• No results found

Geta kommun, beslutsprotokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats Torsdagen 17 november 2011 Klockan 19:00-20:55

Geta skolas matsal, Vestergeta

Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga) Närv.

Beslutande Dan-Johan Dahlblom, ordf. X 1. Daniel Rosenqvist -

Camilla Andersson, viceordf. - 2. Marja Rosenqvist -

Camilla Eklund - 3. Gunnel Henriksson X

Linda Fellman X 1. Fredrik Berman -

Alfons Henriksson X 2. Clas-Åke Häggblom -

Marianne Häggblom X 3. Eddie Grane -

Ramona Jansson-Eker X

Nils Olof Sundblom X

Yngve Österlund X

Namn Närv. Funktion

Övriga Ingvar Björling X KST-ordf

Kjell Berndtsson - KST-viceordf

Gerd Bergman - KST-ledamot

Ronald Källström X KST-ledamot

Gunnel Nordlund-White X KST-ledamot

Erik Brunström X Kommundirektör

Marywonne Mäkilä X Ekonomisekreterare

Paragrafer §§ 38-47

Underskrifter Geta 17.11.2011

___________________________ ___________________________

Dan-Johan Dahlblom Erik Brunström

Kfge-ordf, mötesordförande Kommundirektör, mötessekreterare

Protokolljustering Geta 17.11.2011

(2)

GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE 4/17.11.2011 kl 19:00 Geta skola, FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärenden: § 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET § 39 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

§ 40 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 41 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

§ 42 LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

§ 43 ARVODESSTADGA

§ 44 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING 1-10 2011

§ 45 BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN 2013-2014

§ 46 SKATTESATSER 2012

§ 4X MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Sammanträdeskallelsen inkl föredragningslistan har anslagits på kommunens anslagstavla 09.11.2011.

Protokollet justeras 17.11.2011 och hålls därefter till allmänt påseende mån-tor kl 9:00-15:00.

Geta 08.11.2011

Dan-Johan Dahlblom, kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag ________________

Erik Brunström, k.dir

(3)

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfge § 38 KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 6-8, 13-15 och 19.

Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före sammanträdet kungöras på kommunens anslagstavla och på hemsidan samt sändas till varje fullmäktigeledamot separat, första ersättarna från varje lista för ledamöterna i fullmäktige, styrelsens ordförande,

viceordförande samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas.

Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.

Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per e-post och papperspost onsdagen 9 november, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.

Namnupprop visar att 7 ordinarie ledamöter och 1 ersättare är närvarande, varpå sammanträdet med hänsyn till antalet närvarande torde kunna konstateras beslutfört.

Beslut: Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kfge § 39 Beslut: Ledamöterna Gunnel Henriksson och Yngve Österlund utses till protokolljusterare.

Protokolljustering sker 60 minuter efter mötets avslutande, på Geta kommunkansli.

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfge § 40 Förslag: Kommunfullmäktige beslutar godkänna föredragningslistan.

Beslut: Enligt förslag.

______

TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kommunfullmäktige §§ 38-40 17.11.2011

Kommunfullmäktige § 41, bilaga 17.11.2011

(4)

LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Kst § 99 Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland skall kommunsty- relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfull- mäktige.

Förslag: Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktige- sammanträde nr 2 per 22.06.2011 §§ 13-26 och nr 3 per 28.09.2011

§§ 27-37 tillkommit i laga ordning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och beslutens verkställighet redogörs inför kommunfullmäktige vid nästkommande fullmäktigesammanträde.

Beslut: Enligt förslag.

Kfge § 42 Förslag: Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunfullmäktige § 42

Kommunstyrelsen § 99 17.11.2011

10.10.2011

(5)

ARVODESSTADGA

Kst § 112 Det har länge i olika sammanhang framförts önskemål kring en ny uppdaterad arvodesstadga för Geta kommun, och kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige blivit ålagda att ta fram förslag till en dylik.

Inför den nya mandatperioden har kommundirektören nu tagit fram förslag till ny arvodesstadga, enligt bilaga.

Vid en jämförelse med andra små åländska kommuner framgår att arvodesnivåerna varierar stort.

Arvodesnivåerna har i många år kvarstått såsom oförändrade, och är i förslaget genomgående korrigerade uppåt.

Enligt förslaget till arvodesstadga förtydligas även principer för arvodenas grunder och villkor för utbetalning.

Förslag: Kommunstyrelsen omfattar förslag till arvodesstadga jämte –nivåer för år 2012 och föreslår inför kommunfullmäktige att stadgan fastställs enligt bilaga.

Beslut: Enligt förslag, med korrigeringar som görs i bilaga inför justering.

Kfge § 43 Förslag: Kommunfullmäktige fastställer arvodesstadga och –nivåer enligt bilaga.

Diskussion: Ledamot Ramona Jansson-Eker föreslår att biblioteks- och

kulturnämndens ordförande får telefonersättning 50 euro. Förslaget vinner understöd.

Ledamot Marianne Häggblom föreslår att biblioteks- och kulturnämndens ordförande får årsarvode 200 euro. Förslaget vinner understöd.

Ledamot Yngve Österlund föreslår att kommunstyrelsens ledamöter får mötesarvode 45 euro. Förslaget vinner understöd.

Beslut: Kommunfullmäktige besluter enhälligt att godkänna kommunstyrelsens förslag enligt bilaga, dock med följande korrigeringar:

Biblioteks- och kulturnämndens ordförande får telefonersättning 50 euro, Biblioteks- och kulturnämndens ordförande får årsarvode 200 euro, Kommunstyrelsens ledamöter får mötesarvode 45 euro.

______

Kommunfullmäktige § 43, bilaga Kommunstyrelsen § 112

17.11.2011 10.10.2011

(6)

BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING 1-10 2011

Kst § 124 Kommundirektören presenterar Geta kommuns budget- samt skatteuppföljning för perioden januari t o m oktober 2011.

Förslag: Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom, och för densamma kommunfullmäktige till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

Kfge § 44 Förslag: Kommunfullmäktige tar ärendet jämte uppföljningen till kännedom.

Diskussion: Kommundirektören redogör muntligen för det fastighetsunderhåll som förverkligas trots minskningen av budgetmedel för

uppgiftsområdet byggnader och anläggningar i enlighet med Kfge § 31/2011.

Kommundirektören och ekonomisekreteraren föredrar budget- och skatteuppföljning jämte en preliminär prognos för år 2011.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunfullmäktige § 44, bilaga Kommunstyrelsen § 124

17.11.2011 07.11.2011

(7)

BUDGET 2012 OCH EKONOMIPLAN 2013-2014

Kst § 101 Enligt budgetdirektiven för år 2012 gäller för innevarande år fastställda externa nettoramar för respektive uppgiftsområde som tak för det kommande året.

Nämnderna har nu behandlat sina budgetförslag, nedan på extern drifts- nettonivå:

[…] Tidigare tablå i beredning ersätts av ny bilaga till KST § 126/2011 Ovanstående är baserat på nämndernas preliminära budgetförslag, och utgår från att kommunledning och tekniska områden förblir enligt ram.

Förslag: Kommunstyrelsen tar nämndernas driftsbudgetförslag på ramnivå till kännedom och beslutar att för den fortsatta budgetbehandlingen kallas budgetansvariga tjänstemän för uppgiftsområdena hemservice och äldreomsorg, barnomsorg samt biblioteks- och kulturverksamhet till nästkommande styrelsemöte.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 126 En mer utförlig sammanställning av det preliminära budgetförslaget har sammanställts enligt bilaga. Där finns nämndernas förslag till uppgiftsom- rådenas externa driftsnetton på ramnivå, inklusive (ej bearbetade) bud- gettexter, en preliminär resultaträkning med skatteintäkter, landskapsan- delar, räntekostnader och –intäkter samt uppskattade avskrivningar och amorteringar. På investeringssidan är en del ännu oklart, men i bilagan finns en sammanställning över preliminära önskemål och äskanden.

Sammantaget ger materialet enligt bilaga en överblick av budgetförut- sättningarna för år 2012 samt investeringstrycket enligt preliminär ekonomiplan för åren 2013-2014.

Till kommunstyrelsemötet har kallats budgetansvariga tjänstemän för uppgiftsområdena hemservice och äldreomsorg, barnomsorg samt biblioteks- och kulturverksamhet. Även kommunteknikern har kallats till mötet.

Förslag: Kommunstyrelsen tar till kännedom det preliminära och ännu ej kompletta budgetförslaget enligt bilaga, jämte hörande av

budgetansvariga tjänstemän, och för detsamma kommunfullmäktige till kännedom inför fastställandet av kommunens skattesatser för år 2012.

Beslut: Enligt förslag, men med korrigering av preliminära investeringsönske- målen nedåt med 35.000 euro.

Kommunfullmäktige § 45, bilaga Kommunstyrelsen § 126

Kommunstyrelsen § 101

17.11.2011 07.11.2011 10.10.2011

(8)

Kommunsfullmäktige § 46, bilaga

Kommunstyrelsen § 127 17.11.2011

07.11.2011

SKATTESATSER 2012

Kst § 127 De av kommunfullmäktige fastställda skattesatserna för år 2012 ska senast 17 november anmälas till skattestyrelsen för att kunna beaktas.

Getas nuvarande skattesatser (2011, %) Snitt Åland Landskommun

Inkomstskattesats 17,75 17,03 17,48

Allmän fastighetsskatt 0,50 0,30 0,47 Stadigvarande bost.byggnad 0,00 0,01 0,02 Övriga bostadsbyggnader 0,90 0,90 0,90

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 17,75 %, vilket är drygt 0,25 %-enh över genomsnittet för åländska landskommuner.

Den allmänna fastighetsskatten uppbärs på all privat tomtmark. Fastig- hetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnad avskaffades i Geta inför år 2009, och bara en kommun på Åland uppbär dylik skatt i dag.

Skattesatsen för övriga byggnader (sommarstugor etc) är i samtliga kommuner maximalt vad lagen tillåter (2 § 1 mom fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland).

Enligt budgetuppföljning och prognos för innevarande år 2011 ser kommunen ut att kunna göra ett positivt resultat över budget för, och enligt det preliminära budgetförslaget för år 2012 ser kommunen ut att kunna budgetera för ett tillfredsställande gott positivt årsresultat även för nästa år, om än med ett relativt stort investeringstryck.

Den befolkningsutveckling Geta kommun haft sedan år 2008, med snabbt ökande befolkning efter 100 år av konstant minskande dito, gör skatteutvecklingen svår att prognostisera. Helt klart är dock att utvecklingen märkbart stärker kommunens skattebas framöver.

Det kan dock konstateras att Geta kommun har en fortsatt ansträngd ekonomisk situation till följd av relativt höga kostnader för lagstad- gade uppgifter, en svag men tilltagande skattebas samt en mycket begränsad likviditet till följd av utförda extra amorteringar utöver plan på en tidigare besvärande stor skuldbörda.

Vidare drabbas Geta kommun relativt sett hårdast i hela Finland av de uteblivna skatteintäkter som följer av riksdagens sedan år 2009 införda nya och förändrade skatteavdrag, som kompenseras fullt ut i Finland men inte alls på Åland. Även fartygens utflaggningar har drabbat Geta hårdast i hela landet i form av uteblivna skatteintäkter.

I den ekonomiska situation kommunen befinner sig kan man svårli- gen motivera stora sänkningar av skatterna för att t ex stimulera till inflyttning. Budgeten och verksamheterna är sedan många år kraftigt slimmad och utgörs till största del av lagstadgade utgifter. Utrymmet för servicehöjande och utvecklande insatser är ytterst begränsat.

Vid behandlingen av 2009 års skattesatser omfattade emellertid kommunfullmäktige den i kommunstyrelsens förslagsmotivering då uttalade ambitionen att inleda en normalisering av kommunens

(9)

Fortsättning KFGE § 46/2011

Vid en eventuell sänkning av förvärvsinkomstskattesatsen från 17,75 till 17,50 procent skulle kommunen hamna så nära möjligt genom- snittet för Ålands landskommuner (17,48 % år 2011). Varje kvarts procentenhet (0,25 %-enh) på inkomstskattesidan motsvarar för Getas del i runda tal 15.000-16.000 euro i skatteintäkt enligt kommundirek- törens beräkningar baserade på Åsubs prognos för år 2012.

De extra amorteringar utöver plan som utförts under år 2011 har gett kommunen långsiktigt mer stabila finansiella förutsättningar, men också en kortsiktigt ansträngd likviditet. Redan räntekostnaderna beräknas dock för år 2012 minska med ett belopp som jämfört mot bokslut för år 2010 motsvarar närapå en kvarts procentenhets skatte- sänkning för år 2012.

Enligt liggande preliminärt budgetförslag skall emellertid såväl drift som föreslagna investeringar för år 2012 kunna förverkligas utan behov av nytt långfristigt främmande kapital, och inför upprättande av

ekonomiplan för åren 2013-2014 finns inga kända behov av större investeringar vilka skulle behöva börja sparas ihop till under år 2012.

Frågan om kommunens skatteuttag är sist och slutligen en politisk bedömning. Med hänvisning till kommunfullmäktiges uttalade ambition att närma sig ett genomsnitt för åländska landskommuner gör

kommundirektören dock bedömningen att det nu skulle finnas finansiellt utrymme för en ytterligare sänkning av förvärvsinkomst- skattesatsen från nuvarande 17,75 till en nivå om 17,50 procent, motsvarande genomsnittet för Ålands landskommuner, men då med reservation för att det samtidigt blir svårt att snabbt kunna bygga upp en ny buffert av likvida kassamedel för framtida investeringar och driftsmarginaler.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av skattesatser för år 2012 enligt nedanstående:

Inkomstskattesats 17,50 % Allmän fastighetsskatt 0,50 % Stadigvarande boende 0,00 % Övriga bostadsbyggnader 0,90 % Allmännyttiga samfund 0,00 % Beslut: Enligt förslag.

Kfge § 46 Diskussion: Ledamot Linda Fellman understöder inte kommunstyrelsens förslag utan föreslår genomgående oförändrade skattesatser. Förslaget vinner understöd.

Kommunstyrelsens förslag vinner understöd.

Kommunfullmäktige går till omröstning, som utfaller enligt följande:

(10)

Fortsättning KFGE § 46/2011

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar med rösterna fem (5) mot tre (3) enligt kommunstyrelsens förslag (JA) att fastställa skattesatserna för år 2012 enligt nedanstående:

Inkomstskattesats 17,50 % Allmän fastighetsskatt 0,50 % Stadigvarande boende 0,00 % Övriga bostadsbyggnader 0,90 % Allmännyttiga samfund 0,00 % ______

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kfge § 47 Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige- sammanträde nr 4/2011 förklaras avslutat klockan 20:55.

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

______

Kommunfullmäktige § 47 17.11.2011

References

Related documents

Förslag: Kommunstyrelsen remitterar till byggnadsnämnden för utlåtande ärendet rörande förslag till detaljplaneändring för kvarteren 1 och 3 samt parkområde inom

Kst § 66 Konstateras: Enligt budgetuppföljning för år 2011 per 14 mars 2012 (bilaga) är det preliminära överskottet inom uppgiftsområdet allmän social verksamhet 3.665 euro,

reglerad, och Ursula Koponen sedan tidigare godkänd som planerare. Kst § 9 a) Förslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:109

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att på basen av vad som framkommit i samband med jämförelse mellan inkomna anbud avseende nytt avloppsreningsverk för Geta kommun till

markägarna i samråd med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som anges i planen. Konstateras: Enligt befintligt avtal mellan Geta kommun och Havsvidden Ab om

Kommunstyrelsen beslutar även att för en period om 30 dagar till allmänt påseende ställa ut förslag till ny detaljplan för fastigheten 2:123 och förslag till ändrad detaljplan

SkolN § 26 Skolföreståndare Marianne Häggblom har anhållit om tilläggsanslag för en gruppassistent i åk 1-2 för tiden 14.8-31.12.2014. Skolpsykolog Jan Grajewski har i en

SocN § 26 Socialarbetarna vid socialkansliet journalför i dataprogram inte anpassade för journalföring. Egna datamallar används för tex beslut. Abilita har