• No results found

Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Läkartidningen 1

Volym 114

fallbeskrivning

Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ung- domspsykiatri, Karl- stad; postdok, institu- tionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet b Sverre.wikstrom@liv.se Elisabet Holst, do- cent, klinisk mikro- biologi, Laboratorie- medicin Skåne; avdel- ningen för medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet

Matförgiftning orsakad av neurotoxin från Clostridium botulinum (botulism) har beskrivits i Läkartidningen 2014 [1]. Vi redogör för det likaså ovanliga tillståndet spädbarnsbotulism, som till skillnad från matförgift- ningen är en infektion och innebär att bakterien ko- loniserar tarmen. Sådan kolonisering sker vanligtvis inte efter spädbarnsåret eftersom den normala tarm- floran tillsammans med gallsyrornas sammansätt- ning då effektivt hämmar bakteriens tillväxt [2]. Sjuk- domen uppträder därför i princip fram till ett års ål- der, men globalt ses omkring 90 procent av fallen före sex månaders ålder [3].

Endast 8 fall av spädbarnsbotulism har diagnos- tiserats i Sverige under de 45 år som rapporteringen pågått, 1 fall 1982 och 7 fall sedan 2003. Ett betydan- de mörkertal är emellertid sannolikt, eftersom sjuk- domens svårighetsgrad varierar kraftigt [3]. Interna- tionellt rapporteras högst frekvens i USA, vilket anses bero på en hög medvetenhet om tillståndet.

Fallbeskrivning

En 6 månader gammal gosse insjuknade med hosta.

Familjen uppsökte vårdcentral efter 3 dagar, och pe- nicillin ordinerades mot en ospecificerad luftvägsin- fektion. Efter ytterligare 3 dagar sökte man vård på nytt, och gossen remitterades då till barnklinik på grund av slöhet. Vid barnakuten var pojken hypoton med sparsamma rörelser. Lumbalpunktion utfördes (akuta analyser var u a), cefotaxim och aciklovir sattes in och behandlingen pågick i 3 dagar till dess att man fick negativt PCR-svar avseende herpesvirus i likvor och CRP-stegring uteblev. Barnet var under hela för- loppet afebrilt. Han hade på vårdavdelningen svårt att äta från bröstet och behövde sond för att säkra nutri- tion och vätskeintag.

På avdelningen försämrades muskelstyrka och tonus ytterligare men utan att leda till andningssvikt.

Ptos noterades. När barnets tidigare utveckling dis- kuterades visade modern upp filmsekvenser från sin mobilkamera tagna en vecka innan barnet lades in.

Dessa visade en till synes normalutvecklad gosse som ledigt kunde vända sig från rygg till mage, i bukläge lyfta bröstet från underlaget med handlovsstöd mot golvet, flytta leksaker mellan händerna och sitta för åldern stadigt med fin kontroll av huvudet. På filmen sågs aktiv mimik och inga tecken till ptos. När anam- nesen rekapitulerades framkom att gossen blivit allt svagare under några dagar i inledningen av sjukdoms- förloppet. Hans röst försvagades och blev hes och efter 3 dagar upphörde avföringen. 

Det stod nu klart att det handlade om subakut debu- terad muskelsvaghet, och misstanke om spädbarns- botulism väcktes. Barnet hade ingen hereditet för me- tabol eller neuromuskulär sjukdom, men me dan svar

på botulismdiagnostiken inväntades utfördes i diffe- rentialdiagnostiskt syfte MR av hjärnan, ögonbotten- undersökning och metabol screening, som alla utföll utan anmärkning. EMG utfördes men var svårvärde- rad.Under hela sjukdomsförloppet hade gossen fullt bevarat medvetande. Ptosen började ge vika efter en dryg vecka och extremitetsstyrkan förbättrades. Bar- net hade sparsamma tarmrörelser och fick upprepade lavemang. Botulinumtoxin B i feces bekräftades och smittspårning inleddes, dock utan resultat. Barnet hade aldrig givits honung. Återhämtning av styrka i bål och nacke började försiktigt anas efter 2 veckor på avdelningen. Efter 3 veckor normaliserades pojkens röst, och efter knappa 5 veckor klarade han åter nut- ritionen genom amning och flaska. Återhämtningen av muskelstyrka skedde långsamt, men barnet följdes fram till fullt tillfrisknande, med återhämtning av ål-

huvudbudskap

b Spädbarnsbotulism innebär att Clostridium botulinum koloniserar och producerar toxin i barnets tarm. Detta kan ske under det första levnadsåret.

b Svårighetsgraden varierar mycket, och tillståndet är sannolikt underdiagnostiserat.

b Diagnosen bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos späda barn, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter.

b Andningssvikt och respiratorbehov är vanliga men efter hand sker fullt tillfrisknande. Specifikt immunglo- bulin avsett för spädbarn kan vid behov rekvireras via Läkemedelsverket.

b Mikrobiologisk diagnostik baseras på odling av och toxinbestämning i feces.

b Botulinumsporer förekommer frekvent i honung, som därför inte bör ges till spädbarn.

»… till skillnad från matförgiftningen

är [spädbarnsbotulism] en infektion

och innebär att bakterien koloniserar

tarmen.«

(2)

2Läkartidningen 2017

fallbeskrivning

dersadekvat motorik och muskelstyrka, 5 månader ef- ter insjuknandet. 

Diskussion

Subakut insjuknande med förstoppning och muskelsvag- het. Botulinumtoxinet binder irreversibelt till pre- synaptiska nervterminaler vid motorändplattan och förhindrar frisättning av acetylkolin, med paralys och antikolinerga symtom som följd [4]. Spädbarnsbotu- lism präglas av ett subakut insjuknande där obstipa- tion ofta föregår övriga symtom såsom svårighet att suga och svälja, descenderande muskelsvaghet (som ofta leder till andningssvårigheter), ptos och nedsatt mimik samt en försvagad röst. Förloppet kan vara dra- matiskt, och majoriteten av barnen behöver respira- torvård [5]. 

Farligt att missbedöma som sepsis. Differentialdiagnos- tiskt kan tillståndet likna exempelvis sepsis, mening- it/encefalit, dehydrering, kongenital myasteni, spinal muskelatrofi, metabola sjukdomar, Guillain–Barrés syndrom eller förgiftningstillstånd. Trots att barnen som regel är afebrila är sepsis de facto (liksom i vårt fall) den vanligaste preliminära bedömningen [6].

Detta innebär en allvarlig risk eftersom antibiotika- behandling – och då särskilt med aminoglykosider – kan medföra lys av botulinumbakterien med mas- siv toxinfrisättning till tarmen som följd och därmed ökad neuromuskulär blockad [6].

Överhängande risk för andningsinsufficiens. I tidigt ske- de av sjukdomen är övervakning av ventilation och syresättning med beredskap för respiratorbehandling viktig. I princip är behandlingen symtomatisk, och även nutritionssvårigheter, aspirationsrisk, förstopp- ning och blåsatoni ska beaktas och åtgärdas. Antitox- iner framställda från häst respektive får finns, men dessa beredningar rekommenderas inte till spädbarn på grund av hög risk för allvarliga biverkningar och att preparaten aldrig utvärderats i någon kontrollerad studie. I USA finns ett humant specifikt immunglo- bulin mot toxin typ A och B (BabyBIG) som visat sig säkert och som minskar sjukdomens svårighetsgrad och varaktighet [7]. Om spädbarnsbotulism konstate- rats kan Läkemedelsverket kontaktas för möjlig rekvi- sition och licensbehandling. Information kan även er- hållas från Giftinformationscentralen.

Muskelsvagheten når sitt maximum inom 1 till 2 veckor. Därefter ses ofta en platåfas innan muskel- styrkan långsamt återfås i takt med att reinnervation sker. Eventuell respiratorvård pågår ofta i flera veck- or, och nutritionssvårigheter med sondbehov kan för-

väntas under 1 till 2 månader [3, 5], liksom förstopp- ning. Om komplikationer av hypoxi kan undvikas sker emellertid full återhämtning.

Odling och toxinbestämning i feces säkerställer diagnos.

Diagnostiken grundas på att botulinumtoxin och/el- ler C botulinum påvisas i feces. Toxin påvisas däremot sällan i serum vid spädbarnsbotulism. Barnen kan ut- söndra bakterien i feces under upp till ett halvår [8], även efter kliniskt tillfrisknande. Botulism ger en ka- rakteristisk EMG-bild, men undersökningen kan vara normal tidigt i förloppet och en normal undersökning utesluter inte botulism.

Smittkällan förblir ofta okänd. Kända smittkällor är ho- nung, jord och damm, men det bör påpekas att en spe- cifik källa sällan kan påvisas. Anaerob odling och tox- inbestämning kan emellertid utföras på misstänkt fö- doämne. I en finsk undersökning av saluförd honung påvisades de värmestabila botulinumsporerna i 7 pro- cent av finsk och 16 procent av importerad honung [9].

konklusion

Spädbarnsbotulism manifesteras ofta som andnings- svikt och utebliven avföring och ska finnas i åtanke vid akut eller subakut påkommen muskelsvaghet hos spädbarn. 

Honung är en smittkälla som kan undvikas. Med tanke på sporernas allmänna förekomst tillsammans med den potentiellt allvarliga sjukdomsbilden finns goda skäl att hålla strikt på Livsmedelsverkets tydliga rekommendation att inte ge honung till barn före ett års ålder. Det är viktigt att denna information når ut från barnavårdscentralerna och då även till familjer som talar andra språk än svenska.

Det aktuella fallet illustrerar även fördelarna med att i barnneurologisk diagnostik använda sig av fil- mer/bilder från familjernas mobilkameror. I vårt fall erhölls en avgörande förståelse av tillståndets akuta karaktär med snabb motorisk tillbakagång när vi fick ta del av filmsekvenser och bilder tagna någon vecka tidigare. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Citera som: Läkartidningen. 2017;114:ELMF

RefeRenseR

1. Lundin F, Personne M, Hanberger H. Botulism är en behandlingsbar, mycket sällsynt förgift- ning. Läkartidningen.

2014;111:CPTZ.

2. Brook I. Infant botulism. J Perinatol.

2007;27:175–80.

3. Simpson L. The origin, structure, and pharmacological activity of botulinum toxin. Pharmacol Rev.

1981;33(3):155-88.

4. Wells CL, Sugiyama H, Bland SE. Resistance of mice with limited intestinal flora to enteric coloniza-

tion by Clostridium botulinum. J Infect Dis.

1982;146(6):791-6.

5. Schreiner M, Field E, Ruddy R. Infant botulism: a review of 12 years experience at the Children’s Hospital of Philadelphia. Pedi- atrics. 1991;87(2):159-65.

6. Midura T. Update:

infant botulism.

Clin Microbiol Rev.

1996;9(2):119-25.

7. Arnon SS. Creation and development of the public service orphan drug human botulism immune globulin. Pediatrics.

2007;119(4):785-9.

8. Derman Y, Korkeala

H, Salo E, et al. Infant botulism with prolong- ed faecal excretion of botulinum neurotoxin and Clostridium botu- linum for 7 months.

Epidemiol Infect.

2014;142(2):335-9.

9. Nevas M, Lindström M, Hautamäki K, et al. Pre- valence and diversity

of Clostridium botuli- num types A, B, E and F in honey produced in the Nordic countries.

Int J Food Microbiol.

2005;105(2):145-51.

(3)

Läkartidningen 3

Volym 114

fallbeskrivning

summaRy

Infant botulism – why honey should be avoided for children up to one year

Infant botulism means that Clostridium botulinum colonize and produce toxin in the infant gut, usually during the first year of life. Illness severity varies widely and the incidence may be under-estimated. Infant botulism should be considered in cases of acute muscle weakness or floppiness in infants, especially when accompanied by constipation or feeding difficulties. Respiratory failure and need for mechanical ventilation is common, but full recovery is gradually obtained. Diagnosis is based on stool culture and toxin detection in stool. Botulinum spores are frequently present in honey, which should consequently be avoided for infants.

References

Related documents

Kvinnan från Vansbro flyttade visserligen i allra första början från en mindre plats till en annan mindre plats, men eftersom vistelsen på den mindre platsen nummer två var

Detta går framåt för varje vecka nu, känner att jag utvecklas för varje pass när jag pushar mig till tyngre vikter. Latsdragen känner jag är viktiga, jag vill kunna

• Försök att ha tålamod med ditt barn/dina barn och kritisera dem inte för hur deras beteende har ändrats, t.ex.. att de klänger på dig eller vill

Men jag tror fortfarande att en jämförelse mellan klasstrukturen i de nordiska länderna är av intresse och att till exempel det faktum att Sverige under 1960-talet hade en

Efter kriget befann sig den svenska ekonomin – särskilt betalnings- balansen – i ett kritiskt tillstånd och Svennilson var engagerad i råd- givning om hur balansbristerna

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP  IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP 2 till PIP 3  PIP 3

Regeringen efterfrågar nya rapporteringskrav som säkerställer effekter på miljö och klimat från den indirekta miljöpåverkan, varför PRV anser att det bör säker- ställas

SCR Svensk Camping instämmer dock inte med det av Skatteverket framlagda utredningsförslaget till Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021 och tillämpas vid beräkning av fordonsskatt för fordon som har ställts av i vägtrafikregistret efter den 28 februari 2021.. Vid beräkning

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovi- sas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdeparte- mentet för Rymdstyrelsen

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer

största vikt för både innovation och tillväxt, samt nationell och global hållbar utveckling, där riktade forskningsanslag skulle kunna leda till etablerandet av

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling

I likhet med Lärare 6 säger Lärare 10: “Att man prioriterar läsning tror jag är superviktigt för att få dem, dels att få intresse för att läsa men också för att utöka sin

Den direkta metoden 12 upplyser om in- och utbetalningar som integreras med rörelsen, till exempel inbetalningar från kunder och utbetalningar till leverantörer, anställda och

Regeringen anser att EU, genom insatsen, bör bidra med ytterligare stöd till rättssektorn i Irak och för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utreda behovet av trafik- säkerhetshöjande åtgärder för gasdrivna bussar och föreslå åtgärder som kan vidtas för en

Med hjälp av tekniken kunde de individanpassa inlärningen för eleverna, vilket de gjorde när de letade material på Internet som de senare skulle använda i undervisningen och det kan