Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Full text

(1)

1

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening

Kallelse till föreningsstämma 2017

Medlemmarna i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.

Tid: Lördagen den 25 mars 2017 kl. 10:00. Registrering startar 09:30.

Plats: Hemmesta högstadieskolas matsal 6-9, Motionsvägen 4.

För rösträtt gäller att varje fastighet har en (1) röst. Rösträtt kan överlåtas genom fullmakt.

Varje medlem kan företräda en (1) fullmakt.

Värmdö i februari 2017

Paul Bengtsson, ordförande i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för föreningsstämman 3. Val av sekreterare för föreningsstämman

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare (närvaroförteckning) 5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordningen

7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse 2016 sid 2-4 8. Behandling av revisionsberättelse 2016 samt beslut

om ansvarsfrihet för styrelsen sid 5

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 2016 samt beslut om

hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras sid 6-8 10. Framställning från styrelsen och/eller behandling av motioner

11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat 2017 samt debiteringslängd sid 9 12. Fastställande av debiteringslängd, uttaxerat belopp och senast

förfallodag av vägavgift den 30 april 2017 sid 10

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

14. Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsuppleant 15. Val av valberedning för ett (1) år varav en sammankallande

16. Styrelsens förslag på Evlingedagar den 22 april och 23 september 17. Meddelande om tid och plats för protokolljustering

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt 19. Föreningsstämman avslutas

(2)

2 Styrelsen för Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening med

organisationsnummer 814000-0236 lämnar här årsredovisning för 2016.

Förvaltningsberättelse 2016

Samfälligheten förvaltar 15,2 km väg (23 st.), parkeringsplatser (4 st.) och grönområden med en total areal på 145,9 ha (mark 92,4 ha och vatten 53,5 ha).

Fastighetsfördelning och andelstal

Samfälligheten består av 349 fastigheter (236 permanentboende, 103 fritidsboende, 2 obebyggd).

Dessutom finns 8 fastigheter med högre andelstal än 1, 3, 5 (Värmdö kommun två fastigheter;

ridskola och privatstall, Södra Evlinge Båtklubb, Norra Evlinge gård samt fyra fastigheter inom Norra Evlinge Gård). Totalt 2 181 andelstal, utdebitering 500 kr/andelstal för 2016.

Styrelsens sammansättning samt övriga förtroendevalda

Paul Bengtsson ordförande

Bertil Friman kassör

Tanja Ingman ledamot

Peter Ahlm ledamot

Ulf Antfolk ledamot

Fredrik Sjöstedt ledamot

Ann-Britt Löfgren ledamot

Nina Eriksson ledamot

Carin Ahlin revisor, Sifferhäxan AB

Lars-Bertil Persson revisorsuppleant

Lars-Göran Emanuelsson sammankallande Valberedningen

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft 8 protokollförda styrelsemöten. Samfällighetens bokföring har lagts ut externt till Stora Vika Redovisning. Till vagevlinge@gmail.com har under året inkommit 96 ärenden vilka har besvarats och/eller behandlats i styrelsen. Information till

fastighetsägarna har skett via hemsidan www.evlinge.com och anslagstavlor. Kallelse och

stämmohandlingar har skickats ut som brevpost. Vägavgift har sänts ut via redovisningssystemet Autoinvoice-utskick. Ett informationsblad har tagits fram, främst riktat till nyinflyttade och har lagts ut på hemsidan.

Väghållning barmark - Ny vägbeläggning genomfördes i oktober på valda sträckor, i stort sett enligt plan, men anpassat till aktuella iakttagelser av vägarnas skick. Total ny vägbeläggning blev 12 000 m2 och genomfördes av Masab Asfalt entreprenör. Alla vägdiken klipptes i juni av Lövlunda Entreprenad.

I maj genomfördes tillsammans med Trafikverket en besiktning av ett antal vägar. Trafikverket kommenterade några vägskyltar samt att vi uppmanades att byta sidomarkeringsstolpar vid våra farthinder. Korrigeringar för vägskyltar och ändringar vid farthinder har genomförts under hösten.

Väghållning vinter - Avtalet för väghållning förnyades för perioden 2016-2017 med entreprenören Kentas Last & Schakt AB.

(3)

3 3 Grönområden

Underhållet av våra grönområden är på vissa håll eftersatt i skogspartier och längs strandlinjen.

Utifrån Skogsstyrelsens rådgivning 2014 startade i oktober skogsutglesning vid Evlinge Skolväg mot lekparken. Utglesningen gällde främst gran. Syftet är att öka skogens miljövärden och mångfald.

Arbetet har genomförts av Hasseltorp Skog & Naturvård.

I våras ansökte styrelsen om bidrag från Skogsstyrelsen om miljöinvestering för skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet. Ansökan beviljades i december och vi får stöd med 94 500 kronor för 10,5 hektar. Bidraget grundar sig på underlaget från Skogstyrelsens rådgivning 2014 och gäller för 4 områden. För att bidraget ska betalas ut under 2017 ska de fyra områdena genomföras och redovisas samma år.

Utmed strandlinjen från gamla badet och mot Centrumbryggan har vassklippning på land och i vatten samt upptagning av stubbar genomförts. Genom att klippa vass i vattnet och på land skapas bättre miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som ökar värdet för oss alla. Delar av arbetet genomfördes vid höstens Evlingedag och vassklippningen genomfördes av Maxtech AB.

Evlingedag i april och september har genomförts tillsammans med ca 35 fastighetsägare per tillfälle.

Ett bra jobb har utförts, men styrelsen konstaterar fortfarande behovet av fler som deltar vid dessa dagar. Under säsongen har badplatser, fotbollsplan, gångstigar och ängar klippts. Under året har åtta fastighetsägare lämnat in önskemål om trädavverkning och alla har godkänts.

Övrigt

Vattenkvalitén i våra badvatten och främst gamla badet fick inte det bästa resultatet inför badsäsongen. Vid två tillfällen har vattenprover tagits och vid andra provet fick alla bad tjänligt vatten. Nya vattenprover ska tas årligen och är ett krav från kommunen.

Fiber - Under året har öppen fiber installerats och klart i juni. Avtal för schaktning vid nedläggning av fiberledning har tecknats och garantitiden på återställning är två år från den 15 mars 2016.

Busshållplatser - Bussväderskydd vid korsningen Evlingevägen/Hinsavägen och Evlingevägen/Betesvägen har satts upp av SL.

Kommentarer till bokslutet 2016

Samfällighetens ekonomi är god och i huvudsak ligger kostnaderna nära budget eller under.

Resultatet för 2016 uppgick till 41 930 kronor. Vi har utestående fordringar från 2011 till 2016 på totalt 10 625 kronor, ärendena är under behandling. Av dessa 10 625 kronor beräknas 5 000 kronor vara utmätningsbara och 5 625 kronor icke utmätningsbara. De icke utmätningsbara

fordringarna kostnadsförs 2017.

Kostnaden för väg barmark blev 986 129 kronor och avser ny vägbeläggning, trafikskyltar och mindre underhåll. Här har vi förutom budget använt avsatt vartannat-års-fonden på 500 000 kr.

Med en mild vinter under 2016 blev den totala kostnaden för vinterväg 198 131 kronor.

Kostnaden för grönområden blev 138 367 kronor att jämföras mot budget 140 000 kronor.

Kostnaden avser skogsutglesning, vassklippning, upptagning stubbar, ängsklippning, vattenprover, förbrukningsmaterial.

(4)
(5)

5

(6)

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening Sida: 1

814000-0236

Resultatrapport

Utskrivet: 17-01-30

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 Senaste vernr: A146

Resultatenhet: Hela företaget Period: 16-01-01 - 16-12-31

Perioden Period fg år Periodbudget

Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning

3010 Vägavgift, tomt - VEFF 1 000,00 1 000,00 1 000,00

3040 Vägavgift, fritid - VEFF 154 500,00 154 500,00 154 500,00

3050 Vägavgift, permanent - VEFF 587 500,00 590 000,00 590 000,00

3520 Vägavgifter övriga 345 000,00 345 000,00 345 000,00

3550 Statliga bidrag 32 540,14 40 458,00 32 428,00

3591 Påminnelseavgift 25,00 725,00 0,00

3740 Öres- och kronutjämning -0,85 0,00 0,00

S:a Nettoomsättning 1 120 564,29 1 131 683,00 1 122 928,00

Övriga rörelseintäkter

3900 Övriga rörelseintäkter 875,00 24 499,00 0,00

S:a Övriga rörelseintäkter 875,00 24 499,00 0,00

S:a Rörelseintäkter mm 1 121 439,29 1 156 182,00 1 122 928,00

Bruttovinst 1 121 439,29 1 156 182,00 1 122 928,00

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader

5030 Vägunderhåll barmark -986 129,00 -57 360,50 -900 000,00

5130 Underhåll, manuella pumpbrunnar -2 795,00 0,00 -5 000,00

5800 Vägunderhåll vinterväg -198 131,00 -235 932,00 -300 000,00

5860 Bodar Midsommarängen 0,00 -8 607,00 -40 495,00

5870 Underhåll drift byggnader -6 477,02 -1 615,26 -10 000,00

5910 Grönområden -138 366,51 -51 236,50 -140 000,00

5930 Möteskostnader årsstämma -20 310,50 -11 947,00 -12 000,00

5940 Konsultkostnader -18 750,00 -7 750,00 -10 000,00

6071 Administrativa kostnader -3 006,65 -5 111,50 -3 000,00

6072 Trycksaker 0,00 -3 936,00 0,00

6073 Utskick (tryck porto m.m) -2 863,00 -15 619,88 -10 000,00

6110 Kontorsmateriel -3 936,00 -3 536,00 -3 000,00

6250 Postbefordran 0,00 -4 206,00 0,00

6420 Ersättning till revisor -4 375,00 -3 750,00 -5 000,00

6530 Redovisningstjänster -12 564,00 0,00 -25 000,00

6570 Bankkostnader -1 211,00 -2 332,50 -2 000,00

6970 Övriga kostnader -8 985,49 -12 161,50 -5 000,00

6971 Registerkostnader -9 873,00 -6 881,25 -8 000,00

S:a Övriga externa kostnader -1 417 773,17 -431 982,89 -1 478 495,00

Personalkostnader

7010 Lön till kollektivanställda 0,00 -12 130,00 0,00

7240 Styrelsearvoden 0,00 -45 000,00 0,00

7510 Lagstadgade sociala avgifter -15 185,00 -15 736,00 -17 600,00

7610 Utbildning 0,00 0,00 -1 500,00

7630 Styrelsearvoden -56 000,00 0,00 -56 000,00

7631 Lön arbete grönområden 0,00 0,00 -10 000,00

7632 Lön för arbete bod 0,00 0,00 -1 000,00

S:a Personalkostnader -71 185,00 -72 866,00 -86 100,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -1 488 958,17 -504 848,89 -1 564 595,00

Rörelseresultat före avskrivningar -367 518,88 651 333,11 -441 667,00

Avskrivningar

7821 Avskrivningar på byggnader -40 495,00 -40 495,00 0,00

S:a Avskrivningar -40 495,00 -40 495,00 0,00

Rörelseresultat efter avskrivningar -408 013,88 610 838,11 -441 667,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -408 013,88 610 838,11 -441 667,00

(7)

7

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening Sida: 2

814000-0236

Resultatrapport

Utskrivet: 17-01-30

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 Senaste vernr: A146

Resultatenhet: Hela företaget Period: 16-01-01 - 16-12-31

Perioden Period fg år Periodbudget

Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 0,00 63,36 0,00

8314 Skattefria ränteintäkter 9,00 0,00 0,00

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9,00 63,36 0,00

Räntekostnader och liknande resultatposter

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -65,00 0,00 0,00

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -65,00 0,00 0,00

S:a Resultat från finansiella investeringar -56,00 63,36 0,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -408 069,88 610 901,47 -441 667,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -408 069,88 610 901,47 -441 667,00

Bokslutsdispositioner

8860 Avsättningsfond vägunderhåll -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

8871 Varannatårs-fond avsättning 0,00 -500 000,00 500 000,00

8872 Varannatårs-fond lyft 500 000,00 0,00 0,00

S:a Bokslutsdispositioner 450 000,00 -550 000,00 450 000,00

Resultat före skatt 41 930,12 60 901,47 8 333,00

Beräknat resultat 41 930,12 60 901,47 8 333,00

8999 Årets resultat -41 930,12 -60 901,47 0,00

(8)

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening Sida: 1

814000-0236

Balansrapport

Utskrivet: 17-01-30

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31 Senaste vernr: A146

Resultatenhet: Hela företaget Period: 16-01-01 - 16-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1224 Bod 80 990,00 0,00 80 990,00

1249 Avskrivning bod -40 495,00 -40 495,00 -80 990,00

S:a Materiella anläggningstillgångar 40 495,00 -40 495,00 0,00

S:a Anläggningstillgångar 40 495,00 -40 495,00 0,00

Omsättningstillgångar Fordringar

1510 Kundfordringar 11 075,00 -450,00 10 625,00

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 0,00 44,00 44,00

1670 Fodran ff 1 500,00 -1 500,00 0,00

1675 Återkrav 1 993,00 -1 993,00 0,00

1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 0,00 8 062,00 8 062,00

S:a Fordringar 14 568,00 4 163,00 18 731,00

Kassa och bank

1910 Placeringskonto 125 867,58 0,00 125 867,58

1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 864 756,27 -380 242,88 484 513,39

S:a Kassa och bank 990 623,85 -380 242,88 610 380,97

S:a Omsättningstillgångar 1 005 191,85 -376 079,88 629 111,97

S:A TILLGÅNGAR 1 045 686,85 -416 574,88 629 111,97

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital

2091 Eget kapital 0,00 -129 817,38 -129 817,38

2098 Föregående års resultat -129 817,38 68 915,91 -60 901,47

2099 Årets resultat -60 901,47 18 971,35 -41 930,12

S:a Eget kapital -190 718,85 -41 930,12 -232 648,97

Avsättningar

2201 Varannantårs fond -500 000,00 500 000,00 0,00

S:a Avsättningar -500 000,00 500 000,00 0,00

Kortfristiga skulder

2611 Reserv vägar -337 000,00 -50 000,00 -387 000,00

2661 Okända inbetalningar -568,00 568,00 0,00

2662 Återbetalas dubbel bet -7 400,00 7 400,00 0,00

2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -10 000,00 537,00 -9 463,00

S:a Kortfristiga skulder -354 968,00 -41 495,00 -396 463,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 045 686,85 416 574,88 -629 111,97

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

(9)

9

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 813000-0236

BUDGET 2016-UTFALL 2016-BUDGETFÖRSLAG 2017

Budget 2016 Utfall 2016 not Budget 2017

Vägavgift, tomt 1 000 1 000 1 000

Vägavgift, fritid 154 500 154 500 154 500

Vägavgift, permanent 590 000 587 500 * 590 000

Vägavgift övriga 345 000 345 000 345 000

Kreditförluster, avsättning ** - 5 625

Påminnelseavgifter 25

Delsumma: 1 090 500 1 088 025 1 084 875

Bidrag Trafikverket 32 428 32 540 25 399

Bidrag Skogsstyrelsen 94 500

Övriga intäkter - 875 -

Totala intäkter 1 122 928 1 121 440 1 204 774

Vägunderhåll, barmark - 900 000 - 986 129 - 100 000

Vägunderhåll, vinterväg, - 300 000 - 198 131 - 275 000 Underhåll, manuella pumpbrunnar - 5 000 - 2 795 - 5 000

Bodar - 40 495 - 40 495

Lön för arbete bod - 1 000 - 1 000

Underhåll drift byggnader - 10 000 - 6 477 - 7 000

Grönområden - 140 000 - 138 367 - 140 000

Möteskostnader årsstämma - 12 000 - 9 163 - 8 000

Konsultkostnad - 10 000 - 18 750 - 5 000

Administrativa kostnader - 3 000 - 3 007 - 3 000 Utskick (tryck, porto mm) - 10 000 - 14 011 - 14 000 Kontorsmateriel - 3 000 - 3 936 - 4 000

Bankkostnader - 2 000 - 1 211 - 1 500

Övriga kostnader - 5 000 - 8 985 - 9 000 Registerkostnader - 8 000 - 9 873 - 10 000 Extern redovisningskonsult - 25 000 - 12 564 - 20 000 Revisionsarvode - 5 000 - 4 375 - 5 000

Styrelsearvode - 56 000 - 56 000 - 56 000

Sociala avgifter - 17 600 - 15 185 - 17 600

Utbildning - 1 500 - 1 500

Ränteintäkter - - 56 - Reservfond, avsättning enligt stadgar - 50 000 - 50 000 - 50 000

Varannatårsfond, avsättning - 450 000

Varannatårsfond, lyft 500 000 500 000

Summa Kostnader - 1 104 595 - 1 079 510 - 1 182 600

Summa budgetresultat 18 333 41 930 22 174

* Därav 2500 kr som fordran på medlem som ännu inte har betalt.

** Total fordran för åren 2011-2016: 10625 kr, därav 5000 kronor utmätingsbart och 5625 troligtvis inte utmätningsbart, därav avsättningen

9

(10)

10 10

Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 Summa debiterad avgift kr

Andelstal 1 debiterad avgift 500 kr/år och fastighet

Värmdö-Evlinge, 1:59, 1:70 1 000

Andelstal 3 debiterad avgift 1 500 kr/år och fastighet Valborgsudd, 2:1

Värmdö-Evlinge, 1:11, 1:13, 1:15, 1:18, 1:20, 1:23, 1:26, 1:33, 1:40, 1:41, 1:43, 1:46, 1:58, 1:60, 1:64, 1:65, 6:3, 6:5, 6:7, 6:12, 6:16, 6:23, 6:25, 6:27, 6:28, 6:31, 6:32, 6:37, 6:38, 6:39, 6:40, 6:42, 6:50, 6:52, 6:57, 6:58, 6:59, 6:61, 6:64, 6:66, 6:68, 6:69, 6:70, 6:74, 6:77, 6:78, 6:79, 6:80, 6:81, 6:83, 6:87, 6:88, 6:95, 6:97, 6:100, 6:101, 6:102, 6:103, 6:105, 6:113, 6:114, 6:115, 6:116, 6:117, 6:118, 7:3, 7:4, 7:6, 7:9, 7:11, 7:12, 7:14 7:16, 7:17, 8:8, 8:18, 8:24, 8:28, 8:31, 8:34, 8:38, 8:40, 8:45, 8:47, 8:48, 8:50,

8:58, 8:70, 8:72, 8:73, 8:80, 8:84, 8:93, 8:94 Värmdö-Fågelsången, 2:1.

Älvsby, 1:21, 1:22, 1:27, 1:32, 1:38, 1:46, 1:49 154 500

Andelstal 5 debiterad avgift 2 500 kr/år och fastighet

Värmdö-Evlinge, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12, 1:14, 1:16, 1:17, 1:19, 1:21, 1:22, 1:24, 1:25, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:42, 1:44, 1:45, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:61, 1:62, 1:66, 1:68, 1:69, 6:2, 6:4, 6:6, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:13, 6:14, 6:15, 6:17, 6:18, 6:19, 6:21, 6:22, 6:24, 6:26, 6:29, 6:30, 6:33, 6:34, 6:35, 6:36, 6:41, 6:43, 6:44, 6:45, 6:46, 6:47, 6:48, 6:49, 6:51, 6:53, 6:54, 6:55, 6:56, 6:60, 6:62, 6:63, 6:65, 6:67, 6:71, 6:72, 6:73, 6:75, 6:76, 6:82, 6:84, 6:85, 6:86, 6:89, 6:90, 6:91, 6:92, 6:93, 6:94, 6:96, 6:99, 6:104, 6:106, 6:107, 6:108, 6:109, 6:110, 6:111, 6:112, 6:119, 6:120, 7:2, 7:5, 7:7, 7:8, 7:10, 7:13, 7:15, 8:2, 8:3, 8:4, 8:5, 8:6, 8:7, 8:9, 8:10, 8:11, 8:12, 8:13, 8:14, 8:15, 8:16, 8:17, 8:19, 8:20, 8:21, 8:22, 8:23, 8:25, 8:26, 8:27, 8:29, 8:30, 8:32, 8:33, 8:35, 8:36, 8:37, 8:39, 8:41, 8:42, 8:43, 8:44, 8:46, 8:49, 8:51, 8:52, 8:53, 8:54, 8:55, 8:56, 8:57, 8:59, 8:60, 8:61, 8:62, 8:63, 8:64, 8:65, 8:66, 8:67, 8:68, 8:69, 8:71, 8:74, 8:75, 8:76, 8:77, 8:78, 8:79, 8:81, 8:82, 8:83, 8:85, 8:86, 8:87, 8:88, 8:89, 8:90, 8:91, 8:92, 8:95, 8:96, 9:2, 9:3, 9:4, 9:5, 9:6, 10:1, 11:2, 11:3, 11:4, 11:5, 11:6

Älvsby 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43,

1:44, 1:45, 1:47, 1:48, 1:50, 1:51, 1:52 590 000

Övriga fastigheter

Värmdö-Evlinge Andelstal debiterad avgift kr/år

1:3 32 16 000

1:4 13 6 500

1:5 10 5 000

1:6 6 3 000

1:67 8 4 000

11:1 52 26 000

11:8 473 236 500

11:7 96 48 000 345 000

Totalt antal andelstal: 2181 Summa 1 090 500

Senast betalningsdag för vägavgift 2017-04-30.

Denna debiteringslängd har gått ut med kallelsen till föreningsstämman. Debiteringslängden och en fullständig fastighetsägareförteckning är framlagd vid stämman 2017-03-25.

(11)

Anteckningar

(12)

11

FULLMAKT

Varje medlem i Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening har en röst.

Varje medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.

Varje ombud får genom fullmakter företräda högst en medlem.

Fullmakt skall vara skriftlig och daterad.

Ort Värmdö/Stockholm den ……… 2017

Fullmakt för ……….

Att företräda (namn på fastighetsägaren) ………..…

Med fastighetsbeteckningen Värmdö-Evlinge/Älvsby ………...

……….

Fastighetsägarens egenhändiga namnteckning

(Fullmakt behöver inte vara bevittnad. Använd endast detta formulär)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :