Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl

Full text

(1)

Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum

1(18)

Tekniska nämnden 2011-08-25

Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Föredragningslista

*****

Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 3-16.

*****

– Val av justerare, samt dag och tid för justering – Godkännande av dagordning

Ärende Dnr

1 Föregående mötes protokoll

2 Antagande av anbud ramavtal byggnads- och målningsarbeten TN 11/197(7) 3 Information från tekniska förvaltningen

4 Ekonomisk uppföljning t.o.m. juli 2011 TN 11/221(9)

5 Revisorernas övergripande granskning år 2011 TN 11/222(2) 6 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011 TN 11/38(7) 7 Hastighetsöversyn på villagatorna söder om Storgatan i Kils tätort;

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:20

TN 11/238(2)

8 Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:06-19

TN 11/236(2)

9 Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Högboda tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:21

TN 11/237(2)

10 Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Fagerås tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:22-26

TN 11/235(2)

11 Bullerstörningar på Storgatan TN 11/245(2)

12 Remiss - Medborgarförslag angående underlaget på gångstig i Kil TN 11/223(4) 13 Nya regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils

kommun

TN 11/234(2)

14 Stulet befintligt koppartak på reningsverket, Kil, Kils kommun TN 11/246(1)

15 Anmälan av delegeringsbeslut TN 11/21(19)

16 Meddelanden TN 11/22(34)

Berndt Björkman

Ordförande Mujesira Mesinovic

Sekreterare

(2)

1 Dnr

Föregående mötes protokoll

Ordförande frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

(3)

2 Dnr TN 11/197(7)

Antagande av anbud ramavtal byggnads- och målningsarbeten

Kils kommun har genom tekniska förvaltningen begärt in anbud på rubricerad entreprenad.

Begäran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Anbudstiden gick ut den 22 augusti 2011.

Förvaltningen föreslår att nämnden antar det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningsskrivelse.

Vid dagens sammanträde redogör Lena Andersson vik. fastighetschef.

Beslutsunderlag

Förfrågningsunderlag ”Ramavtal byggnads- och målningsarbeten”, 2011-05-26 Tekniska nämndens protokoll 2011-06-22, § 74

Inkomna anbud

Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet.

2. Uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningsskrivelse.

(4)

3 Dnr

Information från tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen informerar om följande:

1. Kväverening 2. Vägen i Säbytorp

3. Upphandling av konstgräs på Sannerudsvallen

4. Rekrytering av ny gatuchef p.g.a. att Leif Nilsson slutar 5. Utomhusmiljö i Fagerås

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

(5)

4 Dnr TN 11/221(9)

Ekonomisk uppföljning t.o.m. juli 2011

Tekniska förvaltningen redovisar uppföljning av drift och investeringar t.o.m. juli 2011.

Drift

Utfallet t o m juli är netto 19.865 tkr, eller 65 % av årsbudgeten. Nettoutfallet hittills är ca 570 tkr lägre än ackumulerad budget.

Orsaken till överskottet mot budget är främst att fakturering från vissa entreprenörer fortfarande släpar. Vidare har kostnaderna för fastighetsunderhåll hittills varit lägre än budgeterat.

Högre kostnader än budgeterat uppvisas framför allt för vinterväghållningen. Vidare har vi haft kostnader om ca 475 tkr för konsultinsatser för markundersökning, Hannäs, som kommer att ersättas av Länsstyrelsen.

Verksamhetsområden som fått ökade kostnader sedan maj månad är bl.a. vinterväghållning, enskilda vägar (p.g.a. sen fakturering), samt parker och naturområden. Risk finns att dessa verksamhetsområden totalt kan få 200-400 tkr större underskott än beräknat i föregående prognos.

Däremot ser resultatet klart bättre ut än tidigare på verksamhetsområdena skogsfastigheter samt vattenverk. Vi har avverkat och sålt betydligt mer skog än beräknat, vilket skulle kunna innebära ett förbättrat resultat med 400-500 tkr jämfört med föregående prognos.

När det gäller vattenverket har den nya VA-taxan gett större intäkter än beräknat för kvartal två.

I stället för en beräknad ökning med 10 % mot kvartal 1, var ökningen hela 18 %, vilket även det skulle kunna innebära ett förbättrat resultat med 400-500 tkr på helåret.

Sammantaget innebär detta att föregående helårsprognos på ca -80 tkr, som togs fram efter maj månad, fortfarande torde kunna hålla. Ökade kostnader inom vissa områden bör kunna kompenseras av ökade intäkter från skogsfastigheter och vattenverk.

Frågetecken finns i nuläget för hur en ev. förändring av semesterlöneskulden m.m. kommer att påverka utfallet. I tertialbokslutet t.o.m. augusti månad kommer fullständiga

periodiseringar att göras och vi får därmed både ett säkrare utfall och en säkrare prognos då.

Investeringar

Utfallet på investeringar t.o.m. juli är 12.907 tkr, eller ca 24 % av årsbudgeten inklusive tilläggsanslag.

Investeringsbudgeten för året uppgår till 26.420 tkr. Tillsammans med tilläggsanslag och övriga förändringar beslutade av kommunfullmäktige är den totala budgeten 54.625 tkr.

Den största enskilda posten är kvävereningsprojektet, med en årsbudget inklusive tilläggsanslag och omdisponering från 2012 på totalt 35.496 tkr, vilket överensstämmer med liggande preliminär betalningsplan.

(6)

4, forts Dnr TN 11/221(9)

Även övriga investeringar i budget beräknas tills vidare genomföras enligt plan.

Dock saknas i nuläget medel för nytt tak till reningsverket (befintligt koppartak stals under sommaren). Kostnaden för självrisken beräknas till ca 5 basbelopp (214 tkr).

Diskussioner om möjlighet till omdisponering inom nämndens investeringsbudget för finansiering av nytt tak kommer att tas med enhetscheferna inom kort, för eventuellt beslut i tekniska nämnden den 25 augusti.

Vid dagens sammanträde redogör ekonom Jonas Andersson för ärendet.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens redovisade uppföljning av drift och investeringar juli, 2011-08-09

Förslag till beslut

Tekniska nämnden lägger den ekonomiska uppföljningen t.o.m. jul 2011 till handlingarna.

(7)

5 Dnr TN 11/222(2)

Revisorernas övergripande granskning år 2011

Kommunrevisorerna kommer även i år att genomföra den årliga granskningen genom dialog och sammanträffande med ledamöterna i nämnderna och kommunstyrelsen.

Huvudinriktningen för årets sammanträffande kommer att vara nämndernas och styrelsens arbete med att följa upp den interna kontrollen.

Kommunrevisorerna kommer att genomföra sin årliga övergripande granskning av tekniska nämndens verksamhet genom besök på nämnden den 27 oktober 2011 kl. 15.00 i samband med nämndens ordinarie sammanträde.

Revisorernas besök är en del av en pågående granskning. Ärendet är av den karaktären att sammanträdet inte kan vara öppet för allmänhet eller andra intressenter.

Beslutsunderlag

Kommunrevisorernas skrivelse 2011-06-21

Förslag till beslut

Tekniska nämnden hälsar kommunrevisorerna välkommen torsdag den 27 oktober 2011 kl.

15.00 på kommunkontoret, sammanträdeslokal Mellanfryken.

(8)

6 Dnr TN 11/38(7)

Uppföljning av intern kontrollplan för 2011

Ärendet redovisas på tekniska nämndens sammanträde.

Förslag till beslut

(9)

7 Dnr TN 11/238(2)

Hastighetsöversyn på villagatorna söder om Storgatan i Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:20

Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i den del av centrum som är söder om Storgatan, är också villagator, men flera av dessa gator har olika karaktär. På dessa gator föreslås hastigheten bli 40 km i timme.

Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort på gatorna söder om Storgatan. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten,

framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet på villagatoran söder om Storgatan i Kils tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet på villagatorna söder om Storgatan, nr 1715 2011:20. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2011.

Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet.

Beslutsunderlag

Vecturas rapport ”Rätt fart i Kil”, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2011-07-18

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr 1715 2011:20

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet på villagatorna söder om Storgatan i Kils tätort.

2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet på villagatorna söder om Storgatan nr 1715 2011:20.

3. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2011.

(10)

8 Dnr TN 11/236(2)

Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Kils tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:06-19

Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i bostadsområden blir 30 km i timme och på några genomfartsgator 40 km i timme.

Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort inne i kommunens bostadsområden. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme, i några enstaka områden är hastigheten 30 km i timme. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten,

framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Kils tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet i bostadsområden inom Kils tätort, nr 1715 2011:06-19. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2011.

Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet.

Beslutsunderlag

Vecturas rapport ”Rätt fart i Kil”, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2011-07-18

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr 1715 2011:06-19

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Kils tätort.

2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet i bostadsområden nr 1715 2011:06-19.

3. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2011.

(11)

9 Dnr TN 11/237(2)

Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Högboda tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:21

Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i bostadsområden blir 30 km i timme och på några genomfartsgator 40 km i timme. Bostadsområden i Kils tätort är genomförbara med de bostadsområden som finns i Högboda tätort.

Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort inne i kommunens bostadsområden. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme i

bostadsområden i Högobda. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten,

framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Högboda tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom

bostadsområdet inom i Högboda, nr 1715 2011:21. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2011.

Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet.

Beslutsunderlag

Vecturas rapport ”Rätt fart i Kil”, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2011-07-18

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr 1715 2011:21

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Högboda tätort.

2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom bostadsområdet i Högboda nr 1715 2011:21.

3. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2011.

(12)

10 Dnr TN 11/235(2)

Hastighetsöversyn i bostadsområden inom Fagerås tätort; Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet nr 1715 2011:22-26

Kils kommun har anlitat konsultföretag Vectura för att göra en trafiknätsanalys och hastighetsplan för Kils kommun. I Vecturas hastighetsplan för Kils tätort föreslås att hastigheten i bostadsområden blir 30 km i timme och på några genomfartsgator 40 km i timme. Bostadsområden i Kils tätort är genomförbara med de bostadsområden som finns i Fagerås tätort.

Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om att bilister kör för fort inne i kommunens bostadsområden. I dagsläget är hastigheten 50 km i timme i

bostadsområden i Fagerås. Tekniska förvaltningen anser att det är önskvärt att det finns en enhetlig hastighet i kommunens bostadsområden. Sedan tidigare finns ett principbeslut i tekniska nämnden om att 30 km i timmen endast skyltas vid skolor och förskolor inom Kils kommuns tätort.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta med hänsyn till trafiksäkerheten,

framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Fagerås tätort. I samband med det, vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom

bostadsområdet inom i Fagerås, nr 1715 2011:22-26. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2011.

Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid dagens sammanträdet.

Beslutsunderlag

Vecturas rapport ”Rätt fart i Kil”, februari 2011 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2011-07-18

Kils kommuns lokala trafikföreskrifter nr 1715 2011:22-26.

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden beslutar med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön att införa 40 km i timmen som högsta tillåtna hastighet i bostadsområden i Fagerås tätort.

2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsning av hastighet inom bostadsområdet i Fagerås nr 1715 2011:22-26.

3. Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2011.

(13)

11 Dnr TN 11/245(2)

Bullerstörningar på Storgatan

Lotta Svensson, hotellchef på Kils Hotell & Restaurang har inkommit med ett klagomål om störande musik från bilar på Storgatan kvällar och nätter. Hotellgäster lämnar uttalanden på hotellets hemsida att det inte går att sova på grund av hög musik. Det är inte roligt som hotellägare att höra detta återkommande gånger och risk är att gästerna inte kommer tillbaka p.g.a. detta. Det ger en väldig fel bild utav Kil, samt det är ju hon som hotellägare som råkar illa ut. Hon föreslår avstängning av en del av Storgatan nattetid efter kl. 24.00.

Tekniska förvaltningen får framförallt sommartid in många klagomål om bullerstörningar från fordonsbundna ungdomar nattetid. Bullret kommer dels från billjud (däcktjut och motorvarvningar) men framförallt från bilarnas ljudanläggningar.

Tekniska nämnden har redan behandlat ärende om bullerstörningar på Storgatan den 2010- 03-25, § 20 och beslutat att avslå tekniska förvaltningens förslag om avstängning av Storgatan.

Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef/tf teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Lotta Svenssons skrivelse, 2011-08-11

Tekniska nämndens protokoll 2010-03-25, § 20 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2010-02-26

Förslag till beslut

(14)

12 Dnr TN 11/223(4)

Remiss - Medborgarförslag angående underlaget på gångstig i Kil

Tim Lindow, Kiselvägen 1, 665 35 Kil, har lämnat in ett medborgarförslag om att en gångstig mellan Östra och Västra Stenåsen ska grusas upp för att underlätta för boende på Östra och Västra Stenåsen att ta sig till busshållsplatsen på Ravinvägen.

Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Gångstigen mellan Östra och Västra Stenåsen används flitigt av bussresenärer som ska till och från busshållsplatsen på Ravinvägen. I Kils kommuns gång- och cykelvägsplan finns denna stig med som en identifierad brist och ett förslag till att göra en gång- och cykelväg finns. Det finns några praktiska aspekter, som närheten till kraftledningarna och behovet av fri tillgång till kommunens VA-ledningar som gör att det är svårt att bygga en riktig gång- och cykelväg där.

Tekniska förvaltningen är därför positiv till att grusa upp gångstigen och att det blir en gångstig för sommarbruk, dvs. gångstigen kommer inte att plogas vintertid. Uppskattad kostnad för att grusa upp stigen är 30 000 kronor. Om vädret tillåter kan arbetet starta under hösten 2011, annars kan arbetet påbörjas tidigast våren 2012.

Förvaltningen förordar att man i samband med att en uppgrusning av gångstigen sker, gör en åtgärd för att hastighetssäkra passagen över väg 715 vid korsningen Dalliden/Västra Stenåsen. Många skolungdomar och bussresenärer korsar vägen redan i dag och det är rimligt att anta att det blir ännu fler som gör det om gångstigen blir uppgrusad. I Kils kommuns gång- och cykelvägsplan är denna korsning med som en högt prioriterad åtgärd som behöver göras snarast med tanke på att det uppskattningsvis är ca 60 personer och en stor del av dessa är ungdomar, som korsar vägen två gånger om dagen för att komma till och från busshållsplatsen på Ravinvägen. Uppskattad kostnad för en hastighetssäkrad GC- passage är 120 000 kronor.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att bifalla Tim Lindows medborgarförslag.

Vidare föreslås att nämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 120 000 kronor.

Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tim Lindows medborgarförslag, 2011-06-12 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 113 Kils kommuns gång- och cykelvägsplan

Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2011-07-18

Förslag till beslut

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla Tim Lindows medborgarförslag.

2. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 120 000 kronor.

(15)

13 Dnr TN 11/234(2)

Nya regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun

Kils kommun betalar ut ett bidrag till enskilda vägar utan statligt driftbidrag. Bidrag betalas ut till väg med en minsta längd om 200 m, om vägen är en utfartsväg för minst en bostadsfastighet. Sökanden ska vara folkbokförd på fastigheten som är belägen vid en vägsträcka som ansökan avser. Bidrag utgår inte för de första 200 m och är därefter tre kronor per meter.

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden tagit fram ett förslag till en reviderad version av Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun.

Förslaget innebär att varje väghållare får ansökan om kommunalt bidrag en gång om året.

Bidrag kan sökas för dikning, trumbyten och underhållsgrusning. I ansökan måste

väghållaren uppge vad ansökan avser och utifrån det fattar tekniska förvaltningen beslut om vilka vägar som är berättigade till bidrag och bidragens storlek.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den reviderade upplagan av Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun.

Gatuingenjör Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun daterat 2011-07-26 Gatuingenjörens tjänsteskrivelse 2011-07-29

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade upplagan av Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Kils kommun.

(16)

14 Dnr TN 11/246(1)

Stulet befintligt koppartak på reningsverket, Kil, Kils kommun

Ärendet redovisas på tekniska nämndens sammanträde.

Förslag till beslut

(17)

15 Dnr TN 11/21(19)

Anmälan av delegeringsbeslut

Tekniska förvaltningen har upprättat en förteckning över delegeringsbeslut fattade under juli/augusti 2011.

Beslutsunderlag

Förteckning över delegeringsbeslut juli/augusti 2011

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner den redovisade anmälan av delegeringsbeslut.

(18)

16 Dnr TN 11/22(34)

Meddelanden

Följande cirkulär, skrivelser, protokoll m.m. har kommit in till tekniska nämnden:

• Sveriges Kommuner och Landsting, (Cirkulär 11:32), Viktiga domar från Högsta domstolen ang. trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med

Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011.

• Sveriges Kommuner och Landsting, Nyhetsbladet Offentliga Fastigheter (2010:17).

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 92, Tertialbokslut per den 30 april 2011.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 93, Övergripande mål för Kils kommun 2012-2014.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 95, Investeringar för planperioden 2012-2014.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 96, Driftbudget för planperioden 2012-2014.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 97, Resultat-, balans- och kassaflödesbudget.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 101, Om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan

åk 7-9, Kil.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 102, Val av styrgrupp för projektet Sannerudsskolans om- och tillbyggnad.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 103, Fortsatt utbyggnad av Lövenstrand.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 104, Revidering av arvodesbestämmelser fr.o.m. 2011-01-01.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 106, Omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 för ombyggnad av kök Fryksta station.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 107, Omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2011 för inköp av vägsladdar samt utbyte av vägmärken.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 110, Redovisning av inkomna klagomål/ synpunkter för perioden januari-april 2011.

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 113, Medborgarförslag angående underlaget på gångstig i Kil.

• Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-09, § 166, Tidplan, organisation och planeringsförutsättningar för Sannerudsskolans om- och tillbyggnad.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, skrivelser, protokoll m.m.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :