• No results found

RAPPORT A. Sätra Detaljplan 1, Västerås Stad. Trafikbullerutredning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RAPPORT A. Sätra Detaljplan 1, Västerås Stad. Trafikbullerutredning"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

RAPPORT A

Handläggare

Lars Lindström Datum

2020-05-26 Tel

010 – 505 60 71 Projekt-ID

Mobil

070 – 184 57 71

782501 Västerås Stad

Stadsbyggnadsförvaltningen 721 87 Västerås

E-post

lars.e.lindstrom@efterklang.se

Sätra Detaljplan 1, Västerås Stad

Trafikbullerutredning

Uppdrag: Genomgång, med avseende på trafikbuller, av förutsättningarna för bostadsbebyggelse i den nya planerade stadsdelen Sätra, detaljplan 1.

Sammanfattning: Merparten av bostadshusen innehåller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad utan åtgärder. Ett antal bostadshus längs med Norrleden och Vallbyleden får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå. För dessa bostadshus krävs lämplig genomgående planlösning med hälften av bostadsrummen mot bullerdämpad sida. Ett mindre antal bostäder kan behöva

bullerskyddsåtgärder på bullerdämpad sida om lägenheter som är större än 35 kvm önskas. Gällande riktvärden inomhus kan innehållas med lämpligt val av yttervägg, fönster och uteluftdon. Bostäder i merparten av kvarteren har möjlighet till gemensamma uteplatser på gård där gällande riktvärde innehålls. Två av tre skolgårdar klarar riktvärden utan åtgärder, en av skolorna kan behöva lokala bullerskyddsåtgärder beroende på utformning och placering av lekytan.

ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Stockholm

Granskad av

(2)

RAPPORT A 782501

Innehållsförteckning

1 Bakgrund ... 3

2 Riktvärden ... 4

3 Beräkningsförutsättningar ... 5

3.1 Modell ... 5

3.2 Vägtrafik ... 5

4 Beräknade trafikbullernivåer ... 6

4.1 Trafikbullerberäkning – resultat ... 6

4.1.1 Ekvivalent ljudnivå ... 6

4.1.2 Maximal ljudnivå ... 9

5 Kommentarer ... 13

5.1 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ... 13

5.2 Högst 55 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal ljudnivå vid hälften av bostadsrummen ... 14

5.3 Högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad ... 14

5.4 Ljudnivå uteplats ... 14

5.5 Ljudnivå inomhus ... 14

5.6 Ljudnivå vid skolgård ... 14

Bilagor

A01, Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, prognos år 2040 A02, Ljudutbredning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark, prognos år 2040

(3)

RAPPORT A 782501

1 Bakgrund

Västerås stad arbetar aktivt med bullerskyddsåtgärder för att minska andelen människor som blir utsatta för buller. Stadsdelen Sätra ligger i den nordvästra delen av Västerås, fyra kilometer från Västerås centrum. Området gränsar till Surahammarsvägen och Erikslund i väster, Norrleden i norr, stadsdelen Brottberga i öster och Hagaberg och Eriksborg i söder. Idag består området till största delen av skog och åkermark med några få bostäder. Visionen för stadsdelen är att det ska finnas 2 000 till 2 500 bostäder, skola, flera förskolor m.m. när stadsdelen är färdigutbyggd.

Syftet med utredningen är att pröva den föreslagna utformningen av området för att se hur omgivningsbuller ska kunna hanteras på bästa sätt. Den här rapporten utreder detaljplan 1 och bygger delvis på våra tidigare rapporter 765905 FÖP68, Sätra stadsdel.

(4)

RAPPORT A 782501

2 Riktvärden

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 och gäller planärenden påbörjade efter 1: a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07-01 har dock införts och ändringen av förordningen tillämpas därför i denna utredning. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell 1 nedan.

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus. Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Tabell 1. Riktvärden för bostäder enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359.

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå Buller från väg- och spårtrafik

Vid bostadsfasad 60a) -

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 -

På uteplats (om sådan ska anordnas i

anslutning till bostaden) 50 70b)

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 tar upp riktvärden för buller på skolgårdar från väg- och spårtrafik. Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligtvis tillbringar raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs.

Riktvärden nedan avser ny skolgård.

Tabell 2. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid ny skolgård (frifältsvärde).

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå (dBA, Fast) De delar av gården som är avsedda för lek, vila

och pedagogisk verksamhet 50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården

55 701

1Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Nivåerna i Tabell 2 för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör underskridas för att förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår.

(5)

RAPPORT A 782501

3 Beräkningsförutsättningar

3.1 Modell

För planområdet har föreslagna utformningar för vägar, bullerskydd, byggnader och kvarter tagits fram, vilka ligger till grund för trafikbullerutredningen.

Norrleden har kompletterats med nya cirkulationsplatser samt två nya körfält och har breddats till 17 meter. Längs med Norrleden planeras en 3 meter hög och cirka 1200 meter lång bullerskyddvall som är med i beräkningarna. Bullerskyddsvallens avstånd från Norrleden varierar, men merparten ligger cirka 22 meter från vägmitt. Vid cirkulationsplatserna planeras två öppningar i

bullerskyddsvallen för de lokala gatorna in i området. Se Figur 1, Figur 3 – 6 och bilaga A01-A02.

3.2 Vägtrafik

Följande trafikuppgifter är erhållna från trafikunderlag framtaget av ÅF. Redovisade flöden har räknats om till ÅDT. Se Figur 2 och tabell nedan. Trafikuppgifterna avser prognosår 2040.

Figur 2. Trafikuppgifter – delsträckor för omkringliggande befintliga vägar samt planerade lokala vägar inom planområdet.

Tabell 3. Trafikuppgifter – befintliga vägar.

Delsträcka Väg Fordon (ÅDT) Tung trafik, % Hastighet, km/h

A Norrleden 16 700 5,4 70

B Norrleden 15 000 5,4 70

C Norrleden 15 800 5,4 70

D Väg 66 22 000 6,7 60

E Väg 66 21 300 6,9 60

F Väg 66 44 500 5,7 60

(6)

RAPPORT A 782501

4 Beräknade trafikbullernivåer

Trafikbullerberäkningarna är utförda enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653.

Ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och representerar därför inte frifältsvärden. För jämförelse mot riktvärde vid fasad se redovisade ljudnivåer vid fasad.

Beräkningar av ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har utförts vid fasad per våningsplan och 1,5 meter över mark med trafik för prognos år 2040.

4.1 Trafikbullerberäkning – resultat

I detta kapitel redovisas resultat från trafikbullerberäkningarna. Fasadnivåer visas från flera olika vyer över området i 3D för att få en uppfattning om ljudnivåerna på varje våningsplan.

4.1.1 Ekvivalent ljudnivå

Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i Figur 3 - 8 nedan. Bostadshus mot Norrleden får upp mot 64 dBA ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader. Bostadshus i norra delen av planområdet får upp mot 62 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasader mot Vallbyleden. Fasader mot lokalgatan som går genom hela planområdet får upp mot cirka 60 dBA ekvivlant ljudnivå.

Figur 3. Vy från sydväst - Ekvivalent ljudnivå vid fasad

(7)

RAPPORT A 782501

Figur 4. Vy från norr - Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Figur 5. Vy från nordöst - Ekvivalent ljudnivå vid fasad

(8)

RAPPORT A 782501

Figur 6. Vy från sydöst - Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Figur 7. Norra området inom DP1 - Vy från sydväst - Ekvivalent ljudnivå vid fasad

(9)

RAPPORT A 782501

Figur 8. Norra området inom DP1 - Vy från nordöst - Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Merparten av bostäderna har tillgång till uteplats med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Enstaka uteplatser kan behöva lokala bullerskyddsskärmar för att klara ljudnivå på uteplats, det gäller främst småhus och radhus närmast de lokala vägarna. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas på bilaga 782501-A01.

4.1.2 Maximal ljudnivå

Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid redovisas i Figur 9 – 14 nedan. Mest utsatta fasader mot Vallbyleden och lokalgatan som går genom planområdet får upp mot 81 dBA maximal ljudnivå.

Merparten av bostäderna får under 70 dBA maximal ljudnivå vid fasader mot innerggårdarna, enstaka bostadsbyggnader får dock över 70 dBA.

(10)

RAPPORT A 782501

Figur 9. Vy från sydväst - Maximal ljudnivå vid fasad

Figur 10. Vy från norr - Maximal ljudnivå vid fasad

(11)

RAPPORT A 782501

Figur 11. Vy från nordöst - Maximal ljudnivå vid fasad

Figur 12. Vy från sydöst - Maximal ljudnivå vid fasad

(12)

RAPPORT A 782501

Figur 13. Norra området inom DP1 - Vy från sydväst - Maximal ljudnivå vid fasad

Figur 14. Norra området inom DP1 - Vy från nordväst - Maximal ljudnivå vid fasad

Större delen av planområdet får under 70 dBA maximal ljudnivå 1,5 meter över mark. Maximal ljudnivå på merparten av innergårdarna blir högst 70 dBA. Ljudutbredning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas på bilaga 782501-A02.

(13)

RAPPORT A 782501

5 Kommentarer

5.1 Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

Merparten av området får under 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och klarar riktvärden enligt förordningen. Bostadshus längs med den större lokala gatan som går igenom planområdet får upp mot cirka 60 dBA.

Rödmarkerade bostadshus Figur 15 nedan får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Norrleden och Vallbyleden samt gavlar. För dessa bostadshus utgår bedömningen istället från att erhålla en bullerdämpad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid och 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för mindre lägenheter som är högst 35 kvm.

Figur 15. Rödmarkerade bostadshus får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid någon fasad

(14)

RAPPORT A 782501

5.2 Högst 55 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal ljudnivå vid hälften av bostadsrummen

Större lägenheter med över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad kan planeras med en

genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot bullerdämpad sida. Framför allt hörn och gavlar kräver genomtänkt planlösning. Om större lägenheter planeras kan tekniska lösningar behövas för några av bostadsbyggnaderna. Denna tekniska lösning bör dock bara användas för ett begränsat antal lägenheter.

5.3 Högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

Samtliga bostadshus får under 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad utan åtgärder och klarar därmed gällande mål enligt förordningen (2017:359) för lägenheter som är högst 35 kvm. Se Figur 3–8.

5.4 Ljudnivå uteplats

Merparten av bostadshusen har möjlighet till gemensamma uteplatser på gård med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå utan åtgärder.

För några bostadshus kan lokala bullerskydd vid uteplats behövas. Det gäller främst småhus med uteplatser i närheten av de lokala vägarna, enstaka bostadsbyggnader mot Norrleden och i vissa fall beroende på val av placering för gemensamma uteplatser. Området i norr vid Vallbyleden kan behöva lokala bullerskyddsåtgärder, dock beroende av uteplatsernas placering.

Se ritningar 782501-A01 och -A02 för ekvivalent respektive maximal ljudnivå 1,5 meter över mark.

5.5 Ljudnivå inomhus

Med lämpliga val av yttervägg, fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö inomhus erhållas med stängda fönster. Framtagande av ljudkrav och granskning av yttervägg görs i den fortsatta projekteringen.

5.6 Ljudnivå vid skolgård

Två av tre av de planerade skolgårdarna i planområdet innehåller riktvärdena högst 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudnivå på större delen av skolgården. En av skolgårdarna får över 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå på cirka 20-30% av skolgården, dock beroende på planering och val av placering av lekytan, se Figur 16 nedan. Med bullerskyddsskärm längs med den lokala gatan kan hela eller större del av skolgården klara riktvärden.

Figur 16. Skolgård som överskrider riktvärden på delar av skolgården.

(15)

RAPPORT A 782501

Med en 2,5 meter hög bullerskyddsskärm längs med den loka gatan enligt blå linje i Figur 17 nedan kan hela skolgården klara högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Vid arbete med skolgårdens utformning och planering bör en optimering av bullerskyddsskärmens placering och höjd göras.

Figur 17. Skolgård vid den större lokala gatan med en 2,5 meter hög bullerskyddsskärm (blå linje)

(16)

Förskola

Förskola Skola

ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer

1:3500

0 25 50 100 150 200

m

HANDLÄGGARE GRANSKAD AV

BULLERUTREDNING

Sätra, Västerås kommun

Ljudutbredningskarta

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark

Teckenförklaring

Väg

Planerade byggnader Planerade skolor Befintliga byggnader Skolgårdar

Planområdesgräns DP1

Bullerskyddsvallens krön, 3 m hög

Ritning A01

Vägtrafik för prognos år 2040

Ekvivalent ljudnivå

i dBA

>= 75,4

70,4- 75,4

65,4- 70,4

60,4- 65,4

55,4- 60,4

50,4- 55,4

< 50,4

(17)

Förskola

Förskola Skola

ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer

1:3500

BULLERUTREDNING

Sätra, Västerås kommun

Ljudutbredningskarta

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark

Teckenförklaring

Väg

Planerade byggnader Planerade skolor Befintliga byggnader Skolgårdar

Planområdesgräns DP1

Bullerskyddsvallens krön, 3 m hög

Ritning A02

Vägtrafik för prognos år 2040

Maximal ljudnivå

i dBA

>= 90,0

85,0- 90,0

80,0- 85,0

75,0- 80,0

70,0- 75,0

< 70,0

References

Related documents

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark från vägtrafik samt

ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark, väg- och spårtrafik Ak-20115-1-02 Maximal ljudnivå, högsta värdet för alla plan, nattetid, vägtrafik Ak-20115-1-03 Maximal ljudnivå 1,5

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats för prognosåret 2040, dels som spridningskartor 1,5 meter över mark samt vid fasad (frifältsvärde) på den planerade bebyggelsen

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (svensk författningssamling, förordning

Bilaga 3: Maximal ljudnivå vid fasad, vy från sydöst, för prognos 2040, frifält Bilaga 4: Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordväst, för prognos 2040, frifält Bilaga

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

En utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte påverka angöring eller avfallshantering för bostäderna inom fastigheten Sätra Gård 2. Vägen till den nya ridanläggningen och

Maximal ljudnivå vid fasad, prognosår 2040, vy från sydväst Maximal ljudnivå vid fasad, prognosår 2040, vy från nordöst Bilaga 7 Ekvivalent ljudnivå vid uteplats,

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad innehålls vid alla fasader på alla våningsplan för hela huskomplexet E1, se bilaga 1. Notera dock att med det korta

För mer vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och

Den nya detaljplanen strider inte mot översiktsplanen, då den förespråkar bebyggelse inom tätorten och området pekas ut som lämpligt att pröva för ny bebyggelse..

När inspelningsutrustning ansluts till elnätet påförs elnätets frekvens till inspelningen1. Genom att studera frekvensenstoppar runt 50Hz med FFT och lagra den frekvens med

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Alla lägenheter har tillgång till både gemensam uteplats och balkong med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och lägre än 70 dB(A) maximalnivå, detta ger + 3 poäng..

Alla lägenheter har tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.. En av fyra lägenheter har även

Samtliga skisserade bostäder har möjlighet till uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå respektive högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst en sida av byggnaden. Om

Alla lägenheter har tillgång till gemensam uteplats eller balkong med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och lägre än 70 dB(A) maximalnivå.. Alla lägenheter får

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Vid de sju husen närmast Dinglevägen beräknas den ekvivalenta ljudni- vån bli 49-55 dB(A) på fasaderna mot vägen, ca 46-50 dB(A) på gavlarna och under 45 dB(A) på fasaderna

A01 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik och spårtrafik del 1 A02 Leq24, Ekvivalent ljudnivå, 2 meter över mark för Samtlig vägtrafik

Till detaljplanen togs en ytterligare komplettering fram (vattenparken, Sweco Environment AB, 2020-04-27) tillsammans med ett fördjupat skissförslag för vattenparken