SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

Full text

(1)

Manfred Koch

Jan-Bertil Hansson (s)

Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör Einar Nilsson, administrativ ledare

Bengt Celander, stadsarkitekt, §§ 288, 289, 294 Bengt-Olov Lindqvist, teknisk chef, §§ 288, 289, 294 Monica Eriksson, boendeutvecklare, §§ 288, 289, 294 Marie Carlberg, informationsansvarig, § 298

Göran Nydahl, barn- och utbildningschef, § 302

Utses att justera Karl-Erik Olsson

Justeringens

plats och tid Kommunledningskontoret

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 286-303 Einar Nilsson

Ordförande Christer Akej

Justerande Anders Åkerberg ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2006-06-01

Datum för

anslags uppsättande 2006-06-08 Datum för

anslags nedtagande 2006-06-30

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Hanna-Karin Persson

(2)

§ 286

Ändring i föredragningslistan

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista:

1. Detaljplanearbete i samband med fastighetsförsäljningar (KsAu § 288/2006).

2. Utseende av ombud till bolagsstämma med Österlens Kommunala Renhåll- nings AB (KsAu § 293/2006).

3. Hissar i Rådhus/Stadshus (KsAu § 296/2006).

4. Grafisk profil (KsAu § 298/2006).

5. Postortnamn för Vitemölla m fl orter (KsAu § 299/2006).

6. Skolskjutsregler för Simrishamns kommun (KsAu § 302/2006).

_______

(3)

§ 287

Meddelanden

Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden:

1. Sveriges kommuner och Landstings cirkulär:

a) Nr 2006:28 – Ny lag om lägenhetsregister.

2. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets inbjudan att delta i Europeiska Trafikantveckan och ”I stan utan min bil” 2006 med klimatförändringen som tema (tekniska förvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för handläggning/åtgärd) – 2532/2006.

3. Skolverkets information om uppföljning av statsbidrag till personalförstärk- ning i förskolan (barn- och utbildningsförvaltningen för handlägg-

ning/åtgärd) – 2620/2006.

4. Länsstyrelsen:

a) Tillstånd till ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar i Väduren 13 (stadsarkitektkontoret och kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) – 2595/2006.

5. Länsstyrelsen i Västerbottens remiss om förslag till åtgärdsprogram för ho- tade nateväxter i sötvatten (Per Carlsson för kännedom) – 2616/2006.

6. Skrivelser till kommunstyrelsen:

a) PRO Skåne om kosten inom äldreomsorgen (socialförvaltningen för hand- läggning/åtgärd) – dnr 174/2006.

7. Kommunledningskontorets skrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsdepar- tementet med anledning av Skåne Frö AB i Tommarps utveckling av energi från jordbruksmarkbiomassa (KsAu § 265/2006).

_______

(4)

§ 288 Dnr

Detaljplanearbete i samband med fastighetsförsäljningar

Överläggningar

Stadsarkitekt Bengt Celander informerar arbetsutskottet om pågående planarbete i samband med följande fastighetsförsäljningar.

Vid informationen deltar även tekniske chefen Bengt Olov Lindqvist och boende- utvecklare Monica Eriksson.

1. Lindhaga. Planändringen genomförs med enkelt planförfarande och omfattar Lindhaga byggnaderna med tillhörande tomtområde. Målsättningen är att planförslag kan ställas ut för samråd efter beslut i byggnadsnämnden i augusti 2006.

2. Gärsnäs kvarn. Kvarnen ligger på allmän platsmark och kräver en planändring som genomförs med normalt planförfarande.

3. Branteviks södra skola. Försäljningen kräver en översyn av detaljplanen.

_______

(5)

§ 289 Dnr 2001.301 214

Dnr 2006.159 232

Detaljplan för Tommarp 149:1 m m

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2004, § 3, beslutat föreslå kommunfullmäktiges att anta ett förslag till detaljplan för Tommarp 149:1 m fl i Tommarp. Planen beslutas i kommunfullmäktige när förslag till exploateringsav- tal föreligger för området.

Något exploateringsavtal har ännu inte upprättats.

Skånefrö AB håller på att utveckla möjligheter att ta omhand och utvinna energi ur spannmålsavfall och överskottsgrödor. Projektet innebär att dessa restprodukter kan ersätta fossilbränsleproducerad värme och el.

Skånefrö Förvaltnings AB har därför hos byggnadsnämnden anhållit om bygglov för uppförande av en industribyggnad på fastigheten Tommarp 149:1. Redovisat förslag avviker från bestämmelser i detaljplan beträffande placering – tillbyggnad på mark som inte får bebyggas samt tillåten byggnadshöjd – max 10,8 meter.

Byggnadsnämnden har remitterat ärendet till arbetsutskottet för diskussion om genomförande av ändrad detaljplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2006-01-15, § 3.

Byggnadsnämndens beslut 2006-04-24, § 171.

Överläggningar

Boendeutvecklare Monica Eriksson redogör för diskussionerna med berörda gran- nar och Skånefrö AB om en lösning för att genomföra planen.

(6)

§ 289 forts Dnr 2001.301 214

Dnr 2006.159 232

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Arbetsutskottet träffar Skånefrö AB för diskussioner om en lösning för pla- nens genomförande. Vid mötet deltar även stadsarkitekt Bengt Celander, tek- niske chefen Bengt-Olov Lindqvist, boendeutvecklare Monica Eriksson och näringslivsutvecklare Lars Persson.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(7)

§ 290 Dnr 2006.12 061

Motion angående tjänstegaranti

Ärendebeskrivning

Tomas Svensson (kd) och Jan Celander (kd) har i motion till kommunfullmäktige den 16 januari 2006 föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta for- mer för införandet av kommunal tjänstegaranti. Med tjänstegaranti avses att hand- lingar, inlämnade till kommunen, besvaras inom viss stipulerad tid.

Beslutsunderlag

Motion från Tomas Svensson (kd) och Jan Celander (kd) 2006-01-16.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret

(8)

§ 291 Dnr 2005.367 140

Handlingsplan för bildandet av ett Marin Biologiskt Centrum för Östersjön i Simrishamn

Ärendebeskrivning

Handelshuset Österlen har väckt förslaget att ett Marin Biologiskt Centrum för Östersjön förläggs till Simrishamn och att Simrishamns kommun tillsammans med Handelshuset Österlen tar initiativ i denna fråga. Den fysiska placeringen av detta centrum har föreslagits till kvarteret Skeppet i Simrishamns hamn.

Handelshuset Österlen har föreslagit en del aktiviteter som omgående kan genom- föras av kommunen och Handelshuset.

Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet och föreslagit att Simris- hamns kommun ställer sig positiv till att uppvakta berörda statliga insatser för att få placering av ett forskningsinstitut för Östersjöns miljö till Simrishamn.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 februari 2006, § 48, ställt sig bak- om kommunledningskontorets yttrande samt uppdragit åt kommundirektör Staffan Tellman att tillsammans med tekniska förvaltningen undersöka möjligheterna till en lokal för administration till Handelshuset Österlen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Handelshuset Österlen 2005-12-16.

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-02-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-02-01, § 79.

Kommunstyrelsens beslut 2006-02-15, § 48.

Överläggningar

Kommundirektör Staffan Tellman informerar om att länsstyrelsens fiskerienhet har lånat ut sitt kontor i tegelmagasinet/Kustbevakningen till Handelshuset Öster- len.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

(9)

§ 292 Dnr 2005.213 736

Avtal för färdtjänst - Skånetrafiken

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 augusti 2004, § 170, beslutade Sim- rishamns kommun att godta Skånetrafikens förslag till ändrad lydelse av avtalet beträffande färdtjänst till följande lydelse:

Detta avtal gäller tillsvidare och kan av endera parten bringas att upphöra med iakttagande av 12 månaders löpande uppsägningstid räknat från den tidpunkt då skriftlig uppsägning kommit den andra parten till handa.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2005, § 420, informerades om att Skånetrafiken skulle inkomma med förslag till nytt avtal om färdtjänst. Vid samtal med Skånetrafiken konstaterades att något nytt avtal troligen inte var nödvändigt.

Det finns ett avtal från år 1994 som kompletterats med avtalstext enligt kommun- styrelsens beslut, § 170/2004. Detta bör kunna gälla under den tid som återstår framtill planerat överlämnande av färdtjänsthanteringen till Skånetrafiken somma- ren 2009.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen beslut 2004-08-11, § 170.

Skrivelse från Göran Wagermark 2005-07-05, jämte reglemente för beställarrådet Kommunledningskontorets yttrande 2005-09-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-10-05, § 420.

Kommunledningskontorets yttrande 2006-05-23.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret (Benny Nilsson/Lena Nilsson)

(10)

§ 293 Dnr 2006.176 119

Bolagsstämma med Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållnings AB har kallat till bolagsstämma den 22 juni 2006 i Hammenhög.

Beslutsunderlag

Kallelse till bolagsstämma 2006-05-30.

ÖKRAB:s årsredovisning 2005.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Arbetsutskottets ledamöter deltar vid bolagsstämman.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Akej utses till ombud för Simrishamns kommun vid bolagsstämman.

_____

(11)

§ 294 Dnr 2006.178 214

Detaljplan för Kvarnby 173:2

Ärendebeskrivning

Borrby Strand Fritid AB har hos byggnadsnämnden anhållit om ändring av detalj- planen för Kvarnby 173:2 för annat ändamål än industriändamål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 5 oktober 2005, § 413, beslutat att hänvisa till kommunstyrelsens tidigare ställningstagande (Ks §

59/2002) att tillstyrka en ändring av detaljplanen från industriändamål till bo- stadsändamål i enlighet med Borrby Strand Fritid AB:s anhållan.

Byggnadsnämnden har därefter i beslut den 1 mars 2006, § 57, beslutat att återre- mittera ärendet i avvaktan på att tekniska kontoret genomför utredningen om in- formationen om planerna i Skillinge hamnområde.

Göran Söderberg och Björn Ask arkitektkontor AB har anhållit om besked om kommunstyrelsen kan ge klartecken för fortsatt planläggning av Kvarnby 173:2.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2005-10-05, § 413.

Byggnadsnämndens beslut 2006-03-01, § 57.

Skrivelse från Göran Söderberg & Björn Ask arkitektkontor AB 2006-05-11.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2006.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

(12)

§ 295 Dnr 2006.101 531

Snurringen

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun tecknade hösten 2001 avtal med Region Skåne genom Skånetrafiken om etablerande av flexlinjen Snurringen i Simrishamns tätort. Av- talet skrevs att gälla ”till och med trafikåret 2004/2005” (juni 2005). Avtalet för- längs därefter automatiskt med två år om avtalet inte sägs upp 12 månader före.

Eftersom avtalet inte sades upp i juni 2004, har avtalet förlängts till juni 2007 och skall för att upphöra att gälla sägas upp senast i juni 2006.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 mars 2006, § 155, har kommunen hos Skånetrafiken begärt om medfinansiering för Snurringens fortsatta verksamhet.

Kommundirektör Staffan Tellman har haft överläggningar med Skånetrafiken och då framfört kommunens krav på medfinansiering. Vid detta möte enades man om att fortsätta diskussionerna och därmed föreslå att avtalet mellan Simrishamns kommun och Skånetrafiken om flexlinjen Snurringen skulle sägas upp för omför- handling.

Kommunledningskontoret har i yttrande förslaget att avtalet mellan Skånetrafiken och Simrishamns kommun sägs upp för omförhandling med anledning av de på- gående förhandlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-03-07.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-03-15, § 136.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-03-29, § 155.

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-05-22.

(13)

§ 295 forts Dnr 2006.101 531 BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Uppdra åt kommunledningskontoret att säga upp avtalet mellan Simrishamns kommun och Skånetrafiken för omförhandling i enlighet med kommunled- ningskontorets skrivelse.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(14)

§ 296 Dnr 2006.116 223

Hissar i rådhus/stadshus

Ärendebeskrivning

Kommundirektören har påtalat att ett flertal incidenter har inträffat i samband med förflyttning mellan våningsplanen i rådhuset och i stadshuset med hjälp av respek- tive hiss.

Utöver brister i funktionen är hissarna i sig inte handikappanpassade; det finns inte dörröppnare och den som åker måste under hela färden hålla hissknappen in- tryckt för att komma upp eller ner. En rullstolsburen person med sviktande funk- tion i händerna kan inte på egen hand åka i hissarna.

Tekniska förvaltningen har på arbetsutskottets uppdrag § 219/200 undersökt möj- ligheterna och kostnaderna för att byta ut de gamla befintliga hissarna i Stadshuset och Rådhuset till modernare och mer driftssäkra hissar.

Tekniska förvaltningen föreslår att ny hiss installeras på Rådhuset i form av ”van- lig” hiss, till en totalkostnad beräknad till 425 000 kronor exkl moms och att den befintliga hissen i Stadshuset ges en enkel renovering för 60 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-03-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-03-29, § 159.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-04-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-04-29, § 219.

Tekniska förvaltningens skrivelse 2006-05-30.

Överläggningar

Kommundirektör Staffan Tellman informerar om att installationsarbetena kan fi- nansieras genom att 485 000 kronor tas på ”Övriga investeringar” inom kommun- styrelsens investeringsbudget 2006 (KsAu § 297/2006).

(15)

§ 296 forts Dnr 2006.116 223 BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Godkänna att ny hiss installeras på Rådhuset i form av ”vanlig” hiss, till en to- talkostnad beräknad till 425 000 kronor exkl moms och att den befintliga his- sen i Stadshuset ges en enkel renovering för 60 000 kronor.

Installationsarbetena finansieras genom att 485 000 kronor tas på ”övriga in- vesteringar” inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2006.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(16)

§ 297 Dnr 2006.189 042

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2006 - bredbandsutbygg- nad

Ärendebeskrivning

För år 2006 har kommunstyrelsen erhållit 2 500 000 kronor i investeringsbudget.

Beloppet fördelas enligt följande: IT-investeringar 600 000 kronor, inventarier 100 000 kronor, televäxel 50 000 kronor samt bredband 1 750 000 kronor.

Kommunledningskontoret har i skrivelse redogjort för att vissa korrigeringar bör göras när det gäller kommunstyrelsens investeringsbudget vad avser bredbrands- utbyggnad, IT-investeringar, televäxel, inventarier, virtualiseringpsrojekt och öv- riga investeringar enligt följande:

Anslag Befintlig

Budget

Förändring Ny budget

Bredband 1 750 -1 500 250

IT-investeringar 600 600

Televäxel 50 140 190

Inventarier 100 160 260

Virtualiseringsprojekt 500 500

Övriga investeringar 700 700

Summa 2 500 0 2 500

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-05-22.

Överläggningar

Kommundirektör Staffan Tellman informerar om att investeringsanslaget för ”Öv- riga investeringar” kommer att användas för hissar i rådhus/stadshus (KsAu § 296/2006).

(17)

§ 297 forts Dnr 2006.189 042 BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen anser att eftersom invånarna i samtliga telestationsområden inom kommunen nu har tillgång till bredband görs, åtminstone i nuläget, ingen ytterligare utbyggnad i kommunens regi.

Med hänsyn till ovanstående korrigeras kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2006 i enlighet med vad som framgår av kommunledningskontorets skrivelse.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(18)

§ 298 Dnr 2005.356 106

Grafisk profil för Simrishamns kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 18 januari 2006, § 11, godkänt för- slag till ny logotype för Simrishamns kommun. Förslaget innebär att Österlen ska ingå i kommunens nya vapen och att texten skrivs runt vapnet, som renritas och färgsätt.

Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram förslag till en profilhandbok samt föreslå i vilken omfattning logotypen skall användas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2005-12-14, § 246.

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-01-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-01-11, § 24.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-04-19, § 202.

Överläggningar

Informationsansvarig Marie Carlberg redovisar förslag till profilhandbok. Arbets- utskottet diskuterar förslaget och gör vissa mindre justeringar, bl a önskas förslag vad gäller kommunens leasingbilar.

BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Godkänna förslaget till profilhandbok med vissa mindre justeringar.

Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2006.

(19)

§ 298 forts Dnr 2005.356 106

Uppdra åt kommundirektör Staffan Tellman att till kommunstyrelsens sam- manträde redovisa förslag till riktlinjer för hur profilhandboken ska användas.

Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram underlag för offertupphandling av skyltar.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunledningskontoret (Staffan Tellman) Kommunstyrelsen

(20)

§ 299 Dnr 2006.11 539

2006.52 539

Postortnamn för Vitemölla m fl orter

Ärendebeskrivning

Vitemölle Lejeförening anhåller om att kommunen hos Posten ansöker om att Vi- temölla blir eget postortnamn.

Följande orter har för närvarande egna postortnamn (det ortnamn som anges efter postnumret): Borrby, Brantevik, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, Simrishamn, Skil- linge, S:t Olof, Tommarp och Vitaby.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2000, § 16, beslutat att hos Posten hem- ställa att följande orter får egna postortnamn: Baskemölla, Gröstorp, Gyllebo (för Ö Vemmerlöv), Järrestad, Mälarhusen, Sandby, Vik och Vitemölla.

Posten AB har i januari 2005 lagt fast en ny ortnamnspolicy. Enligt policyn bör antalet avlämningsställen för en postort ej understiga 150.

Kommunledningskontoret har föreslagit att på nytt ansöka hos Posten AB om att följande orter får egna postortnamn: Baskemölla, Gyllebo (för Ö Vemmerlöv), Vik och Vitemölla.

Per Undén har av denna anledning överlämnat en skrivelse ställd till byggnads- nämnden om väg- och postadresser i Norrekås.

Kommunledningskontoret anser att Norrekås (liksom Örnahusen) är alltför små områden för ett eget postortnamn. De saknar dessutom en utpräglad ”bykärna”.

Däremot är det befogat att Norrekås och Örnahusen får postortnamnet Skillinge istället för Borrby, eftersom de naturligen tillhör Skillinges omland.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 februari 2006, § 31, beslutat föl- jande:

• På nytt ansöka hos Posten AB om att Baskemölla, Gyllebo (för Ö Vemmer- löv), Vik och Vitemölla får egna postortnamn.

• Ansöka hos Posten AB om att Norrekås och Örnahusen får postortnamnet Skillinge istället för Borrby.

(21)

§ 299 forts Dnr 2006.11 539

Dnr 2006.52 539

Posten AB har meddelat att Posten AB överväger att avslå Simrishamns kommuns ansökan om införande av postortnamnen Baskemölla, Vik, Gyllebo och Vitemöl- la. Vidare att ansökan avslås om överflyttning av adressområdena Norrekås och Örnahusen från postort Borrby till postort Skillinge.

Per Undén har i skrivelse föreslagit att kommunen yttrar sig över Posten AB:s be- slut och på nytt begär en förändring enligt kommunstyrelsens tidigare beslut.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Vitemölle Lejeförening 2006-01-13.

Kommunledningskontorets skrivelse 2006-01-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-01-25, § 59.

Skrivelse från Per Undén 2006-02-07.

Kommunledningskontorets skrivelse 2002-02-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-02-15, § 93 Kommunstyrelsens beslut 2006-02-15, § 31.

Posten AB:s skrivelse 2006-05-24.

Per Undéns skrivelse 2006-05-29.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

• Vidhålla kommunstyrelsens tidigare ansökan om förändringar av postorts- namn.

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

(22)

§ 300 Dnr 2005.94 061

Motion om strålningsfria zoner

Ärendebeskrivning

Ariel Hellgren (mp) har i motion till kommunfullmäktige den 22 mars 2005 före- slagit att Simrishamns kommun inrättar stålningsfria zoner, att en fältstyrkemät- ning utförs på ett flertal platser i kommunen. En inventering av befintliga sändare och deras spridningsriktningar och fältstyrkenivåer görs och att en kommunal po- licy utarbetas för placering av nya sändare.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avgivit yttrande över motionen och hänvisar bl a till att kommunen bör följa Svenska Strålskyddsinstitutets (SSI) bedömning för basstationer för mobiltelefoni. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser i dagslä- get sammanfattningsvis att risken ur strålningssynpunkt är mycken liten.

Beslutsunderlag

Motion från Ariel Hellgren (mp) 2005-03-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2005-06-09, § 45, jämte miljö- och häl- soskyddsförvaltningens yttrande.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Den av Ariel Hellgren väckta motionen skall anses besvarad med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens/miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

(23)

§ 301 Dnr 2005.93 061

Motion om kanslistöd till de politiska partierna

Ärendebeskrivning

Ariel Hellgren (mp) har i motion till kommunfullmäktige den 22 mars 2005, före- slagit ett kanslistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfull- mäktige.

Beslutsunderlag

Motion från Ariel Hellgren (mp) 2005-03-22.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Avslå den av Ariel Hellgren väckta motionen med hänvisning till att enligt nuvarande regler fördelas det kommunala partistödet till en del lika mellan de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

(24)

§ 302 Dnr 2006.96 623

Skolskjutsregler för Simrishamns kommun

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till nya regler för skol- skjuts i Simrishamns kommun.

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till skolskjutsregler.

De nya reglerna kommer bl a att innebära att skolskjutslinjerna blir något längre, den maximala åktiden blir max 50 min/tur, mot tidigare 40 min/tur. Första påstig- ningen på morgonen får ske tidigast kl 06.50 mot tidigare 07.00. De nya reglerna innebär också att barn- och utbildningsnämnden har ställt större krav på säkerhe- ten i bussarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen / kommunfull- mäktige att anta de av barn- och utbildningsnämnden föreslagna skolskjutsregler- na i Simrishamns kommun sam att det i framtida upphandlingar skall krävas att säkerhetsbälten och alkolås finns installerat i samtliga skolbussar.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 maj 2006, § 56, beslutat att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Ärendet måste beaktas i det nu så högaktuella skollokalutredningsarbetet och beslutas först efter att klarhet föreligger om hur skolorganisationen kommer att se ut. Fullmäktige måste också veta hur många elever som berörs på ett eller annat sätt av besparingen och de för- sämrade villkoren för eleverna, detta då 4 (fyra) bussar uppges ska sparas in.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2006-03-01, § 14, jämte barn- och utbild- ningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-03-29, § 168.

Kommunstyrelsens beslut 2006-04-19, § 103.

Kommunfullmäktiges beslut 2006-05-29, § 56.

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2006-05-31 och 2006-06-01.

(25)

§ 302 forts Dnr 2006.96 623 Överläggningar

Barn- och utbildningschefen informerar arbetsutskottet om konsekvenserna av att de gamla skolskjutsreglerna tillämpas. Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse 2006-06-01 föreslagit en revidering av de nya skolskjutsreglerna på så sätt att regeln bibehålls om första påstigning tidigast kl 07.00, att maximala åkti- den blir 50 minuter och att ökade säkerhetsåtgärder vidtas. Ärendet behandlas vid extra sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 8 juni 2006.

Yrkanden

Christer Akej (m) yrkar att det reviderade förslaget till skolskjutsregler antas.

Jan-Bertil Hansson (s) yrkar att beslut fattas vid kommunstyrelsens sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Akejs resp Jan-Bertil Hanssons yr- kande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Christer Akejs yrkande.

BESLUT

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

Det reviderade förslaget till skolskjutsregler antas att gälla fr o m höstterminen 2006.

Reservationer

Jan-Bertil Hansson (s) och Anders Åkerberg (s) reserverar sig mot beslutet.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

(26)

§ 303 Dnr 2006.8 001

Ny nämnds- och förvaltningsorganisation

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 4 augusti 2004, § 351, gett kommundirektören i uppdrag att utreda och lämna förslag på en ny nämnds- och förvaltningsorganisation med särskild inriktning på de enheter som samlokali- serats (byggnads-, miljö- och hälsoskydds- samt teknisk nämnd).

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ny nämnds- och förvalt- ningsorganisation fr o m den 1 januari 2007.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 25 januari 2006, § 49, beslutat överlämna kommunledningskontorets förslag till de politiska partierna.

Kommunledningskontoret har därefter lämnat förslag om eventuellt bildande av en samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunledningskontoret har också lämnat förslag på arbetsinnehåll/direktiv för ledningsgrupp/arbetsutskott inom kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2004-08-04, § 351.

Kommunledningskontorets förslag 2006-01-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-01-25, § 49.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-04-05, § 182.

Kommunledningskontorets skrivelser 2006-04-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-04-26, § 217.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2006-05-10, § 260 Överläggningar

Kommundirektör Staffan Tellman redogör för utkast till nämndorganisation. Ut- kastet diskuteras av arbetsutskottet som lämnar synpunkter och gör vissa juster- ingar i utkastet.

(27)

§ 303 forts Dnr 2006.8 001 BESLUT

Arbetsutskottets beslut:

Uppdra åt kommundirektör Staffan Tellman att till kommunstyrelsens sam- manträde ställa samman förslag till ny nämndorganisation i Simrishamns kommun fr o m den 1 januari 2007.

_____

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :