Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Full text

(1)

9 av 10 PR-byråer

saknar kollektivavtal

Statistik Rapport

1. Vana

X. Fördomar

2. Oförstånd

(2)
(3)

Vana, fördomar eller oförstånd?

– varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Uppskattningsvis 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Det är bra.

Kollektivavtalet innebär nämligen att du kan känna dig trygg både under ditt arbetsliv och när det är dags att gå i pension.

Att tio procent saknar kollektivavtal kan tyckas lite. Men faktum är att det mot svarar närmare en halv miljon individer. Inom vissa branscher är det mer undantag än regel att arbetsgivaren har kollektivavtal. Bland de medarbetare som saknar kollektiv avtal finns många i så kallade nya branscher. Ett exempel är PR-branschen. Där ser det riktigt illa ut. Den undersökning Jusek gjort bland Sveriges 60 största PR-byråer visar att nio av tio byråer saknar kollektivavtal.

Av de arbetsgivare som inte har ett kollektiv- avtal erbjuder vissa arbetsgivare en del av de förmåner som finns inom kollektivavtalen. I PR- branschen är det till exempel vanligt att erbjuda

tjänste pension. Men såväl tjänstepension som andra försäkringar som inte är kollektiv avtalade ställer höga kunskapskrav på både arbets- givaren och med arbetaren.

De måste ha koll på vad de olika försäkringarna inne håller, vad de kostar och vilket skydd de egentligen ger. Vad många inte vet

är att avgifterna till de kollektivavtalade tjänste- pensionerna är lägre och att villkoren är bättre än för alla andra tjänstepensionslösningar. Konse- kvensen av att inte ha kollektivavtal blir oftast mindre pengar i pension för med arbetaren och dyrare premier för företagen.

Jusek värnar om kollektivavtalen. Vi vet att kollek tivavtalen är viktiga för goda villkor i arbetslivet och en tryggad ålderdom. När alla på arbetsplatsen slipper undra över vad som gäller blir det mer tid att lägga på verksamheten. Det gäller både arbetsgivare och medarbetare. Så visst kan man fundera över varför PR-byråerna så sällan väljer att teckna kollektivavtal och vad det beror på. Vana, fördomar eller oförstånd ?

Men den här rapporten skrivs inte i första hand för att förmå alla PR-byråer att teckna kollektiv- avtal. Den skrivs för att du som arbetsgivare inom PR-branschen ska ha ett underlag när du funderar kring vilka villkor du erbjuder dina med arbetare.

Och för att du som jobbar på en PR-byrå ska se vikten av att vara aktiv och se över vad din arbetsgivare erbjuder om du inte omfattas av kollektiv avtal. Annars riskerar du dina möjligheter till det liv du drömmer om som pensionär, eller att inte ha råd att vara föräldraledig så länge som du hade velat.

Magnus Hedberg

En halv miljon saknar kollektivavtal

Magnus Hedberg Samhällspolitisk chef Jusek

(4)

Det efterfrågas inte av de anställda 80%

Vi erbjuder så bra villkor att vi inte anser

det nödvändigt 52%

Kollektivavtal begränsar våra möjligheter

att sätta individuella löner 52%

Det är inte kutym i branschen 44%

Byrån är för liten 28%

Det är för dyrt 28%

Frågan medgav flera svar.

80%

44% 52%

52%

28%

28%

Varför har ni inte kollektivavtal/hängavtal?

Kollektivavtal mer undantag än regel i PR-branschen

Juseks undersökning bland de 60 största PR- byråerna i Sverige visar att endast tio procent har kollektiv avtal eller hängavtal.1 Knappt en tredje- del av byråernas vd:ar uppger att de övervägt eller överväger att teckna kollektivavtal och drygt hälften har räknat på vad det skulle innebära ekonomiskt för byrån.

Vill PR-konsulterna inte ha kollektivavtal?

Det i särklass vanligaste svaret på varför PR- byråerna inte har kollektivavtal är att det inte efterfrågas av de anställda. Hela 80 procent av vd:arna anger detta som ett skäl till varför de inte har kollektivavtal. Det kan jämföras med att drygt hälften svarar att de inte har kollektivavtal för att de villkor de erbjuder är så bra att de inte anser det nödvändigt.

Är det dyrt med kollektivavtal?

En del arbetsgivare har svarat att de tycker att det är dyrt att ha kollektivavtal. Att teckna själva av talet kostar ingenting. Det som kostar är ett eventuellt medlemskap i ett arbetsgivarförbund samt de villkor arbetsgivaren åtar sig genom av talet. Som arbetsgivare kan du också teckna ett avtal utan att vara medlem i ett arbetsgivar- förbund, ett så kallat hängavtal, men eftersom medlemskapet också ger försäkringsrabatter blir kollektivavtalet oftast billigare totalt sett för en förbundsansluten arbetsgivare .

Administrationen kring de villkor du erbjuder dina medarbetare om du inte har kollektivavtal kan kosta en hel del. Dessutom kan det kosta mycket att erbjuda lika bra villkor som kollektiv- avtal. En individuell tjänstepensions lösning kan till exempel kosta 10 000 kronor mer per anställd och år om den ska motsvara den kollektiv- avtalade tjänstepensionen. Visst kostar kollektiv- avtal, men det ger också tillbaka. Det är ett bra sätt att locka till dig kompetent personal, vårda den och behålla den.

Har ni kollektivavtal/hängavtal?

 Nej  Ja

(5)

Individuell lönesättning möjlig med kollektivavtal Att kollektivavtal är ett hinder för individuell lönesättning är fel. Många kollektivavtal är dessutom så kallade sifferlösa avtal. Det ger både arbetsgivare och medarbetare stort ansvar för lönebildningen på arbetsplatsen, samtidigt som facket finns med och garanterar en bra och fungerande process. Jusek tycker att lön ska sättas i dialog mellan chef och medarbetare och baseras på ansvar, prestation och resultat. Det förutsätter individuella och differentierade löner och ger som resultat att medarbetarna får ett ökat incitament att vara delaktiga i och utveckla verksamheten.

Det här skulle få byråerna att teckna avtal

Vi frågade också PR-byråerna vad som skulle få dem att teckna kollektivavtal. Också här rör det vanligaste svaret medarbetarnas inställning till kollektivavtal. 56 procent uppger att de skulle teckna kollektivavtal om de anställda krävde det.

Det näst vanligaste skälet är om uppdragsgivare skulle kräva det.

Det här är ett kollektivavtal

På en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal har representanter för arbetsgivaren och de anställda gemensamt kommit överens om vilka regler som ska gälla genom ett skriftligt avtal. Avtalet reglerar anställningsvillkor och övriga förhållandena på arbets- platsen, till exempel medbestämmande och extra semesterdagar .

Kollektivavtalet anger vad som minst ska gälla på arbetsplatsen, om arbetsgivaren och medarbetaren vill komma överens om ännu bättre individuella villkor går det med andra ord utmärkt. Kort och gott inne- bär kollektivavtal färdiga spelregler för arbetsgivarna och tydliga villkor för dem som arbetar där.

Den som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektiv avtal har bara de förmåner som han eller hon själv förhandlat fram eller som regleras i lag.

Kollektivavtalen ser olika ut, men oftast innehåller de bestämmelser om:

• vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen, som exempelvis arbetsprestation, ansvar och svårighetsgrad och hur lönesättningsprocessen ska gå till

• hur mycket arbetsgivaren ska betala till din framtida pension

• hur stor ersättning du får vid föräldraledighet och sjukdom

• extra semesterdagar utöver de lagstadgade fem veckorna

• stöd vid omorganisation och nedskärningar

• ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid

• att du ska ha inflytande över ditt arbete, arbets miljön och vilka tider du jobbar

• kompetensutveckling

Fler än hälften skulle teckna kollektiv-

avtal om de

anställda

krävde det

(6)

Kollektivavtalen innebär färdiga spelregler för arbets- givarna och tydliga villkor för dem som arbetar där.

Men att kollektivavtalen också säker ställer att du som medarbetare får en bra till varo som pensionär, känner inte alla till. Många ser tjänstepensionen som något skilt från kollektivavtalen .

Vad är tjänstepension?

Uttryckt slarvigt innebär tjänstepension att din arbetsgivare varje månad gör premieinbetalningar till en pensionsförsäkring som du kan börja ta av när du går i pension. För många kommer tjänste- pensionen att stå för omkring en fjärdedel eller mer av den totala pensionen. Det handlar med andra ord om mycket pengar som påtagligt kan påverka din levnadsstandard som pensionär.

Den som arbetar på en arbetsplats med kollektiv- avtal har tjänstepension. Men en arbetsgivare kan

Tjänstepensionen har stor betydelse för framtiden

Håll koll på din pension. Vad många inte vet är att avgifterna till de kollektivavtalade tjänstepensionerna är lägre än alla andra tjänstepensioner.

Tjänstepensionen utgör minst en fjärdedel av den totala pensionen

Eventuellt privat sparande

Tjänstepension

Allmän pension Premie-

pension Inkomst-

pension

(7)

också teckna individuella tjänstepensionslösningar.

Antingen för enskilda medarbetare, eller för hela arbetsplatsen.

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektiv- avtal är du garanterad en bra tjänstepension. Låga avgifter ingår i kollektivavtalspaketet och summan blir mer pension för pengarna. Men arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal finns risken att din arbetsgivare inte avsätter några pengar alls till din pension, eller att den försäkringslösning arbetsgivaren valt är mindre förmånlig för dig som till slut ska ta del av den där påsen pensions- pengar. Både avgifter och villkor kan skilja rejält mellan olika tjänstepensionslösningar.

Juseks undersökning visar att hela 80 procent av PR-byråerna erbjuder alla anställda tjänstepension.

Endast åtta procent erbjuder inte tjänstepension alls och tolv procent erbjuder tjänste pension till de anställda som själva för handlat fram den som en del av sina anställningsvillkor.

Du tjänar en kvarts miljon på kollektivavtalad tjänstepension

Oavsett om du har en kollektivavtalad eller icke- kollektivavtalad tjänstepension är det viktigt att veta hur mycket den är värd. För dig som varken har kollektivavtal eller någon annan form av tjänste pensionslösning är svaret enkelt: du får

precis den summa som lagen säger. Inte en krona mer. För dig som har tjänstepension finns två svar. Det ena är mer förmånligt än det andra, se exemplet nedan.

Vad beror skillnaderna på?

Trots att summan som arbetsgivaren avsatt i exemplet är densamma och att avkastningen har skattats lika blir det stor skillnad i pensions kapital vid 65-års ålder. Drygt en kvarts miljon för att vara exakt. I räkneexemplet beror skillnaderna uteslutande på att avgifterna varierar i de olika systemen. En annan vanlig kostnadsskillnad är att en individuell tjänstepensionslösning ofta inne- håller provisioner till försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare.

Fler fördelar med kollektivavtalad tjänstepension

• Kollektivavtalsgarantin ger dig alltid rätt till tjänstepension och andra kollektivavtalade för- säkringar även om din arbetsgivare har slarvat med inbetalningarna för din räkning.

• Kollektivavtalad tjänstepension innebär alltid könsneutrala livslängdsantaganden. De kvinnor som har individuell tjänstepension riskerar att få en lägre summa varje år än sina manliga kollegor eftersom kvinnorna förväntas leva längre. Detta trots att de haft samma lön och att arbetsgivaren betalt in lika mycket till försäkringen .

 Tjänstepensionskapital med kollektivavtal

 Tjänstepensionskapital utan kollektivavtal

Totalt tjänstepensionskapital vid 65-års ålder 2 000 000

2 100 000 2 200 000 2 300 000 2 400 000 2 500 000

(8)

Ett jämnare uttag av föräldraledigheten brukar anges som en avgörande faktor för att Sveriges arbetsliv ska bli mer jämställt och Juseks under- sökningar visar att detta är en viktig fråga för många unga. Möjligheten att kombinera familje- liv och arbete på schysta villkor värderas högt.3 Receptet stavas föräldralön.

Vad är föräldralön?

De allra flesta kollektivavtal garanterar att du kan få föräldralön när du är föräldraledig.

Föräldra lön innebär att arbetsgivaren komplet- terar föräldra penningen från Försäkringskassan så att din ersättning under ledigheten motsvarar 90 procent av din lön. Bestämmelserna kring villkoren för att kunna få föräldralön och hur länge du kan få föräldra lön varierar mellan olika kollektivavtal.

Det här skulle få byråerna att erbjuda föräldralön

Företag som inte har kollektivavtal kan natur- ligtvis också erbjuda föräldralön, men ändå

visar undersökningen att inte en enda PR-byrå utan kollektiv-

avtal erbjuder alla anställda löneutfyllnad vid föräldra-

ledighet. En mycket liten andel, fyra procent, svarade att de erbjuder löneutfyllnad vid föräldra-

ledighet till de anställda som själva förhandlat fram det som en del av sina anställningsvillkor.

Den främsta anledningen till att de kollektiv- avtals lösa byråerna inte heller erbjuder föräldralön är att de tycker att det är för dyrt, vilket hälften av vd:arna svarade. Det näst vanligaste svaret är att det inte efterfrågas av de anställda och att byrån erbjuder så bra övriga villkor att man inte anser det nödvändigt.

Kostnaden var också det vanligaste svaret när vi ställde frågan om vad som skulle kunna få byrån att erbjuda samtliga anställda löneutfyllnad vid föräldraledighet. Knappt hälften av byråerna svarade ”att vi fick råd”, 38 procent ”att det gav konkurrensfördelar” och 33 procent ”att de anställda kräver det”.

Vad betyder det för PR-branschen?

Föräldralönen lyser med andra ord näst intill helt med sin frånvaro inom PR-branschen. Det betyder inte bara att småbarnsföräldrarna på PR- byråer generellt har sämre förutsättningar att vara föräldralediga i den omfattning de önskar och att de tvingas leva på mindre än de flesta andra småbarnsföräldrar under sin föräldraledighet.

Det betyder också att PR-byråerna äventyrar sin framtida kompetensförsörjning. I förlängningen riskerar en hel bransch att väljas bort av unga.

Småbarnsföräldrars effektivitet ska heller inte underskattas.

Ingen föräldralön i PR-branschen

Det här ger kollektivavtalet i föräldralön

PR-konsulten Konrad jobbar sedan fem år på en byrå som har kollektivavtal. Han är 32 år och tjänar 32 900 kronor per månad. Han är föräldraledig i nio månader.

Kollektivavtalet ger honom föräldralön i sex månader med 3 700 kronor per månad. Det blir totalt drygt 22 200 kronor totalt under föräldraledigheten.

Föräldralön bidrar till ett mer jämställt

arbetsliv

(9)

Vilka är de främsta skälen till att teckna kollektiv- avtal enligt de tio procent av byråerna som erbjuder kollektivavtal?

Vinsterna för dig som arbetstagare

Kollektivavtal betyder att de flesta villkoren på arbetsplatsen redan är färdigförhandlade och dessutom på en bra nivå. För dig som ska jobba där innebär det trygghet och en försäkran om att någon redan tänkt över vilka olika situationer som kan uppstå under ett arbetsliv och hur dina arbetsvillkor behöver se ut för att hela vägen från den första skälvande arbetsdagen till den sista ska bli bra. Du slipper helt enkelt att oroa dig.

Ett antal av Juseks kollektivavtal är så kallade siffer lösa avtal, vilka ger stort utrymme för dig som individ att påverka din lön, samtidigt som vi finns med och garanterar en bra och fungerande process. Kollektivavtalen innehåller också bestäm- melser kring arbetstid, hur mycket arbetsgivaren ska bidra med vid föräldraledighet eller sjukdom, extra semesterdagar, försäkringar och kompetens- utveckling. Listan skulle kunna göras mycket längre. Kort sagt är det värt mycket, både i trygg- het, men också i rena pengar att välja en arbets- givare som har kollektivavtal.

Kollektivavtal innehåller alltid minimivillkor, så vill du erbjuda något mer till dina medarbetare, utöver det som redan är avtalat, så går det utmärkt.

Vinsterna med kollektivavtal

Det innebär viktiga förmåner för de anställda som tjänstepension,

försäkringar etcetera 100%

Det ger bra vägledning och skapar

enkelhet och tydlighet 67%

Kollektivavtal/hängavtal ger byrån mer

fördelaktiga tjänstpensionslösningar 67%

Det gör oss till en attraktiv arbetsgivare

när vi ska rekrytera/behålla personal 67%

Det efterfrågas av de anställda 33%

Det ger fördelar vid konkurrens

om uppdrag 33%

Frågan medgav flera svar.

De vanligaste skälen att ha kollektivavtal

100% 67%

67% 67%

33% 33%

(10)

Vinsterna för dig som arbetsgivare

För dig som arbetsgivare betyder kollektivavtal att du spar tid och slipper krångel. Du behöver inte börja om vid varje ny anställning och du kan vara säker på att du erbjuder dina med arbetare schysta villkor. Det gör dig till en modern och attraktiv arbetsgivare. Och faktum är att kollektiv avtalet skapar en grundtrygghet också för dig som är arbetsgivare. När alla på arbetsplatsen

slipper undra över vad som gäller blir det mer tid att lägga på verksamheten. Det gäller både dig och dina medarbetare.

Sammantaget ger kollektivavtalet vinster för både arbetsgivare och medarbetare. Så visst är det väl lite konstigt att så få PR-byråer tecknar kollektiv- avtal och att de uppger att de anställda inte efter- frågar det?

För dig som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal gäller bara de förmåner som du själv förhandlat fram eller som regleras i lag.

(11)

Fotnötter

1 Om du som arbetsgivare inte är organiserad i en arbets- givarorganisation kan du istället för kollektivavtal teckna ett så kallat hängavtal med de anställdas fackliga organisation.

Hängavtalet innebär att du och den fackliga organisationen är överens om att följa de avtal som gäller inom den aktuella branschen.

2 Beräkningarna är utförda av PTK och visar skillnaderna i tjänstepensionskapital vid 65-års ålder för en PR-konsult som arbetat med kollektivavtal och därmed omfattas av ITP 1, och en PR-konsult som har en tjänstepensionslösning utan kollektivavtal. Till grund för beräkningarna har lönestatistik som fångar in gruppen PR-konsulter från SCB använts.

Ingånglönen har enligt SCB-statistiken satts till 28 400 kronor per månad för en 27-årig PR-konsult. Lönen har sedan räknats upp med 3 procent årligen.

För att exemplen ska vara jämförbara har samma premieinbetalning använts. Administrationskostnad 1 procent till Collectum eller annan administratör är avdragen från premien.

Avkastningen i exemplet har beräknats till 5,5 procent före inflation. Representativa avgifter har används för respektive tjänstepensionslösning. För ITP som upphandlas kollektivt innebär det 0,13 procent trad (ickevalet) och 0,39 procent fond (snittet). För en tjänstepension på den öppna marknaden innebär det snittavgifter för trad 0,65 procent och fond 0,86 procent.

Tjänstepensionskapitalet redovisas efter avkastningsskatt och avgifter.

3 Juseks arbetsmarknadsundersökning 2013.

Om undersökningen

Jusek har frågat vd eller motsvarande för Sveriges 60 största PR-byråer om deras inställning till kollektiv avtal. Undersökningen genomfördes under april och maj 2013. Först skickades en enkät ut via mejl, denna följdes sedan upp med telefonintervjuer. Den samman tagna svars- frekvensen är 50 procent.

Byråerna i undersökningen har 7 med arbetare eller fler och en omsättning om minst fem miljoner . Resultatet har dessutom rensats från byråer som uppgav att andelen delägare eller motsvarande på byrån var större än 40 procent av det totala antalet personer som arbetar på byrån.

(12)

Om Jusek

Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhälls- vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden.

Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

rift AB | 1306 | 350 ex | JustNu Östermalm

Jusek

Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö

Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :