UNIFLEX. Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag KURS (SEK): 23,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

401 1 mån (%) 6,5

Nettoskuld (MSEK) -35,7 3 mån (%) 12,1

Enterprise Value (MSEK) 365 12 mån (%) 20,3

Soliditet (%) 28,3 YTD (%) 11,1

Antal aktier f. utsp. (m) 17,4 52-V Högst 24,4 Antal aktier e. utsp. (m) 17,4 52-V Lägst 17,6

Free Float (%) 59,0 Kortnamn UFLX B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 1 191 1 205 1 224 1 254,7

EBITDA (MSEK) 28,8 35,3 38,0 44,1

EBIT (MSEK) 27,6 35,0 37,5 43,6

EBT (MSEK) 30,6 34,4 37,5 43,6

EPS (just. SEK) 1,41 1,42 1,58 1,96

DPS (SEK) 1,50 1,65 1,70 1,70

Omsättningstillväxt (%) -7,6 1,2 1,6 2,5

EPS tillväxt (%) -10% 1% 12% 24%

EBIT-marginal (just.) (%) 2,8 2,9 3,1 3,5

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 17,5 16,3 14,6 11,8

P/BV (x) 3,7 4,6 4,6 4,4

EV/S (x) 0,3 0,3 0,3 0,3

EV/EBITDA (x) 8,1 10,4 9,6 8,2

EV/EBIT (x) 8,3 10,4 9,7 8,3

Direktavkastning (%) 6,5 7,1 7,4 7,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Björn Örås 41,0% 0,4104 69,4%

Carnegie Fonder 9,0% 0 4,7%

Avanza Pension Försäkring AB 7,4% 0 3,8%

Nordnet Pensionsförsäkring 2,6% 0 1,4%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Björn Örås 1Q-rapport

VD Jan Bengtsson 2Q-rapport

• Förändrad mix höjde marginalerna

• Övervikt mot arbetarsidan

• Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag

NASDAQ OMX Small Cap Bemanning

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-07-13

Fortsatt förändrad mix höjde marginalerna. För årets fjärde kvartal rapporterade Uniflex en omsättning om 315 MSEK (312). Rörelsemarginalen uppgick till 4,1% (2,6). Vår förväntan var en omsättning om 301,5 MSEK med en rörelsemarginal om 2,4%. Därmed var både omsättning och rörelsemarginal betydligt bättre än våra förväntningar. Både Sverige och Norge växte över vår prognos medan Finland ännu är för litet för att påverka substantiellt. Norge hade ett tufft första halvår, men har under hösten lyckats vända utvecklingen och avslutar med ett starkt fjärde kvartal där VD nämner att man lyckats bra med sitt försäljningsarbete. Den stora nyheten annonserades dock dagen innan rapporten – att man avyttrat verksamheten i Tyskland. Bolaget har under året letat efter en köpare parallellt med att man försökt förbättra lönsamheten. Från och med 1 januari ingår inte längre Tyskland. Detta förändrar inte våra prognoser då vi inte längre räknade med något resultatbidrag ifrån geografin och endast ett marginellt omsättningsbidrag 2018.

Övervikt mot arbetarsidan. För perioden jan-dec uppgick andelen anställda på arbetarsidan till 69% (61). Det är en stark ökning y/y med åtta procentenheter om man jämför perioderna med varandra. Samtidigt växer inte antalet anställda som, omräknat till heltid, för perioden uppgick till 2377 (2448). En konsult på arbetarsidan har högre timpris än tjänstemannasidan och kräver ungefär lika mycket av Uniflex innepersonal. Den nya konsultmixen innebär bland annat en bättre hävstång på innepersonalen, vilket resulterar i högre rörelsemarginal. Det är värt att notera att arbetarsidan är mer konjunkturkänslig. Med den nya konsultmixen kommer bolaget gynnas mer av en stark konjunktur framöver men är samtidigt på grund av den högre andelen på arbetarsidan också mer känslig för ett försvagat makroekonomiskt läge.

Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag. Under 2017 omsatte Tyskland 23,6 MSEK. Exkluderar vi detta ifrån förra årets siffror, förväntar vi oss en tillväxt om 3,7% för koncernen nästa år. Just nu räknar vi inte med någon ökning av antalet konsulter utan att mixförändringen med högre intäkter per konsult, framförallt slår igenom första halvåret. Med en stor kassa har bolaget råd att dela ut mer än vinsten. Utdelningen höjdes till 1,65 SEK (1,50) vilket motsvarar 116% av vinsten per aktie för året.

Uniflex är ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg och kontor. Bolaget finns idag på ca 50 orter i Sverige samt i Norge och Finland.

BOLAGSBESKRIVNING

RÖSTER

2018-04-23 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2017-02-02 2017-05-02 2017-07-28 2017-10-20 2018-01-17

UFLX B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 279 297 314 315 280 312 324 308 1 288 1 191 1 205 1 224 1 255 1 286

Rörelsekostnader -273 -295 -299 -302 -274 -306 -309 -298 -1 246 -1 162 -1 169 -1 186 -1 211 -1 241

EO Items 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 6,5 1,6 14,4 12,8 6,6 5,4 15,7 10,3 42,4 28,8 35,3 38,0 44,1 45,5

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,9 -1,2 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5

Just. EBIT 6,4 1,5 14,3 12,8 6,5 5,3 15,6 10,2 40,5 27,6 35,0 37,5 43,6 45,0

Finansnetto -0,3 -0,3 0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 3,0 -0,6 0,0 0,0 0,0

Just. EBT 6,1 1,2 14,5 12,6 6,5 5,3 15,6 10,2 38,0 30,6 34,4 37,5 43,6 45,0

Skatt & minoritet -1,9 -0,6 -2,9 -2,8 -2,3 -2,1 -3,1 -2,5 -11,0 -7,7 -8,2 -10,0 -9,6 -9,9

Nettoresultat 4,2 0,6 11,6 8,2 4,2 3,2 12,5 7,6 27,0 18,5 24,6 27,5 34,0 35,1

EPS f. utsp. (SEK) 0,24 0,03 0,67 0,47 0,24 0,18 0,72 0,44 1,56 1,07 1,42 1,58 1,96 2,02

EPS e. utsp. (SEK) 0,24 0,03 0,67 0,47 0,24 0,18 0,72 0,44 1,56 1,07 1,42 1,58 1,96 2,02

Omsättningstillväxt Q/Q -10% 6% 6% 0% -11% 11% 4% -5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 4,6% -3,4% 3,1% 0,8% 0,3% 5,0% 3,4% -2,1% 9,8% -7,6% 1,2% 1,6% 2,5% 2,5%

Adj. omsättningstillväxt Y/Y* 4,6% -3,4% 3,1% 0,8% 0,3% 5,0% 3,4% -2,1% 9,8% -7,6% 1,2% 3,7% 2,5% 2,5%

Just. EBITDA marginal 2,3% 0,5% 4,6% 4,1% 2,4% 1,7% 4,8% 3,3% 3,3% 2,9% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5%

Just. EBIT marginal 2,3% 0,5% 4,6% 4,1% 2,3% 1,7% 4,8% 3,3% 3,1% 2,8% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5%

Just. EBT marginal 2,2% 0,4% 4,6% 4,0% 2,3% 1,7% 4,8% 3,3% 3,0% 3,1% 2,9% 3,1% 3,5% 3,5%

*justerat för avyttring av den tyska verksamheten

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 25 29 21 28 35 36 EPS 1,6 1,1 1,4 1,6 2,0 2,0

Förändring rörelsekapital 20 -5 -3 1 -1 -1 Just. EPS 1,6 1,4 1,4 1,6 2,0 2,0

Kassaflöde löpande verksamheten 45 23 18 29 33 34 BVPS 5,6 5,1 5,0 5,0 5,2 5,6

Kassaflöde investeringar 0 0 0 0 0 0 CEPS 2,6 1,3 1,0 1,7 1,9 2,0

Fritt kassaflöde 45 23 18 29 33 34 DPS 1,50 1,50 1,65 1,70 1,70 1,80

Kassaflöde fin. verksamheten -14 -26 -26 -29 -30 -30 ROE 28% 21% 28% 32% 37% 36%

Nettokassaflöde 31 -3 -8 0 4 5 Just. ROE 28% 28% 28% 32% 37% 36%

Soliditet 30% 29% 28% 28% 29% 29%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

5 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) 4,0

47 45 36 36 40 45 Antal B-aktier (m) 13,3

331 308 313 307 317 329 Totalt antal aktier (m) 17,4 +46 (0)8 555 368 00

98 89 88 86 91 96 www.uniflex.se

-47 -45 -36 -36 -40 -45

45 43 51 50 52 53

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

301 315 1 229 1 224 1 246 1 255

EBIT 7,3 12,8 43 38 42 44

EPS (SEK) 0,37 0,47 1,97 1,58 1,93 1,96

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar

0%

Arenavägen 57 121 07 Stockholm Likvida medel

5%

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

Skillnad Q4 2017A

75%

28% -20% 1%

1%

3%

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2019E Förändring Förändring

2018E

-13%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

PER LAND OCH ÅR EBIT-MARGINAL PER LAND

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016A 2017A 2018E

Omsättning EBIT.marginal

-2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2014 2015 2016A 2017A 2018E

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E

(4)

SVERIGE 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

Omsättning (MSEK)

255 268 275 279 258 282 288 270 1047 1157 1048 1077 1098 1120 1143

Tillväxt (%) 6,1% -1,0% 4,8% 1,7% 1,3% 5,0% 5,0% -3,2% -17,8% 10,5% -9,5% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0%

EBIT (MSEK) 7,8 2,3 12,6 11,5 9,0 9,3 13,8 13,0 27,1 50,0 29,1 34,2 34,1 39,2 40,0

EBIT-marginal (%)

3,1% 0,9% 4,6% 4,1% 2,7% 1,5% 4,8% 3,3% 2,6% 4,3% 2,8% 3,2% 3,1% 3,5% 3,5%

NORGE 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

Omsättning (MSEK)

12,9 17,5 26,7 29,7 15,5 23,6 28,8 30,9 83,6 79,3 86,6 86,8 98,8 105,3 112,1

Tillväxt (%) -5,1% -18,6% -2,6% 23,2% 20,0% 35,0% 8,0% 4,0% 8,4% -5,1% 9,2% 0,2% 13,9% 6,5% 6,5%

EBIT (MSEK) -0,80 0,10 1,20 1,20 -0,77 0,71 1,44 1,24 -0,20 -0,20 0,30 1,70 2,61 3,37 3,92 EBIT-marginal

(%)

-6,2% 0,6% 4,5% 4,0% -5,0% 3,0% 5,0% 4,0% -0,2% -0,3% 0,3% 2,0% 2,6% 3,2% 3,5%

FINLAND 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

Omsättning (MSEK)

5,7 5,9 5,8 6,4 6,3 6,5 7,0 7,4 10,2 14,7 21,1 23,8 27,1 29,2 31,6

Tillväxt (%) 54,1% 18,0% 0,0% -3,0% 10,0% 10,0% 20,0% 15,0% -7,3% 44,1% 43,5% 12,8% 13,8% 8,0% 8,0%

EBIT (MSEK) 0,20 0,10 0,30 0,10 0,25 0,26 0,28 0,00 -1,2 -0,3 0,3 0,7 0,8 1,0 1,1

EBIT-marginal (%)

3,5% 1,7% 5,2% 1,6% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% -11,8% -2,0% 1,4% 2,9% 2,9% 3,5% 3,5%

2017 2018

Efter en svagare period i Sverige nådde Uniflex återigen nivåer över 1050 MSEK för helåret 2017. Omsättningstillväxten har dock inte varit en effekt av fler konsulter utan en annorlunda konsultmix. Vi uppskattar att bolaget under Q4 2017 hade cirka 70% av sin personal på arbetarsidan, detta att jämföra med Q4 2016, vars mix vi uppskattar till 60%.

De högre intäkterna per konsult på arbetarsidan har därmed bidragit tydligt till omsättningen. Enligt oss är detta ingen strategiförändring ifrån bolaget utan man försöker att även i framtiden växa på tjänstemannasidan.

Norge hade en tuff start på 2017 med försämrad tillväxt. Dock kunde bolaget återhämta sig under årets andra halva och lyckades till slut på helåret att visa lite tillväxt. Det fjärde kvartalet var väldigt starkt och indikerar just nu en betydligt högre tillväxt för segmentet.

Oljeindustrin fortsätter också återhämta sig i Norge vilket ger skjuts åt bemanningsbranschen i landet.

UNIFLEX GEOGRAFISKA SEGMENT

Finland är fortfarande ett litet segment. Prioritet är att växa så verksamheten inte blir sårbar på grund av sin storlek. Man expanderar under H1 med fler kontor, vilket bör innebära fortsatt tillväxt.

Q4 i Finland innehåller fem röda dagar, vilket kommer påverka resultatet nämnvärt. Vi är därför extra försiktiga med våra rörelsemarginalantaganden i det specifika kvartalet.

2017 2018

2017 2018

(5)

Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt

2017

64 59 65 63 251 1 6 0 2 9

2018

63 60 65 62 250 2 5 0 4 11

Kurs

SEK 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E

85,4 13,4 22,1 13,9 8,2 7,6 7,8 11,0 7,0 7,3 137% 77% 85%

44,9 3,8 12,1 8,4 9,7 11,0 9,5 6,8 5,8 6,2 97% 87% 86%

15,9 3,6 -1,0 4,6 8,4 8,0 5,8 4,1 6,8 8,6 75% 81% 74%

23,1 -7,6 1,2 1,6 8,3 10,4 9,7 6,5 7,1 7,4 107% 116% 107%

Poolia Uniflex Dedicare SJR

ANTALET ARBETSDAGAR

PEERTABELL

Oms. Tillväxt (%) EV/EBIT Direkt. avk % Utdelningsandel 2017

2018 OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD 2017

Antal arbetsdagar

Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Uniflex påverkas också kraftigt av helgdagar som inträffar på vardagar då man betalar ut ersättning till anställda för dessa dagar samtidigt som man inte erhåller någon ersättning. Var sådan dag belastar koncernen med cirka 1,5 MSEK.

Antal helgdagar på vardagar MARKNAD

PERSONALKOSTNADER

Förmågan och möjligheten att rekrytera personal för att hyra ut är nyckeln för ett bemanningsbolag. Paradoxalt kan en stark konjunktur innebära att kunderna rekryterar Uniflex konsulter oftare och snabbare.

Uthyrningscykeln blir därmed kortare och försvårar för bemanningsbolaget som konstant behöver fylla på med personal för att möta efterfrågan. Utan en ökning av personalmassan är det svårt för ett bemanningsbolag att växa, då det enda som återstår är prishöjningar.

Personalbrist

OMSÄTTNING PER KUNDTYP

Källa: ÅR 2016

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2013 2014 2015 2016 2017

Uniflex antal årsanställda i genomsnitt

Sverige (88%) Norge (7%) Finland (2%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Industri &

Lager

Kontor Bygg &

Anläggning

2015

2016

(6)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 685 1 196 1 614 1 577 1 398 1 173 1 288 1 191 1 205 1 224 1 255 1 286 0,9% -5,2%

EBIT 16 73 70 20 22 17 41 28 35 38 44 45 26,2% 12,0%

EPS 0,68 2,99 2,78 0,70 0,72 0,65 1,56 1,07 1,42 1,58 1,96 2,02 29,6% 15,1%

DPS 0,60 2,00 2,20 0,60 0,70 0,80 1,50 1,50 1,65 1,70 1,70 1,80

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 25,6 12,3 11,4 47,0 49,9 33,2 15,8 17,5 16,3 14,6 11,8 11,4 16,5 26,5

16,9 7,9 7,6 27,6 27,9 18,9 8,9 8,1 10,4 9,6 8,2 7,8 9,1 14,8

17,2 8,0 7,7 27,9 30,0 20,6 9,4 8,3 10,4 9,7 8,3 7,9 9,4 15,7

0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

P/FCF (x) neg. 15,7 neg. 16,1 neg. 7,5 9,5 13,9 22,4 13,8 12,1 11,7 15,3 13,3

P/BV (x) 6,6 7,4 5,2 7,1 7,4 4,5 4,3 3,7 4,6 4,6 4,4 4,2 4,2 4,9

ROA (%) 6,1% 15,0% 11,6% 3,3% 3,2% 3,7% 8,2% 6,0% 7,9% 8,9% 10,7% 10,7% 7,3% 5,8%

ROE (%) 26,0% 59,8% 45,5% 15,1% 14,9% 13,6% 27,6% 20,9% 28,1% 31,8% 37,4% 36,4% 25,5% 21,0%

36,4% 83,4% 49,0% 24,0% 17,3% 20,9% 41,4% 31,2% 40,0% 43,5% 48,0% 46,7% 37,5% 30,2%

ROC (%) 5,1% 13,0% 10,3% 3,1% 3,4% 3,4% 7,8% 5,7% 7,0% 7,6% 8,7% 8,7% 6,8% 5,5%

-4,5% 6,4% -0,1% 6,2% -4,4% 13,3% 10,6% 5,8% 4,5% 7,2% 8,3% 8,6% 6,9% 5,9%

3,4% 5,4% 7,0% 1,8% 1,9% 3,7% 6,1% 6,5% 7,1% 7,4% 7,4% 7,8% 6,6% 5,1%

16,8 17,4 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4

291 626 547 571 623 375 425 325 361 401 401 401

275 577 561 555 644 358 379 280 325 365 361 356

P/E (x) EV/EBIT (x)

EV/EBIT (x) EV/EBITDA (x)

No. of shares (m) DIV. YIELD (%) FCF YIELD (%) ROCE (%) EV/SALES (x)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 15,5 *Medel = 0

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

HISTORISKA NYCKELTAL

0 10 20 30 40 50

P/E (x) Medel

0 5 10 15 20 25 30

EV/EBIT (x) Medel

(7)

Nischad verksamhet för bästa lönsamhet

Uniflex vill vara bäst på att förse företagen med personal inom just deras nisch.

Bakgrunden till specialiseringen är att öka möjligheterna till att kunna hyra ut personal i stora grupper. Jobben kräver oftast ingen akademisk utbildning men däremot ibland körkort, licenser och dylikt. Exempelvis anställer bolaget montörer, truckförare samt lager- och byggnadsarbetare.

Arbetskraften är främst svensk, men bolaget tar även in exempelvis byggnadsarbetare från Polen. Personalen är Uniflex viktigaste tillgång och målsättningen är att de anställda ska vara självgående och lokalt förankrade. Bolaget ämnar ha en effektiv rekrytering och att snabbt matcha den uthyrningsbara personalen med vad kunderna efterfrågar. Uniflex arbetar intensivt för att stärka sitt varumärke, främst genom traditionell reklam men även via digitala kanaler, för att på så vis underlätta framtida rekrytering och därmed tillväxt.

Koncernens omsättning och resultat sedan 2005

Vill vara en specialiserad aktör

Rekrytering och marknadsföring via både traditionella och digitala

kanaler

Nischat bemanningsföretag

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och ändå vara lönsamma.

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

(8)

Stora kunder och kollektivavtal med LO och

Unionen

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Rätt pris, snabbast och mest flexibelt

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Arash Hakimi Fard, analytiker, Remium.

Uniflex strategi är att hålla rätt pris, vara snabbast (det vill säga snabbt få personal på plats, vilket kan vara avgörande för kunden), samt mest flexibelt (det vill säga anpassa sig efter kundens behov). Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och vara lönsamma. Ofta ingår Uniflex ramavtal på 1-2 år med kunderna, vilket tenderar att öka lojaliteten bland kunderna.

Bland bolagets kunder återfinns Telenor, Stena, Relacom och Coop. Uniflex siktar på att ha så låga rörliga kostnader som möjligt, dock har den uthyrda personalen oftast garantilön. Studenter har för det mesta timanställning och dessutom är en majoritet av personalen inledningsvis provanställd, vilket gör hastig uppsägning snabb och kostnadseffektiv. Bolaget har ingått kollektivavtal LO och Unionen samt uppfyllt relevanta arbetsrättsliga certifieringar.

Verksam i tre länder sedan 2018

Siffror baseras på helåret 2017

Uniflex är verksamma i Sverige, Norge och Finland, där Sverige är absolut störst. För vissa uppdrag där kunden har verksamhet i norden kan det vara en fördel som leverantör att finnas i flera länder.

2013 expanderade Uniflex utanför de nordiska länderna.

Man förvärvade ett bolag i Tyskland med tillträde 1 mars 2013. Bolaget lyckades dock aldrig få upp lönsamheten i segmentet och valde 1 januari 2018 att avyttra verksamheten.

För 2015 och 2016 omsatte Tyskland 37 respektive 35,4 MSEK. För det sista verksamma året sjönk omsättning, delvis medvetet från bolaget, till 23,6 MSEK.

Sverige (88%)

Norge (7%)

Finland (2%)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :