diagrammet nedan visar utfallet av en placering i kupong- certifikatet varje månad mellan september 2001 och augusti 20101, med en kupong på 24 procent. Av de 108 placeringar som gjorts skulle 105 ha gått till förfall.

Av dessa 105 placeringar skulle 65 procent ha avslutats redan efter ett år, med en kupong på 24 procent. 16 procent hade avslutats efter två år och då betalat ut två kuponger på sammanlagt 48 procent. 17 procent av kupongcertifi- katen hade avslutats efter tre år och du hade fått tillbaka ditt placerade belopp. i 2 procent av fallen hade kupong- certifikatet gett mindre än placerat belopp tillbaka.

Den genomsnittliga avkastningen hade, med hänsyn tagen till courtage, varit 20,9 procent och i genomsnitt hade kupongcertifikaten avslutats efter 1,6 år. Detta ger en genomsnittlig avkastning på 15,9 procent per år, efter avdrag för courtage.

Historiskt utfall för kupongcertifikat tillväxtmarknader*

*Avser förfallna placeringar. Observera att det historiska utfallet är beräknat i efterhand och inte är någon garanti för framtida avkastning.

Källa: Handelsbanken Capital Markets.

1. kupongcertifikat köpta efter denna månad hade inte hunnit förfalla så de kan inte analyseras.

Så här har det gått för aktiemarknaderna*

Brasilien Kina Ryssland

Fakta om kupongcertifikat tillväxtmarknader

pris per kupongcertifikat 100 kr

Minsta antal att köpa 100 st

preliminär kupong* 24 %

Skyddsnivå** 60 %

Courtage 2 %

Löptid 1– 3 å r

Namn på börsen KCTILLV4JSHB

* 24 kr per kupongcertifikat. Kupongen fastställs den 13 oktober 2011.

** Skyddsnivån är 60 procent av respektive aktiemarknads stängningskurs den 13 oktober 2011.

* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.

0 50 100 150 200 250 300 350

aug -06 aug -07 aug -08 aug -09 aug -10 aug -11

Historiskt utfall för kupongcertifikat tillväxtmarknader*

2 år, t vå kup

onger 3 år, t

re kup onger

3 år, p enga

rna tillb

aka

3 år, m indre ä

n peng

arna tillb aka 1 år, e

n kupong

70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

(10)

Den svenska börsen hör till de aktie- marknader som haft högst avkastning i världen på lång sikt – i genomsnitt 10,1 procent per år sedan år 1900*. i den takten fördubblas värdet på ditt sparande vart sjunde år.

förklaringen till den höga avkastningen är till stor del de globala svenska bolagen. flera av dem har varit verksamma utomlands i mer än 100 år och många av bolagen är i dag världsledande inom sina områden. Det är till stor nytta när de nu expanderar på tillväxtmarknaderna.

samtidigt är svenska företag beroende av den globala konjunkturen. När den globala tillväxten är stark gynnas den svenska börsen. svenska företag gynnas också av de snabbt växande globala investeringarna.

Generellt har svenska storföretag goda finanser, vilket tillsammans med starka marknadspositioner ger företagen goda möjligheter att expandera under kommande år.

trots att svenska börsföretag generellt har goda finanser, hög lönsamhet och starka marknadspositioner har de fallit kraftigt i år. Det beror på den ökade osäker- heten i omvärlden. UsA och de flesta länderna i Europa har stora problem med statsfinanserna. samtidigt har tillväxten mattats av under året. risken för en ny lågkon- junktur har ökat. och i dag är det svårare att stimulera med räntesänkningar och skattesänkningar.

ser man framåt kan man därför tänka sig två scenarier. i det första scenariot – som är vårt huvudsenario – lyckas politiker och centralbanker återställa förtroendet för den ekonomiska politiken och tillväxten återhämtar sig stegvis.

i detta scenario är svenska aktier mycket prisvärda, och bör kunna leverera en hög avkastning. i det andra, alternativa, scenariot blir det en förtroendekris för den ekonomiska politiken, eurosamarbetet knakar i fogarna, vi får en ny lågkonjunktur och aktiemarknaden faller ytterligare.

För- och nackdelar

Många svenska bolag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk

stora besparingar under senare år gör att bolagens lönsamhet är god

svenska bolag är mycket beroende av Europa, sveriges viktigaste exportmarknad

stockholmsbörsen svänger kraftigt med konjunkturen, både upp och ner.

V-certifikat Sverige

Det är mot denna osäkra bakgrund vi tagit fram V-certifikat sverige, som kan ge god avkastning både om börsen stiger och om den faller. Ju mer börsen stiger – och ju mer den faller – desto högre blir avkastningen på slutdagen, så länge som oMXs30™ index inte någon gång under löptiden faller mer än 40 procent. skulle detta inträffa får man istället en avkastning på slutdagen som motsvarar indexut- vecklingen. Vi bedömer att risken för detta utfall är begränsad, eftersom börsen i så fall måste falla tillbaka till samma nivå som år 2003 – trots att vinsterna i dag är tre gånger större än de var då. observera att den positiva avkastningen vid nedgång, om börsen aldrig fallit mer än 40 procent under löptiden (under barriärnivån), endast gäller på certifikatets slutdag.

Svensk aktiemarknad

placera på en av världens bästa börser

+

Diagrammet visar att de senaste 20 åren har bolagen på Stockholmsbörsen i genomsnitt värderats till 2,5 gånger eget kapital (skillnaden mellan ett bolags tillgångar och skulder). Just nu är värderingen 1,8 gånger eget kapital, det vill säga 30 procent under genomsnittet. Därför är börsen fortfarande lågt värderad.

Källa: Reuters EcoWin och Handelsbanken Capital Markets.

Svenska börsen är lågt värderad

Substansvärdering svenska börsen Genomsnitt

0 1 2 3 4 5 6 7

-90 -92 -94 -96 -98 -00 -02 -04 -06 -08 -10

* Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2010.

(11)

V-certifikat sverige har 3 års löptid och är kopplat till oMXs30™ index, som representerar de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. Med V-certifikatet kan du tjäna pengar både på börsuppgång såväl som börsned- gång.

stiger börsen följer värdeutvecklingen i certifikatet upp- gången i oMXs30™ index. om oMXs30™ index faller, men aldrig fallit med mer än preliminärt 40 procent, den så kallade barriärnivån, fram till slutdagen kan du tjäna pengar även om börsen går ned. certifikatet stiger då pro- centuellt lika mycket som indexets nedgång på slutdagen.

barriären är preliminärt 60 procent av oMXs30™ index

V-certifikat Sverige

tjäna pengar även om den svenska börsen faller

*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Barriärnivån är i diagrammet satt till 60 procent av OMXS30™ index stängningskurs den 31 augusti 2011.

Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.

* Barriärnivån är preliminärt 60 procent av OMXS30™ index stängningskurs den 13 oktober 2011. Barriärnivån fastställs den 13 oktober 2011.

Fakta om V-certifikat Sverige

pris per V-certifikat 100 kr

Minsta antal att köpa 100 st

preliminär barriärnivå* 60 %

Courtage 2 %

Löptid 3 år

Namn på börsen VCSVE4JSHB

Om aktieindexet alltid har varit högre än barriärnivån Här är tre exempel på V-certifikatets värde på slutdagen om oMXs30™ index alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån.

• oMXs30™ index stiger med 55 procent:

V-certifikatets värde ökar med 55 procent.

• oMXs30™ index stiger med 7 procent:

V-certifikatets värde ökar med 7 procent.

• oMXs30™ index faller med 38 procent:

V-certifikatets värde ökar med 38 procent. trots att aktieindexet fallit ökar V-certifikatet i värde!

Om aktieindexet har varit lägre än barriärnivån Här är tre exempel på V-certifikatets värde på slutdagen om oMXs30™ index någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån.

• oMXs30™ index stiger med 55 procent:

V-certifikatets värde ökar med 55 procent.

• oMXs30™ index stiger med 7 procent:

V-certifikatets värde ökar med 7 procent.

• oMXs30™ index faller med 38 procent:

V-certifikatets värde minskar med 38 procent.

stängningskurs den 13 oktober 2011. Exempelvis ger en stängningskurs om 910 en barriär på 546.

om oMXs30™ index aldrig har fallit under barriären från startdagen den 13 oktober 2011 till och med slutdagen den 13 oktober 2014 och oMXs30™ index stängningskurs är 38 procent under startkurs har certifi- katet stigit i värde med 38 procent.

om däremot oMXs30™ index har varit lägre än barriären kommer certifikatet på slutdagen att falla eller stiga lika mycket i värde som indexet. stiger oMXs30™

index, stiger värdet på certifikatet procentuellt lika mycket, oavsett om index någon gång har varit under

Så här har det gått för indexet*

OMX30™ index Barriärnivå

440 640 840 1040 1240 1440

aug -06 aug -07 aug -08 aug -09 aug -10 aug -11

(12)

V-certifikatets värde

Diagrammet till höger visar hur utvecklingen i oMXs30™

index påverkar V-certifikatets värde vid löptidens slut.

Diagrammet illustrerar värdet både när aktieindexet alltid har varit lika högt som eller högre än barriärnivån och när aktieindexet någon gång under löptiden varit lägre än barriärnivån.

Så här kan det bli på slutdagen1

Utveckling i

OMXS30™ index Utveckling

per år Återbetalt

belopp avkastning

per år 2 Återbetalt

belopp avkastning per år 2

60 % 17,0 % 160 000 kr 15,9 % 160 000 kr 15,9 %

45 % 13,2 % 145 000 kr 12,2 % 145 000 kr 12,2 %

30 % 9,1 % 130 000 kr 8,3 % 130 000 kr 8,3 %

15 % 4,8 % 115 000 kr 4,0 % 115 000 kr 4,0 %

0 % 0,0 % 100 000 kr -0,6 % 100 000 kr -0,6 %

-15 % -5,3 % 115 000 kr 4,0 % 85 000 kr -5,8 %

-30 % -11,2 % 130 000 kr 8,3 % 70 000 kr -11,6 %

-45 % -18,1 % 55 000 kr -18,3 % 55 000 kr -18,3 %

-60 % -26,3 % 40 000 kr -26,4 % 40 000 kr -26,4 %

OMXS30™ index har alltid varit lika

högt som eller högre än barriärnivån OMXS30™ index har varit lägre än barriärnivån

1. Beräkningarna är gjorda på en placering på 1 000 V-certifikat, det vill säga 100 000 kronor och en barriärnivå på 60 procent.

2. Inklusive courtage på 2 procent.

*Utvecklingen i OMXS30™ index.

Källa: Handelsbanken Capital Markets.

V-certifikatets värde på slutdagen

OMXS30™ index har alltid varit lika högt som eller högre än barriärnivån OMXS30™ index har varit lägre än barriärnivån

Värde

Utveckling*

40 60 80 100 120 140 160

-60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 %

(13)

anmälan och betalning

certifikaten säljs styckevis. Det minsta antal du kan köpa är 100 stycken.

Priset är 100 kronor per certifikat. sista dag för köp är den 9 oktober 2011 och betalning sker den 13 oktober 2011.

Courtage

courtaget är 1 procent på priset för kreditcertifikat Nordiska bolag och 2 procent på priset för kupongcertifikat tillväxtmarknader samt för V-certifikat sverige.

Underliggande tillgång

kreditcertifikat Nordiska bolag (ccclN6lsHb):

Electrolux, scania, securitas, stora Enso, och Volvo kupongcertifikat tillväxtmarknader (kctillV4JsHb):

brasilien: fonden ishares Msci brazil index fund kina: Aktieindexet Hang seng china Enterprises index

ryssland: Aktieindexet rDX® EUr, russian Depositary receipts index® V-certifikat sverige (VcsVE4JsHb):

oMXs30tM index Startkurs

startkurs för respektive underliggande i kupongcertifikat tillväxtmark- nader är dess stängningkurs den 13 oktober 2011, förutom för det kinesiska aktieindexet Hang seng china Enterprises index, där startkurs fastställs den 14 oktober 2011.

startkurs för V-certifikat sverige är oMXs30tM index stängningskurs den 13 oktober 2011.

Skyddsnivå

skyddsnivån för kupongcertifikat tillväxtmarknader är 60 procent av respektive underliggandes startkurs.

Barriärnivå

barriärnivån för V-certifikat sverige är preliminärt 60 procent av oMXs30tM index stängningskurs den 13 oktober 2011. Definitiv barriärnivå fastställs den 13 oktober 2011.

kupong

kupongen i kreditcertifikat Nordiska bolag är preliminärt 5 procent per år, det vill säga 5 kronor per certifikat och år, under förutsättning att ingen kredithändelse har inträffat. sista perioden, som är drygt ett år, är kupongen preliminärt 6,13 kronor per certifikat, under förutsättning att ingen kredithändelse inträffat.

kupongen i kupongcertifikat tillväxtmarknader är preliminärt 24 procent per år.

Definitiva kuponger fastställs den 13 oktober 2011. Nivån på kuponger för kreditcertifikat Nordiska bolag avgörs bland annat av hur marknads- räntorna förändras och hur marknadspriset på de ingående bolagens skuld förändras fram till den 13 oktober 2011. Nivån på kuponger för kupongcertifikat tillväxtmarknader avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och den förväntade framtida kursrörlig- heten (volatiliteten) i de underliggande tillgångarna förändras fram till den 13 oktober 2011.

kupongen i kreditcertifikat Nordiska bolag kommer att betalas ut den 18 oktober 2012, den 18 oktober 2013, den 20 oktober 2014, den 19 oktober 2015 och den 10 januari 2017.

kupong vid kredithändelse

om det sker en kredithändelse i något av bolagen i kreditcertifikat Nordiska bolag kommer kupongen att påverkas. för varje kredithän- delse som inträffar minskar kupongen med 20 procentenheter.

observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag.

kredithändelse

En kredithändelse inträffar när ett bolag antigen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål eller genomför en rekonstruktion under tiden från och med den 13 oktober 2011 till och med slutdagen.

Återbetalt belopp vid kredithändelse

om det sker en kredithändelse i något av de ingående bolagen i kreditcertifikat Nordiska bolag kommer det återbetalda beloppet att påverkas. för varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med 20 procentenheter. observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag.

avläsningsdag

Avläsningsdag benämns i slutliga Villkor som fastställelsedag för slutkurs.

kupongcertifikat tillväxtmarknader har avläsningsdag den 15 oktober 2012, den 14 oktober 2013 respektive den 13 oktober 2014.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

certifikaten avses handlas på NAsDAQ oMX stockholm från och med den 17 oktober 2011. Du kan följa värdet på www.handelsbanken.se/

certifikat. börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden.

Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier.

Slutkurs och Slutdag

slutdag för kreditcertifikat Nordiska bolag är den 20 december 2016.

slutdag för kupongcertifikat tillväxtmarknader infaller på den första avläsningsdag då kursen på alla tre aktiemarknaderna är lika med eller högre än respektive aktiemarknads startkurs, eller den 13 oktober 2014.

slutkurs för V-certifikat sverige är oMXs30tM index stängingskurs den 13 oktober 2014.

Återbetalningsdag

Återbetalningsdag för kreditcertifikat Nordiska bolag är den 10 januari 2017. Återbetalningsdagen kan senareläggas om en kredithändelse inträffar, dock kommer återbetalningsdagen vara senast 90 handelsda- gar efter en sådan kredithändelse.

Återbetalningsdag för kupongcertifikat tillväxtmarknader infaller 13 bankdagar efter dess slutdag

Återbetalningsdag för V-certifikat sverige är den 30 oktober 2014.

Valuta

Avkastningsberäkningen för kupongcertifikat tillväxtmarknader görs i de underliggande marknadernas respektive valuta. Det innebär att kupongcertifikatets avkastning inte påverkas direkt av valutakursföränd- ringar.

Bolag, fond och index

information om bolag, fond och index finns i slutliga Villkor.

Licens

Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda fond och indexen i denna broschyr. licensgivarnas ansvarsbegränsning för det finns i slutliga Villkor.

tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 11 oktober 2011. Volymen är begränsad till 2 000 000 stycken i respektive certifikat. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa antal. se slutliga Villkor för ytterligare information om tilldelning.

fastställda kuponger, fastställda startkurser, fastställd skyddsnivå och fastställd barriärnivå publiceras på www.handelsbanken.se/certifikat från och med den 17 oktober 2011.

Handelsbanken kommer att ställa in kreditcertifikat Nordiska bolag om kupongen inte kan fastställas till minst 4,25 procent, kupongcertifikat tillväxtmarknader om kupongen inte kan fastställas till minst 19 procent respektive V-certifikat sverige om barriärnivån inte kan fastställas till 65 procent av startkursen eller lägre.

Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. för ytterligare information, se slutliga Villkor. om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.

Villkor i sammandrag

det här är också viktigt att veta

(14)

Beskattning

kreditcertifikat Nordiska bolags skattemässiga status är inte klarlagd.

Enligt Handelsbankens bedömning torde det beskattas som en fordringsrätt. kapitalvinst respektive kapitalförlust borde således behandlas på samma sätt som räntor vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. kreditcertifikaten är att betrakta som marknads- noterade.

kapitalvinster och kapitalförluster i kupongcertifikat tillväxtmarknader och V-certifikat sverige beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.

arrangörsarvode

På betalningsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 1,0 procent per år av certifikatens pris. Arvodet är inkluderat i certifikatens pris.

kunskapsnivå

Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet.

Fullständiga villkor

certifikatet ges ut under Handelsbankens MtN-, Warrant- och certifikat- program. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MtN-, Warrant- och certifikatprogram, dels av slutliga Villkor. båda dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospekt- ochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MtN-, Warrant- och certifikatprogram har godkänts av finansinspektionen.

Försäljningsrestriktioner

Erbjudandet riktar sig till personer i sverige vars deltagande inte förut- sätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt.

ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av svenska Handelsbanken Ab (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys.

innehållet är uteslutande avsett för kunder i sverige. syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken.

informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande.

Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för fram- tida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet important notice – in English

this communication is a product of svenska Handelsbanken Ab (publ). it is not an independent or objective research report prepared by research analysts. this information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. this information may not be distributed in any country, for instance the Us, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Handelsbanken är medlem av svenska fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för strukturerade Placeringsprodukter med

riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare www.fondhandlarna.se/struktprod.

risker med certifikat

Utöver de produktspecifika riskerna finns det generella risker som är viktiga att känna till innan du köper ett certifikat.

kreditrisk - emittentrisk

Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MtN-, Warrant- och certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalnings- åtaganden gentemot placeraren. om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid.

oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från standard & Poor’s (”s&P) och Aa2 från Moody’s. Med Moody´s rating Aa2 och s&P rating AA- menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken.

Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar.

Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet.

Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntas framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.

Likviditetsrisk

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktio- ner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Valutarisk

i de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkast- ningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs.

(15)
(16)

Vill du veta mer

Vill du veta mer om våra certifikat? På www.handelsbanken.se/certifikat finns alla svaren.

Gå in redan i dag och lär dig mer om certifikat. Där kan du se aktuella kurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev och mycket, mycket mer. självklart kan du också köpa certifikaten direkt på nätet.

Visste du att...

… flera oberoende institut anser att Handelsbanken är en av världens mest trygga banker.

Det finns ingen bank i Norden som bedöms vara mer stabil och säker än Handelsbanken.

… Handelsbankens certifikat handlas på börsen, vilket gör det enkelt för dig att sälja under löptiden.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :