UNIFLEX. Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar KURS (SEK): 20,40 REMIUM ANALYS

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

354 1 mån (%) -0,5

Nettoskuld (MSEK) -37,5 3 mån (%) 12,7

Enterprise Value (MSEK) 317 12 mån (%) 14,0

Soliditet (%) 28,3 YTD (%) 9,1

Antal aktier f. utsp. (m) 17,4 52-V Högst 23,4

Antal aktier e. utsp. (m) 17,4 52-V Lägst 16,9

Free Float (%) 59,0 Kortnamn UFLX B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 1 288 1 191 1 191 1 229

EBITDA (MSEK) 42,4 28,8 29,4 44,3

EBIT (MSEK) 40,5 27,6 29,0 43,3

EBT (MSEK) 38,0 30,6 28,6 43,7

EPS (just. SEK) 1,56 1,41 1,25 1,97

DPS (SEK) 1,50 1,50 1,50 1,80

Omsättningstillväxt (%) 9,8 -7,6 0,1 3,2

EPS tillväxt (%) 139% -10% -11% 57%

EBIT-marginal (just.) (%) 3,1 2,8 2,4 3,5

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 15,8 17,5 16,3 10,4

P/BV (x) 4,3 3,7 4,2 3,8

EV/S (x) 0,3 0,3 0,3 0,3

EV/EBITDA (x) 8,9 8,1 10,8 7,1

EV/EBIT (x) 9,4 8,3 10,9 7,3

Direktavkastning (%) 6,1 7,4 7,4 8,8

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Björn Örås 41,0% 0,4104 69,4%

Carnegie Fonder 9,0% 0 4,7%

Avanza Pension Försäkring AB 7,6% 0 4,0%

Nordnet Pensionsförsäkring 3,2% 0 1,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Björn Örås 4Q-rapport 2018-02-01

• Solid rapport i linje

• Mixförändring i kvartalet

• Marginella estimatförändringar

NASDAQ OMX Small Cap Bemanning

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Solid rapport i linje. För årets tredje kvartal, som säsongsmässigt är starkt för Uniflex, rapporterade bolaget en omsättning om 314 MSEK (304). Detta med en EBIT- marginal om 4,6% (3,7%). I linje med vår förväntan som var en omsättning om 306 MSEK med en rörelsemarginal om 4,6%. De två geografierna som överraskade oss positivt var Sverige och Norge. I Sverige växer Uniflex med nästan 5%. Vi noterar också att bolaget lyckats få väsentligt bättre betalt för sina konsulter, vilket beror på en annorlunda konsultmix kombinerat med nya kunder. Således var omsättningsökningen till stor del en effekt av högre intäkter per konsult än ökningen av antalet konsulter. Norge minskar y/y, men i lägre takt än vår förväntan. Bolaget har i geografin lyckas stoppa det negativa momentum som uppstod i Q2 samtidigt som man lyckats få in nya kunder med lite jämnare säsongsmönster än tidigare. I Finland expanderar bolaget och öppnar ett nytt kontor, något som vi tror först syns i H1 nästa år, om än marginellt. Även om Tyskland visade vinst för kvartalet är området fortsatt under lupp, bolaget arbetar här parallellt med tre spår – vända till vinst, hitta en köpare eller avveckla.

Mixförändring i kvartalet. Tittar man på den procentuella fördelningen för perioden januari-september, kan vi notera att andelen av omsättningen som kommer ifrån arbetarsidan var 67% (62). Nivån är den högsta på tre år. Denna mixförskjutningen har troligen bidragit till en högre intjäning/konsult då arbetarsidan i regel har högre betalt än Uniflex tjänstesida. Vi är försiktiga med att skruva upp våra antaganden per konsult framöver men reserverar oss för framtida positiva överraskningar hos detta nyckeltal. En högre intjäning/konsult får stort genomslag på rörelsemarginalen då intäktskronorna rinner igenom resultaträkningen.

Marginella estimatförändringar. Även om intjäningen var över vår förväntan så var själva konsultintaget svagare.

Medelantalet anställda (omräknat till heltid) under perioden jan-sep uppgick för koncernen till 2 398 st. (2 451). Detta gör oss försiktiga till omsättningstillväxten för årets sista kvartal.

Q4 innehåller också en mer röd kalenderdag som infaller på en vardag – och påverkar koncernen negativt med cirka -3,0 MSEK (-1,5 MSEK).

Uniflex är ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg och kontor. Bolaget finns BOLAGSBESKRIVNING

RÖSTER 15

17 19 21 23 25

2016-10-20 2017-01-16 2017-04-10 2017-07-11 2017-10-03

UFLX B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 267 307 304 312 279 297 314 301 1 173 1 288 1 191 1 191 1 229 1 245

Rörelsekostnader -266 -301 -293 -303 -273 -295 -299 -295 -1 154 -1 246 -1 162 -1 162 -1 185 -1 202

EO Items 0,0 -1,5 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 1,4 6,2 11,6 9,6 6,5 1,6 14,4 6,9 19,0 42,4 28,8 29,4 44,3 43,4

Avskrivningar -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,6 -1,9 -1,2 -0,4 -1,0 -1,0

Just. EBIT 0,9 5,9 11,3 9,5 6,4 1,5 14,3 6,8 17,4 40,5 27,6 29,0 43,3 42,4

Finansnetto 0,7 1,0 1,5 -0,2 -0,3 -0,3 0,2 0,0 0,3 -2,5 3,0 -0,4 0,4 0,4

Just. EBT 1,6 6,9 12,8 9,3 6,1 1,2 14,5 6,8 17,7 38,0 30,6 28,6 43,7 42,8

Skatt & minoritet -1,1 -1,5 -1,9 -3,2 -1,9 -0,6 -2,9 -1,5 -9,7 -11,0 -7,7 -6,9 -9,6 -9,4

Nettoresultat 0,5 5,4 10,9 1,7 4,2 0,6 11,6 5,3 11,3 27,0 18,5 21,7 34,1 33,4

EPS f. utsp. (SEK) 0,03 0,31 0,63 0,10 0,24 0,03 0,67 0,31 0,65 1,56 1,07 1,25 1,97 1,92

EPS e. utsp. (SEK) 0,03 0,31 0,63 0,10 0,24 0,03 0,67 0,31 0,65 1,56 1,07 1,25 1,97 1,92

Omsättningstillväxt Q/Q -16% 15% -1% 3% -10% 6% 6% -4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -7% -11% -9% -2% 4,6% -3% 3% -3% -16% 10% -8% 0% 3% 1%

Just. EBITDA marginal 0,5% 2,5% 3,8% 4,5% 2,3% 0,5% 4,6% 2,3% 1,6% 3,3% 2,9% 2,5% 3,6% 3,5%

Just. EBIT marginal 0,3% 2,4% 3,7% 4,5% 2,3% 0,5% 4,6% 2,3% 1,5% 3,1% 2,8% 2,4% 3,5% 3,4%

Just. EBT marginal 0,6% 2,7% 4,2% 4,4% 2,2% 0,4% 4,6% 2,3% 1,5% 3,0% 3,1% 2,4% 3,6% 3,4%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 14 25 29 14 35 34 EPS 0,7 1,6 1,1 1,3 2,0 1,9

Förändring rörelsekapital 36 20 -5 11 -12 -1 Just. EPS 0,7 1,6 1,4 1,3 2,0 1,9

Kassaflöde löpande verksamheten 50 45 23 24 23 34 BVPS 4,8 5,6 5,1 4,9 5,3 5,5

Kassaflöde investeringar 0 0 0 0 -1 -1 CEPS 2,9 2,6 1,3 1,4 1,3 1,9

Fritt kassaflöde 50 45 23 24 22 32 DPS 0,80 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80

Kassaflöde fin. verksamheten -52 -14 -26 -26 -26 -31 ROE 14% 28% 21% 26% 37% 35%

Nettokassaflöde -2 31 -3 -2 -4 1 Just. ROE 14% 28% 28% 26% 37% 35%

Soliditet 27% 30% 29% 29% 29% 29%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

6 5 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) 4,0

17 47 45 43 39 40 Antal B-aktier (m) 13,3

309 331 308 296 316 321 Totalt antal aktier (m) 17,4 +46 (0)8 555 368 00

83 98 89 85 93 95 www.uniflex.se

-17 -47 -45 -43 -39 -40

58 45 43 41 53 54

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

306 314 1 195 1 191 1 246 1 229

EBIT 14,1 14,3 32 29 44 43

EPS (SEK) 0,64 0,67 1,36 1,25 1,99 1,97

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar

0%

Arenavägen 57 121 07 Stockholm Likvida medel

3%

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

Skillnad Q3 2017A

1%

4%

-1%

-2%

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2018E Förändring Förändring

-1%

2017E

-9%

-8%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

PER LAND OCH ÅR EBIT-MARGINAL PER LAND

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016A 2017E

Omsättning EBIT.marginal

-2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016A 2017E

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

(4)

Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt

2016 61 62 66 64 253 4 3 0 1 8

2017 64 59 65 63 251 1 6 0 2 9

Kurs

SEK 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E

110,8 13,4 25,1 16,0 8,2 10,5 8,6 11,0 5,4 5,6 137% 77% 66%

45,0 3,8 10,7 8,0 9,7 11,2 9,4 6,8 5,9 6,3 97% 91% 87%

14,9 3,6 0,6 5,1 8,4 7,1 5,0 4,1 6,8 8,6 75% 79% 70%

20,4 -7,6 0,1 3,2 8,3 10,9 7,3 7,4 7,4 8,8 107% 120% 92%

Poolia Uniflex Dedicare SJR

ANTALET ARBETSDAGAR

PEERTABELL

Oms. Tillväxt (%) EV/EBIT Direkt. avk % Utdelningsandel

2016 2017 OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

Antal arbetsdagar

Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Detta, beroende på bolagets struktur och lönemodell, påverkar lönsamheten. Uniflex påverkas också kraftigt av helgdagar som inträffar på varddagar då man betalar ut ersättning till anställda för dessa dagar samtidigt som man inte erhåller någon ersättning. Var sådan dag belastar koncernen med cirka 1,5 MSEK.

Antal helgdagar på varddagar Källa: Statista

MARKNAD

PERSONALKOSTNADER

Förmågan och möjligheten att rekrytera personal för att hyra ut är nyckeln för ett bemanningsbolag. Paradoxalt kan en stark konjunktur innebära att kunderna rekryterar Uniflex konsulter oftare och snabbare.

Uthyrningscykeln blir därmed kortare och försvårar för bemanningsbolaget som konstant behöver fylla på med personal för att möta efterfrågan. Utan en ökning av personalmassan är det svårt för ett bemanningsbolag att växa, då det enda som återstår är prishöjningar.

Personalbrist

OMSÄTTNING PER KUNDTYP

*2016

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2012 2013 2014 2015 2016

Uniflex antal årsanställda i genomsnitt

Sverige (88%) Norge (7%) Finland (2%) Tyskland (3%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Industri &

Lager

Kontor Bygg &

Anläggning

2015 2016

(5)

Uniflex strategi är att hålla rätt pris, vara snabbast (det vill säga snabbt få personal på plats, vilket kan vara avgörande för kunden), samt mest flexibelt (det vill säga anpassa sig efter kundens behov). Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och vara lönsamma. Ofta ingår Uniflex ramavtal på 1-2 år med kunderna, vilket tenderar att öka lojaliteten bland kunderna.

Bland bolagets kunder återfinns Telenor, Stena, Relacom och Coop. Uniflex siktar på att ha så låga rörliga kostnader som möjligt, dock har den uthyrda personalen oftast garantilön. Studenter har för det mesta timanställning och dessutom är en majoritet av personalen inledningsvis provanställd, vilket gör hastig uppsägning snabb och kostnadseffektiv. Bolaget har ingått kollektivavtal LO och Unionen samt uppfyllt relevanta arbetsrättsliga certifieringar.

Uniflex vill vara bäst på att förse företagen med personal inom just deras nisch. Bakgrunden till specialiseringen är att öka möjligheterna till att kunna hyra ut personal i stora grupper. Jobben kräver oftast ingen akademisk utbildning men däremot ibland körkort, licenser och dylikt. Exempelvis anställer bolaget montörer, truckförare samt lager- och byggnadsarbetare.

Arbetskraften är främst svensk, men bolaget tar även in exempelvis byggnadsarbetare från Polen. Personalen är Uniflex viktigaste tillgång och målsättningen är att de anställda ska vara självgående och lokalt förankrade. Bolaget ämnar ha en effektiv rekrytering och att snabbt matcha den uthyrningsbara personalen med vad kunderna efterfrågar. Uniflex arbetar intensivt för att stärka sitt varumärke, främst genom traditionell reklam men även via digitala kanaler, för att på så vis underlätta framtida rekrytering och därmed tillväxt.

Rätt pris, snabbast och mest flexibelt

Penetrationsmöjligheter i framförallt Sverige

Uniflex målsättning är att växa organiskt och skalbart till begränsad risk. På grund av riskerna för komplikationer samt goodwill- poster i balansräkningen undviker bolaget förvärv. Följden blir att bolaget knappt har några nedskrivningsbara tillgångar. Det är inte särskilt dyrt eller tidskrävande att stänga ner eventuellt olönsamma kontor, vilket gör nedsidan begränsad. Bolaget finns i fyra länder - Sverige, Norge, Finland och Tyskland - där verksamheten bedrivs i separata dotterbolag.

I Sverige arbetar mindre än en procent av den yrkessamma befolkningen som uthyrd, vilket kan jämföras med 2-3 procent i EU.

Bolaget ser därför Sverige som en intressant marknad framöver då möjligheterna anses ljusa för bemanningsföretagen, inte minst med tanke på den strikta svenska arbetsrätten. Uniflex marknadsandel inom bolagets yrkesområden är i Sverige cirka 12%.

Nischad verksamhet för bästa lönsamhet

BOLAGSBESKRIVNING

Nischat bemanningsföretag

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och ändå vara lönsamma.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :