Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

8 445,2 1 mån (%) 21,9

Nettoskuld (MSEK) -157,3 3 mån (%) 57,8

Enterprise Value (MSEK) 8 287,9 12 mån (%) 128,2

Soliditet (%) 79,7 YTD (%) 34,8

Antal aktier f. utsp. (m) 21,7 52-V Högst 400,0

Antal aktier e. utsp. (m) 21,7 52-V Lägst 148,0

Free Float (%) 50,7 Kortnamn VITR

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 510,5 722,4 787,0 865,7

EBITDA (MSEK) 166,6 279,2 286,3 324,6

EBIT (MSEK) 143,3 226,1 237,0 268,4

EBT (MSEK) 146,9 226,8 238,1 273,9

EPS (just. SEK) 5,04 8,45 8,54 9,59

DPS (SEK) 1,50 2,40 2,50 2,70

Omsättningstillväxt (%) 12,8 41,5 8,9 10,0

EPS tillväxt (%) 76,4 67,5 1,1 12,3

EBIT-marginal (%) 28,1 31,3 30,1 31,0

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 32,9 34,2 46,0 40,6

P/BV (x) 5,1 7,4 8,7 7,5

EV/Omsättning (x) 7,0 8,5 10,5 9,6

EV/EBITDA (x) 21,5 21,9 28,7 25,5

EV/EBIT (x) 25,0 27,0 35,0 30,9

Direktavkastning (%) 0,9 0,8 0,6 0,7

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Bure Equity 21,7% 0,217 21,7%

William Demant Invest A/S 18,9% 0,1892 18,9%

Capital Group 5,1% 0 5,1%

Nordea fonder 3,6% 0 3,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Carsten Browall 2Q-rapport

VD Thomas Axelsson 3Q-rapport

CFO Mikael Engblom

NASDAQ OMX Mid Cap

RÖSTER

• Bra tillväxt i samtliga regioner

• Ökad konkurrens inte endast av ondo

• Mycket stark marginal

Bra tillväxt i samtliga regioner. Försäljningen under Q1 uppgick till 187 MSEK, vilket motsvarade en ökning om 16% i lokala valutor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtliga regioner visade en bra tillväxt där Asien och Oceanien utmärkte sig med en ökning om 29% i lokala valutor. Både direktförsäljning (Japan och Australien) och distributörsförsäljning (Kina) uppges ha gått starkt under kvartalet. Samtliga affärsområden visade god tillväxt där Time-lapse visade störst relativ ökning om 24% i lokala valutor. Vitrolife har genomfört en omorganisation och har i samband med detta ändrat produktinnehållet mellan Media och Disposable som ökade med 15% och 12% för respektive affärsområde. Mot slutet av kvartalet beslutades om lansering av ett nytt sortiment av aspirationsnålar för ägguttag som kommer bidra till försäljningstillväxten inom Disposable och stärker troligtvis bolagets erbjudande på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Ökad konkurrens inte endast av ondo. Vitrolife uppger att de märkt av ökad aktivitet bland bolagets konkurrenter, bland annat från lokala tillverkare i Kina och aktörer i Västeuropa och USA. Särskilt intressant att notera var att konkurrensen ökat även inom time-lapse, vilket vi anser är positivt eftersom det tyder på att det finns en reell efterfrågan på sådana produkter på IVF-klinikerna. Vitrolife är marknadsledare inom det segmentet och torde ha stora fördelar av sitt försprång inom området när efterfrågan på time-lapse tar fart.

Mycket stark marginal. EBITDA uppgick till 62 MSEK men då har Vitrolife tagit engångskostnader om totalt 5 MSEK för konsolideringen av koncernens time- lapseverksamhet. Bolaget har tidigare angett att dessa kostnader kan uppgå till 4-7 MSEK under 2016, men även om det återstår en del arbete så räknar vi med att de kvarvarande kostnaderna uppgår till maximalt 2 MSEK.

Positiv effekt från rationaliseringen förväntas inte nås förrän 2017. Exklusive engångskostnader landade EBITDA på 67 MSEK, vilket motsvarade en marginal om 36%.

2016-11-03

BOLAGSBESKRIVNING

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern.

Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader.

Analytiker: Christian Lee

christian.lee@remium.com, 08 454 32 21

2016-07-15 Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings 80

140 200 260 320 380 440

2015-04-21 2015-07-17 2015-10-09 2016-01-08 2016-04-05

VITR OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 162,4 184,1 176,8 199,0 187,0 198,0 192,0 210,0 452,7 510,5 722,4 787,0 865,7 943,6

KSV -56,0 -62,3 -57,2 -62,1 -61,8 -65,3 -62,4 -68,3 -152,2 -161,4 -237,6 -257,8 -285,7 -306,7

Bruttoresultat 106,4 121,8 119,6 136,9 125,2 132,7 129,6 141,8 300,6 349,1 484,8 529,2 580,0 636,9

Kostnader förs. & admin -40,4 -43,3 -40,2 -43,4 -41,7 -45,5 -42,2 -46,2 -129,1 -148,8 -167,3 -175,7 -194,8 -212,3 Forskn. & utv. Kostnader -15,0 -13,9 -15,1 -11,8 -12,6 -13,9 -14,4 -15,8 -58,9 -41,9 -55,7 -56,6 -60,6 -66,1

Övriga rörelseintäkter 2,5 -2,2 17,9 -0,8 -3,6 0,0 0,0 0,0 2,7 8,2 17,4 -3,6 0,0 0,0

EO-poster* 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 0,0

EBITDA 53,6 62,4 82,2 81,0 62,3 71,3 73,0 79,8 115,3 166,6 279,2 286,3 324,6 358,6

Avskrivningar -14,2 -11,9 -16,0 -11,0 -10,3 -13,0 -13,0 -13,0 -34,9 -23,3 -53,1 -49,3 -56,2 -54,8

EBIT 39,5 50,5 66,2 70,0 52,0 58,3 60,0 66,8 80,4 143,3 226,1 237,0 268,4 303,8

Finansnetto 3,1 -2,3 0,2 -0,2 -1,9 0,9 0,9 1,1 -0,6 3,6 0,7 1,0 5,4 8,4

EBT 42,5 48,2 66,4 69,7 50,1 59,2 60,8 67,9 79,8 146,9 226,8 238,1 273,9 312,2

Skatt -7,3 -9,6 -14,0 -12,6 -11,4 -13,6 -14,0 -15,6 -23,1 -37,5 -43,5 -54,7 -65,7 -78,0

Nettoresultat 35,2 38,6 52,4 57,1 38,7 45,5 46,8 52,3 56,7 109,5 183,4 183,4 208,1 234,1

EPS f. utsp. (SEK) 1,62 1,78 2,41 2,63 1,78 2,10 2,16 2,41 2,86 5,04 8,45 8,45 9,59 10,78

EPS e. utsp. (SEK) 1,62 1,78 2,41 2,63 1,78 2,10 2,16 2,41 2,86 5,04 8,45 8,45 9,59 10,78

Omsättningstillväxt Q/Q 19% 13% -4% 13% -6% 6% -3% 9% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 36,4% 42,3% 41,3% 45,4% 15,1% 7,5% 8,6% 5,5% 25,1% 12,8% 41,5% 8,9% 10,0% 9,0%

Bruttomarginal 65,5% 66,2% 67,7% 68,8% 66,9% 67,0% 67,5% 67,5% 66,4% 68,4% 67,1% 67,2% 67,0% 67,5%

EBITDA marginal 33,0% 33,9% 46,5% 40,7% 33,3% 37,0% 38,0% 38,0% 25% 33% 39% 37% 38% 38%

EBIT marginal 24,3% 27,4% 37,4% 35,2% 27,8% 30,4% 31,2% 31,8% 18% 28% 31% 30% 31% 32%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 117 159 261 207 264 289 EPS 2,86 5,04 8,45 8,45 9,59 10,78

Förändring rörelsekapital -11 -13 -67 -50 -12 -17 Just. EPS 2,86 5,04 8,45 8,54 9,59 10,78

Kassaflöde löpande verksamheten 106 146 194 157 253 272 BVPS 15,83 32,29 38,84 44,91 52,00 60,09

Kassaflöde investeringar -14 -78 -31 -34 -43 -47 CEPS 5,35 6,71 8,91 7,24 11,64 12,54

Fritt kassaflöde 92 68 162 123 209 225 DPS 1,00 1,50 2,40 2,50 2,70 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten -49 -20 -69 -60 -69 -74 ROE 18% 16% 22% 19% 18% 18%

Nettokassaflöde 43 48 93 63 140 151 Just. ROE 17% 14% 20% 19% 18% 18%

Soliditet 65% 72% 80% 83% 85% 87%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

298 664 615 602 589 581 Antal A-aktier (m) -

54 108 200 292 432 583 Antal B-aktier (m) 21,7

485 972 1 059 1 172 1 327 1 498 Totalt antal aktier (m) 21,7 +46 (0)31 721 80 00

314 701 843 975 1 129 1 304 www.vitrolife.com

-15 -22 -152 -252 -407 -573

61 96 160 174 185 202

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

184 187 782 787 860 866

EBITDA 64 62 285 286 323 325

Just. EPS (SEK) 1,83 1,78 8,75 8,54 9,59 9,59

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

1Q 2016A 2016E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2017E

2% 1%

Estimat MSEK

Anläggningstillgångar Gustaf Werners g. 2

421 32 Frölunda Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

1%

0%

-2%

-2%

1%

0%

-2%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 50 100 150 200 250 300 350

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q4 2015 (R12M)

BOLAGSBESKRIVNING

Vitrolife är ett globalt bolag verksamt inom instrument och medier inom fertilitetsområdet. Bolaget har dessutom en mindre verksamhetsgren riktad mot medier för stamceller. Produkterna man säljer betecknas till största del som medicintekniska och inte som läkemedel. Detta medför att godkännandeprocesser generellt sett förkortas och de legala kraven mildras en aning. Vitrolifes verksamhet innefattar hela värdekedjan, från initial forskning till försäljning av en godkänd produkt på marknaden. Forskningen sker ofta i nära samarbete med doktorer och forskare varefter Vitrolife erhåller rättigheter till löpande upptäckter. Kundkretsen som Vitrolife riktar sig till är i framförallt global och man säljer sina produkter i ett åttiotal länder. Samtidigt är antalet kliniker och sjukhus som håller på med provrörsbefruktningar och transplantationer förhållandevis begränsat. Detta har medfört att bolagets säljorganisation i så stor utsträckning som möjligt tillämpar direktförsäljning från sina huvudkontor i Göteborg och Denver samtidigt som lokala distributörer förekommer på vissa marknader.

21% 60%

19% Medier

Övriga IVF- produkter Time-lapse

36%

46%

17% Asien och Oceanien

EMEA

Nord- och

sydamerika

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Christian Lee, analytiker, Remium DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Vitrolife, Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har inte under de senaste 12 månaderna utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Vitrolife. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :