• No results found

Introduktionsperiod och mentorskap Handlingsplan för stöd till nyutexaminerade lärare och förskollärare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Introduktionsperiod och mentorskap Handlingsplan för stöd till nyutexaminerade lärare och förskollärare"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Introduktionsperiod och mentorskap

Handlingsplan för stöd till nyutexaminerade lärare och förskollärare

(2)

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.”

/Sören Kierkegaard

(3)

En trygg start

En trygg start är viktig för att bevara det engagemang och den kunskap som fnns hos nyexaminerade lärare och förskollärare och för att ge stöd till fortsatt professionell utveck- ling. Ludvika kommun har valt att satsa på en genomtänkt strategi och organisation för introduktionsperiod i förskola och skola.

Detta är en informationsfolder om syfte, inne- håll, struktur, rättigheter och ansvarsområden i denna organisation. Informationen riktar sig främst till dig som är rektor och till dig som är nyanställd och nyexaminerad lärare eller förskollärare.

(4)

Vad innebär introduktionsperioden för mig?

Rektor, mentor och nyanställd, nyexaminerad lärare eller förskollärare har olika ansvar och roller under introduktionsperioden

Mentor

är legitimerad förskollärare eller lärare

har minst tre års erfarenhet inom läraryrket

har så långt som möjligt VFU-lärarutbild- ning eller liknande handledarutbildning

har så långt som möjligt samma behörighet som sina nyexaminerade

har ett förvaltningsövergripande uppdrag

ansvarar för att ge varje nyexaminerad en stöttande och positiv introduktionsperiod

följer handlingsplanen och ansvarar för att nyexaminerad och dennes rektor får god kännedom om den

ingår i kommunens mentorsgrupp och närvarar vid gruppens träfar

tar direkt en kontakt med nyexaminerad och dennes rektor

ansvarar för att utifrån handlingsplanen planera, organisera, genomföra och utvär- dera enskilda träfar, verksamhetsbesök med samtal utifrån dessa samt gruppträfar

samverkar med den nyexaminerades rektor under introduktionsperioden

har rätt till 5 procents nedsättning av arbetstid per nyexaminerad

ersätts med centrala medel vid eventuella vikariekostnader.

Rektor

tar kontakt med samordnare på kansliet för tilldelning av mentor direkt vid nyanställ- ning av nyexaminerad lärare/förskollärare

ansvarar för att nyanställda, nyexaminerade lärare/förskollärare genomför en introduk- tionsperiod om minst ett år

tar del av och deltar utifrån sin roll som rektor i den kommungemensamma intro- duktionsplanen

ger den nyanställde förutsättningar att genomföra introduktionsperioden.

5 procent av arbetstiden får användas till träfar med mentor, gruppträfar samt för inläsning av överenskommen litteratur och för egna refektioner

samverkar med mentor under introduk- tionsperioden.

Nyexaminerad lärare/förskollärare

har rätt till mentor när anställningen påbörjas och under första året som anställd

är tillsammans med rektor och mentor del- aktig i utformningen av och innehållet i en individuell plan för introduktionsperioden

har rätt att använda 5 procent av sin arbetstid för träfar med mentor, grupp- träfar samt för inläsning av överenskom- men litteratur och för egna refektioner enligt överenskommelse med mentor och rektor

deltar i enskilda träfar med mentor, gruppträfar samt samtal med mentor och rektor utifrån verksamhetsbesök samt gruppträfar enligt introduktionsplanen.

(5)

Introduktionsperiodens syfte

3 § Introduktionsperioden ska syfta till att 1.

ge läraren eller förskolläraren stöd på ett yrkesmässigt,

personligt och socialt plan på arbetsplatsen,

2.

stimulera läraren eller förskolläraren till professionell utveckling,

3.

bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskolläraren, samt

4.

utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats samt för dess roll i samhället.

(SKOLFS 2014:44)

Introduktionsperioden kan ses som en kontinuerlig och lång- siktig process som möjliggör för läraren och förskolläraren att vidareutveckla sina kommunikativa förmågor, det vill säga sin didaktiska kompetens, ledarskapskompetens och sin relations- kompetens. Genom det stöd som läraren eller förskolläraren får av sin mentor kan den komplexa verksamhet som skolan och förskolan utgör bli enklare att möta. Introduktionsperioden öppnar för samtal och diskussioner om både pedagogik, meto- dik och didaktik. Det är viktigt att introduktionsperioden inte ses som en omprövning av lärarens eller förskollärarens examen.

Introduktionsperioden syftar även till att läraren eller förskol- läraren snabbt ska komma in i förskolans eller skolans sociala gemenskap och genom olika samarbeten lära känna arbets- kamrater, föräldrar, barn och elever. Genom samarbetet kan läraren eller förskolläraren både få och ge många ideer som kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Här har mentorn som samtalspartner en nyckelroll genom att förklara skolans och för- skolans organisation för den nyanställda och delge både skrivna och oskrivna normer och värderingar.

/Skolverket

(6)

Träffar under introduktionsperioden

Enskilda samtal med

nyexaminerad lärare/förskollärare

De enskilda samtalen med mentor sker utifrån den nyexaminerades önskemål och behov.

Som nyexaminerad lärare/förskollärare möts man av många utmaningar och det kan till exempel handla om de många olika vuxenkon- takter man möter och kanske inte är förberedd på genom sin utbildning (vårdnadshavare, kollegor, chef och så vidare). Det kan även handla om helt andra saker, mycket beroende på var man har sin första anställning och hur verksamheten ser ut just där. Träfarna sker ungefär två gånger per månad eller oftare utifrån önskemål och behov.

Verksamhetsbesök och samtal utifrån dessa med adept och rektor

I den individuella planen för introduktionspe- rioden fnns fyra verksamhetsbesök planerade för både rektor och mentor, där man fokuserar på olika områden utifrån läroplan för förskola och skola. Efter varje verksamhetsbesök träfas rektor, mentor och förskollärare/lärare för att återkoppla och refektera kring besöken.

Fokus vid dessa återkopplingar är stöttning, uppmuntran och inspiration.

Gruppträffar förskola

Nyexaminerade förskollärare och mentorer träfas ungefär fyra gånger per termin för gemensamma träfar. Inför träfarna läser vi kortare delar av utvald litteratur som alla förskollärare får i början av introduktions- perioden och som vi sedan samtalar kring.

Träfarna är också ett mycket bra tillfälle för de nyexaminerade förskollärarna att diskutera olika aktuella frågeställningar samt ge varandra

stöd, inspiration och goda exempel från sin verksamhet tillsammans med mentorerna.

Träfarna ligger på fredagar.

Gruppträffar förskoleklass–åk 9

Nyexaminerade lärare och mentorer träfas ungefär fyra gånger per termin för gemensam- ma träfar. Inför träfarna läser vi kortare delar av utvald litteratur som alla lärare får i början av introduktionsperioden och som vi sedan samtalar kring. Träfarna är också ett myck- et bra tillfälle för de nyexaminerade lärarna att diskutera olika aktuella frågeställningar samt ge varandra stöd, inspiration och goda exempel från sin verksamhet tillsammans med mentorerna. Träfarna ligger på fredagar.

Storgruppsträffar förskola–åk 9

Alla mentorer och nyexaminerade lärare och förskollärare träfas två gånger per termin. En del av innehållet vid träfarna är refekterande samtal kring värdegrundsmaterialet ”Refek- terande Rum”. Någon eller några av träfarna innehåller även aktuell och viktig information till exempel från vår förvaltning. Vid träfarna fnns även tid för andra diskussioner utifrån önskemål och behov. Träfarna ligger på fredagar.

Mentorsträffar

Alla mentorer från förskola- åk 9 ingår i men- torsgruppen och träfas regelbundet utifrån behov och önskemål. Mentorsgruppen ser vid varje terminsstart över och justerar organi- sationen med mentorer och nyexaminerade utifrån att introduktionsperioder avslutas och påbörjas. Träfarna ligger på fredagar och ungefär två gånger per termin eller oftare vid behov.

(7)

Samtalskontrakt för gruppträffar

Vi har kommit överens om att:

allt vi säger stannar i rummet (det är samma tystnadsplikt som gäller vid våra träfar som i alla andra situationer i yrkesrollen)

vi har ett stödjande respektfull klimat i gruppen

vi ger varandra utrymme att tala, lyssnar på varandra och avbryter inte

det är också helt okej att välja att vara tyst

det är bra att läsa diskussionsunder- laget, men har man inte hunnit gör det ingenting och det viktigaste är att vi träfas

vi pratar om det som känns aktuellt och inget ämne är ”fel”

(8)

Röster ur utvärderingsenkäter

”Som ny i yrket dyker många frågor och situationer upp som inte alltid är lätta att förhålla sig till eller att diskutera med sina kol- legor. Där har träfarna varit bra för att höra hur andra har gjort eller skulle ha gjort och tänkt.”

”Jag tycker även att litteraturen som vi läst och diskuterat varit nyttig, lärorik och varit möjlig att relatera till verksamheten.”

”Våra tankar och funderingar har känts viktiga. Den litteratur vi fått ta del av har gett mig tankekullerbyttor på ett mycket posi- tivt vis.”

”Jag upplever att de samtal jag, min mentor samt min chef har haft har varit bra för att få bekräftelse på mitt arbete. Det har stärkt mig enormt mycket.”

”Jag har verkligen uppskattat den tid vi lagt på refektion kring arbetet i verksamheterna.”

”Det fnns bara fördelar.”

För mer information om introduktionsperioden och mentorskap

Gå in på ludvika.se/mentorer och se vår flm!

References

Related documents

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en plan för hur introduktionsperioden i framtiden

Syftet för studien blir därför att undersöka och bidra med kunskaper kring hur förskolan arbetar med nyanlända samt förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet

Amason and Sapienza (1993) found less openness between early stage technology ventures then was the case for later stage technology ventures. The entrepreneur might initially

In order to study the social worker’s perspective and describe the problems in the work with street children, this study contains ten interviews with social workers in

Vi tror att det sätt att arbeta på som respondenterna talar om kommer att leda till en utveckling av yrkesrollen för både mentor och adept samt även utveckling på andra plan

The Stockholm School of Economics is rated as the top business school in the Nordic and Baltic countries and enjoys a strong international reputation. World-class research forms

The Stockholm School of Economics is rated as the top business school in the Nordic and Baltic countries and enjoys a strong international reputation. World-class research forms

The Stockholm School of Economics is rated as the top business school in the Nordic and Baltic countries and enjoys a strong international reputation. World-class research forms

• The focus of the SSE MSc Mentor Program is to give our students a strong career start.. • This expansion of our career offerings will strengthen the position of SSE as a

SSE offers a mentor program to support young alumni in London in their present roles and in developing their full

Det kan vara att mentorn blir mer motiverad till sitt arbete eftersom denne får agera mentor eller att adepten får kunskap av sin mentor som den annars inte skulle ha

Vilka yrken eller branscher kan vara intressanta för dig utifrån vad som är viktigt för dig.. Hur ser arbetet ut som passar det liv du

Eleven får förvara personliga föremål i skåpet så länge de inte är skrymmande, farliga eller riskerar att orsaka ohyra eller smitta.. Exempel på saker som inte är tillåtna i

Luleå University of Technology Master Thesis, Continuation Courses Marketing and e-commerce Department of Business Administration and Social Sciences Division of Industrial

De olika ämnena agerar additivt till varandra och eftersom nonylfenol i stort sett alltid finns i närvaro av andra östrogener och xenoöstrogener kan till synes låga nivåer

Lämplighetsprövning- en ska i stället ske under utbildningen och reglerna om introduktions- perioden ska ändras så att huvudmännen blir skyldiga att se till att nyanställda

– Ledamöterna ska kunna fungera bra i samarbete med andra och vara representan- ter för styrelsen som helhet, och inte bara för sitt geogra- fiska område eller sin inrikt-

lan nyår och trettonhelgen 1977 kombinera en arbetsresa till Kristianstad, där jag skulle hämta reservdelar till huggarnas motorsågar som jag servade, med en resa

Utredningsgruppen skriver att man från och med 1 januari 2010 vill börja införa ett första steg mot en lärarlegitimation. Utredningen är nu ute på remiss så beslut är ännu

Om perioden förlängs är det viktigt att den ändå tillgodoser den kompetensprofil som ligger till grund för rektorns eller förskolechefens bedömning av lärarens

Att stimulera professionell utveckling kommer inte enbart den enskilde läraren eller förskolläraren till godo, utan syftet med introduktionsperioden är även att bidra till

Att stimulera professionell utveckling kommer inte enbart den enskilde läraren eller förskolläraren till godo, utan syftet med introduktionsperioden är även att bidra till

Vid första träffen får adepten stödmaterialet Introduktionsperiod för lärare och förskollärare och häftet Lärares yrkesetik – ett stöd för introduktionsperioden (rev..