16.10. Bilaga 6 - ök frgl Lektionen 33

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr 2015/ -

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Edsberg 10:8 och Lektionen 33, Sollentuna

1(1)

Ägaren till Edsberg 10:8, Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), 191 86 Sollentuna och ägaren till Lektionen 33 Sollentuna Lektionen 33 AB (org.nr.

556940-2380), Boråsvägen 15 C, 523 37 Ulricehamn, är överens om följande:

1. Fastighetsreglering

Från Edsberg 10:8 överförs ett markområde om ca kvm till Lektionen 33, se markering på bilaga 1. Denna överenskommelse gäller med de mindre

ändringar av gränserna som eventuellt vidtages vid förrättningen.

Marköverföringen syftar till att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse.

2. Ersättning

Ägaren till Lektionen 33 ska betala ( ) kronor till ägaren av Edsberg 10:8.

Ersättningsbeloppet ska betalas senast 60 dagar efter det att Lantmäterimyndighetens ersättningsbeslut har vunnit laga kraft.

Sollentuna kommun kommer att fakturera ersättningsbeloppet.

3. Tillträde

Tillträde ska ske när fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft.

4. Förrättningskostnader

Kostnaden för denna fastighetsreglering ska betalas av ägaren till Lektionen 33.

5. Giltighet

Parterna förutsätter att kommunfullmäktige i Sollentuna kommun senast 2016- 06-30 godkänner denna överenskommelse och antar ”Förslag till DETALJPLAN för fastigheten Lektionen 33 m fl i Häggvik”, genom beslut som vinner laga kraft.

I det fall dessa förutsättningar inte uppfylls är denna överenskommelse till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av parterna.

_________________________

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt och ett skickas till Lantmäterimyndigheten.

Datum: Datum:

För Edsberg 10:8 För Lektionen 33

_________________________ _________________________

Andreas Hellström

Bilaga: Markområde som ska överföras från Edsberg 10:8 till Lektionen 33

Figure

Updating...

References

Related subjects :