Utby Egnahemsförening

Full text

(1)

Utby Egnahemsförening

Bildad 1937 Göteborg Plusgiro: 428711-6

Utby Egnahemsförening

Protokoll fört vid Årsmöte den 13/3 2016

Närvarande från styrelsen: Svante Jonstrand, Jenny Dahlström, Björn Tjust, Agneta Tjust, Lennart Karlsson, Hans Bilén, Jonas Olsson

Förhinder: Fredrik Andersson, Ann Egestål

Årsmötet ägde rum Vid: Café Overlock, Österlyckan 3 Göteborg.

1. Mötets öppnande

Svante öppnar mötet och ber medlemmar som har frågor eller synpunkter börja med att presentera sig, för att underlätta för sekreteraren.

2. Styrelsen informerar

- Björn Tjust går igenom pålningsarbetet längs Säveån kopplat till planerat boende Väster om Lemmingvallen (som kommunen benämner zon 2).

Boendet förutsätter en ordentlig genomgång av markförhållanden innan godkännande, enligt kommunen. Status idag är att kommunen valt att gå vidare med planen för boendet väster om lemmingvallen. Kommunen kommer då också att göra en ordentlig genomgång av markförhållandet.

Idag klassas markförhållandena vid zon 2 som goda.

- Fiberarbete kommer pågå under del av våren.

3. Godkännande av kallelse och dagordning

- Medlemmarna godkänner kallelse och dagordning.

4. Val av funktionärer till årsmötet:

Ordförande

- Thomas Aronsson väljs av mötet som ordförande.

Sekreterare

- Jonas Olsson väljs som sekreterare 2 st. justeringsmän tillika rösträknare

- Elisabeth Karlsson och Nils Lewinsky väljs till justeringsmän/kvinna

5. Årsberättelse 2015:

Verksamhetsberättelse

- Medlemmarna har inga synpunkter på verksamhetsberättelsen.

Ekonomi

- Revisorena är ej på plats. Hans bilén berättar om hur ekonomin hänger samman med olika kassor. 800 medlemmar finns 2015, vilket ger totalt 40.000kronor i medlemsavgifter.

- Serviskassan gick plus i år, tack vare färre skador.

(2)

- Glassen vid midsommarfirandet i Fjällbo står egna hemsföreningen för.

- Portot är en relativt stor kostnad.

- Revisorerna föreslår full ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för 2015-års förvaltning.

- Medlemmarna ger full ansvarsfrihet till styrelsen för 2015.

7. Fastställande av årsavgift i föreningen och serviskassan för 2017.

Med hänsyn till motion 1 från Roland Svensson så avhandlas den nu och inte i punkt 13.

- Styrelsen menar fortfarande att man inte kan vara medlem ”gratis”, då det hade kunnat uppfattas som ett tvingande medlemskap. I princip skulle man kunna ha en medlemsavgift på 1 krona, men styrelsen anser att 50 kronor är en rimlig kostnad. Styrelsen tycker även att man kan höja maxersättningen i serviskassan till 25.000kronor.

- Motion 1 ställs mot Styrelsens förslag till oförändrade avgifter.

Medlemmarna beslutar att gå på styrelsens förslag om oförändrade avgifter.

a. Styrelsen föreslår ökad maxersättning i serviskassan till 25’000:- - Medlemmarna beslutar att öka maxersättnignen till 25.000:-

b. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, 50:- + 250:- - Bifalles.

8. Beslut om arvoden år 2016. Styrelsen föreslår oförändrade arvoden.

- Medlemmarna beslutar bifall till oförändade arvoden.

9. Avgående styrelsemedlemmar

a. Svante Jonstrand avgår som ordförande b. Jonas Olsson avgår som sekreterare

10. Fyllnadsval

a. Val av ordförande 1 år

- Jonas Olsson väljs som ordförande 1 år b. Val av sekreterare 1 år

- Svante Jonstrand väljs som sekreterare i 1 år.

11. Val av styrelseledamöter:

a. Kassör 1 st, 2 år

- Hans Bilén väljs som Kassör på 2 år.

b. Ledamot 2 st, 2 år

- Johan Dahlström och Björn Tjust väljs som ledamöter i 2 år.

c. Suppleant 2 st. 1 år

- Marcus Öster väljs som suppleant. Mötet väntar med att utse suppleant nummer 2 tills under punkten övriga frågor, då förslagen person vill ha lite betänketid.

(3)

12. Val av övriga funktionärer

a. Revisorsuppleant 1 st, 1 år

- Karl Nissfeldt väljs som revisorsuppleant.

b. Ledamöter valberedning 2 st, 1 år

- Det finns inga förslag eller intressenter från årsmötet. Årsmötet beslutar att låta styrelsen ta fram förslag och utse en valberedning med målet att detta skall vara klart vid nästa styrelsemöte, planerat den 7:e april.

13. Inkomna motioner;

Motion 1 – Föreslår att ingen avgift ska tas ut till föreningen och

serviskassan 2017. Föreningen har en mycket god ekonomi. Både 2013 och 2014 var utgifterna för föreningen ca 20.000, och årsavgiften tog in 41700:-. Alltså dubbelt mot kostnaderna. Kassören kunde inte ens lämna ungefärliga uppgifter om 2015 vid förfrågan 160211, men enligt 2014 hade vi ett överskott 203.000:- Alltså för kanske 10 år. Serviskassan hade kostnader om ca 200.000:-/år, och överskott 2013 och ett mindre underskott 2014. Med över 1 miljon i kassan finns ingen anledning att ta ut avgift.

- Motionen är diskuterad under punkt 7.

Motion 2 & 3

- Beslutas behandlas samtidigt

Motion 2 - Uppföljningen av ärenden måste förbättras. Läser man protokollen finner man att frågor tas upp, men inga uppgifter om vilka svar man får och hur föreningen går vidare. Som ex. kan lämnas frågan om Mellbyleden, trafikfrågor p.g.a utbyggnad av bostäder mm både i Kviberg, Gamlestaden, Fjällbo, och allt som sker inom Kvibergsområdet.

Likaså trafikfrågorna mellan Bergsjön och Utby. Vad händer med förslaget att göra en ny väg från Bergsjön via Kvibergsområdet istället för Kamgatan. Återvinningsplats – vad har hänt? Hur har man lyckats med busstrafiken på linje 58?

Motion 3 - Frågor som kommer upp under året. Finns fortfarande ingen bra rutin hur de ska behandlas. Vi har som exempel förslag om

utbyggnader, detaljplaner, och nu flyktingbostäder. Vad gör föreningen?

Föreningen är ju en intresseorganisation som inte ska ta andra hänsyn än vad som är till nytta eller förhindrar nackdelar för medlemmar.

- Anders Tyllström anser att styrelsen borde lägga ut skrivelser mycket tidigare än vad som görs.

- Nils Lewinsky hänvisar till Rolands skrivelse, och ger förslag på att styrelsen bör utarbeta rutiner för hur uppföljningen skall gå till.

- Styrelsen måste bli tydligare med hur kommunikation/information ges till medlemmarna anser flera.

(4)

- Utbyggnader/detaljplaner följer styrelsen upp. Ex utbyggnad vid

Fjällboskolan – Där agerade styrelsen direkt. Styrelsen har också skickat in skrivelser gällande planerad byggnation Gärdsås.

- Gällande flyktingboendet har styrelsen inte hört något om, innan motionen kom in.

Motion 4 – Kassören tillskriver samtliga fastigheter där man inte är medlemmar i föreningen eller serviskassan. Det är en stor ut- och inflyttning i Utby och jag har själv talat med nyinflyttade som inte hade en aning om föreningen och serviskassan, och den som sålde hade inte betonat vikten av kontinuitet i serviskassan. Det är ju bara att ta

medlemsregistret och se vilka luckor som finns på de olika gatorna. Vore ett ypperligt tillfälle att ge dem ett fritt anslutningsår 2016 och friår 2017.

- Inga-Britt Ståhl tycker det är väldigt viktigt att tala och prata med sina grannar om vikten av att vara med i föreningen. Det är också ett bra sätt att lära känna sina grannar.

- Svante berättar att styrelsen tänkt sig en ”nyinflyttad-poster” uppsatt vid ICA. Styrelsen har under året försökt ge information via facebookgruppen

”Utby-göteborg”, men svarsfrekvensen har varit dålig.

- Björn Tjust berättar om hur serviskassans försäkring fungerar och hur bra den. För ett antal år sedan tilfrågades försäkringsbolag om att vara

delaktiga i serviskassan. Detta var alldeles för dyrt och frågan dök inte upp igen.

- Björn berättar också om uppföljningen som styrelsen gör i slutet av året där man försöker ”fånga upp” hushåll som betalat under lång tid men av någon anledning slutat med detta. Då försöker styrelsen ta kontakt med vederbörande.

- Styrelsen skall försöka fånga in ”nya medlemmar”. Man har försökt följa försäljningar i området, men det kostar också pengar, vid exempelvis överlåtelse.

Motion 5 – Föreningen måste vidgas så som hade föreslagits enligt motion 2 och 3 av ett flertal från mötet på Cafe Overlook, och som avslogs vid årsmötet utan att någon analys gjorts. Egnahemsföreningen skall ju ägna sig åt frågor som rör medlemmarna, men mycket rör nu fler.

Skolor, förskolor, busstrafik, säkerhet etc. är frågor där föreningen inte kan företräda stadsdelen, eftersom vi har många som har bostadsrätter, lägenheter eller hyr småhus.

- Styrelsen har resonerat runt att öppna upp för fler boende i området.

Arbetet med att förändra stadgarna har tagit mer tid än vad styrelsen trott. Styrelsen har för avsikt att försöka komma med reviderade stadgar under nästa årsmöte.

Motion 6 – Justera när avgifter ska vara inbetalda. Föreningens avgift ska vara betald före april månads utgång, men serviskassan före

februaris slut. Utskick av inbetalningskort brukar ju ske i samband med kallelse till årsmötet, men vi ska egentligen betala in serviskassan redan innan, och det blir då också två olika inbetalningar.

- Inbetalningskort skickas i samband med kallelsen, oftast i Mars. Detta ser styrelsen inte som ett problem.

- Lennart Karlsson förklarar att denna förening vill ha in medlemmar. Därför är det kontraproduktivt om vi skulle utesluta folk som betalar försent.

(5)

14. Övriga frågor.

- Sofie De Morais Cabral väljs som suppleant på 1 år

Skulle det komma in förslag på namn till valberedningen är alla välkomna med att kontakta styrelsen.

- En medlem ställer en fråga om barn får cykla på trottoaren. När

vederbörande skall gå ut med sin hund så håller han på att bli påkörd flera gånger. Ordföranden tycker att man kan be den ”cyklande” att inte cykla där, eller säga till barnets förälder.

- En medlem anser att häckarna är för höga. Enligt bestämmelser får häckarna vara max 80cm höga i hörn, för trafiksäkerhetens skull. Det finns rekommendationer på hemsidan och hänvisning till kommunens regler. Agneta Tjust förklarar att man måste försöka lösa det i

samförstånd med ”grannen” först och därefter ta kontakt med kommunen på sedvanligt vis.

- Styrelsen överräcker en blomma till avgående ledamot Lennart Karlsson för lång och trogen tjänst.

15. Årsmötet avslutas.

Vid protokollet:

Jonas Olsson, sekreterare Nils Lewinsky, justeringsman

Elisabet Carlsson, justeringskvinna

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :