ARKIMEDES- PRISET. Vägledning och anmälningsformulär

15  Download (0)

Full text

(1)

ARKIMEDES- PRISET

Vägledning och

anmälningsformulär

Referensnummer för ansökningsomgången: IHP-ARP-00-1 Sista ansökningsdatum: 31 juli 2001

Upplaga december 2000

(2)

Innehåll

I. A

RKIMEDES

-

PRISET

II. D

ELTAGANDE I VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR ARCHIMEDES

-

PRISET

II.1 F

ORSKNINGSOMRÅDEN

II.2 D

ELTAGARE

II.3. P

RISER

II.4. H

UR GÖR MAN FÖR ATT DELTA

? II.5. U

TVÄRDERING AV FÖRSLAG

BILAGA I: ANMÄLNINGSFORMULÄR

(3)

ARKIMEDES-PRISET

Arkimedes-priset tillhör verksamheterna i programmet om den mänskliga potentialen som i sin tur är ett av de särskilda programmen i femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002). Arkimedes-priset är en utmärkelse som tilldelas studerande vid institutioner för högre utbildning.

GENOMFÖRANDE

För vart och ett av de särskilda programmen har ett arbetsprogram utarbetats som integrerar femte ramprogrammet och som innehåller en beskrivning av de specifika verksamheterna inom de olika forskningsområdena. De som vill lämna förslag till Arkimedes-priset bör läsa den del av arbetsprogrammet som handlar om priset.

Arbetsprogrammet ses över regelbundet för att se till att det fortfarande är relevant med hänsyn till utvecklingen på området. Potentiella sökande bör därför förvissa sig om att de utgår från den senaste versionen av arbetsprogrammet när de utformar sitt förslag.

Den senaste versionen av arbetsprogrammet återfinns alltid på det särskilda programmets webbplats.

Referenser och informationskällor

Ansökningsomgångarna utlyses och offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på kommissionens webbplats http://www.cordis.lu/improving.

Vägledningen för Arkimedes-priset innehåller all den information och hjälp som behövs för att lämna in ett förslag inom ramen för priset. Kommissionen rekommenderar emellertid de sökande att läsa igenom utvärderingshandboken för att få en klar uppfattning om hur bedömningen av projekten kommer att gå till.

(4)

DEL II. DELTAGANDE I VERKSAMHET INOM RAMEN FÖR ARCHIMEDES-PRISET

II.1. Forskningsområden

Varje år kommer olika forskningsområden att anges i ansökningsomgången.

Under läsåret 2000–2001 kommer Arkimedes-priset att delas ut för vetenskapliga och tekniska insatser som berör något av följande tre teman:

- Lösningar för hjälp till funktionshindrade.

- Ökenspridning och torka.

- Matematiska modeller för social och ekonomisk forskning.

- Nya mediciner från naturliga källor.

II.2. Deltagare II.2.1. Vem får delta?

Kandidater till Arkimedes-priset måste vara fysiska personer

– som är medborgare i en medlemsstat eller en associerad stat (se rutan nedan) eller bosatta i EU sedan minst fem år tillbaka,

- som är inskrivna vid en högskola i en medlemsstat eller en associerad stat, - som följer ett program vid ett universitet (eller en motsvarande högskola eller högre utbildning) som leder till en grundexamen eller motsvarande vilken kvalificerar innehavaren att fortsätta direkt med en doktorsutbildning eller motsvarande.

Medlemsstater:

Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Förenade kungariket.

Associerade stater:

Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Schweiz1, Tjeckiska republiken och Ungern

Studerande får lämna in ansökningar på egen hand, antingen individuellt eller som medlem av ett lag.

Om det rör sig om flera deltagare i ett projekt skall dessa mellan sig utse en samordnare, som lämnar in ansökan på samtliga deltagares vägnar och företräder förslaget under urvalsförfarandet.

1 Under förutsättning att associeringsavtalet undertecknas.

(5)

Ett intyg om inskrivning vid högskola måste bifogas ansökan.

Reglerna för ansökningskriterier gäller för samtliga lagmedlemmar.

II.3. Priser

Arkimedes-priset utdelas i form av

– utmärkelser,

– prispengar som innebär att prisvinnarna får rätt att erhålla finansiering för att förbättra och utveckla sin framtida vetenskapliga karriär.

Finansiellt stöd från gemenskapen kommer att syfta till att förbättra och utveckla vinnarnas forskningskarriärer. Gemenskapsmedlen kan bland annat användas till att

− bedriva doktorandstudier i en medlemsstat eller en associerad stat,

− delta i sommarkurser och seminarier vid väl ansedda europeiska forsknings- institutioner och storskaliga anläggningar,

− inleda en verksamhet med anknytning till de egna forskningsinsatserna och den egna karriären,

− köpa utrustning eller förbrukningsvaror för forskningsändamål.

Det finansiella stödet från kommissionen till vinnarna ligger i storleksordningen 50 000 euro per projekt.

II.4. Hur gör man för att delta?

II.4.1. Utformning av ansökan

Ansökningsomgångarna för Arkimedes-priset utlyses och offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Referensnumret för ansökningsomgången för år 2000 är IHP-ARP-00-1

Utformning:

Den information som erfordras för varje projekt skall lämnas på de anmälningsformulär som har tagits fram för detta ändamål. Syftet med formulären är att dels säkerställa att all nödvändig information finns med, dels möjliggöra en rättvis och likvärdig jämförelse av förslagen.

Inga insända handlingar kommer att returneras.

Förslag som lämnas in på fel ansökningsformulär kommer att uteslutas från utvärderingen.

Inlämnande av förslag:

Förslag skall lämnas på något av Europeiska unionens officiella språk. Om förslaget inte är på engelska är en översättning av förslaget i dess helhet till hjälp vid utvärderingen. En engelsk översättning av förslagsbeskrivningen och sammanfattningen bör bifogas del A av anmälningsformuläret.

Förslaget skall upprättas i fem kompletta inbundna exemplar och ett komplett ej inbundet pappersoriginal med originalunderskrifter.

(6)

Samtliga dokument om förslaget skall läggas i ett eller flera kuvert som skall markeras

"Commercial-in-confidence" och förses med följande information:

– Ange följande tydligt på kuvertet

"Programmet om den mänskliga potentialen, ansökningsomgången av den 15 december 2000, referens IHP ARP 00-1"

"Utmärkelser för förstklassig forskning"

Arkimedes-priset

För att accepteras måste förslag som utformas på papper vara kommissionen tillhanda senast kl 17.00 (lokal tid i Bryssel) den 31 juli 2001

2

på följande adress:

Arkimedes-priset

The Research Proposal Office (ORBN 8) Rue de la Loi 200

BE-1049 Bryssel, Belgien

Observera: Detta är en ändring gentemot tidigare ansökningsomgångar, där tidsfristen avsåg sista dagen för avsändandet av ansökan. Tidsfristen avser numera den tidpunkt då kommissionen tar emot förslaget.

Mottagningsbevis: När ett förslag har mottagits och registrerats av kommissionen skickas ett mottagningsbevis.

De sökande som inte har erhållit något mottagningsbevis inom tre veckor efter tidsfristens utgång och befarar att deras förslag kan ha kommit bort skall kontakta programmets informationsenhet (Infodesk). De sökande görs uppmärksamma på att det är deras eget ansvar att se till att förslaget kommer fram.

Sekretess/Äganderätt:

Kommissionen övertar inte något som helst ansvar för skydd av patent, upphovsrätt eller andra rättigheter till idéer, koncept och förslag som lämnas in.

Om kandidater föreslås av en tredje part åligger det den föreslående parten att i förväg införskaffa de tillstånd som eventuellt erfordras.

Den föreslående parten skall också garantera att den eller de föreslagna kandidaterna uppfyller de villkor som gäller för Arkimedes-priset.

De sökande skall ensamma bära ansvaret och måste försäkra sig om att de har skyddat sina egna intressen eller intressen som eventuella partner eller andra personer som har deltagit i arbetet kan ha innan de lämnar in sina bidrag. De skall också se till att de har inhämtat alla tillstånd som behövs för att röja den information som förslaget innehåller och för att eventuellt ta emot (eller låta den föreslagna kandidaten ta emot) priset.

2 Om budtjänsten kräver ett telefonnummer till mottagaren, uppge (32-2) 298 42 06.

(7)

II.5. Utvärdering av förslag II.5.1. Allmänna principer

Alla inkomna förslag blir föremål för en kontroll för att säkerställa att de uppfyller kraven med avseende på ansökningsomgången, inlämningsförfarandet och bestämmelserna för deltagande. Endast de förslag som uppfyller dessa krav kommer att utvärderas.

Utvärderingen av förslagen sker på grundval av de grundläggande principerna om öppenhet och lika behandling. Utvärderingsförfarandet beskrivs ingående i utvärderingshandboken till Arkimedes-priset.

För att hjälpa kommissionen tillsätts i regel paneler bestående av oberoende experter.

Panelerna sätts samman så att de täcker en bred relevant expertis, utan hänsyn till språkligt eller geografiskt ursprung.

II.5.2. Förhandsurval

De förslag som uppfyller kraven granskas av de oberoende experterna utifrån de kriterier som anges nedan. Dessa kriterier är hämtade från den uppsättning kriterier som beslutats i ramprogrammet. Viktningen tar hänsyn till Arkimedes-prisets speciella karaktär. Vissa gränsvärden har använts för kriterierna för att se till att de förslag som godkänns ligger över en minsta godtagbar nivå.

Experterna kommer att betygsätta följande kriterier och kommentera alla betyg på ett sätt som lämpar sig för feedback till de sökande. Kommentarerna skall vara förenliga med de betyg som getts.

Vetenskapliga och tekniska kriterier Betygsskala

Vetenskaplig och teknisk kvalitet: I fråga om resultat: utomordentlig kvalitet, kreativitet och originalitet inom ramen för det utvalda temat eller den uppgift som fastställdes i meddelandet om ansökningsomgången.

0 – 85 En europeisk dimension/ett europeiskt mervärde: Betydelsen av

forskningsresultaten på europeisk nivå. Samarbetsmetod (samarbete på europeisk nivå kommer att räknas som en särskild merit).

0 – 15

Endast projekt som uppnår minst 80 poäng kommer i fråga för utmärkelser.

Experterna kommer att granska förslagen var och en för sig för att sedan tillsammans i en panel sammanställa en förteckning med ett urval av projekt av utomordentlig kvalitet. Varje panel kommer att fastställa en kort förteckning över utvalda projekt samt en rapport och motivering, vilka skall överlämnas till juryn.

II.5.3. Vinnande förslag

En jury bestående av medlemmar från den akademiska världen, näringslivet och offentlig S Eligi

re

(8)

vetenskapliga och tekniska intressen. En tredjedel av jurymedlemmarna kommer att bytas ut varje år.

Juryn fattar sitt beslut om den relevanta prisutdelningen efter att ha tagit del av experternas rapporter och efter att i förekommande fall ha gjort en egen bedömning.

Beslutet grundar sig på tilldelningskriterierna, och för att fastställa hur många pris som skall delas ut inom varje område beaktas antalet förtjänstfulla förslag och den budget som finns att tillgå.

Juryns beslut är slutgiltigt. När resultaten väl har offentliggjorts är ingen fortsatt skriftväxling tillåten. Samtliga rapporter som har lagts fram i samband med utvärderings- och urvalsförfarandet kommer att förbli sekretessbelagda och kommer inte att offentliggöras.

De sökande vilkas förslag valts ut för Arkimedes-priset kommer att meddelas

skriftligen och vinnarna kommer att inbjudas till prisceremonin.

(9)

ARKIMEDES

Bilaga 1

Anmälningsformulär

Upplaga december 2000

(10)

ARKIMEDES-PRISET OMGÅNG 2000–2001 ANMÄLNINGSFORMULÄR

DEL A

Ansökan bör fyllas i med skrivmaskin. Asterisken (*) betyder att det som inte är tillämpligt skall strykas.

Ifylles av kommissionen: FÖRSLAG nr Annat material:

Fyll i samtliga rutor. Om du behöver mer utrymme för någon fråga, kan du fortsätta på ett nytt blankt papper. Glöm då inte att tydligt uppge numret på den fråga det gäller.

1. Deltagarens (projektsamordnarens) namn och adress för kontakter och förfrågningar:

Efternamn:

Förnamn:

Befattning:

Kvinna*/man*

Födelsedatum och födelseort:

Nationalitet:

Postadress:

Telefon:

Fax:

E-postadress:

2. Namn- och adressuppgifter för den institution för högre utbildning där deltagaren är inskriven för läsåret 2000–2001:

(Bifoga intyg om inskrivning).

Officiellt namn:

Adress :

(11)

ARKIMEDES-PRISET Anmälningsformulär: Intyg

DEL B Ifylles av kommissionen: Förslag nr

INTYG

3

Jag godtar de regler och villkor för Arkimedes-priset som anges i den tillhörande vägledningen och utvärderingshandboken.

Jag intygar att jag har befogenhet att tillhandahålla forskningsresultaten för att tävla om Arkimedes-priset och att underteckna de avtal som kan bli följden av mitt deltagande.

Jag intygar också att de uppgifter som jag tillhandahållit som representant för det forskningslag som deltagit i forskningsprojektet ger en sanningsenlig bild av originalarbetet, och inte kränker någon annans rättigheter.

Om mitt förslag väljs ut, accepterar jag att presentera forskningsresultaten för allmänheten och för media vid prisceremonin.

Namn (textat):

Underskrift:

Datum:

3 Intyget skall undertecknas av den eller dem som söker priset. Om någon föreslår en annan

(12)

ARKIMEDES-PRISET

Anmälningsformulär: Förteckning över ämnesområden samt nödvändiga uppgifter

DEL B

Ifylles av kommissionen: Förslag nr Valt tema

4

:

Beskrivning av forskningsresultaten (Högst tio A4-sidor):

Annat bifogat material (högst sex A4-sidor):

När inleddes och avslutades forskningen? dag/mån/år-dag/mån/år

Sammanfattning:

Denna sammanfattning får omfatta högst två sidor inklusive tabeller, figurer, bilder och fotografier och skall beskriva de viktigaste vetenskapliga resultaten och insatserna.

4 Ange exakt den temabenämning som återfinns i förslagsinfordran.

(13)

ARKIMEDES-PRISET

Anmälningsformulär: Europeiskt samarbete över gränserna

DEL C Ifylles av kommissionen: Förslag nr

Denna del skall fyllas i endast om forskningsresultaten uppnåtts genom samarbete med andra, på europeisk nivå.

- Uppgifter om deltagarna:

Hur många personer eller forskarlag har deltagit i den forskning som ligger bakom de inlämnade resultaten?

Ange partnernas namn (personer/institutioner/forskarlag) och de länder där forskarlagen finns och arbetar:

FORSKARLAG/FORSKARE 1:

a) Ange hur laget bidragit till resultaten:

b) Lagets medlemmar:

Namn Vetenskaplig befattning

Institution Land*

2

(14)

FORSKARLAG/FORSKARE 2:

a) Ange hur laget bidragit till resultaten:

b) Lagets medlemmar:

Namn Vetenskaplig befattning

Institution Land*

2

*2 Ange det land där personen/laget/institutionen utförde forskningsarbetet.

(15)

FORSKARLAG/FORSKARE 3:

a) Ange hur laget bidragit till resultaten:

b) Lagets medlemmar:

Namn Vetenskaplig befattning

Institution Land*

2

*2 Ange det land där personen/laget/institutionen utförde forskningsarbetet.

Om fler än tre forskarlag har deltagit i forskningsprojektet och bidragit till de

inlämnade resultaten går det bra att bifoga ytterligare sidor.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :