Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

870,0 1 mån (%) 19,4

Nettoskuld (MSEK) -142,9 * 3 mån (%) 97,1

Enterprise Value (MSEK) 727,1 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 85,3 YTD (%) 40,5

Antal aktier f. utsp. (m) 42,9 52-V Högst 17,3

Antal aktier e. utsp. (m) 42,9 52-V Lägst 8,5

Free Float (%) 48,3 Kortnamn NUE

*Nettoskuld per 31 dec -16 inbetalning från Almirall ej inkluderad

14/15 15/16 16/17E 17/18E

Omsättning (MSEK) 29,8 21,3 118,8 105,5

EBITDA (MSEK) -63,8 -150,6 -8,3 -36,9

EBIT (MSEK) -64,9 -151,9 -9,5 -38,7

EBT (MSEK) -62,1 -151,9 -7,9 -39,1

EPS (just. SEK) -1,91 -3,38 -0,53 -0,85

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) -62,5 -28,5 457,2 -11,2

EPS tillväxt (%) N/A N/A N/A N/A

EBIT-marginal (%) -217,8 -712,6 -8,0 -36,7

14/15 15/16 16/17E 17/18E

P/E (x) N/A neg. neg. neg.

P/BV (x) N/A 4,4 5,1 6,4

EV/Omsättning (x) N/A 34,1 6,1 6,9

EV/EBITDA (x) N/A neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) N/A neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) N/A N/A N/A N/A

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Sunstone Capital 20,8%

0,2084

20,8%

Industrifonden 20,0%

0,2

20,0%

SEB Utvecklingsstiftelse 7,8% 7,8%

LKM-bolagen 3,1%

0

3,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Stig Løkke Pedersen 3Q-rapport VD Alex Haahr Gouliaev 4Q-rapport

CFO Henrik Simonsen

• Händelserikt kvartal

• Potentiella miljardintäkter

• Attraktiv forskningsplattform

NASDAQ OMX First North Hälsovård

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter

RÖSTER

2017-05-17 2017-09-06 Nuevolution är ett bioteknikföretag vars mål är att ta fram

läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar.

Händelserikt kvartal. För det andra kvartalet 2016/17 redovisade Nuevolution en nettoomsättning om 111 MSEK (11,2) vilket var i linje med våra förväntningar. Den kraftiga ökningen jämfört med föregående år var hänförligt det strategiska samarbetet med Almirall som kommunicerades i mitten av december. Rörelsekostnaderna uppgick till 35,1 MSEK (39,1) detta var något högre än våra förväntningar.

Differensen härrör sig till att vi underskattat kostnadsmassan kopplat till avtalet med Almirall, dock förväntar vi oss en lägre nivå under kommande kvartal. Nettoresultatet förbättrades också avsevärt jämfört med föregående år och uppgick till 56,5 MSEK (-25,6). Nettokassan var 142,9 MSEK per 31 december, observera dock att inbetalningen från Almirall ej är inkluderad.

Potentiella miljardintäkter. Nuevolution har under kvartalet slutit två strategiskt betydelsefulla avtal, ett med Amgen samt ett med Almirall. I början på oktober slöt bolaget ett avtal med Amgen angående ett forskningssamarbete kring multipla sjukdomsmål. Bolaget kan potentiellt erhålla upp till 3,5 miljarder kronor (410 MUSD) för varje framgångsrikt utvecklat program i licensavgifter, milstolpebetalningar samt royalties baserade på framtida försäljning. Avtalet med Almirall inkluderade en förskottsbetalning som gav Nuevolution 86,5 MSEK efter avdrag för spansk källskatt. Inbetalningen gjordes under januari, justerad nettokassa uppgår således till 229 MSEK. Om Nuevolution når de avtalade målen så kan bolaget potentiellt erhålla upp till 4,3 miljarder kronor (442 MEUR) i form av milstolpebetalning och stegvis ökade royalties.

Attraktiv forskningsplattform. Nuevolution meddelade efter kvartalsrapporten att bolagets plattform Chemetics uppgraderats och att biblioteket nu är 10 000 gånger större än tidigare. Vi bedömer att detta även fortsättningsvis kan bidra till att finna nya forskningsmål. Nuevolution har en bred och spännande produkt-pipeline, med bakgrund mot bolagets finansiella ställning så bedömer vi att Nuevolution har möjlighet till att vara offensiva forskningsmässigt. Vi har därför justerat upp våra intäktsestimat för kommande verksamhetsår.

BOLAGSBESKRIVNING

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2016-06-07 2016-08-17 2016-10-26 2017-01-05

NUE OMXSPI (rebased)

(2)

1Q15/16 2Q15/16 3Q15/16 4Q15/16 1Q16/17 2Q16/17 3Q16/17E 4Q16/17E 14/15 15/16 16/17E 17/18E 18/19E

Omsättning 1,0 11,2 6,0 3,1 1,8 111,0 4,0 2,0 29,8 21,3 118,8 105,5 151,6

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsekostnader -26,4 -38,8 -27,3 -79,4 -29,1 -35,1 -31,2 -31,7 -93,6 -171,9 -127,1 -142,4 -148,5

EBITDA -25,4 -27,6 -21,3 -76,4 -27,3 75,8 -27,2 -29,7 -63,8 -150,6 -8,3 -36,9 3,0

Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 -1,1 -1,3 -1,2 -1,8 -1,5

EBIT -25,7 -27,9 -21,7 -76,7 -27,7 75,8 -27,6 -30,1 -64,9 -151,9 -9,5 -38,7 1,5

Finansnetto -0,1 0,6 -0,9 0,4 0,4 1,1 0,1 0,1 2,8 0,0 1,6 -0,4 -0,4

EBT -25,7 -27,3 -22,6 -76,4 -27,4 76,9 -27,5 -30,0 -62,1 -151,9 -7,9 -39,1 1,1

Skatt 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 -20,5 1,9 2,1 7,3 6,9 -14,7 2,7 -0,1

Nettoresultat -23,9 -25,6 -20,9 -74,7 -25,6 56,4 -25,6 -27,9 -54,7 -145,0 -22,6 -36,3 1,0

EPS f. utsp. (SEK) -0,84 -0,81 -0,49 N/A -0,60 1,32 -0,60 -0,65 -1,91 -3,38 -0,53 -0,85 0,02

EPS e. utsp. (SEK) -0,84 -0,81 -0,49 N/A -0,60 1,32 -0,60 -0,65 -1,91 -3,38 -0,53 -0,85 0,02

Omsättningstillväxt Q/Q -82% 997% -47% -49% -41% 6075% -96% -50% N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -92% 60% 39% N/A 76% 891% -33% -35% -62% -28% 457% -11% 44%

EBITDA tillväxt Y/Y nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf

EBITDA marginal neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg

EBIT marginal neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg

EBT marginal neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg neg

MSEK 14/15 15/16 16/17E 17/18E 18/19E SEK 14/15 15/16 16/17E 17/18E 18/19E

Kassaflöde från rörelsen -22 -102 -3 -35 3 EPS -1,91 -3,38 -0,53 -0,85 0,02

Förändring rörelsekapital 3 20 -16 -26 -35 Just. EPS -1,91 -3,38 -0,53 -0,85 0,02

Kassaflöde löpande verksamheten -19 -82 -19 -61 -32 BVPS 1,80 4,62 4,01 3,16 3,18

Kassaflöde investeringar -1 -4 -2 -4 -6 CEPS -0,68 -1,92 -0,45 -1,42 -0,75

Fritt kassaflöde -21 -87 -21 -65 -38 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 75 245 -1 0 0 ROE -106% -73% -13% -27% 1%

Nettokassaflöde 54 159 -21 -65 -38 Just. ROE -106% -73% -13% -27% 1%

Soliditet 72% 84% 87% 97% 97%

AKTIESTRUKTUR 14/15 15/16 16/17E 17/18E 18/19E

0 0 0 0 1 Antal A-aktier (m) -

46 206 182 118 79 Antal B-aktier (m) 42,9

71 235 199 140 141 Tot antal aktier (m) 42,9 +45(0)70 20 09 87

52 198 172 136 137 www.nuevolution.com

-46 -201 -178 -113 -74

1 -17 -16 11 45 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

110 111 119 119 95 106

EBIT 78,7 75,8 -6,7 -9,5 -35,2 -38,7

1,69 1,32 -0,13 -0,53 -0,77 -0,85

MSEK

Immateriella tillgångar Rönnegade 8

2100 Copenhagen Denmark Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Estimat

nmf nmf

2Q 2016/2017A 2016/2017E 2017/2018E

-4%

-22%

nmf nmf

Förändring Förändring

Skillnad

11%

1% 0%

Just. EPS (SEK) Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

(3)

INTERN PROJEKTPORTFÖLJ

Program Indikation Fas 1 Partner

RORγt-hämmare Dermatologi /PsA Almirall

RORγt-hämmare Övriga Nuevolution

BRD BD 1 Inflammation Nuevolution

Cytokine X Inflammation Nuevolution

RORγt-hämmare Immunonkologi Nuevolution

GRP78 Oncology Nuevolution

15+ forskningsprogram Onkologi, Inflammation Nuevolution

Immunonklogi Forskningssamarbeten

Amgen Onkologi, Neurovetenskap Amgen

Janssen Onkologi, Inflammation Janssen

Infektionssjukdomar

IFD Hematologisk cancer BRIC

Källa: Nuevolution

Preklinisk

Upptäckt

(4)

Källa: Nuevolution

ACKUMULERAD FÖRSÄLJNING OCH MÅLSÄTTNING 2017/2018

BOLAGSBESKRIVNING

Nuevolution är ett bioteknikföretag med bas i Skandinavien vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade)

inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar. Grunden för Nuevolutions framgångar ligger i bolagets internt utvecklade drug

discovery plattform, Chemetics®, en patentskyddad läkemedelsplattform som möjliggör effektiv upptäckt av nya små molekyler som adresserar

sjukdomar inom terapeutiska fokusområden. De riskminimerande fördelarna med plattformen, jämfört med andra konventionella bioteknikföretag,

är förkortade tidscykler, lägre forskningskostnader samt möjlighet till kontinuerliga intäktsströmmar. Företaget grundades i maj 2001 och har sitt

huvudkontor i Köpenhamn.

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Björn Rydell, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Nuevolution: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :