• No results found

FI-podden 21 som text (transkriberad)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FI-podden 21 som text (transkriberad)"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum 2020-11-05 Finansinspektionen Box 7821

SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Författare Finansinspektionen

FI-podden: Viktigt att ligga i framkant och vara redo när hållbarhetskraven kommer

Peter

Ja då är det dags för ett nytt avsnitt av FI-podden och den här gången så ska vi prata om hållbarhet och finans. Det handlar alltså om hållbarhetsarbete på finansmarknaden och Finansinspektionens tillsyn. Välkomna att lyssna. Jag heter Peter Svensson pressekreterare på FI och med mig i studion den här gången har jag två kollegor - Sanna -Hej och Johanna. Ja ni får presentera vilka ni är och vad ni jobbar ni med på FI?

Susanna

Susanna Zeitoun Eckerhall heter jag sitter på staben Ekonomisk analys och är rådgivare och jobbar med att samordna FI:s hållbarhetsarbete på det

internationella och det interna.

Johanna

Jag heter Johanna Fager Wettergren. Jag arbetar som biträdande chef område marknader och i det ingår också ett ansvar för hållbarhetsarbete inom

marknadsområdet.

Peter

Bra, och hållbarhet och finans hur hänger det ihop?

Susanna

I grund och botten handlar det om att det finansiella systemet har en central roll när det kommer till hur kapitalet allokeras i samhället och till olika

verksamheter jag kan ge ett exempel - klimatfrågan som är väldigt, en väldigt stor fokus fråga. De finansiella företagens egna klimatavtryck är väldigt

begränsat men i deras roll som mellanhand genom att låna ut pengar investera i olika företag lämna försäkringar så har de en väldigt viktig roll i hur vilka verksamheter som faktiskt får tillgång till kapital och kan då bidra till att

(2)

kapitalet går till verksamheter som bidrar till en omställning och bort från skadliga verksamheter.

Johanna

Där kan man ju också nämna. Det handlar ju utöver de finansiella företagen så handlar det ju också om alla vanliga bolag utanför finanssektorn. Det kan vara bolag som H&M och Volvo för att ta några exempel. Alla stora bolag behöver ju finansiera sig via de finansiella marknaderna och det är en väldigt viktig del i arbetet att ställa om våra samhällen precis som Sanna var inne på att

investeringar flyttas från företag som är skadliga för klimatet till de som är bra för klimatet. Sedan kan man väl säga också det är ju långt ifrån så att den offentliga sidan har allt det kapital som krävs. Däremot finns det gott om privat kapital och för att det här ska hamna rätt så måste företagen tillhandahålla relevant och rättvisande och jämförbar information och på så sätt kan ju också de finansiella företagen göra sitt jobb som mellanhänder.

Peter

Hållbarhet var ju har ju varit ämnet för FI-podden en gång tidigare. Det var i mars 2018 alltså för två och ett halvt år sedan, och då pratar vi också då med hållbarhetsarbete och du sanna, du var med då också.

Susanna Testa mig.

Peter

Hänt en del sen sist.

Susanna

Det har hänt mycket sedan sist väldigt mycket. Det är ju ett helt annat tryck i frågorna. Idag skulle jag säga både i branschen och bland myndigheter som i mångt och mycket faktiskt har börjat jobba med frågorna senare än vad

branschen har gjort. Så numera är det en stående del på dagordningen i de allra flesta organisationer och nätverk som vi deltar i.

Johanna

Det tänker jag det är inte bara för oss som jobbar väldigt mycket med

hållbarhet utan det räcker med att slå upp en dagstidning för att se hur mycket och hur stort det här är och hur högt det är på agendan. Det är ganska ofta inte minst klimatfrågor dominerar i rubrikerna inte minst när det gäller

företagsnyheter. Sen är ju dessutom så att vi befinner oss just nu i en global pandemi. Det har ju verkligen satt ljuset på hur olika typer av externa händelser som ligger långt utanför det företagen kan påverka, hur de kan ställa allt på

(3)

ända och skapa helt nya förutsättningar. Med det kan vi också se ett ökat intresse och engagemang för hållbarhetsfrågor.

Susanna

Jag skulle säga att det har visat på hur otroligt snabbt vilken stor effekt regulatoriska förändringar kan ha på företagen. Det här är ju någonting som lyfts inte minst i klimat sammanhang också.

Peter

Hur länge har FI jobbat med hållbarhetsfrågor?

Susanna

Vi började jobba med det 2015 egentligen då riksdagen satte upp ett nytt mål för finansmarknadspolitiken när man sa att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Sedan dess har vi haft uppdrag i vårt årliga

regleringsbrev från regeringen och från och med i år är det faktiskt också en del av vår instruktion dvs vårt arbete att bidra till en hållbar utveckling är ett av fyra mål numera.

Peter

Det är något som FI ska göra helt enkelt?

Susanna

Absolut och det är ju ett tydligt tecken på att det här är något vi som är en integrerad del av vår verksamhet.

Peter

Vad skulle du beskriva att FI kan göra som tillsynsmyndighet. För att uppnå hållbarhet.

Johanna

Ja vad kan vi göra när man i praktiken så får man väl säga att det handlar väldigt mycket om att egentligen fortsätta och göra det vi gör men att vi också integrerar hållbarhet i allt arbete vi gör. Just nu får man nog säga att vi är i någon form av uppbyggnadsfas eller utvecklingsfas. Här ligger ju EU väldigt långt i framkant om man tittar i ett globalt perspektiv och är mycket drivande för att få till en förändring. Så det är väldigt mycket regleringar på gång även om vi har en del på plats sedan tidigare och i det här läget får man väl se vår roll som att också vi väldigt mycket in och stöttar utvecklingen. Vi försöker fånga de frågor som de här nya regelverken ger upphov till och förhålla oss till dem.

(4)

Susanna

Ska man ge några konkreta exempel på vad det är för typ av frågor vi arbetar med så är ju frågan om greenwashing eller grönmålning som det heter på svenska. En väldig stor fråga. Vi ser ju att det finns en otroligt stor efterfrågan på hållbara produkter finansiella produkter, konsumenter investerare vill bidra positivt till hållbarhet och det här ger ju företag incitament att faktiskt beskriva sina verksamheter som mer hållbara än vad de faktiskt är. En viktig del av vårt arbete är att se till att så inte är fallet att de verkligen erbjuder en hållbar produkt. Då ska den vara hållbar. Du ska ta hänsyn till vad kunden vill ha.

Johanna

Precis precis det du är inne på nu, Sanna. Det här med den typen av lagstiftning har vi ju redan på plats vad gäller fondbolagen åtminstone en del på plats även om det kommer mycket mer. Där lagstiftningen finns på plats där bedriver vi ju redan tillsyn i dag och sedan ett antal år tillbaka, men så småningom kan man ju också se framför sig att vi kommer in i en mycket mer aktiv tillsynsfas än vi är i dag.

Peter

Men det finns med i tillsynen i dag i den delen alltså? De ska hålla vad de lovar?

Susanna

Absolut, och den andra delen är ju stabilitetsfrågan och riskhanteringsfrågande, där det handlar om att olika typer av hållbarhetsfrågor hållbarhetsfaktorer kan faktiskt leda till finansiella risker till exempel om en bank lånar ut kapital till ett industriföretag med stora utsläpp. Vad händer med kreditrisken om det införs nya hårdare miljökrav. Den typen av arbete behöver de finansiella företagen också få med sig och ta med i sin riskhanteringsprocess. Det är också något som vi jobbar med.

Peter

Hur kollar ni det då? Är det tillsyn av varje företag eller är det. Undersökningar eller är det....?

Susanna

I grund och botten handlar om att företagen ska ha processer som gör det möjligt för dem att identifiera risker och mäta risker hantera risker. I den bemärkelsen är ju egentligen inte hållbarhetsrisker, klimatrisker eller andra typer av risker. Det skiljer sig inte från någonting annat utan det är samma sak som gäller.

(5)

Peter

Vad är det som är i fokus, är det konsumentskydd eller är det stabilitetsrisker eller alltihop?

Johanna

Man skulle kunna se det så här, konsumentskydd och stabilitetet, det går egentligen in i allting men en fråga som vi driver och som vi tycker är väldigt central på Finansinspektionen är öppenhet och transparens. Att företag på olika sätt redovisar hur man påverkas av hållbarhet eller egentligen - vi har ganska mycket i nuläget fokus på klimat, där går man lite före och då ser vi det som väldigt centralt att den information man redogör för är begriplig att den är tydlig så att det går att jämföra olika företag med varandra. Man behöver som investerare kunna förstå om man investerar i ger ett grönt avtryck eller ett brunt avtryck för att kunna veta om man gör en hållbar investering eller inte.

Susanna

Det här är ju viktigt både utifrån bidrag till en hållbar utveckling och utifrån våra ordinarie tillsynsuppdrag som handlar om stabilitet och konsumentskydd och välfungerande marknader.

Peter

Vilka, eller vilka typer av företag under FI:s tillsyn är det som påverkas av arbetet.

Johanna

Det är egentligen egentligen alla typer av företag, i mycket av vårt arbete riktat till de finansiella företagen som vi utövar tillsyn över. Men de har ju också en roll som mellanhänder vilket gör att förändringar som de finansiella företag gör, också påverkar andra sektorer och delar av samhället. Men alla bolag bör rapportera om sitt hållbarhetsarbete och redogöra för hur ett företag påverkar och påverkas av klimatrisker.

Peter

Det låter som ett enormt arbete över hela bredden.

Susanna

Alltså det är ett stort arbete och är otroligt mycket initiativ som pågår både nationellt och inom EU och globalt, så är det verkligen ett omfattande arbete som pågår

(6)

Johanna

Här kan man väl säga att vi ser det som väldigt viktigt att alla företag. Vi ser ju att många stora företag går att följa här men att alla företag börjar förbereda sig. även om man inte fullt ut träffas av kraven i dagsläget och Då uppmuntrar vi särskilt alla företag att använda något som kallas TCFD. Nu kommer vi till en av alla dessa bokstavs

Peter

Vad hette det?

Johanna

TCFD. Det står för Task Force for Climate related Finacial Disclosure, vad det egentligen handlar om är att man har haft en internationell arbetsgrupp som har bestått av både privata och offentliga aktörer som har tagit fram

rekommendationer för hur företag både ska identifiera risker och möjligheter som kommer med ett förändrat klimat. Det här är globalt och det är väldigt många runtom i världen i vissa länder är tvingande att göra det, där är inte vi ännu, det ligger i tangentens riktning. Det kommer att komma mer och mer detaljerade krav på hållbarhetsredovisning. Börjar man här så har man tagit ett väldigt bra första steg.

Peter

Hållbarhetsarbetet är ju i hög grad internationellt alltså hur hur jobbar FI internationellt med andra länders myndigheter och organisationer?

Susanna

Det internationella arbetet är otroligt centralt både när det kommer till att utveckla tillsynen och tillsynsverktyg för att få in det här som en integrerad del av vårt arbete och också faktiskt för att komma vidare i sakfrågorna. Där transparensfrågan som Johanna har lyft är otroligt central.

Johanna

Och här kan man ju kan man ju konstatera att de här utmaningarna vi står nu inför är globala och det kräver globala lösningar. Vi kan inte sitta på vår egen kammare och snickra på egna lösningar utan vi behöver göra det globalt och här har, som Sanna säger Sverige tagit en mycket aktiv roll och särskilt inom den här frågan som har absolut högsta prioritet skulle vi säga, nämligen säkerställa hållbarhet för redovisning där vi är särskilt aktiva i en global organisation Aiosco som är den globala tillsynsorganisationen för

värdepappersmarknader. Det är motsvarande Finansinspektionens kollegor runt om i världen. Det är den dominerande organisationen och man står för

reglering av faktiskt 95 procent av världens värdepappersmarknader. Genom

(7)

den här organisationen har Finansinspektionen då tagit och vår generaldirektör Erik Thedéen tagit ett stort initiativ och drar igång hållbarhetsarbete.

Peter

Hur kommer det sig?

Johanna

Det började med att Erik tog initiativ till ett hållbarhetsnätverk. Syftet med det var att titta på hur ser de stora behoven ut globalt inom Hållbar finans och vilken roll kan vi då som global organisation spela, och då pekade man just det som kom fram väldigt tydligt var just det här behovet av en

redovisningsstandard. Idag finns en uppsjö av redovisningsstandarder att välja mellan och det säger sig självt att det inte är lätt speciellt lätt för ett företag eller för en investerare att jämföra bolag med varandra om alla pratar olika redovisningsspråk.

Susanna

En annan sak som var väldigt tydlig det var ju att i princip alla aktörer såg att myndigheter tillsynsmyndigheter har en väldigt viktig roll i det här arbetet att faktiskt standardisera informationen så det var ett tydligt budskap till till myndighetssidan.

Peter

Det har ju inte funnits tidigare, på andra områden måste man ha en gemensam bild av vad man ska göra.

Johanna

Det stöter nämligen på den finansiella sidan inom finansiell redovisning där har man i princip en standard det finns vissa avviker lite grann men man har en standard som många inom redovisning känner till som heter IFRS som alla använder då det finns en struktur för det. Men det här är dock någonting som också är på gång nu inom hållbarhetssidan så för att få ordentligt mandat för det här arbetet så bildade man en arbetsgrupp i våras där Erik Thedéen utsågs till ordförande. Genom Aiosco så kallad hög nivå grupp som representerar då myndigheterna är representerade på högsta instans. Det gör att det är en ganska beslutsför organisation. Sen när det hänt väldigt mycket under våren. Det är stora privata initiativ på gång.

Peter

Det är full fart på arbetet fast vi är mitt i pandemin.

(8)

Johanna

Det är faktiskt det kanske lite grann hjälp av pandemin för jag tror jag har fått så mycket fokus på de här frågorna. Och sen är det också så att man jobbar det är ju stora nästa stora klimatkonferens hålls nästa höst i Glasgow och det jobbar både de privata initiativen och vi på myndighetssidan väldigt aktivt mot och har någonting att faktiskt presentera färdigt vid nästa klimatkonferens jag har faktiskt ganska goda förhoppningar om att det kommer att finnas ett förslag till en ny redovisningsstandard som ligger på bordet till det mötet.

Peter

Arbetet går framåt alltså ordentliga steg som tas. Det får man säga. Absolut absolut. Ja det är alltså Aiosco, den internationella organisationen som det här arbetet bedrivs i. Hur är det med EU och Europeiska unionens samarbete. Finns det organisationer här?

Susanna

Absolut. Man kan ju säga att EU har ju egentligen i mångt och mycket tagit förarsätet och legat före många andra delar av världen. Kommissionen kom ju redan 2018 med en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och det här har ju verkligen satt igång arbetet på en EU nivå både när det kommer till nya lagstiftning och åtgärder. Som jag nämnde tidigare och också när det kommer till vårt arbete bland tillsynsmyndigheter där vi arbetar inom de så kallade europeiska tillsynsmyndighetena EBA på banksidan, EIOPA på försäkringssidan och Esma på marknadssidan eller värdepapperssidan. Där pågår mycket arbete kring just att utveckla tillsynen att få de här frågorna att komma in i tillsynen på ett riskbaserat sätt.

Peter

Det är på Europanivå som de nya reglerna fastställs och sedan anpassas nationellt?

Susanna

Precis - till viss del ger den en viss nationell anpassning. Men i flera delar så är det regler som kommer att tillämpas direkt.

Peter

Men hur går samarbetet till då i de här olika organisationerna nu när ni inte träffas?

Johanna

-Det är väldigt digitalt. Vi reser inte, i linje med den här klimatagendan men så är det, allting sker över olika typer av digitala plattformar och i början när vi

(9)

gick in i den här pandemin så kändes det ganska bekymmersamt, vi är vana vid att träffas och sittea runt ett bord och prata i pauserna och vi var rädda att det skulle gå förlorat. Men det har gått förvånansvärt bra skulle jag säga.

Susanna

Det är ju mycket tack vare att det redan finns uppbyggda kontakter och uppbyggda nätverk.

Peter

Är det flera olika nätverk som jobbar parallellt beroende vilka branscher det handlar om och så är det också eller?

Susanna

Det finns ju en mängd olika initiativ som är vissa är mer övergripande medan andra är mera sektorbaserade.

Peter

Vad är viktigast?

Johanna

Det är viktigt att se alla de här plattformarna skulle jag säga både att vi är på det globala planet. Vi behöver vara aktiva i EU men också nationellt. Här handlar det jättemycket om att fånga vilka funderingar som finns hos branschen, vi lyssnar med branschorganisationer, direkt med företag och investerare och så vidare. Vi vet ju att det ju är utmanande. Det har gått väldigt snabbt. Många vill mycket men det kräver också att det kräver helt ny typ av expertis, man behöver tänka nytt och hitta former för det här.

Susanna

Precis som Johanna säger många har ambitionen. Sedan handlar det ju väldigt mycket om att lära sig av varandra att sprida kunskap. För att vi ska kunna komma framåt effektivt.

Johanna

Och allt är ju inte på plats ännu. Vi vet att mycket komma skall men vi har inte alla detaljer och det är också någonting som man kan anpassa sig till från branschens sida och försöka förstå vad det är som är på ingång.

Susanna

En viktig del av vårt arbete är ju att säkerställa att de svenska företagen faktiskt ligger i framkant och är redo när de nya kraven kommer

(10)

Johanna

Och just på det här området så ligger Sverige ligger i absolut framkant. Man brukar ju prata om innovation och hållbarhet som två områden där Sverige sticker ut. Där har vi ambitionen och vi ser att svenska företag har ambitioner med vi från vår sida vill ju också att svenska företag ligger i framkant vad gäller just hållbarhetsredovisning.

Peter

Så det kan svenska både företag och myndigheter har någonting att bidra till i det här samarbetet framåt ordentligt.

Susanna

Absolut och det är ju också en viktig del av vår dialog med branschen att faktiskt ta del av deras erfarenheter och ta med oss det in i det internationella arbetet som pågår. Det är ju otroligt värdefullt.

Peter

Och vad händer nu närmast ska man berätta om någon någonting konkret som ni arbetar med?

Susanna

Vi har ju flera aktiviteter på gång som vi har sagt tidigare så är det ju en viktig del av arbetet just nu att ha olika former av dialoger. Vi kommer ha ett runda bordssamtal med ett antal utvalda företag och organisationer som handlar just om klimatrapportering för att få deras bild och deras erfarenheter av det här. Vi kommer också skicka ut en enkät till ett urval finansiella företag inom kort och sedan efter årsskiftet så planerar vi att skriva en hållbarhetsrapport där vi redogör för vårt arbete och viktiga slutsatser kring det.

Peter

Regeländringar? Nya bestämmelser?

Johanna

Ja, massor är på ingång och just från EU:s sida. Och det är riktat både till till finansiella företag och till företag och bolags icke finansiella bolag så att det är mycket på gång. Sedan har vi också taxonomin som vi inte har pratat om.

Peter

(11)

Taxonomin?

Johanna

Den är Sanna bra på. Vill du säga någonting om den?

Susanna

Ja inom EU så utvecklar man nu en taxonomi som egentligen skulle kunna säga ett slags klassiskt klassificeringssystem där man helt enkelt försöker bena upp vilka kriterier en viss typ av verksamhet ska uppfylla för att anses vara miljömässigt hållbar.

Peter

Det jobbet är på gång?

Susanna

Det är i full gång.

Peter Full fart?

Susanna Absolut!

Peter

Okej det är ett omfattande arbete som ni har berättat om man får en känsla av att allting hänger ihop och det är mycket jobb på gång och det kommer mera, när kommer det mer? Nya regelverk, nya rapporter. Det händer hela tiden och så?

Johanna

Ja det gör det. Vårt arbete sker ju hela tiden. Vi har ju några hållpunkter dels till den nya lagstiftning som träder i kraft, vi har den så kallade

disclosureförordningen träder i kraft i mars. Det är väl närmaste på lag på lagstiftningssidan sedan som jag nämnde lite tidigare i det globala arbetet så har vi ju väldigt tydligt siktet inställt på den globala klimatkonferensen COP 26 då nästa höst. Det kommer att vara ett väldigt aktivt arbete inför den.

Peter

Och vad är era viktigaste budskap till företag under FI:s tillsyn över hållbarhet just nu.

(12)

Susanna

Jag skulle säga, var på tårna, arbeta proaktivt med de här frågorna och med de krav som är på ingång också - det finansiella systemet har en central roll och de finansiella företagen likaså. Det handlar om att vi alla ska ta de här frågorna på allvar och jobba med dem strategiskt.

Johanna

Jag håller med för att plocka upp det igen. Sverige har en tradition av att ligga i framkant inom hållbarhet och det kan vi alla vara stolta över. Det är en

utveckling som vi alla aktivt kan bejaka både myndigheter och företag så - jobba på!

Peter

Och där vår tid ute för den här gången. Du som vill veta mer om FI:s arbete med hållbarhet kan gå in på FI:s webbplats. fi.se/hallbarhet och läsa mer. Tack Sanna och Johanna, tack för att ni var med och berättade om ert arbete med hållbarhet. Och tack till dig som har lyssnat.

References

Related documents

Taube (1997) menar att det är viktigt att kunna läsa. Hon menar att i dagens samhälle är det i hög grad människans förmåga att prestera som blir avgörande för hennes värde.

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

I det program om forskning om funktionshinder och handikapp som FAS tog fram 2001 konstaterades att det fanns få forskare med funktionsnedsättning och att det behövdes kraftiga

Detta tolkas genom att respondenterna upplevde en negativ bild av ”andra vanor”, vilket leder till förändringar i samhället och hur de skulle förhålla sig till andra

Calinda huggerti Olivares (Homoptera: Triozidae) Edaphus huggerti Puthz (Coleoptera: Staphylinidae) Stenus huggerti Puthz (Coleoptera: Staphylinidae) Heapion huggerti

Trädsäkrat t.o.m 2020 Trädsäkring påbörjas 2021 Trädsäkring påbörjas

På grund av det låga antalet individer och den korta uppföljningen kan detta dock inte tas som bevis för att simulatorn är ett tillräckligt känsligt instrument för att fånga