• No results found

Kärl ben, TEA ben, kärl extraanatomisk bypass, öppen PTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kärl ben, TEA ben, kärl extraanatomisk bypass, öppen PTA"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Revisions nr: 3 Identifierare: 151957

Kärl ben, TEA ben, kärl extraanatomisk bypass, öppen PTA

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Ulla Svanström, narkossköterska, Fredrik Kullberg, överläkare, Anette Asthede Rydström, intensivvårdssjuksköterska, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

Kärl ben, TEA ben, kärl extraanatomisk bypass, öppen PTA ...1

1 Ingrepp ...2

2 Indikation ...2

3 Preoperativa förberedelser ...2

3.1 Patient: ...2

3.2 Anestesi: ...2

3.3 Operation: ...3

4 Position ...3

5 Utrustning ...3

6 Hygien ...3

7 Elimination ...3

8 Anestesi ...3

8.1 Utförande: ...3

9 Läkemedel övriga ...3

10 Steril utrustning ...4

11 Preparathantering ...4

12 Peroperativ vård ...4

13 Särskilda observanda ...4

13.1 Anestesigång: ...4

13.2 Operationsgång: ...4

14 Postop ...4

14.1 Övervakning ...4

14.2 Cirkulation ...4

(2)

14.4 Elimination ...5

14.5 Mobilisering ...5

14.6 Smärta ...5

14.7 Läkemedel ...5

14.8 Hud ...5

1 Ingrepp

Fem.distal by pass

Fem-pop ovan/nedom knä TEA-Tromb end artärectomi

PTA-Ballongdilatation med intraoperative angiografi PTA- med kärlstentinläggning

In situ by pass Fem-fem cross over

2 Indikation

Arterioskleros

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

 Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.

 Akuta operationer-rutiner och prioriteringar

 Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter

 Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken

 Premedicinering av vuxna inför operation

 Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning-lokala riktlinjer.

 Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp

 Trombosprofylax

 Preoperativ blodprovstagning

 Antibiotikaprofylax

 Noggrann trycksårsprofylax.

3.2 Anestesi:

 Följ rutiner för att förebygga perioperativ hypotermi

 Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.

 Blodgruppering: Ja

 Bastest: Ja

(3)

3.3 Operation:

4 Position

Se bild.

 Ryggläge

 Kolfibertopp – kan bara användas på sal 5.

 Båda armarna ut på armbord.

 Bar hud mot operationsbordet, vänd skjortan.

 Kudde i knäveck, samt hälskydd.

 Benpåsar och mössa

 Operationsbordet ska utrustas med antidecubitusmadrass.

5 Utrustning

 Diatermi

 Bairhugger

 Kärl-c-båge

 Doppler

 Flödesmätare

 Hemochron (ACT-mätare)

6 Hygien

 Mössa– hjälmmodellen samt munskydd.

 Arbetsklädsel- lokala anvisningar

 Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken.

7 Elimination

 Kateter

8 Anestesi

8.1 Utförande:

 Ibland Spinal och/eller EDA.

 Ibland generell anestesi, Remifentanil och Sevofluran.

9 Läkemedel övriga

 Heparin 5000IE/ml

 NACL 9mg/ml 100 eller 250ml

 Metyleneblått (vid in situ)

 Steril gel (till dopplern)

 Omnipaque 240 mgI/ml

(4)

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Kärl\Instrumentlistor.

11 Preparathantering

Länk

12 Peroperativ vård

Peroperativ vård – Vårdhandboken

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

 Minst 2 st PVK.

 Koppla upp varma vätskor

 Ta en ACT-tid med vanlig 2 ml spruta innan operationsstart. Tiden noteras i anestesijournalen, och upprepas en gång i timmen.

 Provet kan tas från både artärnål samt PVK, tänk bara på att slaska om provet tas via PVK eller om ProAct-sensor används.

 Operatören ordinerar Heparin 5000IE/ ml, 1 ml att ge intravenöst, viktigt att notera när man stack i ryggen för att undvika risk för hematom, se riktlinje Epiduralanalgesi (EDA) för postoperativ smärtlindring

 Vid behov kan man behöva reversera effekten av Heparin. I de fallen ges Protaminsulfat. Detta läkemedel i vagnen på sal 5 samt i

beredningsrummet och doseras efter ordination av operatör.

 Antibiotikaprofylax enligt riktlinje

 Övervakningslista för kärlopererade patienter på IVA/postop skall fyllas i av narkossköterskan efter att operatör lyssnat med Dopplern och

INNAN patienten lämnar operation.

 Ibland vill operatören att vi kopplar upp tryck via ett artärtryckset så att de kan mäta trycket i benet. Fråga på TimeOut om det behövs skall kopplas upp, och ta i så fall korgen från förberedelserummet.

13.2 Operationsgång:

14 Postop

Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö 14.1 Övervakning

Kan återgå till vårdavdelning om välmående efter kärlrond.

14.2 Cirkulation

Risk för blödning. Kontroll av Hb.

Kontroll av förband, distalstatus och pulsationer enligt schema i det opererade benet/foten eller också i båda fötterna och i båda benen, beroende på ingreppet.

(5)

Övervakningslista för kärlopererade patienter, som skall vara ifylld från operation Perifer cirkulation kontrolleras med Doppleravlyssning på flödet i arteria dorsalis pedis och tibialis posterior enligt schema, samt vid misstanke om ocklusion eller försämrad cirkulation.

Vid misstanke om ocklusion eller försämrad cirkulation- kontakta kärlkirurg.

Kontroll av foten/fötternas färg, temperatur, känsel och rörlighet.

Kontroll av vaderna, observans på kompartmentsyndrom.

14.3 Nutrition

Fastande. Dag 1, frukost efter kärlrond.

14.4 Elimination Urinkateter

14.5 Mobilisering

I första hand lägesändringar, övrig mobilisering när allmäntillståndet tillåter, samt efter godkännande av kärlkirurg.

14.6 Smärta

Epiduralkateter kan förekomma 14.7 Läkemedel

Antibiotika och trombosprofylax enligt ordination.

14.8 Hud

Kontroll av förband och operationsområde.

Kontroll av fötterna och benen med avseende på färg, temperatur, smärta och känsel.

Trycksårsprofylax.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.

References

Related documents

Detta genom att redogöra för den studie jag utfört för att undersö- ka huruvida älgar med olika benpossition även skiljer sig åt ifråga om ristningsteknik eller kompo- sition..

Erik gör en kategorisering där en lärare förväntas anse styrdokumenten vara relevanta, vilket han utvecklar genom resonemanget att om det är något läraren finner irrelevant

Författaren ansåg att val av respondenter skulle ske vid Svenska kennelklubbens årliga hundmässa i Stockholm pga. att många hundägare skulle befinna sig där och att tiden var

rikkan borde ha följt finnarna till Värm­ land, men han har inte kunnat finna några belägg, och det är kanske inte så underligt, då Nordiska museets biandstop inte varit

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för skolans digitalisering och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Vilka förutsätt- ningar ger de två exempelutställningarna Afrikafararna och Kongospår för att en elev skall kunna fördjupa sitt historiemedvetande och vilka ramar fastställs

NEJ: Porslin, keramik och glas som inte är förpack- ningsglas får inte lämnas i glasfacket utan lämnas som restavfall eller som

ägnade jag mig huvudsakligen åt sådana frågor. Läkemedel i avloppsvatten har visat sig vara en komplicerad fråga. Vi tycks skapa mer resistens i reningsverken än på sjukhusen.

Perifer cirkulation kontrolleras med Doppleravlyssning på flödet i arteria dorsalis pedis och tibialis posterior, enligt schema, samt vid misstanke om ocklusion eller

Perifer cirkulation kontrolleras med doppleravlyssning på flödet i arteria dorsalis pedis och tibialis posterior enligt schema, samt vid misstanke om ocklusion eller

 Övervakningslista för kärlopererade patienter på postop/IVA skall fyllas i av narkossköterskan efter att operatören lyssnat med Dopplern och INNAN patienten lämnar

Tydligt är att det finns mycket att göra för dessa patienter, både när det gäller att stötta dem i att göra livsavgö- rande förändringar för att förbättra sin prognos och

48 Detta har jag sökt se genom hur man talar det vill säga om man tvekar, avbryter sig eller skrattar men även där man ger uttryck för två till synes motsägelsefulla

Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.. Transportband

Tänk på att kärlet inte får fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte vara alltför tungt för den som hämtar avfallet.. Vad kan lämnas

Grovavfall och trädgårdsavfall får inte lämnas i kärlet och absolut inte farligt avfall eller elavfall.. Det får inte vara något löst avfall

Dessa påhitt tycker inte syster Ratched om och det hela utvecklas till en katt-och-råttalek mellan McMurphy och syster Ratched.. Filmen regisserade av

I två studier (Dudgeon et al., 2002; Mortimer et al., 2002) beskrev personer smärta som en del av det dagliga livet vilket påverkade valet av aktiviteter. Till förmån för mer viktiga

Graven som givit typen dess namn kan föras lill C3 (jfr Lund Hansen 1987) och del är sannolikt att Gödåker-graven är samtida. Övriga fynd från yngre romersk järnålder kan

För de som inte hade någon form av struktur innebar detta en bredvidgång där det inte fanns några krav på vad den juniora skulle gå igenom under introduktionen.. Beroende på vad

Syfte: Att beskriva resultatet av forskning som utförts om vilka färdigheter en tonåring med kronisk hjärtsjukdom behöver för att klara sin egenvård, vid övergången

Underlaget är otillräckligt för att kunna besvara frågan huruvida komjölksprotein kan påverka benomsättningen och ge ökad bentäthet hos unga människor, vilket skulle kunna

Då en betydande del av denna undersökning består av att analysera estetisk utformning måste studien givetvis tillämpa något slags ramverk för att göra detta på