Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken

Full text

(1)

Wescon Miljökonsult AB │ www.wescon.se Norra Källgatan 22, 722 11 Västerås │ info@wescon.se Säte i Västerås │ Org.nr: 559088-7468

Samrådsunderlag Sandvik

Mining and Construction Tools AB, Sandviken

Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

(2)

Uppdragsgivare Wescon Miljökonsult AB www.wescon.se

info@wescon.se

Norra Källgatan 22 722 11 Västerås

Sandvik Mining and Construction Tools AB

Kontaktperson

Jonas Nelson

Kundnummer

1319

Rapporttitel

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken - Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer Upprättad Reviderad

851-002 2022-05-17 2022-06-03

VÄSTERÅS 2022-06-03 WESCON MILJÖKONSULT AB

Uppdragsledare Granskad av

Erica Tallberg Anna-Lena Olsson

Handläggare

Amanda Berglund

(3)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Innehåll

1 Inledning ... 5

1.1 Uppdrag och syfte ... 6

1.2 Ansökans omfattning ... 6

1.3 Administrativa uppgifter ... 7

1.4 Verksamhetens och ansökans avgränsning ... 8

1.5 Frågan om betydande miljöpåverkan ... 8

1.6 Samråd ... 8

2 Beskrivning av planerad verksamhet... 9

2.1 Lokalisering ... 9

2.2 Verksamhetsbeskrivning ... 10

2.3 Råvaror och kemikalier ... 13

2.4 Avfall ... 13

2.5 Energi- och vattenförbrukning ... 13

2.6 Transporter ... 14

3 Alternativredovisning ... 14

4 Miljöns känslighet... 14

4.1 Enskilda intressen ... 14

4.2 Planförhållanden ... 15

4.3 Mark- och grundvattenförhållanden... 16

4.4 Vattenskyddsområden ... 18

4.5 Ytvattenförekomster ... 18

4.6 Översvämningsrisker/skyfall ... 20

4.7 Luftmiljö... 20

4.8 Kulturmiljö ... 23

4.9 Naturmiljö ... 24

4.10 Riksintressen ... 25

5 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ... 26

5.1 Förväntad miljöpåverkan ... 27

5.2 Kumulativa effekter... 28

5.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer ... 29

5.4 Påverkan på miljömål ... 29

5.5 Påverkan på riksintressen ... 29

5.6 Risker och allvarliga olyckor ... 29

5.7 Skyddsåtgärder ... 30

6 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning ... 30

7 Referenser ... 30

(4)

Bilagor

Bilaga U1 Förslag på samrådskrets

(5)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

1 Inledning

Idag har Sandvikbolagen inom Sandvikens industripark (tidigare kallat Sandviks industriområde) ett gemensamt miljötillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Sandvik genomgår organisatoriska förändringar och där AB Sandvik Materials Technology (SMT) separeras från övriga bolag (genom börsnotering). Det är även SMT som kommer behålla det gällande miljötillståndet.

Gällande tillstånd meddelades av dåvarande Miljödomstolens vid Östersunds tingsrätt deldomar daterade den 9 maj 2003 och den 21 januari 2004, mål nr M 67-02.

Tillståndet innefattar en rätt att vid stålverket i Sandviken årligen producera högst 400 000 ton stål (valsbara göt och strängämnen) med vidarebearbetning i närmast följande valsnings-/smidesoperationer till varmbearbetade ämnen eller mekaniskt ytbehandlade ämnen och stångprodukter samt vidareförädling till 160 000 ton rör-, band-, tråd- och bergborrprodukter, specialverktyg, breda band m.m., samt de om- och tillbyggnader som krävs för den produktionsökning som tillståndet medger. Enligt deldomen daterad den 9 maj 2003 följer vidare en rätt att bedriva viss i tillståndet angiven deponeringsverksamhet.

SMR:s verksamhet ingår som en delmängd i de 160 000 ton rör-, band-, tråd- och bergborrprodukter, specialverktyg, breda band m.m. som årligen får

vidareförädlas enligt gällande tillstånd. Enligt en anmälan som har gjorts till tillsynsmyndigheten är det tillåtna produktionsutrymmet i dag 22 800 ton bergborrprodukter (av den totalt tillåtna mängden 160 000 ton produkter).

Som ett led av de organisatoriska förändringarna kommer de kvarvarande Sandvikbolagen ansöka om nya tillstånd för de befintliga verksamheterna inom Sandvikens industripark. I samband med detta sker även ansökan om viss produktionsökning för vissa av verksamheterna.

De verksamheter som var för sig kommer att ansöka om nya miljötillstånd är:

• Sandvik Machining Solutions AB (nedan benämnt AM)

• AB Sandvik Coromant (nedan benämnt Coromant)

• Sandvik Mining and Construction Tools AB (nedan benämnt SMR eller bolaget)

Detta samrådsunderlag avser SMR:s verksamhet. Parallellt med kommande tillståndsansökan avser även Coromant och AM att ansöka om nya tillstånd för sina verksamheter som också är belägna inom samma industriområde. Detta sker i separata tillståndsprocesser, parallellt med ansökan för SMR:s verksamhet. I den mån det bedöms relevant kommer verksamheternas gemensamma omgivning samt samlade miljöpåverkan att beskrivas och bedömas.

SMR utvecklar och producerar bergborrprodukter/verktyg för bergbearbetning till såväl gruvverksamhet som anläggningsarbeten. Till det kommer

(6)

stödfunktioner som teknik och underhåll, inköp och logistik, kvalitet och miljö samt forskning och utveckling. Det innebär att nya produkter utvecklas och produceras i Sandviken.

Produktionsenheten i Sandviken är en verkstadsindustri och utför framför allt skärande stålbearbetning i olika former. Bolaget har omkring 550 anställda i Sandviken. Produktionen är indelad i nedan angivna produktionsavsnitt och har även centrallager och värmebehandling i verksamheten.

• Top Hammar

• Rotary tools

• Raise boring

Sandvik Mining and Construction Tools AB:s huvudkontor ligger i Sandviken.

Ansökan planeras att skickas till berörda myndigheter under 2022.

1.1 Uppdrag och syfte

Wescon Miljökonsult AB har fått i uppdrag av SMR att driva tillståndsprövningsprocessen åt bolaget genom att genomföra

avgränsningssamråd samt upprätta underlag för ansökan enligt 9 kap miljöbalken omfattande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning samt bilagor.

Ansökan upprättas av bolagets advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB.

Syftet med samrådsunderlaget är att redovisa de uppgifter som krävs för att genomföra ett avgränsningssamråd, såsom information om den planerade verksamheten lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.

1.2 Ansökans omfattning

Ansökan omfattar tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för produkterna av stift- och skärborrkronor, gängade stänger, adaptrar, skarvhylsor och helstångsborrar.

Ansökan omfattar produktion av 35 000 ton produkter per år vid maximal produktion och omfattar anläggning för kemisk ytbehandling av metaller genom fosfatering. Behandlingsbadens volym är högst 30 m3 och verksamheten ger upphov till mer än 10 m3 vatten per år.

Aktuella punkter i miljöprövningsförordningen anges under avsnitt 1.3.2.

(7)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

1.3 Administrativa uppgifter

1.3.1 Uppgifter om bolaget

Verksamhetsutövare Sandvik Mining and Construction Tools AB Organisationsnummer 556234-7343

Anläggningens namn SMR Sandviken Verksamhetsansvarig Jacobus Steyn

Kontaktperson Jonas Nelson

Fastighetsbeteckning samt

fastighetsägare Järnverket 6:2, Sandvik Mining and Construction Tools AB

Järnverket 5:2 (1), AB Sandvik Material Technology

Besöksadress Sandvik Industriområde, 811 34 Sandviken Utdelningsadress Sandvik Industriområde, 811 34 Sandviken Faktureringsadress 0120_invoice@sandvik.com

Län Gävleborgs län

1.3.2 Verksamhetskoder

Följande verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen (2013:251) bedöms huvudsakligen vara aktuella för verksamheten (koderna anges i sin lydelse den 13 maj 2022).

Verksamhetskod Sandvik Mining and Construction Tools AB 16 kap 2 § MPF, verksamhetskod 28.20

(B)

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår

16 kap 10 § MPF, verksamhetskod 28.95 (C)

Anläggning för blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår

(8)

Verksamhetskod Sandvik Mining and Construction Tools AB 18 kap 7 § MPF, verksamhetskod 34.70

(B)

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter

19 kap 6 § MPF, verksamhetskod 39.50 (C)

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

1.4 Verksamhetens och ansökans avgränsning

Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom fastigheten Järnverket 6:2 och del av fastigheten Järnverket 5:2 (1). Verksamhetens huvudsakliga miljöfarliga

verksamhet ligger inom fastigheten Järnverket 6:2.

I verksamheten hanteras inte en sådan mängd kemikalier eller gaser som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SMT kommer behålla det befintliga miljötillståndet och kommer fortsatt ha ansvar för lokaler som hyresvärd, den inom industriområdet gemensamma

avfallshanteringen, det gemensamma ledningssystemet för vatten och reningsanläggningar för vatten samt utsläpp av rent vatten. Avgränsningen kommer att tydliggöras i den tekniska beskrivningen.

1.5 Frågan om betydande miljöpåverkan

Verksamheten är inte av sådan art att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966). Bolaget bedömer dock att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan och genomför därför inget undersökningssamråd.

1.6 Samråd

Avgränsningssamråd planeras att genomföras med kommunen och länsstyrelsen vid ett möte. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer samt verksamheter och boende i det direkta närområdet sker genom riktat utskick.

Samråd med allmänheten sker genom annons i tidningen samt genom inbjudan till öppet hus.

(9)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Förslag till samrådskrets redovisas i Bilaga U1.

2 Beskrivning av planerad verksamhet

2.1 Lokalisering

Verksamhetsområdet utgörs av fastigheten Järnverket 6:2, där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, och en del av fastigheten Järnverket 5:2 (1). SMR:s verksamhet bedrivs till viss del inom samma fastighet som AM och SMT samt i närheten av Coromant.

Verksamheten är befintlig och belägen inom Sandvikens industripark i Sandviken, se Figur 2.1.

Figur 2.1. Verksamhetens lokalisering markerad med lila ellips. Topografisk karta

©Lantmäteriet.

Inom Sandvikens industripark bedriver också SMT verksamhet, och det bolaget är den största aktören inom Sandvikens industripark och inom fastigheten

Järnverket 5:2 (1).

Även verksamheterna IPCO Sweden AB och Zapp Precision Metals AB (samt vissa anmälningspliktiga verksamheter som bedrivs av annan utövare) finns inom industriområdet.

(10)

SMR:s utbredning i förhållande till AM:s och Coromants verksamheter framgår av Figur 2.2.

Figur 2.2. Utbredning av SMR:s verksamhetsområde i förhållande till Coromants och AM:s verksamheter inom industriområdet.

2.2 Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten vid SMR delas upp i Topphammar långa, Topphammar korta samt Rotary. Många bearbetningsprocesser är desamma i dessa.

På avdelningen Topphammar långa tillverkas bergborrstänger genom

bearbetning av stål. Borrstängerna genomgår även riktning, kulbombning samt värmebehandling och rostskyddsbehandling.

På Topphammar korta tillverkas borrkronor, adaptrar och komponenter. Detta sker genom svarvning, borrning och fräsning samt slipning. Produkterna värmebehandlas och målas.

På Rotary tillverkas roterande rullborrkronor i olika storlekar. Varje krona består av 3 ben och 3 rullar som är ihopsvetsade. Produktionen är indelad i tre flöden;

mjuk bearbetning, hård bearbetning samt avslutsflödet. Rullborrkronorna bearbetas genom svarvning, svetsning och blästring innan de skickas för värmebehandling.

(11)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Verksamheten och de olika processerna kommer att beskrivas i den tekniska beskrivningen som upprättas som underlag för ansökan. I avsnitten nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika bearbetningsprocesserna.

2.2.1 Drifttider

Verksamheten bedrivs dygnet runt alla dagar i veckan och planeras fortsatt att bedrivas med samma drifttider i framtiden.

Transporter till och från området sker framför allt under dagtid vid nuvarande verksamhet och kommer fortsatt göra det även vid planerad verksamhet.

Transporter till och från området kan dock komma att ske vid andra tider i undantagsfall.

2.2.2 Produktionsvolymer

Bolagets andel av den tillståndsgivna produktionsvolymen uppgår i dag till maximalt 22 800 ton produkter per år. Vid nuvarande verksamhet produceras cirka 20 000 ton per år (2021). I dessa ingår samtlig produktion både från Topphammar långa, Topphammar korta och Rotary.

Bolaget ser i framtiden en ökning med 3-4 % per år under de kommande 10 åren, och ansökan kommer därför att omfatta produktion av 35 000 ton.

Produktionsutvecklingen de senaste åren har varit följande:

Produktion 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bergborrprodukter (ton) 15 253 16 199 16 438 17 394 16 516 19 959

Slutprodukterna består av stål med inslag av stift eller skär i hårdmetall bestående av Volframkarbid. Verksamheten är främst av verkstadsindustriell karaktär med skärande stålbearbetning i olika former. Produkterna består till största delen av stål.

2.2.3 Mekanisk bearbetning

Inom SMR sker en stor del mekanisk bearbetning av stål i form av svarvning, fräsning, borrning, smide, blästring, trumling och slipning.

Maskinparken består av fleroperationsmaskiner såsom svarvar, fräsar, borrmaskiner, slipar, specialmaskin för ändbearbetning, friktionssvetsar, riktpressar, blästrar, kulbombningsmaskin, putsmaskin, stämplingsmaskin, smidespress, induktionsanläggningar och traverser.

Pneumatik (luft) och hydraulik (olja) används för att driva och manövrera

maskiner och utrustningar, men i grunden är alla maskiner eldrivna. I framför allt

(12)

svarvar och fräsar används emulsioner, som består av 92 % vatten och 8 % skärvätska.

Respektive maskin har sin egen emulsions- och skärvätskesystem. Den totala mängden skärvätska och emulsion är vid en sammanräkning av samtliga maskiner omkring 75 m3.

2.2.4 Värmebehandling

I verksamheten förekommer två typer av härdning:

• Uppvärmning med anlöpningsugnar

• Seghärdning, med ”klassisk” uppvärmning och kylning.

Härdning kan ske av produkter upp till en längd av 6,5 meter.

Härdning sker i ett flertal el-uppvärmda ugnar. Tre av dessa är sätt- och härdningsugnar och elva är gropugnar enbart för sätthärdning. Fler härdugnar kommer att bli aktuella vid utökad produktion.

För att få rätt balans mellan hårdhet och seghet i materialet och därmed förebygga sprickbildning anlöps produkterna. För detta finns fyra

anlöpningsugnar för korta produkter och fem för långa. Lagerhus, ugnsbottnar osv. kyls med ett slutet kylvattensystem.

2.2.5 Rostskyddsbehandling och målning

Rostskyddsbehandling (SR) sker genom fosfatering som sker i en

flerstegsprocess, se Figur 2.3. Innan fosfateringen sker förvärmning i hett vatten, därefter följer fosfatering och därefter vattensköljning. Vissa produkter

efterbehandlas genom anoljning och andra produkter vaxas.

Figur 2.3. Principskiss för rostskyddsbehandlingen.

De borrkronor som ska målas och lackas rengörs före målning eller lackning, som sker främst med pulverlack samt UV-coating. Målningen sker både genom

automatiserad målarlinje och manuellt. Borrkronorna blir även infettade för

(13)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

ytterligare korrossionsskydd. Målningslinjen är försedd med processutsug som leder luften genom ett partikelfilter innan utsläpp till luft sker.

Vissa färger som nyttjas innehåller VOC. VOC förbrukas även till rengöring av utrusning i fosfateringen.

2.3 Råvaror och kemikalier

Stålämnen och hårdmetall används för tillverkningen av bergborrprodukter.

Råvaran är ett specialstål särskilt anpassat för verksamheten. Stålet levereras i huvudsak från SMT i Sandviken samt Ovako i Hofors. Hårdmetallen levereras i dagsläget från SMR i Västberga.

Verksamheten har kemikalier registrerade i kemikaliehanteringssystemet iChemistry. Kemikalier riskbedöms före användning. Verksamhetens huvudsakliga kemikaliehantering omfattar skärvätskor och emulsioner till bearbetningsmaskinerna. I verksamheten används även fosforsyra och modifierad alkohol. En kemikalieförteckning kommer att ingå i den tekniska beskrivningen.

2.4 Avfall

Under fosfateringsprocessen vid rostskyddsbehandlingen bildas ett slam som huvudsakligen består av ferrifosfat samt mindre mängder zinkfosfat och nitrat.

Slammet samlas upp och omhändertas av extern mottagare med för ändamålet erforderliga tillstånd.

Övrigt avfall som uppkommer i verksamheten utgörs bland annat av skurvatten från rengöring av golv, spån, blandskrot och spillolja. Även mindre mängder kemikalierester i form av bland annat färgavfall, syra och aerosoler uppkommer i verksamheten. Utöver dessa avfallsslag uppkommer även hushållsavfall.

2.5 Energi- och vattenförbrukning

Energi i form av elektricitet och gasol används i verksamheten. Elektricitet används framför allt till de eluppvärmda ugnarna i värmebehandlingen. Gasol används för uppkolning av stål i värmebehandlingen och små mängder används även för skyddsgasframställning samt IR-värme.

Vatten nyttjas till kontorslokaler, rengöring av golv, i emulsion, vid

rostskyddsbehandling och till kylning av processer. Vatten används till sköljning i rostskyddsbehandlingen. Processkylningen utgörs av ett internt slutet kylsystem som kyls med vatten från SMT och som sedan går tillbaka till SMT. Det interna slutna kylsystemet fylls endast på med vatten vid behov.

(14)

Verksamheten genererar inget direktutsläpp till vatten. Skurvatten och emulsion från verksamheten samlas upp i separata tankar. Emulsionen omhändertas av SMT. Skurvattnet mellanlagras av SMT och omhändertas sedan av extern mottagare.

2.6 Transporter

Transporter till och från området sker uteslutande med lastbilstransporter. I övrigt sker interna transporter med truck kortare sträckor inom industriområdet.

3 Alternativredovisning

Nollalternativet motsvarar nuvarande verksamhet d v s att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i ett gemensamt tillstånd med övriga Sandvikbolag.

Verksamheten är befintlig och tillåtlighetsprövad tidigare varför en lokaliseringsutredning inte kommer att utföras.

Inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen kommer alternativa metoder att utredas. Alternativa metoder för att uppnå samma syfte utreds främst för följande faktorer:

• Rostskyddsbehandling/fosfatering

• Interna transporter

• Värmebehandling

4 Miljöns känslighet

I detta avsnitt beskrivs verksamhetens närområde, och de skyddsobjekt som förkommer. Syftet är att beskriva miljöns känslighet samt ge underlag för miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och inriktning. För de miljöfaktorer som verksamheten inte bedöms ha någon påverkan på tydliggörs under detta avsnitt. För påverkan på övriga miljöfaktorer görs en preliminär bedömning under avsnitt 5.1.

4.1 Enskilda intressen

De enskilda intressen som finns är närboende, fastighetsägare, förskolor och skolor, restaurang och andra verksamhetsutövare. Närmaste bostäder finns cirka

(15)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

320 meter norr om verksamheten, se Figur 4.1. Närmaste skola ligger cirka 480 meter väster om verksamheten.

Verksamheten AM har också lokaler i anslutning till SMR och en fristående restaurang finns cirka 500 meter nordväst om verksamheten i anslutning till Coromants verksamhetslokaler vid Mossvägen.

Figur 4.1. Enskilda intressen i verksamhetens omgivning.

4.2 Planförhållanden

Enligt kommunens översiktsplan är området avsett för industriområde (Sandvikens kommun, 2018).

Verksamhetsområdet omfattas av områdesbestämmelser som vann laga kraft den 10 juli 1990 (Sandvikens kommun, P1990:182, 1990). Verksamheten är

lokaliserad till ett område där industriell verksamhet bedrivits länge.

Verksamheten strider inte mot gällande planer och bestämmelser.

4.2.1 Strandskydd

Strandskyddet gäller inte inom industriområdet. Enligt gällande

områdesbestämmelser omfattas inte industriområdets stränder mot Storsjön och Jädraån av strandskydd.

(16)

4.3 Mark- och grundvattenförhållanden

4.3.1 Markförhållanden

Marken vid verksamhetsområdet utgörs framför allt av fyllning och en liten del utgörs av glacial lera, se Figur 4.2. Marken kring verksamhetslokalerna är hårdgjord.

Figur 4.2. Jordarter enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2022a).

Ett stort antal miljötekniska markundersökningar har utförts inom Sandvikens industripark genom åren. Undersökningarna har bland annat omfattat

provtagning av mark och grundvatten inom industriområdet. Påverkan av såväl oorganiska som organiska föroreningar har konstaterats inom delar av området, som en följd av den verksamhet som bedrivits på platsen under lång tid. I

huvudsak uppträder legeringsmetallerna krom, nickel och molybden i förhöjda halter och de organiska föroreningarna utgörs av olika typer av processoljor, så som hydrauloljor och klorparaffiner. Ett flertal undersökningar har även

fokuserat på förorening av klorerade alifater som har påträffats i både mark och grundvatten inom industriområdet (AB Sandvik Materials Technology, 2016).

Inga specifika markundersökningar har skett utifrån SMR:s verksamhet.

Verksamheten är inte en industriutsläppsverksamhet. Ingen ytterligare utredning avseende förekomsten av föroreningar i mark- och grundvatten kommer därför att genomföras.

(17)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

4.3.2 Grundvatten

Sand- och grusförekomsten Enköpingsåsen-Sandviken (WA23522536), som har god kemisk och kvantitativ status, sträcker sig över västra delen av

industriområdet. Den sedimentära bergförekomsten Gävle-Sandviken

(WA81382160), som också har god kemisk och kvantitativ status, sträcker sig över större delen av Sandviken. Samtliga av SMR:s verksamhetslokaler ligger inom den sedimentära bergförekomsten men enbart en mindre byggnad ligger inom sand- och grusförekomsten, se Figur 4.3.

Figur 4.3. Urklipp ur VISS Vattenkartan (Vatteninforamtionssystem Sverige (VISS), 2022) över grundvattenförekomster i området. Sand- och grusförekomst markerad med lila och sedimentär bergförekomst markerad med rosa. Verksamhetsområdet markerat med blått.

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det flera brunnar i omgivningen kring

verksamhetsområdet (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2022b). Närmast belägna brunn, vars användningsområde är okänt, ligger cirka 60 meter från verksamheten. Närmaste energibrunn ligger cirka 210 meter norr om

verksamhetsområdet och närmaste vattenbrunn finns cirka 550 meter sydost om verksamheten, se Figur 4.4.

(18)

Figur 4.4. Förekomsten av brunnar i närheten av verksamheten.

Verksamheten bedöms inte påverka omkringliggande energibrunnar och vattenbrunn. Verksamheten bedöms inte heller påverka

grundvattenförekomsterna då begränsad verksamhet sker utomhus och det finns ett tätande lager ovan sand- och grusförekomsten där verksamheten bedrivs.

Inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på grundvatten kommer endast att utredas för icke-normala händelser.

4.4 Vattenskyddsområden

Närmaste vattenskyddsområden, Öjaren (NVR_ID 2045010) och Rökebo (NVR_ID 2045011), ligger mer än 6 km norr om verksamheten. Mer än 7 km nordväst om verksamheten ligger vattenskyddsområdet Jäderfors (NVR_ID 2044609) och mer än 9 km söder om ligger vattenskyddsområdet Prästbord 1:81 (NVR_ID

2004424). Vattenskyddsområdena kommer inte att påverkas av verksamheten varför detta inte kommer utredas närmare inom ramen för

miljökonsekvensbeskrivningen.

4.5 Ytvattenförekomster

I Tabell 4.1 redovisas den aktuella ekologiska och kemiska statusen från

förvaltningscykel 3 för recipienterna Storsjön (WA56430952) och Jädraån, även

(19)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

kallad Gavleån (WA27383549), som finns i verksamhetens omgivning (Vatteninforamtionssystem Sverige (VISS), 2022).

Tabell 4.1. Sammanställning av ekologisk respektive kemisk status för vattenförekomster i verksamhetsområdets omgivning (Vatteninforamtionssystem Sverige (VISS), 2022).

Ytvatten- förekomst

Miljökvalitetsnorm Statusklassning

Ekologisk status Kemisk status Ekologisk status Kemisk status

Storsjön God ekologisk

status 2045 God kemisk

ytvattenstatus* Dålig Uppnår ej god

Jädraån

(Gavleån) God ekologisk

status God kemisk

ytvattenstatus** God Uppnår ej god

* Med undantag i form av mindre stränga krav och tidsfrister

** Med undantag i form av mindre stränga krav

I Figur 4.5 redovisas ytvattenförekomsternas lokalisering och utbredning.

Figur 4.5. Överssiktsbild över ytvattenförekomster i verksamhetens omgivning.

Verksamheten har inga utsläpp till Jädraån och inget direktutsläpp av vatten sker till Storsjön. Påverkan på Jädraån kommer därför inte att utredas närmare. Det indirekta utsläppet av vatten via SMT till Storsjön kommer att beskrivas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

(20)

4.6 Översvämningsrisker/skyfall

Enligt Länsstyrelsen i Gävleborgs läns lågpunktskartering finns ett antal lågpunkter i närområdet som indikerar var vatten kan ansamlas vid skyfall, se Figur 4.6. Inom verksamhetsområdet är dock dessa punkter marginella och bedöms inte påverka verksamheten och kommer därmed inte utredas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

Figur 4.6. Lågpunktskartering av Länsstyrelsen Gävleborg.

4.7 Luftmiljö

Påverkan på luftmiljö beskrivs vidare under avsnitt 5.1. I förevarande avsnitt beskrivs endast rådande förutsättningar.

4.7.1 Partiklar

Halten av partiklar (PM10), för det 36:e värsta dygnet år 2015, vid

verksamhetsområdet uppgick till som mest mellan 18-20 µg/m3, se Figur 4.7 (SLB-analys, 2015).

(21)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Figur 4.7. Utdrag från luftföroreningskartan avseende PM10 för dygn, framtagen av SLB- analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund (SLB-analys, 2015).

Verksamhetens ungefärliga utbredning markerad med lila ellips.

4.7.2 Kvävedioxid

Halten av kvävedioxider (NO2), under det 8:e värsta dygnet år 2015, vid verksamhetsområdet uppgick till som mest mellan 18-24 µg/m3, se Figur 4.8 (SLB-analys, 2015).

(22)

Figur 4.8. Utdrag från luftföroreningskartan avseende kvävedioxider för dygn, framtagen av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund (SLB-analys, 2015).

Verksamhetsområdets ungefärliga placering framgår av röd cirkel. Verksamhetens ungefärliga utbredning markerad med lila ellips.

4.7.3 Växthusgaser

De totala utsläppen av växthusgaser i luftmiljön från industrisektorn i Sandvikens kommun uppgår till cirka 93 649 ton per år (SMHI, 2019), se Figur 4.9.

(23)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Figur 4.9. Utdrag från Nationella emissionsdatabasen för totala växthusgaser (2019).

4.8 Kulturmiljö

Den finns inga fornlämningar eller kulturmiljövårdsområden inom

verksamhetsområdet. Närmaste lämning är en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett minnesmärke (L1951:7819) belägen cirka 350 meter norr om verksamheten på västra sidan av industriområdet, se Figur 4.10.

Påverkan på kulturlämningar kommer inte att utredas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

I området finns även ett riksintresse för kulturmiljövården, detta beskrivs i avsnitt 4.10.

(24)

Figur 4.10. Kulturlämningar i verksamhetens omgivning.

4.9 Naturmiljö

Den rödlistade fågelarten Svart rödstjärt i kategorin nära hotad (NT) har

observerats inom fastigheten Järnverket 6:2 i anslutning till verksamheten. Andra fågelarter som till exempel fiskmås, skrattmås och stare har också observerats i omgivningen kring industriområdet. Verksamheten bedöms inte påverka de rödlistade arterna.

Östra Storsjön, som i Länsstyrelsens naturvårdsprogram anges i klass 2 (mycket höga naturvärden), finns cirka 40 meter söder om verksamheten, se Figur 4.11.

Inga bygg- och anläggningarbeten planeras inom det området varför verksamheten inte bedöms påverka naturvårdsprogrammet.

Inga andra skyddsobjekt kopplat till naturmiljö har identifierats i närområdet kring verksamheten. Påverkan på naturmiljö kommer inte att utredas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

(25)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Figur 4.11. Naturvårdsprogram i verksamhetens omgivning.

4.10 Riksintressen

Ett riksintresse för kulturmiljövård, betecknad Sandvikens stad, sträcker sig in på industriområdet och en av verksamhetens mindre lagerbyggnad ligger inom riksintresset, se Figur 4.12. Riksintresset omfattar industrimiljö från 1800-talet som tydligt visar den bostadssociala strukturen i bolagsägda idealsamhällen.

Riksintresset bedöms inte påverkas av verksamheten och kommer inte att utredas vidare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

(26)

Figur 4.12. Riksintresse för kulturmiljövård.

5 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla följande information:

• Administrativa uppgifter om sökanden

• Icke teknisk sammanfattning

• Redovisning av genomfört samråd

• Ansökans omfattning och avgränsning

• Beskrivning av verksamheten, lokalisering, omfattning, uppskattade mängder avfall och annan teknisk information

• Alternativredovisning inklusive nollalternativ. I alternativredovisningen redovisas alternativa utformningar, möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått

• Beskrivning av rådande miljöförhållanden och hur de förväntas utvecklas om åtgärden inte vidtas

• Beskrivning av verksamhetetens påverkan, effekter och konsekvenser för människors hälsa och för miljön

• Relevanta uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor

(27)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

• Verksamhetetens påverkan på riksintressen, miljömål och miljökvalitetsnormer samt beskrivning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

• Förslag på kontroll, skyddsåtgärder och försiktighetsmått

• Information om hur kravet på sakkunskap är uppfyllt

• Redogörelse för använt underlagsmaterial m m samt referenslista

5.1 Förväntad miljöpåverkan

En bedömning av miljöns känslighet och verksamhetens påverkan kommer att ligga till grund för den samlade bedömningen av de effekter på miljön som kan ske.

Kumulativa effekter kommer att studeras i den mån det är möjligt.

I avsnitten 5.1.1-5.1.5 redovisas en översiktlig påverkan vid normal drift samt i vilken omfattning och på vilket sätt dessa faktorer kommer att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.

5.1.1 Utsläpp till luft, mark och vatten

Verksamheten kommer generera mindre utsläpp till luft genom punktutsläpp av partiklar från bearbetningsmaskiner för bland annat fräsning, blästring, borrning och svarvning. Det uppkommer oljedimma i processerna som renas i

oljedimavskiljare med hög reningsgrad innan utsläpp till luft.

I verksamheten förbrukas rengöringsmedel och färg, mängden VOC som

förbrukas uppgår till omkring 10 ton per år. Utsläpp till luft kommer att utredas vidare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

Utsläpp till vatten sker från SR-behandlingen där produkterna

rostskyddsbehandlas genom fosfatering, från dagvatten i form av nederbörd samt från kylvatten. Förbrukade sköljvatten från SR-behandlingen släpps till SMT:s reningsverk. Utsläpp av dagvatten i form av nederbörd avleds via befintligt dagvattennät inom industriområdet till SMT:s dammar. Kylvatten släpps till en av SMT:s dammar innan utsläpp.

Verksamhetens utsläpp av vatten kommer endast att beskrivas som en indirekt påverkan inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen eftersom vattnet avleds till SMT.

5.1.2 Buller m m.

De dominerade bullerkällorna från verksamheten kommer bland annat från fläktar, filter, och skorstenar från verksamheten framför allt inom fastigheten Järnverket 6:2.

(28)

Buller kommer att beskrivas för verksamheten utifrån de bullerkartläggningar som genomförts samlat för hela Sandvikens industripark.

Ljus, vibrationer, värme, och strålning bedöms inte vara aktuella påverkansfaktorer och utreds därför inte närmare.

5.1.3 Användning av naturresurser och energi

Energi i form av elektricitet och gasol används i verksamheten. Elektricitet används framför allt till de eluppvärmda ugnarna i värmebehandlingen. Gasol används för uppkolning av stål i värmebehandlingen och små mängder gasol används även för skyddsgasframställning samt IR-värme.

Energiförbrukningen kommer beskrivas som en del av verksamheten.

Energibesparande åtgärder genomförs regelbundet. Under 2022 har exempelvis ett projekt genomförts för att minska mängden gasol i värmebehandlingen.

Miljöpåverkan från tillverkning av energi och naturresurser som används beskrivs ej.

Förutom energiförbrukningen i värmebehandlingen och råvaror medför verksamheten en begränsad användning av naturresurser. Inga specifika utredningar kring användningen av naturresurser och energi kommer att ske inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

5.1.4 Klimatpåverkan

Godstransporter till och från verksamheten samt energiförbrukning är de främsta klimatpåverkande faktorerna. Dessa kommer att kvantifieras och beskrivas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. I övrigt utreds inte klimatfrågan närmare.

5.1.5 Påverkan på natur- och kulturmiljö

Verksamheten kommer inte att påverka omkringliggande kulturmiljölämningar eller omgivande naturmiljö och avses inte utredas närmare inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.

5.2 Kumulativa effekter

Inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer de kumulativa effekterna av verksamheten att utvärderas i den omfattning som behövs för att beskriva konsekvenserna för människors hälsa och miljö.

(29)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

5.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer

En utvärdering av normerna för luft och vatten kommer att ske i

miljökonsekvensbeskrivningen. För utsläpp till vatten kommer indirekt påverkan på miljökvalitetsnormerna att utvärderas eftersom utsläppen sker via SMT:s verksamhet.

5.4 Påverkan på miljömål

Följande miljömål bedöms relevanta att belysa i miljökonsekvensbeskrivningen:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Frisk luft

• God bebyggd miljö

Påverkan på miljömålen kommer att utvecklas och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

5.5 Påverkan på riksintressen

En mindre lagerbyggnad ligger inom riksintresset för kulturmiljövård, men den miljöfarliga verksamheten ligger utanför riksintresset. Verksamheten bedöms inte innebära några förändringar som kan tänkas påverka riksintresset negativt. Ingen fördjupad analys av påverkan och konsekvenser av riksintressen kommer därmed att ske i miljökonsekvensbeskrivningen.

5.6 Risker och allvarliga olyckor

I verksamheten hanteras inte en sådan mängd kemikalier eller gaser som kan orsaka allvarliga kemikalieolyckor.

Riskhanteringen är en fortlöpande process och i denna kontrolleras kontinuerligt samtliga identifierade risker och att nya risker inte uppstår. Om en olycka trots allt inträffar finns rutiner för detta samt för att lindra konsekvenserna av denna genom skadebegränsande åtgärder.

Inom ramen för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer en riskutredning av verksamheten att genomföras.

(30)

5.7 Skyddsåtgärder

Enligt miljöbedömningsförordningen ska de åtgärder som planeras genomföras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter beskrivas i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga.

6 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer utifrån ovan nämnda faktorer att avgränsas till att omfatta:

• Utsläpp till luft av stoft, partiklar och VOC

• Utsläpp av vatten till SMT samt hanteringen av emulsioner

• Buller från verksamheten

• Klimatpåverkan från verksamheten, framför allt från värmebehandlingen samt från transporter

• Kumulativa effekter främst med fokus på buller

• Påverkan på miljökvalitetsnormer och miljömål

• Risker och utsläpp i samband med allvarliga olyckor

• Skyddsåtgärder

Enligt Naturvårdsverket vägledning definieras påverkan, effekt och konsekvens enligt följande:

• påverkan är den fysiska åtgärden i sig

• effekt är den förändring som uppkommer i omgivningen

• konsekvens är betydelsen av denna förändring.

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer en uppdelning att göras av påverkan respektive effekt/konsekvens. Effekten av påverkan beskrivs tillsammans med konsekvens.

7 Referenser

AB Sandvik Materials Technology. (2016). Statusrapport mark och grundvatten.

SMT:s stab för miljö.

Sandvikens kommun. (den 22 december 2018). Översiktsplan för Sandvikens kommun 2030.

(31)

Samrådsunderlag Sandvik Mining and Construction Tools AB, Sandviken Inför tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken

Uppdragsnummer 851-002

Sandvikens kommun, P1990:182. (den 10 juli 1990). Områdesbestämmelser och upphävande av detaljplan för Sandvik AB:s industriområde i Sandviken, Sadvikens kommun.

SLB-analys. (2015). Luftföroreningaskartor. (på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund) Hämtat från

https://www.slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/ den 23 mars 2022 SMHI. (2019). Nationella emissionsdatabasen. Hämtat från

https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ den 18 februari 2022 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). (2022a). Hämtat från Jordartskarta 1:1

miljon: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html den 18 februari 2022

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). (2022b). Hämtat från Brunnsarkivet:

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html den 22 mars 2022

Vatteninforamtionssystem Sverige (VISS). (2022). Hämtat från Vattenkartan:

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA99009006 den 18 februari 2022

(32)

Bilaga U1 Förslag på samrådskrets

(33)

Förslag till samrådskrets Sandvik Mining and Construction Tools AB (SMR), Sandviken Närliggande verksamheter

Namn Gatunamn Postnummer Ort e-postadress

Zapp Precision Metals AB SpringEnergy.sweden@zapp.com

IPCO Sweden AB 2453-B Västra Verken 811 81 Sandviken

Göranssonska skolan goranssonskaskolan@sandvik.com

AB Sandvik Materials Technology 811 81 Sandviken

Sandvik Machining Solutions AB martin.mueller@sandvik.com

AB Sandvik Coromant mia.bjarming@sandvik.com

Göransson Arena AB info@goranssonarena.se

COOR Service Management AB 811 81 Sandviken info@coor.com

Ramirent AB sandvik@ramirent.se

Enerco info@enerco.se

Norex Service Sweden AB BOX 53082 400 14 Göteborg

Jernbro Industrial Services AB info@jernbro.com

Linde Sverige AB kundservice.se@linde.com

Circle K Sandviken Årsundavägen Hamngatan 39 811 61 Sandviken

Myndigheter

Namn Gatunamn Postnummer Ort e-postadress

Länsstyrelsen Gävleborgs län gavleborg@lansstyrelsen.se

Västra Gästriklands sämhällsbyggnadsförvaltning vgs@sandviken.se

Kunskapsförvaltningen, Sandviken kommun kunskapsnamnd@sandviken.se

Omsorgsförvaltningen, Sandvikens kommun omsorgsnamnden@sandviken.se

Gästrike Räddningstjänst gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Trafikverket trafikverket@trafikverket.se

Kammarkollegiet registratur@kammarkollegiet.se

Naturvårdverket registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap registrator@msb.se

SMHI registrator@smhi.se

Kemikalieinspektionen kemi@kemi.se

SGU sgu@sgu.se

Fortifikationsverket forv@fortifikationsverket.se

SGI sgi@swedgeo.se

Boverket registraturen@boverket.se

Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se

Sandviken Energi AB info@sandvikenenergi.se

Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se

Föreningar och övriga intressenter

Namn Gatunamn Postnummer Ort e-postadress

Östra Sveriges Luftvårdsförbund frida.eik-ohman@storsthlm.se

Naturskyddsföreningen Gävleborg jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Sandviken Ordförande: sundqvistkarin57@gmail.se

Gästriklands vattenvårdsförening charlotta.holmberg@gastrikevatten.se

Gävleborgs läns Ornitologiska Förening mats.axbrink@telia.com

Villaföreningen Boänge Ordförande: hans.wengelin@gmail.com

Bostadsområde Hedgrind daniel.lindstrom@sandvik.com

Sandvikens IK sikhockey@outlook.com

Sandvikens AIK IB kansli@saikinnebandy.com

Sandvikens Segelsällskap Ordförande: tommy.rydstrand@hotmail.com

Storsjöns Fiskevårdsområdesförening Fiskevårdare: lars@fiskestorsjon.se

Fastighetsägare inom samrådskretsen Ej listade

(34)

©Lantmäteriet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :