NAXS. FX-driven substansvärdeutveckling Ny direktinvestering i norsk borriggsoperatör Reviderad investeringspolicy KURS (SEK): 50,20

Full text

(1)

NYCKELTAL KURSUTVECKLING

682 1 m (%) -0,8

Nettoskuld (MSEK) -437 3 m (%) 0,4

Enterprise Value (MSEK) 245 12 m (%) 1,4

EK per aktie (SEK) 62,3 YTD (%) -0,1

Antal aktier f. utsp. (m 13,6 52-W High 52,5

Antal aktier e. utsp. (m) 13,6 52-W Low 47,0

Free Float (%) 50,0 Symbol NAXS

2014A 2015A 2016A 2017A

Värdeförändringar (m) 142,8 76,5 109 59,1

Rörelsens kostnader (m) -14,2 -12,3 -13,2 -14,5

Rörelseresultat (m) 128,6 64,2 96,2 44,6

Resultat före skatt (m) 129,4 64,2 94,0 40,7

EPS 8,60 4,30 6,32 2,91

DPS 2,30 2,50 0,00 2,53

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE (SEK)

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

QVT Financial LP 54,0% 0,5397 54,0%

Global Endowment Management 10,6% 9,91 10,6%

Tardus Intressenter AB 5,3% 9 5,3%

NAXS 3,5% 0 3,5%

LEDNING KALENDER

Ordf John D Chapman 2Q-rapport VD Lennart Svantesson 3Q-rapport

CFO Gösta Lundgren 4Q-rapport

• FX-driven substansvärdeutveckling

• Ny direktinvestering i norsk borriggsoperatör

• Reviderad investeringspolicy

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Carl Ragnerstam 08 454 32 23, carl.ragnerstam@remium.com

2019-01-29

FX-driven substansvärdeutveckling. NAXS redovisade en solid rapport med ett substansvärde om 846 MSEK motsvarande 63,32 per aktie samt en substansvärdesökning om 3,6%.

Substansvärdeutvecklingen var en funktion av god utveckling inom de underliggande fonderna, men även från en försvagad svensk krona som bidrog med 17,1 MSEK (-1,3). Totala värdeförändringar i kvartalet uppgick till 31,1 MSEK (14,2). Rörelseresultatet uppgick till 27,7 MSEK (10,6) och drevs av fortsatt god kostnadskontroll där bolagets rörelsekostnader uppgick till -3,4 MSEK (-3,2).

Nettoresultatet uppgick till 21,0 MSEK (10,6) och tyngdes av valutakursförändringar om -6,1 MSEK (0,05). NAXS har sedan tidigare kommunicerat att man har för avsikt att dela ut differensen mellan 38,7 MSEK motsvarande 2,75 SEK/aktie och antalet återköpa aktier under Q1 (3,1 MSEK). Således uppgår den ordinarie utdelningen till 35,6 MSEK motsvarande 2,53 SEK/aktie. Den höga andelen utdelning var över vår förväntan. Dock bedömer vi att återköp är en attraktiv kapitalallokering för NAXS givet bolagets substansrabatt om 15%.

Ny direktinvestering i norsk borriggsoperatör. I övrigt var första kvartalet händelserikt där en direktinvestering genomfördes genom en riktad emission i bolaget Awilco Drilling PLC. Awilco Drilling är en norsk borriggsoperatör noterad på Oslo Stock Exchange.

Värdet på innehavet uppgick till kvartalet utgång till 17,6 MNOK och vid dagens rapport till 23,3 MNOK. Efter kvartalets utgång kommunicerade NAXS att bolaget har för avsikt att deltaga i Nordic Capitals fond CV1, en fortsättningsstrukturfond för VII, där åtagandet är 4 MEUR.

Reviderad investeringspolicy kan ge geografisk expansion. En positiv indikation för framtida investeringsgraden var NAXS revidering av investeringspolicyn, där den ena medför en utökad andel av bolagets NAV som kan investeras utan geografisk begränsning (25% till 40%). Den andra härrör begränsningen kring saminvesteringar utanför norden, som nu har tagits bort. Vi bedömer att detta kan vara ett första steg för NAXS att expandera sina åtagande utanför norden, vilket ur ett substansvärdesperspektiv kan vara positivt. I synnerhet om det skulle öka NAXS investeringsgrad, som i dagsläget uppgår till något mediokra 59%

(ink 10% kvarstående åtagande).

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

BOLAGSBESKRIVNING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2018-10-19 2018-07-12

52 52 54 53 55 53 54 57 58 62 60 60 62

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4 0,4

0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2

2 2 2 2

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

2,3 2,3 2,3 2,3

2,5 2,5 2,5 2,5

2,5 2,5 2,5 2,5

3740 4346 4952 5558 6164 6770 73

Substansvärde Utdelning 2011 Utdelning 2012 Utdelning 2013 Utdelning 2014 Utdelning 2015 Utdelning 2016

46 48 50 52 54

2017-04-13 2017-07-07 2017-09-22 2017-12-08 2018-02-28

NAXS OMXSPI (ombaserad)

(2)

PORTFÖLJSAMMANSÄTTNING (31 mars 2018) FÖRDELNING EGET KAPITAL (MSEK)

Apax Europe VII LP 15m EUR

FSN Capital III LP 10m EUR

Herkules Private equity Fund III LP 40m NOK

Intera Fund I KY 7m EUR

Intera Fund II KY 7,25m EUR

Nordic Capital Fund VII LP 20m EUR

Valedo Partners Fund I AB 60m SEK

Valedo partners Fund II AB 65m SEK

Mimir Invest AB 50m SEK

MSEK 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Värdeförändringar 24 14 43 14 53 -13 5 31 64 143 77 109 59

Rörelsens kostnader -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -11 -14 -12 -13 -14

Rörelseresultat 21 10 39 11 49 -17 1 28 52 129 64 96 45

Finansnetto -1 0 0 0 0 0 -4 -7 1 1 0 -2 -4

Resultat före skatt 20 10 39 11 49 -16 -3 21 53 129 64 94 41

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0

Periodens resultat 20 10 39 11 49 -16 -3 21 54 128 64 94 41

KASSAFLÖDE

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A MSEK 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Kassaflöde från rörelsen 26 42 192 58 118 EPS 3,60 8,60 4,30 6,32 2,91

Förändring rörelsekapital 0 2 -3 0 0 Just. EPS 3,60 8,60 4,30 6,32 2,91

Kassaflöde löpande verksamheten 26 44 190 58 118 CEPS 1,77 2,94 12,70 3,92 8,66

Kassaflöde investeringar -8 23 28 13 8 DPS 2,00 2,30 2,50 2,70 2,53

Fritt kassaflöde 18 67 218 72 126

Kassaflöde fin. verksamheten -9 -31 -34 -38 -60

Nettokassaflöde 9 37 184 33 66

AKTIESTRUKTUR

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Fondandelar 522 587 434 459 358 Antal A-aktier (m) -

Likvida medel 131 167 351 384 450 Antal B-aktier (m) 13,6

Totala tillgångar 655 755 785 843 822 Totalt antal aktier (m) 13,6 +46(0)8 611 33 25

Eget Kapital 654 751 785 842 821 www.naxs.se

Kortfristiga skulder 1 3 1 1 1

Eget Kapital och Skulder 655 755 785 843 822

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BOLAGSKONTAKT

Grev Turegatan 10 114 46 Stockholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Fond Ursprungligt

investeringsåtagande

568 526 495 434 450 461 462 459 458 408 370 372 419 206 248 311

351 362 333 344 384 351 459 455 450 437

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andelar i Private Equity Fonder Nettokassa

(3)

TOTAL EXPONERING MOT PRIVATE EQUITY-FONDER

SEKTORINDELNING I NAXS PORTFÖLJ

Sedan bildandet av NAXS har andelen av det egna kapitalet som är investerat i P/E-fonder ökat för att som mest nå 87% i Q2 2013.

Till följd av portföljförsäljningar genom åren av de fonder NAXS investerat i minskade denna siffra till 49% i Q1 2018. I och med att NAXS eller någon annan investerare bestämmer sig för att gå in i en fond gör man ett ”commitment” som innebär att en fond under en tidsperiod äger rätt att lyfta ett totalbelopp. Utöver redovisade investeringar har således NAXS skyldigheter att vid anfordran betala in ytterligare belopp. Sammanlagt innebär det att investerat tillsammans med förpliktigat kapital för närvarande uppgår till 49% av eget kapital. Enligt bolagets bestämmelser får det maximala förpliktigandet inte utgöra mer än 125% av eget kapital.

NAXS har byggt upp en portfölj med nio olika fonder (Valedo I & II, Intera I & II, FSN Capital III, Herkules III, Nordic Capital VII, Apax Europe VII och Mimir Invest) skötta av sju olika förvaltare. Små- och medelstora företag utgör 59% av de maximala förpliktigandena. Sedan 2007 har de fonder som NAXS investerat i köpt 116 bolag. Till följd av försäljningar uppgår dessa nu till 59 stycken. NAXS andel i de 10 största bolagen i fondernas portföljer utgör ca 27% av eget kapital. Riskspridning mellan olika branscher har också eftersträvats. Enligt bolagets bestämmelser får NAXS inte ha mer än 40% av förpliktigat kapital hos en och samma förvaltare.

Healthcare 30%

Consumer Goods &

Services 31%

Industry 10%

Financial Business Services

10%

IT & Telecom 8%

Building & Construction 10%

Media 1%

77% 81% 83% 78% 74% 68% 61% 55% 55% 58% 57% 54% 56%

47% 45% 44% 49%

23% 24% 19%

18% 17%

16%

14%

13% 11% 10% 8% 7% 13%

12% 12% 11% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1Q14A 2Q14A 3Q14A 4Q14A 1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A Andelar i Private Equity-fonder Kvarstående investringsåtaganden

(4)

BOLAGS- OCH PORTFÖLJPROFIL FORTS.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

ARVODESSTRUKTUR

Rörelsekostnaderna för driften av NAXS uppgår till ca 3,7 MSEK på kvartal. Detta inkluderar arvode till Nacess Partners (partnerbolaget) som har rätt att årligen ta ut 1% av substansvärdet så länge detta belopp understiger 1 mdr SEK. Skulle värdet stiga över detta belopp äger partnerbolaget rätt att ta ut 0,5% på det överskjutande beloppet. Därutöver äger partnerbolaget rätt att uttaga 5% av avkastningen i den mån den årliga avkastningen uppgår till 5% eller mer. För närvarande uppgår de totala kostnaderna för driften till ca 14 MSEK per år, motsvarande ca 1,6% av eget kapital.

Under perioden fram till 31/01 2018 har fonderna som ingår i NAXS portfölj sammanlagt köpt 116 bolag, av vilka 59 helt har avyttrats. Av de bolag som sålts har de genomsnittligt genererat en 22% årlig bruttoavkastning. Den genomsnittliga perioden som fonderna innehaft portföljföretagen är 5,75 år.

5

8 7

13 13 12

6 7

4 3 4

0 7

8

5

5 4

3

2

0 0 5 10 15 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal förvärvade bolag som ej ännu är avyttrade Antal bolag förvärvade under året som nu är avyttrade

(5)

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen.

Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare, som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie.

Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj. NAXS startade sin verksamhet i april 2007 och är idag noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Koncernens moderbolag är beläget i Stockholm, men NAXS bedriver verksamhet, genom dotterbolag, i både Oslo och Köpenhamn. Exempelvis används det danska dotterbolaget som ett holdingbolag för fondinvesteringarna.

Investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska

regionen

ägarengagemang är ofta aktivt och innehaven

tidsbegränsade

Nordiskt fokus

Nordisk private equity

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med fokus på den nordiska regionen.

Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare grupp investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie.

Investeringsstrategin är inriktad på en selektiv och diversifierad fondportfölj. Fokus ligger även på att hålla låga och konkurrenskraftiga förvaltningskostnader.

Private Equity

Private equity-bolag investerar i onoterade bolag eller utköp av publika bolag.

Investeringarna görs i företag vars gemensamma nämnare är lönsamhet eller tillväxtpotential. Investeringsformen har historiskt sett inte varit lätt att nå för gemene man utan har främst genomförts av institutionella investerare. Det krävs ofta ett stort kapital och i många fall även ett utbrett nätverk då det är högt tryck på vissa fonder.

Intresset för investeringar i private equity har under senare år vuxit starkt, då

investeringstypen fått allt större utrymme i publika sammanhang. Private equity-

bolagens ägarengagemang är ofta aktivt och innehaven tidsbegränsade. NAXS koncept

är att erbjuda investerare tillgång till den nordiska private equity-marknaden genom att

samla kapital från flera investerare via ett marknadsintroducerat bolag som erbjuder

daglig handel på börsen.

(6)

Investeringsstrategi

NAXS fokuserar på investeringar inom den nordiska regionen, portföljen består idag av 8 underliggande fonder med 6 olika förvaltare som indirekt äger mer än 80 olika bolag.

Fondtypen som man investerar i är private equity-fonder med en buyout-inriktning vilka förvaltas av etablerade förvaltare med lång erfarenhet. Ett axplock av bolag i NAXS underliggande tillgångar är Thule, Britax och Espresso House. Den väldiversifierade portföljen möjliggör exponering till en mängd olika sektorer.

Bolaget har genom åren genomfört 20 exits vilket har genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) om 23%. Kvarvarande ca 80 bolag har en genomsnittlig innehavsperiod som uppgår till 5,5 år.

Strategin bygger på en selektiv urvalsmetod av private equity-fonder som beräknas hålla en väl avvägd riskspridning. Portföljen består till största del av sektorerna konsumtion, hälsovård och industri som tillsammans utgör ca 65% av den totala portföljen. Enligt bolagets bestämmelser får NAXS inte ha mer än 40% av förpliktigat kapital hos en och samma rådgivare. Målet är att investeringarna ska bestå av 7-10 olika fonder med varierande löptider för att på så sätt skapa en balanserad portfölj. Bolaget har en policy att dela ut 50-75% av realiserade vinster.

NAXS

Portföljen består till största del av sektorerna konsumtion, hälsovård och

industri

Substansrabatt/premium vs historisk medel, 2010-2018, (%)

-21%

-9% -10% -12%

-8%

5%

-8%

-1%

15%

-5%

0% 2%

-9% -10%

-12% -13% -14%

-20% -17% -16%

-25%

-19%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Rabatt/premium Medel

(7)

Report completed: 2018-04-23 08:46:14 Report disseminated: 2018-04-23 09:08:44 Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”)

Research performed by: Arash Hakimi Fard, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individualrecipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information aboutRemium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments.Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any ofRemium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

DISCLAIMER

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :