• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman , kl"

Copied!
25
0
0

Full text

(1)

_______________________________________________________________________________________________________

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2017-06-14, kl 09.00—14.30

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Rickard Frohm (S)

Lennart Cohen (S)

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

Kerstin Olla Grahn socialchef Annika Mörtsell ifo-chef Jessica Boström ekonom § 81

Veronica Lundsten avdelningschef Backen § 82 Inga-Lill Rönnholm LSS-handläggare § 83 Ida Olofsson vik LSS-handläggare § 83 Ann-Charlotte Reisek MAS § 84

Utses att justera Rickard Frohm Justeringens plats och tid Storuman 2017-06-21

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 79 - 100 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Rickard Frohm

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2017-06-14

Datum för anslags uppsättande 2017-06-21 Datum för anslags nedtagande 2017-07-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman

Underskrift

Ulla Olofsson

(2)

ON § 79 ON/2017:29 - 700 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll, 2017-05-23.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto- kollet till handlingarna.

(3)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 80 ON/2017:18 - 700

Socialchefen informerar

Socialchef Kerstin Olla Grahn informerar om:

 Revisionens granskning av ekonomistyrningen inom omsorgs- nämnden

 Kommunstyrelsens beslut om att nämnderna ska hålla budget

 Rapport från konferens om Framtidens boende för äldre

 Skrivelse från socialsekreterargruppen

 Läget inför sommaren på förvaltningen

 Beläggning på särskilda boenden.

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

(4)

ON § 81 ON/2017:28 - 706 Ekonomisk redovisning maj

Ekonom Jessica Boström redovisar det ekonomiska läget för om- sorgsnämnden för maj månad 2017.

En ny prognos redovisas som visar ett sämre resultat sen tertialen, ca 625 tkr. Detta beror främst på ytterligare barnplacering samt för- längd missbruksplacering. Av det totala underskottet 7 406 tkr ut- görs 5 150 tkr av de icke påverkbara verksamheterna:

 Placeringar barn och unga

 Placeringar familjehem

 Placeringar missbruk

 Ekonomiskt bistånd

 LSS/LASS-blocket

Andra verksamheter som gör överskridanden är:

 Tranan personalkostnader

 Hemtjänsten

 Hemsjukvård

 Hjälpmedel paramedicin

Beredande organs förslag

Ekonom Jessica Boströms ekonomiuppföljning för maj

Verksamhet och ekonomi inom förvaltningen kommer att ses över under hösten 2017

Omsorgsnämnden beslutar

(5)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 82 ON/2017:18 - 700

Redovisning av verksamheten på Backens sjukhem

Avdelningschef Veronica Lundsten redovisar från verksamheten på vårdavdelningens 8 kommunala platser vid Backens sjukstuga enligt följande:

 Beläggning

 Ekonomi

 Sysselsättning för brukare

 Arbetssätt

 Samarbetet med kommunen

 Investeringar

Beredande organs förslag Redovisning 170614

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.

(6)

ON § 83 ON/2017:18 - 700 Redovisning av LSS-verksamheten

LSS-handläggarna Inga-Lill Rönnholm och Ida Olofsson redovisar från verksamheten med LSS och LASS.

Försäkringskassan har gjort ytterligare neddragningar av timmar för LSS-behövande, vilket kommer att belasta kommunens ekonomi, då det blir deras ansvar.

Assistansbolagen begär ofta ytterligare timmar för sina brukare, vilket belastar kommunens ekonomi.

Kostnaderna för elevhemsboende i Lycksele för särskoleeleverna har ökat.

Tre lediga platser på gruppboenden finns i dagsläget. Svårigheter att få hyresgäster, då anhöriga eller närstående inte vill att personen flyttar in på ett boende.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

(7)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 84 ON/2017:21 - 770

Redovisning av MAS om avvikelser inom hälso- och sjukvården

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar avvikelserna inom kom- munens hälso- och sjukvård. Avvikelserna gäller perioden 2017-01-01—2017-05-31, med jämförelser samma tid förra året.

 Fallen har minskat med 1/3 vid jämförelse med samma tidspe- riod 2016, då man har fortsatt det förebyggande arbetet i Senior Alert. Av alla fall har fyra fått frakturer, tre har avlidit kort efter fallen. Brukare med demenssjukdomar har en ökad fallrisk.

 Läkemedelsavvikelser innebär bl a uteblivna doser, som är den vanligaste avvikelsen. Tranan har ökat antal avvikelser beträf- fande läkemedelshantering, vilket kan bero på hög arbetsbelast- ning, många vikarier eller att man blivit bättre på att skriva av- vikelser.

 På Vikbacka (där sjuksköterskan är hela tiden), har avvikelserna minskat mycket. Stabil personalstyrka inom sjuksköterskegrup- pen kan ha betydelse.

 Andra avvikelser är informationsöverföringar internt samt vid överlämningar till/från landstinget.

 Försök med bekräftelseskärm skall sättas igång på Vikbacka och Sibyllagården.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

(8)

ON § 85 ON/2017:16 - 706 Redovisning av investeringsbudget

Socialchef Kerstin Olla Grahn redovisar om fördelningen av inve- steringsmedlen för 2017. Omsorgsnämnden har 750 000 kronor att fördela i investeringsmedel för 2017.

Omsorgsnämnden har möjlighet att ge förvaltningschef delegation på att fördela investeringsmedel, vilket ger en mer rationell hante- ring av investeringarna.

Några äskanden har kommit från Blåsippan och Tranan, på möbler samt ett höj- och sänkbart bord från IFO. Socialchefen redovisar en plan hur hon tänker jobba framöver med investeringarna.

 Träff med enhetschefer om vilka investeringar som behöver göras de närmaste åren

 Plan om investeringar innefattande flera år, exempelvis inköp av sängar, specialstolar för de boende.

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av socialchefen.

(9)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 86 ON/2017:10 - 735

SKL:s rekommendation i syfte att stärka utveckling och kvali- tet på särskilda boenden för äldre nattetid_________________

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid vid särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram denna rekommendation. Detta har gjorts i dialog med kommuner,

FAMNA, vårdföretagarna och Föreningen Sveriges socialchefer.

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.

I stället för bemanningsföreskrift valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§).

Där framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att per- sonal ska finnas tillgänglig dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

SKL har valt att kraftsamla runt natten eftersom det är då beman- ningen är som lägst.

För att stötta kommunerna i arbetet med ökad kvalitet nattetid i sär- skilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation.

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvali- teten enligt fyra nedanstående punkter.

Koll på läget, lokaler , teknik och hur arbetet bedrivs nattetid.

Planera utifrån individens behov.

Strategi för ny teknik. Utveckla digitala möjligheter särskilt natte- tid.

Ledarskap. Flexibilitet i bemanning och behovsanpassning.

SKL har angett som mål att samtliga kommuner ska ha antagit re- kommendationen i sin helhet och att minst hälften av Sveriges kommuner ska kunna ange en ökning av användande av välfärds- teknik.

Projekttiden sträcker sig till utgången av 2018.

För att göra rekommendationen till veklighet krävs ett gediget för- ankringsarbete. SKL kommer att medverka till spridning i dialog med kommunerna. Följande stödinsatser planeras.

(10)

ON § 86 forts.

Identifiera och sprida goda exempel Länsgemensamma dialoger

Workshops

Webbsändningar riktade till baspersonal och chefer Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-04-24 Omsorgsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att anta SKL:s rekommendation om att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.

(11)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 87 ON/2017:39 - 732

Motion valfrihet inom hemtjänsten

Karin Malmfjord har 2017-02-28 lämnat in en motion angående valfrihet inom hemtjänsten. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur överlämnat motionen till omsorgsnämnden, 2017-03-17 för yttrande.

Malmfjord föreslår att valfrihet inom hemtjänsten utreds samt att det ska utredas vilka administrativa kostnader som uppkommit när kommunen införde LOV.

Beträffande utvärdering av valfrihet inom hemtjänsten kan kon- stateras att det endast är en företagare som ansökt och fått godkänt som utförare av hemtjänst. Företaget utför servicetjänster i Storu- man och Gunnarnområdet. Som mest har fyra brukare valt denne utförare men för närvarande är det endast två brukare som valt annan utförare än kommunen.

Det går bara att spekulera varför intresset varit så litet men det finns ingen tradition av vårdföretagande i kommunen och att brukare inte vill byta om det fungerar med kommunens hemtjänst. Eftersom det är enbart servicetjänster som erbjuds av annan utförare finns det brukare med omvårdnadsbehov som sagt att man inte vill ha män- niskor från olika organisationer i sitt hem.

Administrationen blir mer omfattande eftersom alla timmar intern- faktureras. Enhetschefer skriver och redigerar fakturor. Tiden upp- går till 20 timmar per månad.

Biståndshandläggare Lägger in uppgifter i en sammanställning samt skriver beställning till enhetschefer. Cirka 20 ärenden per månad vilket tar cirka 15 timmar. Granskning av fakturor ytterligare fyra timmar.

Ekonomikontoret granskar och gör omföringar, cirka en timme per månad.

Räknad på en medellön av 32 000 kronor per månad blir kostnaden 10 705 kronor per månad.

(12)

ON § 87 forts.

Beredande organs förslag

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2017-05-02 Omsorgsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande om:

 Specifika administrativa kostnader för LOV

 Beskrivning av hur LOV utnyttjats hittills

(13)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 88 ON/2014:8 - 701

Redovisning av prestationsersättningar inom psykiatriområdet 2017__________________________________________________

För 2017 rekvirerades 148 129 kr. Beloppet är preliminärt och för att behålla dem måste vissa prestationer uppfyllas.

Delar av medlen har använts enligt följande för perioden 170101- 170531

Utökning av boendestöd 47 600 kr

Trådlöst nätverk på Vändpunkten 2 700 kr

Inköp av ljusterapilampor till Vändpunkten 5 600 kr Utbildning CRA 4 900 kr

Utbildning MHFA (lokal och fika) 10 700 kr POSOM utbildning 10 250 kr

Föreläsning för personal ”Samtal med barn” 4 200 kr

Föreläsning för personal ” En dag om missbruk och beroende”

1 200 kr

Medlemsavgifter till Region Västerbotten 6 800 kr

Representation vid nationella samordnaren Cecilia Grefves besök 170503, 700 kr.

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 170607 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(14)

ON § 89 Meddelanden

ON/2017:63 706

Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-30, § 76 om tertialupp- följning januari-april 2017 för Storumans kommun.

ON/2017:62 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-30, § 86 om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

ON/2016:111 700

Protokoll från kommunstyrelsen 2017-05-30, § 77 om inriktnings- beslut – investering i kök i Tärnaby.

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena.

(15)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 90

Sekretessärende

(16)

ON § 91

Sekretessärende

(17)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 92

Sekretessärende

(18)

ON § 93

Sekretessärende

(19)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 94

Sekretessärende

(20)

ON § 95

Sekretessärende

(21)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 96

Sekretessärende

(22)

ON § 97

Sekretessärende

(23)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 98

Sekretessärende

(24)

ON § 99

Sekretessärende

(25)

_______________________________________________________________________________________________________

ON § 100

Sekretessärende

References

Related documents

att motionen avslås då budgetramarna redan är beslutade för åren 2016- 2019 samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till attraktivi- tetshöjande utvecklingsinsatser

att motionen avslås då budgetramarna redan är beslutade för åren 2016-2019 samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 att bifalla motionen och överlämnade ärendet till fritids-, kultur- och utbildnings- nämnden för genomförande av demokratitorg

Under våren 2016 avslog regeringen Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre1. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen

För 2012 och 2013 är ett av grundkraven att landstinget tillsammans med länets kommuner tecknar en överenskommelse om samverkan och samarbete kring insatser riktade till

Beredande organs förslag Sammanträdesplan för 2017 Omsorgsnämnden beslutar.. att godkänna sammanträdesplanen 2017 för omsorgsnämnden och

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lands- ting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa för år 2014. ON/2013:133

att erbjuda ny- och omvalda ordinarie och ersättare i omsorgsnämn- den till deltagande i basdagen för förtroendevalda 13 januari 2015 i Storuman. att erbjuda nyvalda ordinarie

Extra bistånd till julklappar för 2016 är totalt 1 400 kr Extra bistånd till matpengar för 2016 är totalt 4 000 kr Beredande organs förslag.. Ifo-chef Annika

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom- petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och skicka den till Socialstyrelsen, samt.. att

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.. Omsorgsnämnden kommer

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till

Förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd Omsorgsnämnden beslutar. att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd, samt att de gäller från och

att hos fastighetsbolaget Umluspen AB begära att 150 000 kronor, omfördelas från utredning av lokaler vid Vikbacka och Sibyllagården till att användas för förbättring av

Datum för anslags uppsättande 2014-10-22 Datum för anslags nedtagande 2014-11-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret,

utmynna i att det finns ett gemen- samt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättring- ar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskilt fokus på en sam-

I förslag till investeringsbudget 2013 finns pengar avsedda för kart- läggning av möjligheten att anpassa delar av Vikbacka och Sibylla- gården till boende mer lämpat för

att nämnden har tagit del av de synpunkter som IVO, Inspektion- en för vård och omsorg meddelat i Lex-Maria ärendet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en analys

Omsorgsnämnden har fått ta del av rapporten där det framgår att inom stöd till brottsoffer i kommunen finns förbättringsområden att arbeta med.. Beredande organs förslag

För att få ta del av stimulansmedel från SKL 2014 krävs att varje kommun politiskt i omsorgsnämnden beslutar att påbörja processen om ”trygghet, service och delaktighet i