Handbok fo r Fo rma gebeskrivning

Full text

(1)

MSB-51.1

RIB Support 010-240 55 30 rib@msb.se

Handbok för

Förmågebeskrivning

Innehållsförteckning

1. Bakgrund ... 2

2. Inloggning ... 3

3. Startsida ... 4

4. Jämför förmågor ... 5

4.1 ”Jämför förmågor” ... 5

4.2 ”Sök förmågor” ... 6

5. Min organisation ... 7

5.1 Organisation ... 7

5.2 Kommun ...8

5.3 Station ... 9

5.3.1. Fyll i händelsetyp och metodförmåga ... 10

5.3.2. Använd nivå och metodförmåga från annan station ... 11

5.3.3. Skapa egna metodförmågor ... 11

5.3.4. Vikten av rätt stationskod ... 11

6. Kvalitetssäkringsfrågor ... 12

7. Administration ... 13

8. Beskrivning av insatstider på kartan ... 14

9. Support ... 15

(2)

1. Bakgrund

MSB erbjuder webbverktyget "Förmågebeskrivning" som ger kommunal räddningstjänst en möjlighet att själv värdera vilken nivå av förmåga den ska ha för att hantera olika typer av olyckor. I förlängningen kan systemet fungera som ett planeringsverktyg.

Förmågorna som en räddningstjänst ska ha utgår ifrån den lokala riskbilden. I verktyget finns det ett stort antal redan definierade förmågor utifrån olika typhändelser men det finns också möjlighet att definiera egna lokala förmågor.

Du hittar "Förmågebeskrivning" här:

https://formagebeskrivning.msb.se/

2

(3)

2. Inloggning

Alla kan använda den del av verktyget som kallas ”Jämför förmågor” men för att kunna redigera i verktyget krävs det inloggning för att du ska kunna kopplas till en organisation och dina uppgifter sparas till nästa gång du besöker oss.

Du loggar in genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

Användarnamnet är den e-postadress som du har registrerat dig med på www.msb.se/minsida.

Det finns personer som har särskild behörighet, så kallade lokala

administratörer, till systemet. Räddningstjänsten meddelar MSB vilka som är utsedda till att vara administratörer och därefter tilldelar MSB dessa personer rättigheter att ändra i verktyget för sin organisation.

Till varje organisation så har en maildomän kopplats. Om du använder en annan maildomän, än den din organisation använder som standard, så måste du kontakta den lokala administratören för din organisation eller vår support så att din epostadress kan kopplas till rätt organisation.

Du kan, efter 3 misslyckade inloggningsförsök, bli låst i Min sida. Kontakta då RIB Support på rib@msb.se för att få ditt konto upplåst igen.

3

(4)

3. Startsida

På sidan https://formagebeskrivning.msb.se/

så möts du av en startsida med länkar till de olika delarna i systemet.

Här kan du också läsa nyheter eller aktuell information om e-tjänsten.

Längt upp till höger hittar du inloggningsknappen.

4

(5)

4. Jämför förmågor

Du kan jämföra förmågor för olika stationer inom eller mellan organisationer i delen ”Jämför förmågor”.

4.1 ”Jämför förmågor”

Du söker efter en organisation genom att skriva in namnet. Förslag på träffar visas vid sökfältet när du skriver och du kan välja ett förslag genom att klicka på det.

Du kan också välja att filtrera på en rad olika alternativ:

• Kommungrupp: välj en av grupperna Storstäder, Förortskommuner till storstäderna, Större städer, Förortskommuner till större städer, Pendlingskommuner, Turism- och besöksnäringskommuner, Varuproducerande kommuner, Glesbygdkommuner, Kommuner i tätbefolkad region, Kommuner i glesbefolkad region.

• Län: välj ett av Sveriges län.

• Anspänningstid: den är 90 sek, 3 min, upp till 5 min, över 5 min.

• FIP och/eller FIB: vilket står för Första InsatsBefäl och Första InsatsPerson.

När du fått en resultatlista så kan du välja de stationer du vill jämföra genom att klicka i kryssrutan till vänster om stationsnamnet. De valda stationerna läggs till i en lista till vänster. Det går att markera alla stationer i resultatlistan genom att klicka i kryssrutan till vänster om rubriken ”Station”.

Klicka sedan på knappen ”Jämför förmågor” när du är nöjd med urvalet.

Resultatet visas för de stationer du valt under sökningen.

5

(6)

Denna lista kan du också filtrera. Välj först på händelsetyp. Efter det kan du välja att förfina filtreringen ytterligare genom att välja metodförmåga, om den är uppfylld eller inte samt nivå.

4.2 ”Sök förmågor”

Här kan du söka fram en organisation eller en station för att läsa de specifika organisations- och stationsfakta som är införda, det vill säga information om organisationen/stationen och nivå av metodförmågor.

6

(7)

5. Min organisation

Denna del kräver inloggning samt att din epostadress matchar en

epostdomän som har kopplats till en organisation. Din epostadress kan också manuellt kopplas till en organisation, om du exempelvis använder en privat epostadress. Detta görs av organisationens lokala administratör.

Här kan du läsa information och förmågebeskrivning om din egen organisation och dess stationer.

5.1 Organisation

När du först kommer in så ser du information om organisationen. Du kan välja alla eller endast utvalda stationer och när du klickar på knappen ”Visa resultat”

så visas en karta med stationernas placering och insatstid för respektive brandstation (heltid och RiB). Grönt innebär 1-10 min, gult innebär 10-20min och rött innebär över 20 min.

Under kartan visas statistik över antalet insatser per station under det föregående året. Du kan välja att gå 5 år tillbaka i tiden.

Om du eller någon annan i din organitsation skrivit in information om organisationen, så som beskrivning av räddningstjänsten och/eller

identifierade risker för räddningstjänsten i stort eller de enskilda stationerna, så visas den överst.

Det är personer som har behörighet redaktör eller lokal administratör som ser knappen med en penna längst upp till höger och kan klicka på den för att lägga in informationen.

7

(8)

5.2 Kommun

Under organisationen i listan till vänster finns kommuner. Om du klickar på en kommun så visas en sammanställning av de identifierade risker som angetts på kommunens stationer.

Det finns även en sammanställning av antalet insatser för kommunens

stationer. Initialt visas det föregående året men du kan välja att gå 5 år tillbaka i tiden.

I denna vy kan ingen ny information läggas till. Ny information läggs istället till på varje enskild station.

8

(9)

När du först kommer in så visas statistik över antalet insatser för stationen under det föregående året. Du kan välja att gå 5 år tillbaka i tiden.

Om du eller någon annan i din organitsation skrivit in information om stationen, så som beskrivning av stationen och/eller identifierade risker för inom stationens geografiska område, så visas den överst.

Det är personer som har behörighet redaktör eller lokal administratör som ser knappen med en penna längst upp till höger och kan klicka på den för att lägga in informationen.

9

(10)

5.3.1. Fyll i händelsetyp och metodförmåga

Det mest centrala för stationer är dock de olika händelsetyperna, dess nivåer och metodförmågorna.

Klicka på knappen ”Redigera” för att ange målnivå för varje händelsetyp och specificera uppfyllda metodförmågor.

Första händelsetypen är ”Brand eller brandtillbud – boende”, sedan följer 21 andra händelsetyper. Under varje händelsetyp finns ett antal metodförmågor specificerade, uppdelade i nivå 1-3:

Nivå 1 = Basförmåga

Nivå 2 = Utökad förmåga (förutsätter att nivå 1 är uppfylld)

Nivå 3 = Särskild förmåga (förutsätter att nivå 1 och 2 är uppfyllda) Ingen nivåsiffra = Ej relevant

Välj först målnivå och gå sedan igenom metodförmågorna från nivå 1 och vidare. Klicka i de metodförmågor ni uppfyller. Längst upp på varje nivå finns möjligheten att välja alla/avmarkera alla metodförmågor på en gång.

Mer information om vad som menas med händelsetypen, nivåerna och metodförmågorna får du om du för musen över knappen

”Information” eller frågetecknet.

10

(11)

hur många metodförmågor som uppfylls:

Genomstruken siffra = Målnivån ej påbörjad, eller eventuella undernivåer ej kompletta

Halvcirkel bakom siffra = Målnivån påbörjad, men ej komplett, samt eventuella undernivåer kompletta

Hel cirkel bakom siffra = Målnivån och alla undernivåer kompletta

5.3.2. Använd nivå och metodförmåga från annan station

Om du har fyllt i nivå och metodförmågor för en station och sedan vill använda de valen för en andra station så går du till den andra stationen, välj redigera

på stationen och gå sedan ner till ”Kopiera metodförmågeval från annan station”.

5.3.3. Skapa egna metodförmågor

Du ska också kunna skapa egna metodförmågor för din organisation. Klicka på organisationsnamnet i menyn till vänster, välj redigera på organisationen och går sedan ner till ”Lokala förmågor”.

Välj ”Ny metodförmåga” och fyll i information om metodförmågan. Du kan välja att den lokala metodförmågan ska vara tillgänglig på utvalda stationer eller alla. Den visas i den vanliga listan med metodförmågor på de stationer du valt och under vald händelsetyp och nivå. Den är markerad med en svagt randig bakgrund.

5.3.4. Vikten av rätt stationskod

Eftersom stationskod används för att slå upp statistik hos MSB och visa en stations position och insatstid i karttjänsten så är det viktigt att det matchar mellan de tre systemen. Om det stationskod som angetts inte matchar statistiken och/eller kartjänsten så visas en röd varning på stationen. Den lokala administratören kan ändra stationskod genom att redigera stationen.

Det går också bra att ta kontakt med oss på rib@msb.se.

11

(12)

6. Kvalitetssäkringsfrågor

Verktyget ”Kvalitetssäkring Räddningsledare” är ett hjälpmedel för

räddningstjänsten att kunna säkerställa kompetensen hos den som ska agera som räddningsledare i kommunen. Verktyget består av ett stort antal frågor inom olika kunskapsområden. Frågorna i databasen speglar den nivå som MSB håller i respektive utbildning.

Här kan du skicka in förslag på frågor inom de olika händelsetyperna och metodförmågorna. Frågorna kvalitetssäkras av oss på MSB och kommer sedan att läggas till i databasen över frågor som kan ställas i samband med

kvalitetssäkringen.

12

(13)

7. Administration

Om du är lokal administratör så ser du en knapp längst uppe, till höger:

”Administration”.

Under ”Organisationer” och ”Stationer” hittar du din organisation och dess stationer. Här kan du redigera dem, precis som under ”Min organisation”.

Under ”Metodförmågor” kan du skapa egna metodförmågor för din

organisation, och se de egna metodförmågorna listade. Du kan välja att den lokala metodförmågan ska vara tillgänglig på utvalda stationer eller alla. Den visas i den vanliga listan med metodförmågor på de stationer du valt och under vald händelsetyp och nivå. Den är där markerad med en svagt randig bakgrund.

Den sista rubriken, ”Användare” hanterar behörighetsnivåer. Högst behörighet har den lokala administratören. Med den rollen så kan all information om organisationen och dess användare redigeras. Den lokala administratören kan lägga till andra lokala administratörer men också andra användare.

Redaktörerna kan jobba med informationen om organisationen under ”Min organisation” och är den roll vi rekommenderar för normal användning av systemet.

Det går även att skapa användare som endast kallas registrerad användare.

De är kopplade till organisationen men har endast läsbehörighet.

13

(14)

8. Beskrivning av insatstider på kartan

De ytor som visar hur långt en brandstation når inom en viss tid har beräknats fram med hjälp av en så kallad nätverksanalys. De vägdata som använts är Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) som innehåller detaljerad information om samtliga landets vägar och gator.

För att kunna utföra analysen har följande egenskaper för vägarna använts:

- Högsta tillåten hastighet - Längden på vägen - Tillåten körriktning - Förbjuden sväng - Planskilda korsningar

Hastighet och vägens längd gör att man kan räkna ut hur lång tid det tar att köra en viss sträcka. Information om tillåten körriktning, förbjuden sväng och planskilda korsningar används för att analysen inte ska använda sig av vägar som man inte får eller kan ta i verkligheten. T ex att en sväng inte görs där två linjer på kartan korsar varandra, men som i verkligheten är en viadukt.

Med hjälp av den här informationen kan man utifrån en given plats, beräkna hur långt man hinner köra på en viss tid. När den högsta tillåtna tiden har nåtts stoppas analysen. I det här fallet har gränsen satts till 30 minuter uppdelat i intervaller om 10 minuter. Resultatet presenteras i form av ytor som breder ut sig från startpunkten och sprider sig längs med vägnätet.

Då det här arbetet riktar sig till räddningstjänst och ska visa insatstiden, har även information om brandstationens anspänningstid tagits med i

beräkningen. Det görs genom att en ”barriär” som motsvarar anspänningstiden läggs in i början av körningen. Hur detta påverkar analysen kan tydligast ses på stationer som har både heltid och deltid. Ytorna med körtider kommer där att se olika ut beroende på beredskapen.

Nätverksanalysen är helt teoretisk och bygger inte på faktiska insatstider. Den är beroende av att data om vägar och dess egenskaper är korrekta och

uppdaterade. Tyvärr är det väldigt svårt och tidskrävande att i detalj kontrollera vägnätet för hela landet. Det kan därför förekomma brister som visar sig i form av att vissa ytor når längre än vad som är rimligt eller att de blir för korta. Ingen hänsyn tas heller till övrig trafik eller andra hinder på vägen.

14

(15)

9. Support

Om du skulle stöta på problem eller har frågor så kontakta oss på RIB Support.

E-post: rib@msb.se Telefon: 010-240 55 30

Vardagar 09.00-11.00 och 13.00-15.00 Helgdagar stängt

15

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :