• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G

för

Sköldkörtelförbudet

Org.nr. 802017-7591

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 3

- balansräkning 4

- noter 5

- underskrifter 6

Sida 1 av 6

Digitally signed by Verified Date: 2020.03.28 21:09:38 GMT Reason: Signed by Verified Location:

(2)

Sköldkörtelförbudet

Org.nr. 802017-7591

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, tar fram Sifo-rapporter, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av regionala och lokala föreningar kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för individanpassad sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap.

Förbundets säte är Stockholm och förbundet verkar också genom länsföreningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2019 har förbundet haft organisatoriska utmaningar. Bland annat har dessa kretsat kring revisionen för 2018 som först i december 2019 kunde läggas till handlingarna och flera förtroendevalda har valt att lämna sina uppdrag i förtid. Detta har inneburit fler extra val till styrelsen. Detta har gjort att förbundet tappat fart och många av de satsningar som var tänkta att genomföras fått stå tillbaka för intern organisationsutveckling. Ett glädjande resultat är att hela 5 nya länsföreningar startat upp under året i Västerbottens län, Östergötlands län, Örebro län, Stockholms län och Värmlands län.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1 657 422 1 125 557 835 500 843 060

Resultat efter finansiella poster 676 495 -1 077 180 -9 454 355 427

Soliditet (%) 65,34 -54,55 71,19 95

Balansomslutning 715 735 382 748 1 223 496 920 261

Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 2 av 6

Ekonomiska skillnader mot föregående år

Förbundet visar därmed ett positivt ekonomiskt resultat som är tänkt att bygga en buffert för framtiden. 2018 gjordes en stor ekonomisk satsning på opinionsbildande arbete som förbundsmötet beslutade om, kampanjen ”De Vårdlösa” detta innebar att förbundets sparade kapital till större delen förbrukades. Det är rimligt att förbundet har ett års verksamhetskostnader i sparat kapital för att kunna stå starka om intäkterna sviker eller om medlemsregistreringen inte fungerar.

Arvodena är markant höjda från föregående år då förbundsmötet i augusti 2019 valde att deltidsarvodera ordförande för förbundet.

Förbundsmötet valde också att tillsätta en auktoriserad revisor för förbundet vilket ökat kostnaderna för revision markant under året.

Kostnaden är dels för den årliga revisionen och för löpande rådgivning.

Styrelsen har beslutat att det första årliga bidraget till en godkänd länsförening betalas ut 6 månader efter det första ordinarie årsmötet.

För 2019 har det inneburit att både startbidrag och första årliga bidrag betalats ut till de nya föreningarna i Västerbottens län, Skåne län och Hallands län. Vi vet att medlemmarna uppskattar närheten till förbundet och att det händer saker nära där man bor och då är länsföreningarna oerhört viktiga för att både rekrytera och behålla medlemmar. Ekonomiskt stöd från förbundet är en viktig förutsättning för att nya föreningar ska kunna komma igång och bedriva sin verksamhet – därav styrelsens beslut.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

(3)

Sköldkörtelförbudet

Org.nr. 802017-7591

RESULTATRÄKNING

2019-01-01 2018-01-01

Not 2019-12-31 2018-12-31

Föreningens intäkter

Nettoomsättning 2 1 657 422 1 125 557

Summa föreningens intäkter 1 657 422 1 125 557

Föreningens kostnader

Sköldkörteldagen och föreläsningar -15 807 -204 298

Övriga externa kostnader 3 -749 591 -1 914 832

Personalkostnader -215 264 -83 607

Summa föreningens kostnader -980 662 -2 202 737

Rörelseresultat 676 760 -1 077 180

Finansiella poster

Räntekostnader -265 0

Summa finansiella poster -265 0

Resultat efter finansiella poster 676 495 -1 077 180

Resultat före skatt 676 495 -1 077 180

Årets resultat 676 495 -1 077 180

Sida 3 av 6

(4)

Sköldkörtelförbudet

Org.nr. 802017-7591

BALANSRÄKNING

2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 57 042 1 585

Summa kortfristiga fordringar 57 042 1 585

Kassa och bank

Kassa och bank 658 693 381 163

Summa kassa och bank 658 693 381 163

Summa omsättningstillgångar 715 735 382 748

SUMMA TILLGÅNGAR 715 735 382 748

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början -208 789 868 391

Årets resultat 676 495 -1 077 180

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 467 706 -208 789

Utgående eget kapital ovan stämmer inte med bokförda värden!

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 18 792 176 138

Övriga skulder 58 252 830

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 170 985 414 569

Summa kortfristiga skulder 248 029 591 537

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 715 735 382 748

Sida 4 av 6

(5)

Sköldkörtelförbudet

Org.nr. 802017-7591

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning 2019 2018

Medlemsavgifter 1 627 055 975 376

Övriga intäkter 0 102 451

Gåvor och bidrag 30 366 47 730

1 657 421 1 125 557

Not 3 Övriga externa kostnader 2019 2018

IT- tjänaster och Medlemsregister -238 734 -293 618

Reklam, PR och trycksaker -110 872 -1 166 125

Regionsföreningar och förbundsutveckling -139 493 -50 532

Övriga kostnader -260 492 -404 557

-749 591 -1 914 832

Noter till balansräkningen

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna kostnader 0 -22 864

Upp styrelsearvode periodiserat -5 805 -63 877

Förutbetalda medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2019 0 -228 112

Medlemsavgifter 2020 -132 698 -99 716

Medlemsavgifter 2021 -32 482 0

-170 985 -414 569

Övriga noter

Not 5 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sida 5 av 6

(6)

Sköldkörtelförbudet

Org.nr. 802017-7591

NOTER

Stockholm 2020-03-28

Anna Bergkvist Carina Bryntesson

Marie Karlsson Christina Fernerud Björklund Katarin Lunner

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2020 BDO Göteborg AB

Henrik Olsson Anette Runnsjö Moegelin

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Sida 6 av 6

Katarin Nydahl

(7)

Verification

Transaction ID HyvtylpI8-S1_Fkg6IU

Document Sköldkörtelförbundet Årsredovisning 2019-12-31 (2020-03-28).pdf

Pages 6

Sent by Marlen Holst

Signing parties

Anna Bergkvist bergkvist.anna86@gmail.com Method: BankID SE Action: Sign

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Marie Karlsson marie.karlsson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Christina Björklund christina.bjorklund@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Lunner katarina.lunner@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Anette Runnsjö Moegelin anette@moegelin.se Method: BankID SE Action: Sign

Henrik Olsson henrik.olsson@bdo.se Method: BankID SE Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to anna.bergkvist@skolkortelforbundet.se 2020-03-28 16:57:14 CET,

E-mail invitation sent to carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation sent to christina.bjorklund@skoldkortelforbundet.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation sent to katarina.lunner@skoldkortelforbundet.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation sent to henrik.olsson@bdo.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation sent to anette@moegelin.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation sent to katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation sent to marie.karlsson@skoldkortelforbundet.se 2020-03-28 16:57:13 CET,

E-mail invitation rejected by mailserver 2020-03-28 16:57:53 CET,

(8)

Clicked invitation link Katarina Nydahl

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-03-28 16:57:56 CET,IP address: 90.226.101.238

Document viewed by Katarina Nydahl

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-03-28 16:57:56 CET,IP address: 90.226.101.238

Document signed by Katarina Nydahl

Birth date: 1970/09/05,2020-03-28 16:59:12 CET,

Clicked invitation link Marie Karlsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36,2020-03-28 17:03:33 CET,IP address: 83.250.176.37

Document viewed by Marie Karlsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36,2020-03-28 17:03:34 CET,IP address: 83.250.176.37

Document signed by MARIE KARLSSON Birth date: 1961/08/25,2020-03-28 17:04:32 CET,

Clicked invitation link Katarina Lunner

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CLT-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.96 Mobile Safari/537.36,2020-03-28 17:19:42 CET,IP address: 217.214.149.205

Document viewed by Katarina Lunner

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; CLT-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.96 Mobile Safari/537.36,2020-03-28 17:19:43 CET,IP address: 217.214.149.205

Document signed by Sofia Katarina Lunner Birth date: 1971/05/04,2020-03-28 17:20:39 CET,

Clicked invitation link Christina Björklund

Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 12739.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.137 Safari/537.36,2020-03-28 17:27:23 CET,IP address: 85.194.182.85

Document viewed by Christina Björklund

Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 12739.94.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.137 Safari/537.36,2020-03-28 17:27:24 CET,IP address: 85.194.182.85

E-mail invitation sent to bergkvist.anna86@gmail.com 2020-03-28 17:27:47 CET,

Document signed by CHRISTINA FERNERUD BJÖRKLUND Birth date: 1971/01/15,2020-03-28 17:27:58 CET,

Clicked invitation link Anna Bergkvist

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-03-28 17:28:15 CET,IP address: 94.234.37.21

Document viewed by Anna Bergkvist

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-03-28 17:28:17 CET,IP address: 94.234.37.21

Document signed by Anna Elisabeth Bergkvist Birth date: 1986/04/21,2020-03-28 17:28:49 CET,

Clicked invitation link Carina Bryntesson

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-03-28 18:25:12 CET,IP address: 31.208.134.143

(9)

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Document viewed by Carina Bryntesson

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-03-28 18:25:13 CET,IP address: 31.208.134.143

Document signed by Anna Carina Bryntesson Birth date: 1973/08/13,2020-03-28 18:25:50 CET,

Clicked invitation link Henrik Olsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-03-28 21:20:53 CET,IP address: 217.215.62.86

Document viewed by Henrik Olsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-03-28 21:20:54 CET,IP address: 217.215.62.86

Document signed by Sven Henrik Olsson Birth date: 1965/07/21,2020-03-28 21:21:52 CET,

Clicked invitation link Anette Runnsjö Moegelin

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362,2020-03-28 22:08:26 CET,IP address: 85.230.78.249

Document viewed by Anette Runnsjö Moegelin

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362,2020-03-28 22:08:37 CET,IP address: 85.230.78.249

Document signed by M L Anette Runnsjö Moegelin Birth date: 1966/06/09,2020-03-28 22:09:34 CET,

(10)

Digitally signed by Verified Date: 2020.03.28 21:12:25 GMT Reason: Signed by Verified Location:

(11)
(12)

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Verification

Transaction ID r1VYYlpIU-SyBtYg6LI

Document Sköldkörtelförbundet Revisionsberättelse 2019-12-31 (2020-03-28).pdf

Pages 2

Sent by Marlen Holst

Signing parties

Anette Runnsjö Moegelin anette@moegelin.se Method: BankID SE Action: Sign

Henrik Olsson henrik.olsson@bdo.se Method: BankID SE Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to anette@moegelin.se 2020-03-28 17:24:10 CET,

Clicked invitation link Anette Runnsjö Moegelin

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362,2020-03-28 22:06:06 CET,IP address: 85.230.78.249

Document viewed by Anette Runnsjö Moegelin

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362,2020-03-28 22:06:06 CET,IP address: 85.230.78.249

Document signed by M L Anette Runnsjö Moegelin Birth date: 1966/06/09,2020-03-28 22:07:41 CET,

E-mail invitation sent to henrik.olsson@bdo.se 2020-03-28 22:07:42 CET,

Clicked invitation link Henrik Olsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-03-28 22:11:09 CET,IP address: 217.215.62.86

Document viewed by Henrik Olsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-03-28 22:11:10 CET,IP address: 217.215.62.86 Document signed by Sven Henrik Olsson

Birth date: 1965/07/21,2020-03-28 22:12:22 CET,

References

Related documents

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från